Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege în cazul schimbării proprietarului unui vehicul în materia asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Consecinţe

Decizie 295 din 30.03.2011


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani din 29 iunie 2009, a fost trimis în judecată inculpatul G.M.S. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 Cod penal.

S-a reţinut în sarcina acestuia că, la data de 01 decembrie 2007, în timp ce conducea autoturismul Opel Corsa SV-08-AFI pe strada Calea Naţională din Botoşani, a surprins şi accidentat pe numitul Simion Vasile, care se angajase în traversarea străzii pe marcajul pietonal, urmând ulterior decesul acestuia.

Investită cu soluţionarea cauzei, Judecătoria Botoşani, prin sentinţa penală nr. 692 din 17 martie 2010, l-a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74, 76 Cod penal, la pedeapsa de 1 (un ) an şi 6 (şase) luni închisoare, cu aplicarea art. 81 şi urm. Cod penal.

A fost obligat inculpatul să plătească părţii civile Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi suma de 10.314,88 lei, iar părţii civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani suma de 321,76 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

A fost obligat asigurătorul de răspundere civilă S.C. Asigurare Reasigurare Astra S.A. – Sucursala Suceava să plătească în locul inculpatului sumele menţionate către cele două părţi civile.

Pentru a pronunţa această soluţie în latura civilă a cauzei, a reţinut prima instanţă că asiguratorul nu a fost de acord cu plata despăgubirilor civile, considerând că răspunderea sa a încetat la data de 19 ianuarie 2007, în cauză nefiind îndeplinite dispoziţiile art. 27 alin. 2 din Ordinul nr. 113.133/2006 al CSA ce se referă la autovehiculele care se radiază din circulaţie în perioada de asigurare ca urmare a încetării contractelor de leasing.

Or, a apreciat judecătoria, deşi la data de 19 ianuarie 2007 nu era plătită integral prima de asigurare, acesta a acceptat încasarea integrală a primei de asigurare la data de 24 iulie 2007, accidentul producându-se ulterior, deci în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat în termen legal apel asiguratorul SC Asigurare-Reasigurare ASTRA SA Sucursala Suceava, respins, ca nefondat, prin decizia penală nr.177 A din data de 28 septembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Botoşani.

Pentru a decide astfel, tribunalul a reţinut că prima instanţă a rezolvat corect latura civilă, în cauză fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 136/1995, modificată.

Până la data de 19 ianuarie 2007, data înmatriculării autovehiculului pe numele utilizatorului, asiguratorul încasase parţial prima de asigurare, aceasta fiind achitată integral la 24 iulie 2007.

Având în vedere că accidentul s-a produs ulterior, respectiv la data de 01 decembrie 2007 (în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare), tribunalul a reţinut că în mod corect a apreciat prima instanţă că procedând astfel asiguratorul a acceptat să-şi asume răspunderea pentru întreaga perioadă de valabilitate a poliţei de asigurare emise pentru acelaşi autovehicul în cursul derulării contractului de leasing.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs asiguratorul, solicitând casarea în parte a deciziei şi sentinţei în privinţa laturii civile şi, în rejudecare, înlăturarea dispoziţiei privind obligarea sa la plata cheltuielilor de spitalizare în locul inculpatului, întrucât la data accidentului nu exista o poliţă de asigurare de răspundere civilă obligatorie valabilă încheiată la Astra SA.

Prin decizia penală nr. 295 din 30 martie 2011 a Curţii de Apel Suceava, s-a admis recursul declarat de asigurător.

 S-a casat în parte decizia penală mai sus-menţionată şi în parte sentinţa penală nr. 692 din data de 17.03.2010 pronunţată de Judecătoria Botoşani şi, în rejudecare, s-a înlăturat, din sentinţa penală, dispoziţia de obligare a asigurătorului de răspundere civilă la plata, în locul inculpatului, a sumelor de 10.314,88 lei către partea civilă Spitalul Clinic de urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iaşi şi de 321,76 lei către partea civilă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Pentru a decide astfel, a reţinut curtea că, ”potrivit art. 53 din Legea nr. 136/1995 prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) conform legii se stabilesc, printre altele, aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civile auto, condiţiile de plată, durata asigurării etc.

Art. 27 alin. 2 din Ordinul nr. 113.133/2006 al CSA prevede că prin excepţie de la prevederile alin. 1 (potrivit cărora răspunderea asigurătorului încetează la ora 24 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA sau anterior acestei date, în momentul radierii din evidenţa circulaţiei a autoturismului) pentru autovehiculele care se radiază din circulaţie în perioada de asigurare ca urmare a încetării contractelor de leasing, asigurările obligatorii RCA rămân în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fără modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuţi în documentele de asigurare; şi

-asigurătorul a încasat integral prima de asigurare aferentă perioadei de valabilitate.

Dispoziţiile imperative ale art. 27 alin. 2 din ordinul mai sus menţionat stabilesc obligativitatea îndeplinirii cumulative a celor două condiţii pentru ca poliţa să fie valabilă în continuare şi după data radierii autovehiculului de pe numele societăţii de leasing şi înmatriculării acestuia pe numele utilizatorului.

Or, în speţă, aceste condiţii nu sunt îndeplinite cumulativ.

Astfel, autovehiculul marca Opel Corsa cu număr de înmatriculare B – 28355 a constituit obiectul contractului de leasing financiar nr. SGL 3340/21.10.2004 încheiat între BRD Sogelease SRL, în calitate de finanţator, şi SC E. SRL Suceava, în calitate de utilizator. Contractul a fost finalizat la data de 27.12.2006 prin transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului către utilizator.

SC E. SRL a susţinut că SC Astra SA a fost încunoştinţată la data încheierii contractului cadru nr. 6620/29.12.2006, contract pentru încheierea de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, contract în care este prevăzută plata eşalonată a ratelor, că autovehiculul mai sus menţionat va intra în proprietatea sa. La contractul cadru de asigurare s-a ataşat contractul de leasing, în care era înscrisă durata acestuia. Mai mult, pentru acelaşi autovehicul s-a încheiat şi o poliţă de asigurare Casco.

Potrivit art. 13 alin. 2 din Legea nr. 136/1995 dacă împrejurările esenţiale privind riscul se modifică în cursul executării contractului, asiguratul este obligat să comunice în schimb asigurătorului schimbarea.

SC E. SRL nu a încunoştinţat asigurătorul de modificarea intervenită, respectiv data transferului de proprietate.

Contractul de leasing s-a finalizat la data de 27.12.2006, iar data încheierii contractului de asigurare este ulterioară, respectiv 29.12.2006.

La această dată utilizatorul SC E. SRL Suceava avea cunoştinţă de schimbarea intervenită şi avea posibilitatea încheierii unei poliţe pe numele său în vederea înmatriculării autovehiculului pe noul proprietar.

Or, poliţa RCA din data de 29.12.2006 este încheiată cu BRD Sogelease în calitate de proprietar şi pe număr de înmatriculare B – 28355.

Până la data de 19.01.2007, data radierii autoturismului ca urmare a încetării contractului de leasing, asiguratorul nu a încasat integral prima de asigurare aferentă de valabilitate. S-a încasat doar suma de 165,84 lei, diferenţa până la 331,68 lei fiind încasată la data de 24.07.2007, deci ulterior radierii şi înmatriculării vehiculului pe numele utilizatorului.

Chiar dacă asigurătorul a acceptat plata diferenţei de primă, acest aspect nu conduce la concluzia că poate fi antrenată răspunderea acestuia pentru întreaga perioadă de valabilitate menţionată în poliţa de asigurare.

Aspectul că ulterior încheierii poliţei RCA s-a procedat la asigurarea facultativă a autoturismului, şi care după înmatriculare purta nr.SV08AFI, nu echivalează cu o încunoştinţare a asiguratorului despre schimbarea titularului dreptului de proprietate.

Valabilitatea în continuare a poliţei de asigurare până la data înscrisă pe contract se stabileşte la momentul radierii autoturismului de pe numele fostului proprietar, respectiv BRD Sogelease, şi înmatriculării acestuia pe numele utilizatorului, în speţă la data de 19.01.2007 şi nu la data producerii accidentului rutier.

Prin neachitarea integrală a primei de asigurare, răspunderea asiguratorului a încetat, poliţa RCA nefiind valabilă.

Având în vedere că în cauză nu este îndeplinită cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 27 alin. 2 al Ordinului nr. 113133 al CSA, curtea constată că în mod greşit a fost obligat asigurătorul la plata cheltuielilor de spitalizare în locul inculpatului.”