Contestaţie la executare

Decizie 776 din 07.06.2010


Dreptul de proprietate al recurentului contestator nu este afectat, actele de executare fiind corect efectuate; în aceasta situatie, recurentul poate sa-si exercite prerogativele de proprietate prin prisma dispoz. art. 480 Cod civil si prevederile art. 1 CEDO, fara ca actele de executare a caror anulare o solicita sa fie nelegal efectuate.

Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul Judecatoriei Baia de Arama sub nr. 821/181/2009, contestatorul M.C. a solicitat în contradictoriu cu intimatii M.G., M.A. si Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea somatiei imobiliare întocmita de Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin, în dosarul nr. 51/E/2008 din data de 23-06-2009 si sa se suspende executarea silita pâna la solutionarea cauzei.

În motivare, a sustinut contestatorul ca în cursul lunii iunie 2009, executorul judecatoresc Cerbulescu Constantin împreuna cu expertul evaluator Octavian Bordei s-au deplasat  în comuna Obîrsia Closani, la domiciliul sau din pct. "Valea Seaca" unde, în lipsa sa, a masurat si indisponibilizat suprafata de 500 m.p. din terenul plat casa, urmând ca aceasta sa fie scoasa la vânzare prin licitatie publica.

S-a sustinut în continuare ca si în cursul lunii noiembrie 2008 acelasi executor judecatoresc a mai încercat sa scoata la vânzare terenul proprietatea sa, însa a contestat masurile luate, iar în baza actelor de proprietate detinute si care au fost depuse în dosarul nr. 1041/181/2008 instanta a procedat la anularea formelor de executare începute în dosarul de executare nr. 51/E/2008.

În dovedire, contestatorul a depus la dosar copii ale contractului de donatie încheiat la data de 18.08.1973, actului de vânzare încheiat la data de 4 iulie 1927, adeverinta nr.  2089/12-08-2009 emisa de Primaria comunei Obîrsia Closani, adresei Inspectorului sef al Corpului de Control al  MJLC nr. 133755/1769/E/2008 din 02-03-2009, ale s.c. nr. 21/20-01-2009 pronuntata de Judecatoria Baia de Arama în dosar nr. 1041/181/2008 cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila, deciziei nr. 684/R/18-05-2009 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, somatiei imobiliare emisa în dosarul nr. 51/E/2008 din 23-06-2009 de Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin, procesului-verbal întocmit  la data de 23-06-2009 în dosar nr. 51/E/2008, procesului verbal de situatie din  19 iunie 2009, raportului de evaluare.

Intimatul M.G. a depus întâmpinare precizând ca este de acord cu admiterea contestatiei la executare formulata, aratând ca nu este proprietarul terenului pe care este edificata casa scoasa la vânzare de Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin.

În sedinta publica din data de 30 septembrie 2009 contestatorul M.C.  a depus cautiunea, prin încheierea de sedinta de la aceasta data respingându-se capatul de cerere privind suspendarea executarii silite formulat de contestatorul M.C. în contradictoriu cu intimatii M.G., M.A. si Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin.

La acelasi termen de judecata instanta a solicitat compartimentului arhiva - registratura sa înainteze, în vederea atasarii, dosarul nr. 104/181/2006.

Prin sentinta civila nr. 644/28.10.2009 Judecatoria Baia de Arama a admis contestatia la executare formulata de contestatorul M.C., a anulat  somatia imobiliara întocmita la data de 23-06-2009, de Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin, în dosarul nr. 51/E/2008, a obligat intimatii sa plateasca contestatorului  cheltuieli de judecata  în cuantum de 84 lei si a dispus restituirea cautiunii în cuantum de 190 lei platita de contestator cu chitanta nr. 1757174/1/30-09-2009.

Pentru a dispune astfel, s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.435din 05.06.2007 pronuntata în dosarul nr.104/181/ 2006 Judecatoria Baia de Arama a admis în parte cererea reconventionala formulata de pârâta-intimata M.A. si a dispus sistarea starii de indiviziune, atribuindu-i reclamantului-intimat o casa compusa din patru camere, situata în punctul "Valea Seaca".

De asemenea, prin aceeasi sentinta, reclamantul-intimat M.G. a fost obligat catre pârâta-intimata M.A. la plata unei sulte în cuantum de 21.825 lei, în vederea egalizarii loturilor, hotarâre ramasa definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.1473/R din 29.10.2007 pronuntata de Tribunalul Mehedinti în dosarul nr.1041/181/2006.

Debitorul M.G. nu a procedat la plata sultei la care a fost obligat, astfel ca intimata M.A. a solicitat executorului judecatoresc punerea în executare a sentintei civile nr.435 din 05.06.2007, întocmindu-se dosarul de executare nr.51/E/2008.

Prin sentinta civila nr.21 din 20.01.2009 Judecatoria Baia de Arama a admis contestatia la executare formulata de contestatorul M.C., anulând formele de executare începute în dosarul de executare nr.51/E/2008 de Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin, hotarârea ramânând definitiva si irevocabila prin decizia nr.684/R din 18 mai 2009 a Tribunalului Mehedinti.

S-a  retinut de Judecatoria Baia de Arama ca numitul M. C.este proprietarul bunului (teren) împotriva caruia s-a pornit executarea, acesta nefiind parte în procesul în care s-a pronuntat sentinta civila nr.435 din 05.06.2007.

La data de 23.06.2009 Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin a emis somatie imobiliara prin care debitorului M.G. i s-a pus în vedere sa  achite suma de 22.075 lei, cu titlu de sulta, potrivit sentintei civile nr.435 din 05.06.2007.

S-a retinut ca prin cererea formulata contestatorul M.C. a solicitat anularea somatiei imobiliare emisa la data de 23.06.2009 în dosarul de executare nr.51/E/2008, invocând dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa se faca accesul în imobilul casa atribuit prin sentinta civila nr. 435 din 05.06.2007, intimatei M. A..

Instanta a constatat calitatea contestatorului de tert- vatamat, din contractul de donatie încheiat la data de 18.08.1973 si din adresa nr.2089 din 12.08.2009, retinând calitatea de proprietar a acestuia asupra terenului situat în punctul "Valea Seaca" pe care este edificat imobilul - casa, iar potrivit somatiei imobiliare, accesul în locuinta urmeaza sa se faca pe o suprafata din acest teren.

Mai mult, instanta a constatat inopozabilitatea titlului executoriu invocat (s.c. nr. 435 din 05.06.2007) fata de contestatorul M.C., hotarârea judecatoreasca pronuntata  în procesul civil având efecte relative si ca atare consecintele acesteia se rasfrâng doar asupra partilor din proces si nu asupra tertilor.

Astfel, s-a constatat ca  stabilindu-se ca accesul la imobilul casa de locuit sa se faca pe terenul proprietatea contestatorului, acesta se afla în imposibilitatea de a-si exercita în mod liber toate prerogativele dreptului de proprietate, drept recunoscut si garantat de articolul 1 din primul protocol aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

De aceea, fata de cele retinute, constatând întemeiate pretentiile invocate, în baza art.404 aliniatul 1 raportat la art.401 al. 2 c.p.c., instanta a admis contestatia la executare formulata de contestatorul M. C. , cu consecinta anularii somatiei imobiliare întocmita la data de 23.06.2009 de Biroul Executorului Judecatoresc Cerbulescu Constantin în dosar nr. 51/E/2008.

Împotriva susmentionatei sentinte a formulat apel intimata M.A. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie sustinând ca  solutia instantei de fond este gresita, întrucât somatia facuta în cazurile de executare directa are doar rostul de a avertiza pe debitor ca se va trece la executarea silita, ea nefiind un act de executare propriu-zis si deci nu putea fi atacata pe calea contestatiei la executare.

Practica si literatura juridica a statuat cu consecventa faptul ca somatia constituie totusi un act de executare si poate fi atacata pe calea contestatiei la executare în cazurile în care se face o executare silita directa caracterizata prin ridicarea obiectului executarii de la debitor cu motivarea ca numai în aceste situatii între somatie si deposedarea debitorului nu mai intervine niciun alt act de executare.

Intimatul-contestator a formulat întâmpinare aratând ca nu acesta se face vinovat de neplata sultei întrucât nu el a fost casatorit cu recurenta si ca ar fi trebuit sa ceara executorului judecatoresc sa faca executare numai asupra casei, nu si asupra platului de casa pe care l-a dobândit legal de la parintii sai.

A aratat intimatul-contestator ca au mai fost emise somatii prin care i-a fost evaluata si sechestrata proprietatea si ca acestea au fost anulate si ca nu s-a opus vânzarii imobilului casa ce a fost construit fara acordul sau.

Asupra exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare, invocata la termenul din 11.03.2010 de catre apelanta-intimata, Tribunalul a apreciat-o neîntemeiata si  a respins-o pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art.401 alin.3 C.pr.civ. contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa în termen de 15 zile de la efectuarea vânzarii ori de la data predarii silite a bunului.

Fata de acestea, cum imobilul supus executarii nu a fost vândut si prin urmare nu s-a realizat o predare silita, nu se poate aprecia ca cererea de contestatie la executare este formulata peste termenul de 15 zile prevazut de art. 401 alin.3 cod proc. civila.

Prin decizia nr.75 A din 11 martie 2010, Tribunalul Mehedinti a respins exceptia tardivitatii formularii contestatiei si a admis apelul declarat de apelanta-intimata M.A., schimbând sentinta, în sensul respingerii contestatiei la executare.

S-a luat act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul a avut în vedere urmatoarele :

Prin sentinta civila nr.435din 05.06.2007 pronuntata în dosarul nr.104/181/ 2006 Judecatoria Baia de Arama a admis în parte cererea reconventionala formulata de pârâta-intimata M.A. si a dispus sistarea starii de indiviziune, atribuindu-i reclamantului-intimat o casa compusa din patru camere, situata în punctul "Valea Seaca". 

De asemenea, prin aceeasi sentinta, reclamantul-intimat M.G. a fost obligat catre pârâta-intimata M.A. la plata unei sulte în cuantum de 21.825 lei, în vederea egalizarii loturilor. Hotarârea a ramas definitiva si irevocabila prin decizia civila nr.1473/R din 29.10.2007 pronuntata în dosarul nr.104/181/2006.

Cum debitorul M.G. nu a procedat la plata sultei la care a fost obligat, intimata M.A. a solicitat executorului judecatoresc punerea în executare a sentintei civile nr.435 din 05.06.2007, întocmindu-se dosarul de executare nr.51/E/2008.

La data de 23.06.2009 a fost emisa somatia imobiliara, debitorul fiind somat sa achite sulta, în caz contrar urmând a fi vândut la licitatie publica imobilul casa de locuit P+1, compusa din 4 camere si sala la etaj, iar la parter 2 camere si beci, casa fiind construita din boltari si acoperita cu sindrila.

Desi se arata ca aceasta casa este construita pe un teren individualizat prin vecinatati, iar accesul se face pe un teren de 3 m latime si 30 lungime, din cuprinsul somatiei (fila 59 verso, dosar apel) nu rezulta ca va fi vândut si acest teren.

Mai mult, instanta a constatat (fila 60) ca si în adresa emisa de BEJ Cerbulescu Constantin catre Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara, privind înscrierea somatiei în CF mentioneaza acelasi imobil-casa, nu si terenul, fara ca prin aceasta sa fie adusa o atingere proprietatii contestatorului asupra terenului pe care se afla edificata casa supusa executarii silite.

Aceleasi aspecte rezulta si din procesul verbal încheiat de catre executorul judecatoresc la data de 29.10.2009 (fila 81 verso), cât si din publicatia de vânzare (fila 82).

Fata de acestea, cum nici somatia imobiliara si nici actele de executare urmatoare nu privesc terenul contestatorului, acesta fiind liber sa-si exercite dreptul sau de proprietate fara nicio îngradire, s-a retinut ca actele de executare întocmite de catre de BEJ Cerbulescu Constantin în dosarul de executare nr.51/E/2008 sunt legale, considerente pentru care Tribunalul în baza art.296 cod proc. civila a admis apelul, a schimbat sentinta si pe fond a respins contestatia la executare.

În baza art.274 C.pr.civ., s-a luat act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei decizii a declarat si motivat recurs în termen contestatorul M.C. considerând-o ca fiind nelegala, sustinând în esenta ca în mod eronat instanta de apel admitând apelul si schimbând sentinta instantei de fond, a procedat la respingerea contestatiei la executare.

Recurentul contestator arata ca nu acesta se face vinovat de neplata sultei datorata de catre intimatul M.G. caruia i s-a atribuit în natura imobilul casa de locuit ce a format obiectul partajului dintre intimati, fosti soti, imobil fiind edificat de acestia pe terenul proprietatea contestatorului.

Sustine ca intimata M.A, ar fi trebuit sa ceara executorului judecatoresc sa faca executare numai asupra casei, nu si asupra platului de casa pe care intimatii nu l-au avut în proprietate.

Recursul este nefondat.

Examinându-se motivele formulate de recurentul contestator se constata nu exista nici una din ipotezele de casare sau de modificare prevazute de art.304 Cod procedura civila.

Astfel, actele de executare întocmite de catre de BEJ Cerbulescu Constantin în dosarul de executare nr.51/E/2008, respectiv somatia emisa la data de 23.06.2009, atesta neechivoc faptul ca intimatul debitor M. G. a fost somat sa achite sulta datorata intimatei M. A, conform hotarârii irevocabile de partaj, în caz contrar urmând a fi vândut la licitatie publica imobilul una casa de locuit P+1, compusa din 4 camere si una sala la etaj iar la parter sunt 2 camere si un beci, casa fiind construita din boltari si acoperita cu sindrila.

Acest aspect se regaseste si în procesul verbal încheiat de catre executorul judecatoresc la data de 29.10.2009, precum si în publicatia de vânzare, fiind deci fara dubiu ca actele de executare începute de Executorul Judecatoresc nu vizeaza si terenul pe care imobilul casa a fost edificat, teren care, incontestabil, este proprietatea recurentului contestator si care nici nu a facut obiectul partajului dintre fostii soti, intimatii M. G.  si M. A.

Ca atare, se constata ca dreptul de proprietate al recurentului contestator nu este afectat, acesta putând sa-si exercite prerogativele dreptului de proprietate, actele de executare respectând dispozitiile art.480 cod civil, precum si prevederile art.1 din Protocolul 1 CEDO.

Asa fiind, constatându-se ca sunt lipsite de temei legal sustinerile recurentului contestator, potrivit art.312 alin.1 cod proc. civila, recursul urmeaza sa fie respins.