Administrator special. Calitate procesuală activă.

Decizie 181 din 30.09.2009


În procedura insolventei administratorul special nu poate formula decât cererile expres si limitativ prevazute la art. 18 alin.2 lit.a-g din Legea 85/2006.

Prin sentinta nr. 579/21.04.2009 pronuntata de Tribunalul Olt - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ în dosarul nr.806/104/2009 a fost respinsa exceptia netimbrarii cererii ca neîntemeiata.

A fost admisa exceptia lipsei calitatii de reprezentant pentru M T si a fost anulata cererea formulata de reclamanta SC S SA, în contradictoriu cu pârâtele SC G SRL si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SLATINA, ca fiind introdusa de o persoana  fara calitate de reprezentant legal.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr 4574/311/2008 reclamanta SC S SA  a chemat în judecata  pârâtele SC G SRL  si AFP Slatina solicitând obligarea acestora sa îi lase în deplina proprietate si posesie terenul în suprafata de 10133,9 mp împreuna cu constructiile si plantatiile aflate pe el situat în Slatina, strada Cireasov, nr 20, precum si restituirea fructelor percepute în timpul posesiunii sale, a caror valoare este de  4.560.408 lei.

Având în vedere faptul ca reclamanta  se afla în procedura simplificata a falimentului dispusa prin sentinta nr. 600/C/18.03.2008 pronuntata  în dosar nr. 116/104/2005 de Tribunalul Comercial Cluj, instanta a solicitat lichidatorului judiciar Insolventa 2007 SPRL Craiova sa comunice daca îsi însuseste actiunea formulata de reclamanta, iar prin  adresa nr 433/09.04.2009 acesta a precizat  ca  nu îsi însuseste actiunea formulata în numele falitei SC Slamec SA de catre fostul administrator social Moga Teodor, în acelasi sens pronuntându-se si  creditorii  în cadrul Adunarii creditorilor din 12.03.2009, conform procesului-verbal anexat.

Fata de  precizarea lichidatorului judiciar  instanta a constatat  lipsa calitatii  de reprezentant  al societatii falite a domnului M.T, dreptul de administrare fiind ridicat prin aceeasi sentinta nr 600/C/18.03.2008 a Tribunalului Comercial Cluj, situatie în care  reprezentarea societatii  revine  numai lichidatorului judiciar, art 252  din Legea 131/1990 modificata, dispunând ca de la data numirii lichidatorului nicio actiune nu poate fi exercitata pentru societate sau contra acesteia decât în numele lichidatorilor sau împotriva lor.

Pe de alta parte art. 18 alin. 2 din Legea 85/2006 confera administratorului special doar atributiile de a exprima intentia debitorului  de a propune un plan ; de a participa la judecarea actiunilor prevazute la art 79 si art 80 ; de a formula contestatii în cadrul procedurii insolventei ; de a propune un plan de reorganizare ; de a administra activitatea debitorului sub supravegherea administratorului judiciar dupa confirmarea planului; de a participa la inventar dupa intrarea în faliment si de a primi raportul final si bilantul de închidere si de a participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului; de a primi notificarea închiderii procedurii.

Ca atare,  fostul administrator social M.T nu poate promova  o actiune de genul celei de fata, nemaiavând calitatea de reprezentant al societatii si, în plus,  nici  nu a facut dovada  faptul ca ar fi fost numit administrator special.

Ca o consecinta, în temeiul art. 161 Cod de procedura civila s-a  dispus anularea cererii ca fiind introdusa de o persoana fara calitate de reprezentant legal.

Cât priveste exceptia netimbrarii cererii s-a dispus respingerea acesteia având în vedere dispozitiile  art. 77 si urmatoarele  din Legea 85/2006, actiunile  fiind scutite de plata taxei de timbru si, chiar daca cererea a fost formulata de o persoana fara calitate de reprezentant, fiind formulata în numele societatii, care  se afla în procedura falimentului,  s-a apreciat ca sunt incidente dispozitiile legale privind scutirea de plata taxei de timbru.

Referitor la exceptia neîndeplinirii procedurii prealabile conform art. 720 indice 1 c.p.c. si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de A.F.P. Slatina s-a apreciat ca nu se impune analizarea lor câta vreme cererea va fi anulata pentru lipsa calitatii de reprezentant legal, exceptie ce primeaza fata de acestea.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel T. M în calitate de reprezentant al SC S SA SLATIOARA.

A sustinut apelantul ca nu i-a fost comunicata încheierea în care au fost consemnate dezbaterile si prin care a fost amânata pronuntarea, ci numai sentinta nr. 579 din 21.04.2009, fapt ce ar atrage nulitatea sentintei pronuntate la data de 21.04.2009 de catre Tribunalul Olt.

De asemenea, a sustinut ca în ceea ce priveste cauza de fata nu exista vreun motiv de inadmisibilitate, având dreptul sa reprezinte societatea, asa cum s-a stabilit prin hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor din 13.03.2008.

Intimatele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SLATINA si  SC G  SRL SLATINA  au depus întâmpinari prin care au solicitat respingerea apelului întrucât apelantul M.T nu are calitate procesuala activa, atâta vreme cât nu mai poate reprezenta în mod legal societatea aflata în insolventa.

Mai mult, intimata pârâta SC G SRL SLATINA a sustinut ca apelantul M. T nu are calitate procesuala nici pentru a formula apelul de fata.

Curtea a apreciat ca apelantul reclamant M.T are calitatea procesuala de a formula calea de atac împotriva sentintei nr. 579 din 21.04.2009, pronuntata de Tribunalul Olt, întrucât a fost parte la judecarea cauzei în fond, chiar daca actiunea sa a fost anulata pentru lipsa calitatii de reprezentant al debitoarei reclamante SC S SA.

Curtea, analizând apelul formulat de M.T împotriva sentintei nr. 579 din 21.04.2009, prin prisma dispozitiilor art. 294 si urmatoarelor C.pr.civ., a constatat ca acesta nu este fondat pentru cele ce se vor arata în continuare:

Primul motiv de apel ce vizeaza nulitatea sentintei pentru faptul ca aceasta  a fost comunicata fara încheierea de amânare a pronuntarii nu este fondat deoarece la fila 33 din dosarul de fond se afla dovada de primire si procesul verbal de predare a acestei încheieri la data de 24.04.2009.

Aceasta dovada poarta semnatura primitorului actului, nr. actului de identitate si calitatea în care acesta a fost primit.

În ceea ce priveste motivul de apel prin care se sustine ca în mod gresit instanta de fond a anulat actiunea pentru lipsa calitatii de reprezentant a SC S SA, Curtea a retinut de asemenea ca nu este fondat.

Astfel, reclamanta  SC S SA în numele careia a fost formulata actiunea se afla la data introducerii acesteia, respectiv 3.06.2008 în procedura insolventei (procedura simplificata a falimentului) dispusa prin sentinta nr. 600/C/18.03.2008 pronuntata în dosarul nr. 116/104/2005 de Tribunalul Comercial Cluj si în consecinta, dreptul de administrare al apelantului M. T a fost ridicat, situatie în care reprezentarea societatii revine numai lichidatorului judiciar.

În speta, lichidatorul judiciar nu si-a însusit actiunea formulata de catre debitoare prin administratorul social M.T, sens în care s-au pronuntat si creditorii în Adunarea Creditorilor din data de 12.03.2009 conform procesului verbal aflat la dosarul instantei de fond.

Prin urmare, instanta de fond a respins în mod corect actiunea constatând lipsa calitatii de reprezentant a societatii falite privind pe apelantul M.T.

Mai mult decât atât, apelantul a sustinut ca a formulat actiunea în calitate de administrator special al debitoarei SC S SA, calitate în care a fost ales prin Hotarârea Actionarilor nr. 17 din 13.03.2008, publicata în Monitorul Oficial Partea a.IV-a/2008.

Aceasta aparare nu poate fi primita deoarece aceasta hotarâre este anterioara deschiderii procedurii insolventei si în consecinta, nu îsi poate produce efecte în cadrul acestei proceduri.

De altfel, procedura desemnarii administratorului special este reglementata de Legea 85/2006 care în art. 13 prevede ca adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar iar art. 18 statueaza ca în cadrul unei astfel de adunari actionarii sau asociatii îsi vor desemna un reprezentant care sa le reprezinte interesele si sa participe la procedura.

Legiuitorul a stabilit în mod expres faptul ca dupa ridicarea dreptului de administrare debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau lichidator care îi conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele asociatilor sau actionarilor.

Alineatul 2 al art. 18 din legea 85/2006 stabileste expres si limitativ atributiile administratorului special la literele a-g, atributii printre care nu se afla si aceea de a promova o actiune cum este cea supusa prezentei judecati.

Fata de cele aratate mai sus, curtea, a constatat ca instanta de fond a pronuntat o hotarâre legala si temeinica si în baza art. 296 C.pr.civ. si a respins apelul ca nefondat.