Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de către C.N.S.C.Condiţii.

Decizie 1 din 05.01.2010


Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de către C.N.S.C.Condiţii.

Art. 176 ŞI 278 alin.6 din OUG nr. 34/2006

Secţiunea II din HG nr. 925/2006

Utilizarea de către autoritatea contractantă  a unor cerinţe referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor. Condiţia ca modul de redactare a criteriului de atribuire să nu conducă la distorsionarea rezultatului procedurii, ci să fie realizat cu respectarea principiilor art. 2 alin.2 din OUG nr. 34/2006, respectiv a dispoziţiilor Secţiunii II din HG nr. 925/2006.

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal – Decizia nr.1/05 ianuarie 2010

Prin plângerea înregistrată la Curtea de Apel Alba-Iulia sub nr. 1481/57/2009 petenta Primăria Comunei B. în calitate de autoritate contractantă, a solicitat anularea Deciziei C.N.S.C. nr. 6307/C9/7357/19.11.2009 în contradictoriu cu intimata S.C. „C.” S.A. şi menţinerea rezultatului procedurii nr. 1466/19.10.2009 prin care s-a declarat câştigătoare a licitaţiei S.C. „T.C.” S.A.

În motivarea plângerii se susţine că, prin decizia contestată, Consiliul s-a pronunţat „plus petita” prin anularea procedurii de atribuire, anulare ce nu a fost solicitată de contestatoarea S.C. „C.” S.A., iar decizia nu are o  bază legală.

De asemenea, se arată că există inadvertenţe în conţinutul deciziei cu privire la îndeplinirea de către societatea declarată câştigătoare a condiţiilor de participare şi calificare, comisia de evaluare întocmind Raportul procedurii nr. 22/1434/14.10.2009 prin care s-a constatat îndeplinirea tuturor cerinţelor autorităţii contractante.

În drept s-au invocat prevederile OUG nr. 34/2006, H.G. nr. 925/2006, Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă, intimata S.C. „C.” S.A. a solicitat respingerea plângerii formulate de petentă ca neîntemeiată întrucât C.N.S.C. are posibilitatea de a analiza şi alte acte decât cele menţionate în contestaţie, atributul legalităţii procedurii de achiziţie publică aparţinând acestei autorităţi.

Se mai susţine că soluţia C.N.S.C. este fondată întrucât autoritatea contractantă a utilizat greşit criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. 176 din OUG nr. 34/2006 ca factori de  evaluare a ofertelor, nefiind posibilă o decizie de remediere a fişei de date a achiziţiei în sensul modificării algoritmului de calcul.

În drept, art. 115, 274 Cod procedură civilă, secţiunea a IX-a, art. 285 alin.6 din OUG nr. 34/2006,  HG nr. 925/2006, art. 304 ind.1 şi 312 Cod procedură civilă.

Intimata S.C. „T.C.” SA a solicitat admiterea plângerii depuse de petentă întrucât a depus o ofertă completă  ce a fost declarată corect câştigătoare.

Procedând la judecata plângerii formulate de autoritatea contractantă, Curtea constată următoarele:

Autoritatea contractantă Primăria Comunei B. a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului „Lucrări de execuţie pentru construirea unei clădiri în care îşi va desfăşura activitatea Primăria şi Consiliul Local al Comunei B.”, prin publicarea în SEAP  a anunţului de participare nr. 85929/8 09 2009.

Ca şi criteriu de atribuire a fost stabilită oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, iar, ca factor de evaluare, punctajul financiar al ofertei şi, respectiv, punctajul tehnic erau de câte 50 de puncte.

Prin Procesul-verbal nr. 21/1337/29.09.2009, încheiat de Comisia de evaluare cu ocazia deschiderii ofertelor şi verificării documentelor ofertanţilor au fost admise ofertele depuse de S.C. „C.” S.A. şi S.C. „T.C.” S.A..

În urma întocmirii fişelor individuale de punctaj intimata „T.C.” S.A a obţinut un punctaj de 97 de puncte, iar petenta S.C. „C.” S.A. de 91,725 puncte, prin Raportul procedurii nr. 22/1934/14.10.2009 fiind desemnată ca ofertantă câştigătoare S.C. „T.C. ”S.A. Haţeg cu o ofertă de 2.555.344 lei la care se adaugă 485.515,36 lei reprezentând TVA.

Contestaţia depusă de intimata S.C. „C.” S.A., prin care s-a solicitat anularea Raportului procedurii, a rezultatului procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor prin solicitarea de clarificări, a fost admisă de C.N.S.C. prin Decizia nr. 6309/C9/7357/19.11.2009, fiind dispusă anularea actelor atacate de contestatoare, precum şi anularea procedurii de atribuire.

Pentru a pronunţa această decizie, C.N.S.C. a reţinut că în măsura în care câştigătoarea licitaţiei nu deţine staţie de betoane, în mod greşit, a obţinut 24 de puncte din 27 la factorul de evaluare „programul calităţii propus pentru execuţia lucrărilor”, acest ofertant trebuind să fie respins deoarece nu îndeplinea condiţiile de calificare.

S-a mai stabilit prin utilizarea de către autoritatea contractantă  a cerinţelor referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor, factorii stabiliţi nereflectând un avantaj real, modul de redactare a criteriului de atribuire a condus la distorsionarea rezultatului procedurii şi nu sunt posibile măsuri de remediere a  procedurii fără încălcarea principiilor în materie.

Examinând decizia atacată prin prisma motivelor invocate de către petentă, Curtea reţine următoarele:

Raportat la conţinutul documentaţiei depuse de către intimata S.C. „T.C.” S.A., în condiţiile în care acest ofertant a îndeplinit criteriile de selecţie şi de calificare impuse, autoritatea contractantă a stabilit conform dispoziţiilor art. 200 din OUG nr. 34/2006, oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

În speţă, cerinţa minimă obligatorie a deţinerii de către ofertant a unei staţii de betoane este îndeplinită prin dovada încheierii Contractului de comodat nr. 75/1.04.2009 având ca obiect folosinţa de către petentă a staţiei de betoane proprietatea S.C.  „C.” S.A. din localitatea B..

În măsura în care intimata S.C. „T.C.” S.A. a făcut dovada deţinerii utilajelor şi instalaţiilor specifice executării lucrărilor de construcţii civile, având încheiate contracte pentru prestarea serviciilor de încercări de laborator pentru materiale de construcţii, nu se poate reţine că nu a îndeplinit cerinţele de calificare impuse de autoritatea contractantă.

Astfel, pentru lipsa din patrimoniu a unei staţii de betoane, ofertantei câştigătoare i-a fost redus punctajul de 10 pct. din factorul de evaluare „programul calităţii propus pentru execuţia lucrării” capitolul „Resurse-dotare tehnică şi personal de specialitate”, la 7 pct.

Analizând cerinţa de calificare privind dovada deţinerii ( în proprietate sau chirie) a utilajelor şi instalaţiilor specifice în raport de factorul de evaluare sus-menţionat, Curtea apreciază că resursele avute în vedere de autoritatea contractantă la acordarea punctajului nu se referă exclusiv la mijloacele destinate realizării obiectului, ci la ansamblul dotărilor tehnice şi de personal specializat care constituie un avantaj cert prin capacitatea tehnică superioară.

Aşa cum rezultă din Raportul de specialitate, încheiat cu ocazia deschiderii ofertelor din data de 29.09.2009, în vederea verificărilor aspectelor de natură tehnică şi financiară a ofertelor, precum şi din fişele individuale de punctaj, diferenţa de dotare tehnică dintre societăţile ofertante a determinat punctarea cu maximul de 10 puncte a  contestatoarei S.C. „C.” S.A. şi, respectiv, depunctarea S.C. „T.C.” S.A.

În măsura în care obiectul prezentei proceduri îl constituie realizarea unei construcţii civile, stabilirea unui punctaj de 10 puncte din totalul de 24 la capitolul IV din programul calităţii precum şi obţinerea unui punctaj maxim de către contestatoarea S.C. „C.” S.A. la acest factor de evaluare nu poate fi apreciat de natură a conduce la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii.

În condiţiile în care modul de  redactare a factorului de evaluare cuprinzând caracteristicile privind nivelul calitativ-tehnic şi, respectiv, a criteriului de atribuire s-a realizat cu respectarea principiilor art. 2 alin.2 din OUG nr. 34/2006, respectiv a dispoziţiilor Secţiunii II din HG nr. 925/2006, neimpunându-se măsuri de remediere a procedurii, Curtea consideră că C.N.S.C., prin decizia atacată a aplicat greşit prevederile art. 278 alin.6 din actul normativ precizat.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 304 pct.9 Cod procedură civilă şi art. 285 alin.1 din OUG nr. 34/2006, a fost admisă plângerea formulată de autoritatea contractantă, cu consecinţa respingerii contestaţiei S.C.  „C.” S.A.