Ordonanţă preşedinţială. Competenţa teritorială

Decizie 2002 din 21.09.2011


Prin cererea  înregistrata la Tribunalul Buzau reclamanta SC AI SRL  a chemat în judecata  pârâtele OP SA si BT  si a solicitat pe calea ordonantei presedintiale  suspendarea  provizorie  a executarii  scrisorii de garantie  bancara  de buna executie  nr. 244/11.10.2010  în valoare de 616.000 de euro, pâna  la  solutionarea definitiva  si irevocabila  a litigiului ce face  obiectul dosarului  aflat  pe rolul Tribunalului Bucuresti.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca  între  beneficiarul OP SA  si antreprenorul SC AI SRL  s-a încheiat  contractul guvernat de Conditiile Generale de contract  Fidic, cartea Rosie editia 1999, având ca obiect construirea unei platforme de  depozitare a deseurilor, a unei facilitati de bioremediere si a drumului de acces  aferent  în localitatea C.

În baza dispozitiilor contractuale, antreprenorul SC AI SRL  a constituit la BT o garantie  bancara  în valorare  totala de 616.000  euro, valabila  pâna  la data de  4.12.2013,  în  favoarea  beneficiarului  OP SA  .

Prin scrisoarea  de  garantie  bancara de  buna executie  emisa de  BT se garanteaza irevocabil plata catre  beneficiarul OP SA  a sumei de 616.000 euro la primirea de catre  banca  a cererii  acestuia în scris, însotita  de  o garantie  care  sa afirme ca antreprenorul SC AI SRL  si-a încalcat obligatiile contractuale.

Datorita nerespectarii obligatiilor contractuale de catre beneficiar, reclamanta – antreprenorul SC AI SRL a emis notificarea de reziliere 249C/08.04.2011, rezilierea producându-si efecte dupa expirarea termenului de 14 zile calendaristice de  la data luarii  la  cunostinta de beneficiar,  de  la data de 26.04.2011.

Conform dispozitiilor contractuale, pârâta OP SA  avea  obligatia sa restituie garantia de buna executie  reclamantei SC AI SRL în cazul în care  rezilierea  contractului  s-a facut de  catre acesta din urma.

Demersurile reclamantei în acest sens au ramas fara nici un rezultat, pârâta refuzând nejustificat sa restituie garantia de buna executie, pârâta, la rândul ei, a emis  o notificare de reziliere a contractului  si a  solicitat reclamantei SC AI SRL  plata  unor  sume  fara  justificare  contractuala.

În atare situatie, reclamanta  a formulat  o cerere de chemare  în judecata,  aflata  pe rolul Tribunalului Bucuresti,  în contradictoriu cu  pârâta  OP SA  , prin care  sa se constate  reziliat  contractul  încheiat  între  parti începând  cu data de 26.04.2011, din culpa pârâtei, si sa fie obligata aceasta sa restituie scrisoarea de garantia bancara de buna executie, fiind astfel întrunite dispozitiile art. 581 Cod procedura civila pentru suspendarea executarii scrisorii de garantie bancara de  buna executie  mentionata.

Reclamanta a aratat ca sunt realizate conditia neprejudecarii  fondului,

conditia caracterului vremelnic al  masurii, caracterul urgent al masurii de suspendare a scrisorii de garantie  bancara.

Pârâta OP SA  a invocat  exceptia  de necompetenta  materiala si teritoriala a Tribunalului Buzau si a solicitat trimiterea cauzei spre  competenta solutionare Tribunalului Bucuresti, exceptia lipsei de interes, exceptia prematuritatii si exceptia inadmisibilitatii ordonantei presedintiale.

Prin sentinta nr. 3036 din data de 02.08.2011, Tribunalul  Buzau a respins ca neîntemeiate exceptiile  invocate de  pârâta OP SA  si a admis actiunea  formulata de reclamanta  SC AI  SRL, împotriva pârâtelor pârâtele OP  SA  Bucuresti  si  BT, a dispus pe cale de ordonanta presedintiala suspendarea  provizorie  a executarii scrisorii de garantie bancara de buna executie în valoarea de 616.000 Euro pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiului  ce  face  obiectul  dosarului aflat  pe rolul  Tribunalului Bucuresti.

Cu privire la exceptia de necompetenta, tribunalul a aratat ca pârâta a înteles sa  invoce  exceptia necompetentei  teritoriale,  si nu exceptia necompetentei  materiale, care  nu este  motivata. sunt  aplicabile în cauza  art. 9 Cod  procedura civila, iar potrivit  art. 10  al. 1  si 4  si art. 12 Cod  procedura civila reclamantul poata  sa  introduca actiunea  si  la locul prevazut  pentru executare  obligatiei ce  face obiectul litigiului, în cauza de fata scrisoarea de executare  bancara  de  buna  executie,  respectiv  plata  garantiei,  facându-se  la  Buzau,  la sediul  paratei BT SA

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs  pârâta SC OP SA.

Curtea a constatat ca recursul este fondat în ceea priveste motivul de recurs privind gresita solutionare a exceptiei de necompetenta teritoriala a Tribunalului Buzau, pentru urmatoarele considerente:

Intimata reclamanta SC AI  SRL a solicitat pe cale de  ordonanta presedintiala suspendarea provizorie a executarii scrisorii de garantie  bancara de buna executie  nr. 244/11.10.2010  în valoare de 616.000 de euro, pâna  la  solutionarea definitiva  si irevocabila  a litigiului ce face  obiectul dosarului  aflat  pe rolul Tribunalului Bucuresti.

Prin cererea ce formeaza obiectul dosarului Tribunalului Bucuresti, pâna la solutionarea caruia în mod definitiv si irevocabil intimata reclamanta a solicitat suspendarea provizorie a executarii scrisorii de garantie  bancara, reclamanta SC AI SRL a chemat în judecata  pârâta  SC OP SA si a solicitat sa se constate  reziliat, începând  cu data de 26.04.2011, contractul nr. 8460012140/04.10.2010 încheiat  intre  parti, din culpa  pârâtei,  si sa  fie  obligata  aceasta sa  restituie scrisoarea  de garantia  bancara de buna executie nr. 244/11.10.2010  în valoare de 616.000 de euro emisa de BT SA.

Contractul nr. 8460012140/04.10.2010  a fost încheiat între beneficiarul

OP Sa  si antreprenorul  SC AI SRL, având  ca obiect  construirea  unei  platforme  de  depozitare a deseurilor, a  unei facilitati  de bioremediere  si a drumului de acces  aferent  în localitatea C, judetul T, iar în baza  dispozitiilor  contractuale,  antreprenorul SC AI Buzau  a constituit la BT o garantie  bancara  în valorare  totala de 616.000  euro, valabila  pâna  la data de  4.12.2013,  în favoarea  beneficiarului  OP SA.

Conform dispozitiilor art. 581 alin. 2 Cod procedura civila, cererea de ordonanta presedintiala se va introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului, iar  pentru a stabili instanta competenta a se pronunta asupra cererii de ordonanbta presedintiala este necesar a se determina instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului.

Conditiile generale ale contractului încheiat între parti sunt Conditiile de Contract pentru constructii pentru Cladiri si Lucrari Ingineresti Proiectate de Beneficiari, editie 1999, publicata de FIDIC (Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by The Employer, first edition, 1999, published by FIDIC-Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils)- (filele 85 si 60 dosar fond).

În ceea ce priveste disputele si rezolvarea lor, conform contractului încheiat între parti, prin modificarea subclauzei 20.6 din Conditiile generale, orice disputa va fi solutionata de instantele competente din Bucuresti, România (Delete sub-clause 20.6 and replace with: Any dispute shall be solved by the competent courts in Bucharest, Romania) (filele 108 si 80 dosar fond)

 Fata de obiectul actiunii ce constituie fondul dreptului, competenta materiala apartine tribunalului, conform art. 2 alin. 1 lit. a Cod procedura civila, iar în ceea ce priveste competenta teritoriala, în prezenta acordului de vointa expres în acest sens în contractul încheiat între parti, competenta teritoriala nu este alternativa, si la alegerea reclamantului, cum a retinut Tribunalul Buzau, ci  apartine instantelor din Bucuresti.

Tribunalul Buzau  a retinut în mod nelegal competenta teritoriala si aplicabilitatea dispozitiilor art. 9,  art. 10  al. 1  si 4  si art. 12  Cod  procedura civila, iar considerentele privind faptul ca litigiul  se solutioneaza  în contradictoriu  cu  cele doua pârâte, astfel reclamantul având posibilitatea  sa  formuleze actiunea  si  la locul prevazut  pentru executarea  obligatiei ce  face  obiectul litigiului, în cauza scrisoarea de executare  bancara  de  buna  executie,  plata  garantiei,  facându-se  la  B,  la sediul  paratei BT SA , sunt nefondate.

Prin inserarea în contractul nr. 8460012140/04.10.2010 încheiat între beneficiarul OP  si antreprenorul  SC AI SRL , contract ce constituie legea partilor, a acordului de vointa privind solutionarea disputelor de catre instantele din Bucuresti, a operat o prorogare conventionala de competenta teritoriala, posibila si legala în situatia în care competenta teritoriala este reglementata prin norme dispozitive.

În situatia încheierii între parti a unei conventii atributive de competenta, investirea de catre reclamant a unei alte instante îndreptateste pârâtul sa invoce, în conditiile art. 159 Cod procedura civila, exceptia de necompetenta.

Faptul ca reclamantul a chemat în judecata si pârâta BT  B nu atrage competenta unei alte instante decât cea competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului, de a se pronunta asupra cererii de ordonanta presedintiala.

Reclamanta a solicitat suspendarea executarii scrisorii de garantie bancara pe cale de ordonanta presedintiala, pâna la solutionbarea litigiului de fond, reprezentat de actiunea pentru rezilierea contractului si restituirea scrisorii de garantie bancara si în care competenta materiala si teritoriala revine exclusiv Tribunalului Bucuresti, conform normelor codului de procedura civila privind competenta materiala  si clauzelor contractului încheiat de parti din punct de vedere teritorial.

Sustinerile intimatei reclamante SC AI SRL si intimatei pârâte BT SA privind faptul ca în cauza nu poate opera clauza contractuala, privind competenta instantelor din Bucuresti, fata de împrejurarea ca, potrivit Normelor Camerei de Comert de la Paris, competenta pentru solutionarea oricarui litigiu aparut între garant si beneficiarul scrisorii de garantie de executie bancara apartine tribunalului în raza teritoriala a caruia îsi desfasoara activitatea garantul, sunt nefondate.

Cererea de ordonanta presedintiala nu are ca obiect litigiul între garant, si beneficiar, acestia au calitatea de pârâti, fiind chemati în judecata de chiar solicitantul scrisorii de garantie, reclamanta SC AI SRL.

Litigiul are ca obiect cererea de ordonanta presedintiala, formulata chiar de catre solicitantul scrisorii de garantie, de suspendare a executarii scrisorii de garantie bancara, fara însa ca între beneficiar si garant sa existe vreun litigiu, fara a fi declansata procedura de executare a scrisorii de garantie bancara între beneficiar si garant.

În baza art. 304 pct. 3, art. 581 alin. 2 Cod procedura civila, potrivit  art.  312 alin. 6 Cod procedura civila, curtea a casat sentinta si a trimita cauza la instanta competenta sa solutioneze cererea de ordonanta presedintiala, Tribunalul Bucuresti.