Obiectul cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art.322 pct. 7 cod pr. civ.

Decizie 147 din 04.07.2007


Potrivit art. 322  pct. 7 C.proc.civ., revizuirea se poate cere dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una sau aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instanţe de recurs.

De asemenea, potrivit art. 323. alin. 2 C.proc.civ., în cazul art. 322 pct. 7, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj , revizuentul I. V. a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 7 pronunţată la data de 19.01.2007 de Tribunalul Dolj .

In motivarea cererii sale, revizuentul a arătat că prin s.c. nr. 1529/C/MF/27.07.2006, Judecătoria Craiova a admis cererea reconvenţională şi a dispus sistarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina sa.

Reclamanta a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, iar prin decizia nr. 53/03.11.2006, pronunţată de Tribunalul Dolj a fost admis recursul şi s-a respins cererea reconvenţională însă, instanţa nu a ţinut cont şi de faptul că reclamanta nu mai are dreptul la pensie de întreţinere, deoarece nu se mai află în stare de nevoie, având pensie pentru limită de vârstă.

În mod eronat instanţa nu a ţinut seama de toate acestea, prin decizia nr. 7 pronunţată la data de 19.01.2007 de Tribunalul Dolj  respingând contestaţia în anulare.

În drept, revizuentul şi-a întemeiat cererea pe disp. art. 322 pct. 2 şi 7 şi art. 323 pct. 2 C.p.civ.

Prin decizia civilă nr. 63 din 23 martie 2007, pronunţată de Tribunalul Dolj  a fost respinsă cererea de revizuire formulată de revizuent împotriva deciziei civile nr.7 pronunţată la data de 19.01.2007 de Tribunalul Dolj , ca inadmisibilă.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1529/C/MF/27.07.2006 pronunţată de Judecătoria Craiova a fost respinsă acţiunea civilă formulată de reclamanta pârâtă P. (I.) S. împotriva pârâtului-reclamant I. V. având ca obiect majorare pensie de întreţinere şi s-a admis cererea reconvenţională formulată de reclamantul-pârât, dispunându-se sistarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina acestuia prin s.c. nr. 7383/06.07.2005 pronunţată de Judecătoria Craiova în favoarea reclamantei-pârâte.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta - pârâtă , iar prin decizia nr. 53/03.11.2006  Tribunalul Dolj a admis recursul, a modificat în parte sentinţa, în sensul că a fost respinsă cererea reconvenţională.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare pârâtul reclamant, contestaţie care a fost respinsă ca nefondată prin decizia nr.07/19.01.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj.

Reţinându-se că obiectul revizuirii îl constituie această ultimă hotărâre şi anume, decizia civilă nr. 7/19.01.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj  prin care a fost respins ca nefondată contestaţia în anulare, precum şi dispoziţiile art. 322 Cp.civ. unde se prevede că sunt supuse revizuirii hotărârile rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare şi hotărârile date de o instanţă de recurs atunci când se evocă fondul, dispoziţie legală din care rezultă că nu sunt susceptibile de revizuire hotărârile prin care nu s-a rezolvat fondul, tribunalul respins cererea de revizuire ca inadmisibilă, deoarece în categoria hotărârilor nesusceptibile de revizuire sunt cuprinse şi hotărârile prin care s-a respins o contestaţie în anulare, cum este în speţa de faţă decizia civilă nr. 7/19.01.2007 a Tribunalului Dolj.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs revizuientul precizând că la soluţionarea cererii reconvenţionale nu s-a ţinut cont de faptul că reclamanta nu mai are dreptul la pensie deoarece nu se află în stare de nevoie.

De asemenea precizează că tribunalul a procedat greşit la soluţionarea cererii de revizuire, deşi recurentul a solicitat ca dosarul să fie judecat la Curtea de Apel Craiova conform dispoziţiilor art. 322 pct. 2 şi 7 şi art. 323 pct.2 cod pr.civ.

Prin decizia civilă nr. 147 /6 iunie.2007 Curtea de Apel Craiova a admis recursul, a casat decizia recurată şi a reţinut cauza spre competentă soluţionare, fixând termen de judecată la 4 iulie 2007.

Pentru a se pronunţa astfel Curtea a reţinut că potrivit art. 322  pct. 7 C.proc.civ., revizuirea se poate cere dacă există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una sau aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul când hotărârile potrivnice sunt date de instanţe de recurs.

De asemenea, potrivit art. 323. alin. 2 C.proc.civ., în cazul art. 322 pct. 7, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice.

În speţă tribunalul în mod eronat a calificat cererea de revizuire ca fiind formulată numai împotriva deciziei civile nr. 7/19.01.2007 pronunţată de Tribunalul Dolj, în realitate revizuentul invocând prin aceasta contradictorialitatea de hotărâri între sentinţa civilă nr. 1529/C/MF/27.07.2006 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosar nr. 10064/C/MF/2006 pe de o parte şi deciziile pronunţate de Tribunalul Dolj în aceeaşi cauză respectiv decizia nr. 53/03.11.2006  şi decizia civilă nr. 7/19.01.2007 , pe de altă parte.

În consecinţă, deoarece se invocă contradictorialitate existentă între o sentinţă pronunţată de Judecătoria Craiova şi decizii pronunţate de Tribunalul Dolj potrivit dispoziţiilor legale mai sus precizate, competenţa de soluţionare a cererii de revizuire revine instanţei mai mari în grad faţă de instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice, respectiv Curtea de apel Craiova.

Examinând cererea de revizuire în raport de dispoziţiile art. 322 pct. 7 cod pr.civ,. instanţa constată a fi nefondată cererea pentru următoarele considerente:

Potrivit acestor dispoziţii procedurale,  se poate formula cerere de revizuire  atunci când există hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grad deosebit în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate.

Fundamentul acestui motiv de revizuire îl reprezintă instituţia puterii lucrului judecat şi pentru a fi admisibilă trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să fie vorba de hotărâri definitive contradictorii chiar dacă prin ele nu s-a rezolvat fondul pricinii; hotărârile să fie pronunţate în aceeaşi pricină, deci să fi existat tripla identitate de elemente – părţi, obiect, cauză; hotărârile să fie pronunţate în dosare diferite deoarece revizuirea nu se poate cere pentru contrarietate de hotărâri pronunţate în acelaşi proces; în al doilea proces să nu se fi invocat excepţia puterii de lucru judecat, sau dacă a fost ridicată să nu se fi discutat excepţia; să se ceară anularea celei de-a doua hotărâri.

Această cerinţă se explică prin faptul că instanţa de revizuire nu este o instanţă de control judiciar şi deci nu poate să aprecieze care dintre hotărârile potrivnice este greşită, ci doar să constate că prin ultima hotărâre s-a nesocotit puterea lucrului judecat ce rezulta din prima hotărâre.

În raport de aceste precizări şi având în vedere că revizuientul solicită revizuirea unor hotărâri pronunţate în cadrul aceluiaşi dosar, respectiv sentinţa civilă 1529/2006 (pronunţată de Judecătoria Craiova ca primă instanţă în soluţionarea acţiunii privind majorarea pensiei de întreţinere formulată de reclamanta P. S. şi cererea reconvenţională formulată de reviztuient în calitate de pârât)  decizia nr. 53/3 nov. 2006 pronunţată de Tribunalul Dolj în soluţionarea recursului formulat de reclamantă împotriva sentinţei menţionate mai sus şi decizia civilă nr. 7/19 ian. 2007 pronunţată de Tribunalul Dolj în contestaţia în anulare formulată de revizuient împotriva deciziei pronunţată de aceeaşi instanţă în recurs, Curtea constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 7 cod pr.civ., iar hotărârile mai sus menţionate nu pot face obiectul unei revizuiri întrucât nu sunt hotărâri definitive, potrivnice, date de instanţe de grade diferite în una şi aceeaşi pricină,în cadrul unor dosare diferite.