Nulitate absolută contract de împrumut cu o valoare ce depăşeşte suma de 100.000 lei. Calea de atac incidentă raportat la disp.art.2821 Cod pr. civilă.

Decizie 851 din 26.10.2010


Nulitate absolută  contract de împrumut cu o valoare ce depăşeşte suma de 100.000 lei. Calea de atac incidentă raportat la disp.art.2821 Cod pr. civilă.

Judecarea căii de atac declarat împotriva sentinţei prin care a fost soluţionată o acţiune având ca obiect un contract de împrumut cu o valoare peste 100.000 lei de către Tribunal în complet de recurs şi nu de apel, conduce la pronunţarea unei hotărâri afectate de nulitate absolută şi supusă casării, fiind incident motivul de recurs prev. de art. 304 pct. 1 Cod pr. civilă.(Decizia nr. 851/26 octombrie 2010 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie).

Prin decizia civilă nr. 851/26.10.2010, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul formulat împotriva deciziei civile nr. 1777/2009 pronunţată de Tribunalul Prahova, dispunând casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la acelaşi tribunal pentru soluţionarea cauzei în complet legal constituit, ca apel.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de Apel Ploieşti a reţinut că, instanţa de fond a fost investită de către reclamanţii G.N. şi G.I. cu o cerere privind constatarea nulităţii absolute a unui contract de împrumut şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii actului, obiectul contractului fiind reprezentat de suma de 40.000 dolari USA, echivalentul a 1.294.800.000 lei, cu termen de restituire la data de 15.06.2003.

Având în vedere faptul că s-a indicat în contractul de împrumut în mod expres valoarea împrumutului în monedă naţională, respectiv suma de 1.294.800.000 lei, Curtea a constatat că în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 2821 Cod pr.civilă potrivit cărora calea de atac ce trebuia exercitată împotriva sentinţei ar fi fost recursul.

Prin urmare, nu a putut fi reţinută susţinerea intimatului în sensul că trebuie avută în vedere suma de bani exprimată în  monedă străină, raportată la cursul leu/dolar de la data sesizării instanţei, atâta timp cât s-a menţionat în mod expres în contractul de împrumut şi echivalentul în lei al sumei împrumutate. Se putea lua în considerare suma împrumutată raportată la cursul leu/dolar de la data sesizării instanţei numai în situaţia în care în contract nu se menţiona în mod expres şi echivalentul în lei al sumei împrumutate.

În atare situaţie, în mod greşit tribunalul a soluţionat calea de atac exercitată împotriva sentinţei pronunţată de judecătorie drept recurs în loc de apel, pronunţând astfel o hotărâre în complet format din trei judecători în loc de doi judecători, cum prevede legea, încălcând normele legale imperative privind compunerea instanţei, fiind incident motivul de casare prev. de art. 304 pct.1 Cod pr.civilă.

Faţă de aceste considerente a fost respinsă şi excepţia inadmisibilităţii recursului invocată de intimat având în vedere că decizia pronunţată de tribunal este lovită de nulitate, în condiţiile art.105 alin.2 Cod pr.civilă, fiind supusă casării potrivit art. 312 alin.2 Cod pr.civilă.