Emiterea unei file cec cu data nespecificată de către inculpat – administrator al unei societăţi comerciale, cu ocazia încheierii unui contract de vânzare - cumpărare, în vederea garantării plăţii mărfurilor ce urmau a fi livrate, se circumscrie emit...

Decizie 420 din 08.06.2010


Emiterea unei file CEC cu data nespecificată de către inculpat – administrator al unei societăţi comerciale, cu ocazia încheierii unui contract de vânzare - cumpărare, în vederea garantării plăţii mărfurilor ce urmau a fi livrate, se circumscrie emiterii CEC-ului „în alb”, manieră de plată aprobată şi acceptată de prevederile art. 67 – 71 din Norma Cadru nr. 7/1994 a Băncii Naţionale a României, fiind exclusă angrenarea răspunderii penale a inculpatului pentru infracţiunea prev. de art. 84 alin.1 pct.3 din Legea nr.59/1934.

Secţia penală - Decizia penală nr. 420/08 iunie 2010

Prin sentinţa penală nr. 56/2009 Judecătoria Brad a condamnat pe inculpatul P.I. la 4  luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de emitere a unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale prevăzute de lege, prev. şi ped. de art. 84 alin.1 pct.3 din Legea nr.59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2  şi art. 42 Cod penal, art. 74 şi art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal( comisă în luna februarie 2007).

În temeiul art. 11 pct. 2 lit. a C.pr.pen., raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen., a achitat pe inculpat pentru infracţiunea de emitere a unui cec fără a avea la tras disponibil suficient, prev. şi ped. de art.  84 alin.1 pct. 2 din Legea nr.59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

A respins, ca inadmisibilă, acţiunea civilă formulată de partea civilă şi a obligat inculpatul la plata cheltuielilor  judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

 Inculpatul P.I. are calitatea  de administrator  al SC  AHI SRL Brad, încheind la data de 06.02.2007 un contract de vânzare - cumpărare produse petroliere cu partea civilă, obligându-se să primească  produse petroliere şi să  plătească preţul  convenit şi înscris în facturile care însoţeau marfa.

Potrivit  prevederilor contractuale, cumpărătorul SC AHI SRL Brad  a garantat  executarea contractului, respectiv  a obligaţiei sale de plată, prin emiterea filei cec  seria BH 326, nr. 00027505, fără a fi stipulată data emiterii; cumpărătorul a fost de acord ca documentul să fie completat de reprezentantul legal al vânzătorului la menţiunile privind suma datorată şi data scadenţei,  în conformitate cu debitul total scadent rezultat din evidenţele  contabile ale  vânzătorului.

A doua zi, inculpatul a emis  fila cec  seria BH 326, nr. 00027503,  depusă la depozitul L. Cluj ce aparţinea părţii civile tot în scopul garantării obligaţiei de plată a produselor.Ambele cecuri stipulate la ordin, au fost emise de inculpat prin semnare şi ştampilare, pe formularele utilizate fiind indicate denumirea de cec şi trasul, fără ca inculpatul  să indice suma de bani pentru care este dat ordinul necondiţionat de plată, şi fără indicarea datei şi locului emiterii cecurilor.

Prima instanţă a apreciat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 84 alin.1 pct.3 din Legea nr.59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2  şi art. 42 Cod penal, inculpatul emiţând cecuri care nu cuprind elementele obligatorii prevăzute de lege.

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel în termen, motivat, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad şi inculpatul P.I. şi nemotivat partea civilă.

Prin decizia penală nr. 35/25 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – secţia penală în dosar penal nr. 442/195/2008 au fost respinse ca nefondate apelurile declarate împotriva sentinţei penale nr. 56/2009 a Judecătoriei Brad, jud. Hunedoara.

Împotriva deciziei au declarat recurs, în termenul legal instituit de art. 3853 Cod procedură penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi inculpatul P.I., aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia penală nr. 420/08.06.2010 Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul inculpatului P.I., a casat decizia penală atacată, precum şi sentinţa penală nr. 56/2009 a Judecătoriei Brad, iar în rejudecare, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală a achitat inculpatul de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel a reţinut că în contextul bazei factuale reţinute, emiterea de către inculpat, cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare de produse petroliere cu nr. 10602/06.02.2007, a unei file CEC cu data nespecificată, se circumscrie emiterii CEC-ului „în alb”, manieră de plată aprobată şi acceptată de prevederile art. 67 – 71 din Norma Cadru nr. 7/1994 a Băncii Naţionale a României şi care exclude angrenarea răspunderii penale a inculpatului.

Referirile expuse de Parchet în recursul său, cu privire la necesitatea instituirii unor clauze în momentul emiterii CEC-ului în alb, clauze nespecificate de către inculpat, nu lipsesc instrumentul de plată de valabilitate şi nici nu îl privează de calitatea sa de CEC în alb, ele reprezentând simple garanţii, elemente de protecţie a celui care emite CEC-ul.

 Curtea a considerat că o soluţie de condamnare a inculpatului nu este justificată de motive suficiente şi raţionale, atâta timp cât acţiunile sale în derularea relaţiilor comerciale se circumscriu exigenţelor Normei Cadru nr. 7/1994 a Băncii Naţionale cu privire la emiterea instrumentului de plată, motiv pentru care, sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934, soluţia ce se impune a fi adoptată este cea de achitare în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală.

Domenii speta