Dizolvare societate comerciala cu raspundere limitata pentru neîntelegeri grave între asociati. Numire lichidator. Retragere asociat.

Decizie 519 din 21.11.2011


Dizolvare societate comerciala cu raspundere limitata pentru neîntelegeri grave între asociati. Numire lichidator. Retragere asociat.

- Legea nr.31/1990, art.227 alin.1 lit.c, art.262, art.226

Potrivit evidentelor ONRC reclamanta SC K U C SRL a iesit din societate prin retragere conform cererii de înregistrare a mentiunii nr. 534677/12.12.2006, înscrisa în Registrul Comertului la 06.06.2007, în temeiul încheierii 31910/05.06.2007.

Rezulta ca reclamanta a pierdut calitatea de asociat al societatii ca urmare a retragerii din societate prin denuntarea unilaterala a contractului de societate.

În conditiile art. 226 alin. 3 Legea 31/1990 asociatul retras are împotriva societatii numai un drept de creanta constând în drepturile cuvenite pentru actiunile sau partile sociale.

Indiferent de modul de exercitare al acestui drept de creanta sau de încalcarea acestuia de catre societate, fostul actionar sau asociat nu redobândeste calitatea avuta anterior retragerii.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VI-A CIVILA,

DECIZIA CIVILA NR.519 din 21.11.2011)

Prin cererea de chemare în judecata, înregistrata sub nr. 12809/3/2010, reclamanta SC K U C SRL  solicitat, în contradictoriu cu pârâtii SC M SRL, K M I, K E dizolvarea societatii pârâte, deschiderea procedurii lichidarii, cu desemnarea lichidatorului în conditiile art. 262 Legea 31/1990, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii a fost expus exhaustiv istoricul societatii, învederându-se neîntelegerile grave survenite între asociati, care au ca efect împiedicarea functionarii societatii, înca din anul 2000 si pâna în prezent, cu singur scop al asociatului K M I de înlaturare a reclamantei din societate.

Au fost enumerate litigiile existente între reclamanta, în calitate de asociat si societatea pârâta, si s-a învederat faptul ca urmare a hotarârii pronuntate în dosar

12423/300/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti prin care s-a dispus anularea actelor de executare efectuate de catre BEJ R I D, cu consecinta redobândirii calitatii de asociat de catre reclamanta SC K U C SRL al SC M SA.

În drept cererea s-a întemeiat pe dispozitiile art. 227 alin. 1 lit. e din Legea 31/1990.

Prin întâmpinarea formulata, pârâta SC M SA a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata.

S-a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a avocatului reclamantei, al carui mandat nu este validat de catre lichidatorul judiciar al reclamantei, si implicit lipsa semnaturii, în temeiul art. 68 alin. 1 raportat la art. 161 c.pr.civ. si art. 112 pct. 6 cu art. 133 alin. 2 c.pr.civ.

A fost invocata, de asemenea, lipsa calitatii procesuale active, învederându-se ca reclamanta nu justifica calitatea esentiala ceruta de art. 227 alin. 1 aceea de asociat al SC M SA.

S-a prevalat pârâta de cele cuprinse în certificatul constatator emis de ORCTB din cuprinsul caruia rezulta ca reclamanta nu mai figureaza în calitate de asociat din anul 2006, în conditiile în care pierderea calitatii a fost înregistrata în registrul comertului, reclamanta necontestând mentiunile în conditiile legii.

S-a învederat ca prin hotarârea pronuntata în dosar 12423/300/2006, reclamanta nu a redobândit calitatea de actionar, instanta dispunând numai cu privire la anularea actelor de executare nu si repunerea partilor în situatia anterioara astfel ca asociatii societatii pârâte sunt numai cei mentionati în certificatul constatator.

La termenul din 09.12.2010, reclamanta SC K U C a solicitat suspendarea solutionarii cauzei, în temeiul art. 244 alin. 1 c.pr.civ. învederând ca solutia ce se va pronunta în prezenta cauza atârna întru-totul de cea ce se va pronunta în cererea de radiere a tuturor mentiunilor ce formeaza obiectul dosarului 16 927/3/2010, cerere înregistrata la 02.04.2010, în cauza fiind acordate termene de judecata succesive.

Cererea nu a fost însotita de înscrisuri doveditoare, solicitate a fi administrate.

La termenul din 09.12.2010, instanta a pus în discutia partilor cerere de suspendare, reclamanta învederând ca nu poate obtine înregistrarea calitatii de actionar, ORC refuzând înscrierea mentiunii în lipsa unei hotarâri judecatoresti.

Instanta a prorogat discutarea cererilor formulate de catre parti dupa administrarea înscrisurilor doveditoare, dispunând amânarea pricinii pentru termenul din 31.05.2011, termen la care reclamanta a lipsit nejustificat, prin cererea depusa la dosarul pricinii fila 183, solicitând judecarea cauzei în conformitate cu dispozitiile art. 242 alin. 2 c.pr.civ.

Prin sentinta comerciala nr. 4355/31.03.2011, Tribunalul Bucuresti a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei SC KHAWAM UNITED COMPANY SRL, a respins actiunea ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut, raportat la dispozitiile art. 227 alin. 1 lit. e din lege, motiv de dizolvare ce impune ca solicitantul sa justifice calitatea de asociat al societatii a carei dizolvare urmeaza a fi dispusa faptul ca reclamanta nu detine calitatea de asociat al societatii pârâte.

Anularea formelor de vânzare a actiunilor detinute de reclamanta anterior iesirii din societate, nu are drept consecinta redobândirea calitatii de asociat, întrucât prin hotarârea pronuntata în dosar 12423/300/2006 nu s-a dispus repunerea partilor în situatia anterioara.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamanta SC K U C SRL, pentru motive de nelegalitate, pentru motive circumscrise dispozitiilor art. 304 pct. 8, 9 si art. 6 din Conventia CEDO.

S-a sustinut ca, în mod gresit instanta de fond a omis a se pronunta cu privire la cererea de suspendare a solutionarii cauzei, desi acesta a fost pusa în discutia partilor la termenul din 09.12.2010.

S-a subliniat relevanta litigiului conex ce formeaza obiectul dosarului 16 927/3/2010.

În dezvoltarea acestui  motiv de recurs s-a facut referire la decizia 676/31.03.2009, mentinuta prin decizia 858R/14.04.2010, prin respingerea cererii de revizuire, hotarâri ce au avut ca efect anularea tuturor actelor de executare, a vânzarilor actiunilor detinute de SC M SA.

Au fost reproduse considerentele celor doua hotarâri.

S-a sustinut, de asemenea, ca în solutionarea cauzei instanta a încalcat autoritatea de lucru judecat a acestor hotarâri a caror consecinta era redobândirea calitatii de actionar. 

Repunerea partilor în situatia anterioara nu era necesar a fi dispusa de catre instanta.

A fost invocata încalcarea dispozitiilor art. 6  Conventia CEDO si art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 raportat la încalcarea dreptului de actionar al reclamantei.

Arata, din nou reclamanta ca pe de o parte decizia 676/31.03.2009 a fost mentionata în registrul comertului iar cu privire la mentiunile privind pierderea calitatii de actionar exista cerere de radiere mentiuni nr. 16.927/3/02.04.2010.

Prin cererea, înregistrata la 10.10.2011, recurenta a solicitat judecarea cauzei în lipsa conform art. 242 alin. 2 c.pr.civ.

Prin încheierea de la 10.10.2010, instanta conform art. 84 c.pr.civ. referitor la art. 227 alin. 1 Legea 31/1990a calificat calea de atac apel.

La dosarul cauzei, dupa închiderea dezbaterilor conform art. 150 c.pr.civ. si ramânerea în pronuntare, apelanta a depus prin serviciul registratura o noua cerere de suspendare, întemeiata pe dispozitiile art. 244 alin. 1 c.pr.civ. cerere ce nu va fi luata în considerare fiind formulata  în afara cadrului procesual.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea apreciaza apelul nefondat, urmând a-l respinge pentru urmatoarele considerente:

Cu privire la primul motiv de apel referitor la încalcarea dreptului la un proces echitabil asa cum acesta este prevazut de art. 6 din Conventia CEDO, respectiv al încalcarii principiilor dreptului la aparare  ca urmare a omisiunii de solutionare a cererii de suspendare formulata la 18.12.2010, retine ca în dovedirea  acestei cererii reclamanta a solicitat si instanta a încuviintat înscrisurile mentionate în cerere, si anume certificat de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului mentionat; cererea precizatoare depusa la dosar prin care se solicita radierea mentiunilor; decizia 858R pronuntata în dosar 17814/3/2009; dovada existentei pe rolul Tribunalului Bucuresti a dosarului nr. 2554/3/2007.

Asa cum s-a retinut reclamanta, la termenul acordat 31.03.2011, nu a depus înscrisurile doveditoare, nu s-a prezentat, solicitând solutionarea cauzei în lipsa în conditiile art. 242 alin. 2 c.pr.civ. situatia în care instanta apreciind cauza în stare de judecata a constatat închise dezbaterile, acordând cuvântul pe exceptia invocata de pârâta.

În conformitate cu dispozitiile art. 723 indice 1 c.pr.civ. drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna credinta si potrivit cu scopul în vederea caruia au fost recunoscute de lege.

Rezulta cu evidenta, ca prevalându-se de existenta unor litigii fara legatura cu cauza a caror existenta nu a fost dovedita în conditiile legii, prin cererea de suspendare formulata, reclamanta a urmarit tergiversarea solutionarii cauzei.

Pe de alta parte, retine ca cererea de suspendare se întemeia pe existenta unui litigiu, prin care se urmarea redobândirea calitatii de actionar, masura fiind solicitata raportat la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta, fata de dispozitiile art. 227 alin . 1 lit. e din Legea 31/1990, în raport cu care numai asociatii pot cere dizolvarea societatii pentru neîntelegeri grave.

Astfel, în raport cu dispozitiile art. 137 alin. 1 c.pr.civ. potrivit carora instanta este tinuta a se pronunta cu precadere asupra exceptiilor ce fac de prisos cercetarea în fond a pricinii, în mod corect prima instanta a dat prioritate solutionarii exceptiei.

Calitatea procesuala activa, ce presupune existenta unei identitati între reclamant si titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii trebuie sa existe la data sesizarii instantei, fiind o conditie de admisibilitate.

Or, reclamantul prin cererea de suspendare învedera ca aceasta calitate urmeaza a fi redobândita urmare a solutionarii diferitelor cererii aflate pe rolul instantelor, aparare ce nu poate determina suspendare solutionarii pricinii.

Mai mult decât atât, dat fiind caracterul devolutiv al caii de atac, omisiunea de solutionare nu constituie un motiv de desfiintare a hotarârii acesta urmând a fi supusa cenzurii în apel.

Astfel, apararile întemeiate pe dispozitiile art. 6 din Conventia CEDO si art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 al CEDO nu pot fi retinute, partea beneficiind de un proces echitabil atât în prima instanta cât si în apel cererile sale, cu respectarea dreptului la aparare, al principiilor disponibilitati si contradictorialitatii fiind supuse cenzurii instantei de judecata.

Determinarea calitatii procesuale active a reclamantei si necesitatea suspendarii solutionarii cauzei, conform art. 244 alin. 1 c.pr.civ. impun verificari similare.

Potrivit evidentelor ONRC reclamanta SC K U C SRL a iesit din societate prin retragere conform cererii de înregistrare a mentiunii nr. 534677/12.12.2006, înscrisa în Registrul Comertului la 06.06.2007, în temeiul încheierii 31910/05.06.2007.

Rezulta ca reclamanta a pierdut calitatea de asociat al societatii ca urmare a retragerii din societate prin denuntarea unilaterala a contractului de societate.

În conditiile art. 226 alin. 3 Legea 31/1990 asociatul retras are împotriva societatii numai un drept de creanta constând în drepturile cuvenite pentru actiunile sau partile sociale.

Indiferent de modul de exercitare al acestui drept de creanta sau de încalcarea acestuia de catre societate, fostul actionar sau asociat nu redobândeste calitatea avuta anterior retragerii.

A rezultat ca în sustinerea calitatii de asociat (actionar) reclamanta SC K U C SRL s-a prevalat de cele dispuse prin decizia civila nr.676/31.03.2009 pronuntata în dosar 12423/300/2006 de catre Tribunalul Bucuresti.

Din cuprinsul acestei hotarâri rezulta ca s-a dispus anularea actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. 439/2005.

Executarea a purtat asupra actiunilor detinute de reclamanta la SC M SA, în temeiul titlului executor reprezentat de sentinta civila nr. 441/10.10.2005, pronuntata de Tribunalul Prahova, prin care reclamanta SC K U C SRL  a fost obligata la plata sumei de 495 561,85 lei contravaloare lucrari; a sumei de 2.000.000 lei contravaloare chirie si penalitati de întârziere.

Executarea silita a purtat si asupra actiunilor detinute de SC K U C SRL la SC M SA, procedându-se la vânzarea pachetului de 72144 actiuni prin tranzactionare conform art. 1, 2 si 4 din Regulamentul nr. 9/2006 al CNVM pe o piata reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ.

Prin decizia nr. 676/31.03.2009 Tribunalul Bucuresti a admis contestatia debitoarei SC K U C SRL, în parte, si a anulat formele de executare retinând ca pretul de pornire al licitatiei nu a fost cel real, urmare a participarii la licitatie a actionarului majoritar al creditoarei SC M SA.

Consecinta anularii formelor de executare, consta în reluarea executarii silite în temeiul aceluiasi titlu executoriu sentinta civila nr. 411/10.10.2005, pronuntata de Tribunalul Prahova, a carei  valabilitate se pastreaza, nicidecum redobândirea calitatii de actionar.

Acesta si pentru faptul ca pierderea calitatii de actionar, asa cum am aratat s-a produs urmare a retragerii din societate, mentionate în Registrul Comertului temeiul încheierii nr. 31910/05.06.2007, cu pastrarea unui drept de creanta asupra propriilor actiuni, pâna la valorificarea acestora.

Astfel, în mod corect, instanta a retinut raportat la dispozitiile art. 227 alin. 1 lit. e Legea 31/1990, potrivit caruia societatea se dizolva, la cererea oricarui asociat, pentru neîntelegeri grave, ca reclamantul trebuie sa justifice calitatea ceruta, la data sesizarii instantei.

Or, reclamanta nu a produs probe cu privire la calitatea de asociat(actionar) nici în apel, pronuntarea deciziei 676/31.03.2009 de catre Tribunalul Bucuresti neavând relevanta, pentru motivele deja retinute, asupra redobândirii acesteia.

În consecinta, apreciind temeinica si legala sentinta atacata, în temeiul art. 296 c.pr.civ. a respins apelul ca nefondat.

Domenii speta