Latura civila . omiterea indicarii temeiului de drept în baza caruia organele competente urmeaza a calcula accesoriile ( dobânzile si penalitatile de întârziere ). desi inculpatul a fost obligat la plata prejudiciului cauzat bugetului de stat, a omi...

Decizie 222 din 07.05.2009


3. LATURA CIVILA . OMITEREA INDICARII TEMEIULUI DE DREPT ÎN BAZA CARUIA ORGANELE COMPETENTE URMEAZA A CALCULA ACCESORIILE ( DOBÂNZILE SI PENALITATILE DE ÎNTÂRZIERE ).

DESI INCULPATUL A FOST OBLIGAT LA PLATA PREJUDICIULUI CAUZAT BUGETULUI DE STAT, A OMIS A INDICA ACTUL NORMATIV, RESPECTIV TEMEIUL DE DREPT ÎN BAZA CARUIA ORGANELE COMPETENTE URMEAZA A CALCULA ACCESORIILE.

DECIZIA PENALA NR.222/R din 7 mai 2009

Prin sentinta penala nr.17/25.01.2008 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr.1030/266/2007, în baza art.9 lit."b" din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.74 lit."a" si "c" si art.76 lit."d" Cod penal a fost condamnat inculpatul C.G., cu datele personale din dispozitiv, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala la pedeapsa de 10 luni închisoare.

În baza art.71 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitiului drepturilor prev. de art.64 lit."a" teza I si lit."b" Cod penal si în baza art.81 si art.71 al.5 Cod penal s-a suspendat conditionat executarea pedepselor aplicate inculpatului, iar în baza art.82 Cod penal s-a stabilit termen de încercare a inculpatului 2 ani si 10 luni .

În baza art.359 Cod de procedura penala, s-a atras atentia inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal.

În baza art.14 si 346 Cod de procedura penala cu aplicarea art.998 Cod civil a fost obligat inculpatul în solidar cu SC ZICONE GEORGE SRL Certeze reprezentata prin lichidator REAL CONSULTING SPRL Satu Mare sa plateasca statului reprezentat prin A.N.A.F. suma de 20.504 lei cu dobânzi si accesorii aferente calculate pâna la ziua platii integrale respingându-se restul pretentiilor, formulate de partea civila - Statul Român.

În baza art.353 raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea inculpatului pâna la concurenta valorii de 20.504 lei .

S-a dispus virarea în contul Baroului de Avocati Satu Mare din fondurile avansate de Ministerul Justitiei a sumei de 100 lei, reprezentând onorar cuvenit avocatului Vischi Radu pentru asistenta juridica acordata inculpatului în baza delegatiei cu nr.350/26.10.2007 si în baza art.191 alin.1 Cod de procedura penala a fost obligat inculpatul sa plateasca statului 500 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca inculpatul în calitatea sa de administrator la SC ZICONE SRL cu sediul social  în comuna Certeze a încheiat la data de 12.08.2005 si apoi la data de 07.10.2005 cu numitul S.M.L. câte un contract  privind executia unui imobil în localitatea Baile Felix din judetul Bihor.

În temeiul acestor  contracte SC ZICONE GEORGE SRL în calitate executant de lucrari contractate a încasat  de la beneficiar S.M.L. suma de 69,70 lei în doua  transe ( 21.00 lei la 12.08.2005 si 48.000 la data de 07.10.2005 ).

La data de 19.06.2006 beneficiarul a înaintat o plângere la IPJ Satu Mare  prin care a reclamat savârsirea infractiunii  de înselaciune  de catre administratorul societatii prestatoare, constând  în aceea ca desi societatea a încasat pretul lucrarii nu si-a onorat obligatia contractuala asumata. Beneficiarul a probat existenta contractelor încheiate  cu SC ZICONE GEORGE SRL  si platilor facute catre acesta  cu înscrisurile întitulate "CONTRACT DE EXECUTIE" (  filele 9 si 10 din dosarul de urmarire penala ) iar inculpatul a recunoscut atât în faza urmaririi penale cât si în faza cercetarii judecatoresti faptul existentei celor doua contracte cât si faptul primirii de catre societate a pretului  convenit cu  beneficiarul.

Cu adresa nr. 63548/ 21.08.2006 IPJ Satu Mare a sesizat Garda Financiara în vederea efectuarii unui control la SC ZICONE GEORGE SRL având ca scop  verificarea înregistrarii contabilitatea societatii a sumei de 69.700 lei pe care societatea a încasat-o de le beneficiarul sau în baza celor doua contracte.

Asa cum rezulta din procesul verbal pe care comisarii  garzii financiare l-au încheiat la 29.12.2006 ( filele 32-35 din dosarul de urmarire penala ) societatea SC ZICONE GEORGE SRL nu a înregistrat în evidentele sale contabile veniturile în suma de 69.700 lei. Din acelasi proces verbal a mai rezultat ca prin neînregistrarea acestor venituri societatea s-a sustras de la plata catre bugetul statului a impozitului pe profit în suma de 9.371,43 lei si TVA  în suma de 11.128,57 lei prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 20.500 lei.

Inculpatul a recunoscut ca nu a emis documente justificative  ( facturi fiscale si chitante ) ale veniturilor în suma de 69.700 lei încasate de SC ZICONE GEORGE SRL si a motivat ca  intentiona sa emita astfel de documente  si sa le înregistreze  în contabilitatea  SC ZICONE GEORGE SRL  doar dupa ce lucrarea  contractata ar fi fost finalizata si receptionata, fapt ce nu s-a întâmplat pâna la data controlului efectuat de  Garda Financiara.

Instanta de fond nu a putut primi sustinerea inculpatului potrivit cu care nu  a avut intentia sa sustraga societatea de la plata obligatiilor bugetare prin neînregistrarea veniturilor, ci doar sa amâne înregistrarea acestor venituri, deoarece potrivit art.6 din Legea nr.82/1991 orice operatiune economico-financiara se consemneaza în momentul efectuarii  într-un document care sta la baza înregistrarii în contabilitate.

Fapta inculpatului de a nu fi înregistrat în documentele contabile ale SC ZICONE GEORGE SRL venituri în suma de 69.700 lei, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala  prev. si ped. de art.9  lit. b din Legea nr.241/2005.

Pentru savârsirea acestei infractiuni instanta de fond l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 10 luni închisoare. Alaturi de pedeapsa închisorii instanta de fond i-a aplicat inculpatului si pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitiului drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza I  si lit. b Cod penal.

Constatând ca în speta  sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.81 Cod penal si apreciind  ca se poate obtine reeducarea inculpatului si fara ca acesta sa execute o pedeapsa  privativa de libertate,  instanta de fond a suspendat conditionat executarea pedepsei închisorii aplicata inculpatului.

Vazând dispozitiile art.71 alin.5 Cod penal, instanta de fond a suspendat conditionat  si executarea pedepsei accesorii aplicata inculpatului.

Stabilind potrivit art. 82 Cod penal un termen de încercare a inculpatului de 2 ani si 10 luni, instanta de fond a atras atentia acestuia asupra faptului ca savârsirea altei infractiuni în termenul de încercare va conduce la revocarea suspendarii conditionate a pedepselor ce i-au fost acum aplicate.

Individualizând pedeapsa aplicata inculpatului instanta de fond a avut în vedere pericolul social concret al faptei, conduita pe care inculpatul a avut-o înainte de a fi savârsit aceasta fapta, atitudinea pe care inculpatul a avut-o dupa savârsirea faptei, vârsta acestuia si nivelul lui de educatie. Faptul ca inculpatul se afla la prima confruntare cu legea penala  si ca acesta a raspuns la chemarea sa de catre organul de urmarire penala si instanta si ca si-a exprimat regretul real pentru savârsirea faptei au determinat  instanta de fond sa recunoasca inculpatului circumstantele atenuante prev. de art.74 lit.a Cod penal si sa aplice acestuia o pedeapsa situata sub minimul pedepsei prevazute de lege  pentru infractiunea  pe care acesta a savârsit-o.

A mai retinut instanta de fond ca A.N.A.F. s-a constituit parte civila în proces ( vezi cererea de la fila 30 din dosarul instantei ) si a cerut instantei sa-l oblige pe inculpat sa-i plateasca suma de 114,967 lei reprezentând debite principale (  impozit pe profit suplimentar  în suma de 65,366 lei si TVA în suma de  49,601 lei ) si accesorii aferente debitului.

S-a putut observa ca partea civila a indicat prejudiciu cauzat bugetului prin fapta inculpatului ca fiind  mult mai mare decât cel retinut de instanta ca fiind produs 20.504 lei .

Sustinerea partii civile s-au bazat pe procesul-verbal întocmit de DGFP Satu Mare înregistrat sub nr.87.739/11.12.2006 ( fila 25 din dosarul cauzei ) din care a rezultat ca prejudiciul  pe care inculpatul l-a cauzat  bugetului statului este  mai mare  decât cel la care s-a  referit acuzarea  în actul de sesizare a instantei.

Instanta de fond având în vedere procesul-verbal la care partea civila se refera ( filele 25-29  din dosarul  instantei ) a constatat ca acesta cuprinde si prejudicii aferente altor fapte  pretins a fi savârsite de inculpat decât cea cu care instanta a fost sesizata.

Or, potrivit art.317 Cod procedura penala , judecata se margineste la fapta aratata în actul de sesizare a instantei si numai în caz de extindere a procesului penal se poate referi si la alte fapte.

Cum procurorul n-a cerut extinderea procesului penal  pentru alte fapte, iar instanta a apreciat  ca faptele  la care se refera procesul-verbal  invocat nu constituie  acte facând parte din continutul infractiunii cu care a fost sesizata si n-a extins procesul penal si cu privire la aceste acte, evident ca instanta nu va putea statua  cu privire  la existenta acestor fapte.

Or, potrivit art.998 Cod civil, o prima conditie a angajarii raspunderii civile delictuale  este cea privitoare  la existenta faptei cauzatoare de prejudiciu.

Neputând verifica existenta acestei conditii instanta de fond nu a putut admite cererea partii civile decât cu referire la prejudiciul decurgând din fapta cu care instanta a fost  sesizata, si care asa cum instanta a aratat  deja, este de 20.504 lei, la care s-au adaugat dobânzile legale si accesoriile aferente calculate pâna în ziua platii integrale. Asa fiind si având în vedere  dispozitiile art.14 si 346  Cod procedura penala  cu aplicarea  art.998  Cod civil  instanta de fond admitând cererea partii civile l-a obligat  pe inculpat  sa plateasca catre bugetul de stat suma de 20.504 lei cu dobânzi  legale si accesorii aferente  reprezentând  restul pretentiilor  ridicate de partea civila.

Instanta de fond a retinut ca partea civila a solicitat ca sa se dispuna masura sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului în vederea  repararii prejudiciului  produs prin fapta sa.

Vazând cererea partii civile si având în vedere dispozitiile art.11 din Legea nr.241/2005  potrivit cu care, în caz de  savârsire a infractiunii de evaziune fiscala  instituirea masurii de sechestru asigurator asupra bunurilor inculpatului este obligatorie, instanta instituie aceasta masura asiguratorie asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului pâna la concurenta valorii prejudiciului de 20.504 lei.

Împotriva acestei sentinte în termen legal au declarat apel inculpatul solicitând achitarea motivat de faptul ca este nevinovat si STATUL ROMÂN prin A.N.A.F. reprezentata prin D.G.F.P.SATU MARE, depunând urmatoarele motive de apel :

Astfel cum reiese din copia dispozitivului sentintei penale nr.17/2008 pronuntata de Judecatoria Negresti-Oas în dosarul penal nr.1030/266/2007, în temeiul art.14 si 346 Cod de procedura penala cu aplicarea art.998 Cod civil, obliga inculpatul C.G., în solidar cu SC ZICONE GEORGE SRL Certeze, reprezentata  prin  lichidator REAL CONSULTING SRL Satu Mare, sa plateasca statului, reprezentat prin A.N.A.F.  suma  de 20.504  lei, cu  dobânzile  si  accesoriile aferente calculate pâna la data platii integrale, compensând restul pretentiilor formulate de partea civila - Statul Român.

Fata  de aceasta  împrejurare, arata ca  în dispozitivul sentintei  penale nr.17/2008, s-a mentionat faptul ca "au fost compensate restul pretentiilor formulate de partea civila - Statul Român", a determinat D.G.F.P. a judetului Satu Mare, în reprezentarea A.N.A.F. pentru  Statul Român sa formuleze apel împotriva acesteia în termenul legal prevazut de lege prin adresa nr.14.250/11.02.2008 (  anexata la dosarul cauzei ).

În privinta compensarii  restului  pretentiilor formulate  de partea  civila - Statul Român, se mentioneaza ca nu a avut loc aplicarea dispozitiilor art.116 si urmatoarele din  O.G. nr.92/2003  privind  Codul de procedura fiscala, republicata, coroborate cu cele ale art.24 din acelasi act normativ, întrucât debitoarea/debitorul nu are creante reprezentând sume de rambursat  sau de restituit de la bugetul de stat.

Pentru considerentele aratate mai sus considera ca, copia dispozitivului sentintei penale nr.17/2008 pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosarul penal nr.1030/266/2007 este netemeinica si nelegala.

În urma adresei I.P.J. Satu Mare nr.63548/21.08.2006, Garda Financiara - Sectia Satu Mare a efectuat un control la S.C. ZICONE GEORGE S.R.L. Satu Mare, sinteza constatarilor fiind cuprinse în procesul-verbal din 29.12.2006, precum si în adresa nr.301720/29.12.2006 înaintata Parchetului de pe lânga Judecatoria Negresti Oas ca si sesizare penala.

Din cuprinsul actelor mentionate mai sus, reiese faptul ca, din actele/documentele puse la dispozitie de catre organele de cercetare penala din cadrul I.P.J. Satu Mare - Serviciul de  investigare  a fraudelor, si anume a  celor doua contracte de prestari servicii având ca obiect constructia de imobile încheiate între S.C. ZICONE GEORGE S.R.L. prin administratorul societatii, d-nul C.G. ( în calitate de executant ), si alte  doua persoane  fizice (  în calitate  de  beneficiar i),  administratorul societatii  C.G.  a  încasat  diferite  sume  de  bani. În urma verificarilor efectuate de catre Garda Financiara - Sectia Satu Mare, s-a constatat ca sumele de bani încasate  de inculpat  nu au fost  înregistrate  în evidentele contabile, nici cele doua contracte nefiind înregistrate în evidenta contabila, faptele descrise mai sus întrunind elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, fapta prevazuta si pedepsita de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 .

Prejudiciul total estimat produs bugetului de stat de catre organele de control ale Garzii Financiare - Sectia Satu Mare, fiind de 20.504 lei ( 11.128, 57 lei reprezentând T.V.A , si 9.371, 43 lei impozit pe profit ).

În consecinta, prin adresa nr.301721/29.12.2006 Garda Financiara - Sectia Satu Mare, a  transmis procesul verbal  nr.5752/29.12.2006 încheiat la SC ZICONE GEORGE SRL, împreuna cu  anexele sale la D.G.F.P. a judetului Satu Mare în vederea stabilirii în întregime a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. Organele  de inspectie fiscala competente din cadrul D.G.F.P. a Judetului Satu Mare, ca urmare a adresei Garzii Financiare - Sectia Satu Mare mai sus mentionate, a efectuat inspectia fiscala la societate. În data de 20.02.2007 echipa  de  inspectie fiscala s-a prezentat la Cabinetul Individual de avocatura Ardelean Ciprian din Negresti Oas pentru a  ridica  documentele  de  evidenta  contabila si  primara, din analiza  carora  a reiesit faptul ca nu s-au pus la dispozitia  organelor de  control toate  documentele pentru finalizarea inspectiei fiscale si stabilirea obligatiilor fiscale ale societatii la bugetul consolidat al statului.

Astfel, în vederea prezentarii documentelor de evidenta contabila si primara, echipa de control a  întocmit un numar de  trei invitatii, înregistrate la D.G.F.P. a judetului Satu Mare, Activitatea de Inspectie Fiscala sub numerele :

-  invitatia nr.39225/18.05.2007, confirmata de primire prin preluarea de catre împuternicit - avocat Ardelean Ciprian;

-  invitatia nr.39504/21.05.2007, confirmata de primire prin preluarea de catre împuternicit - avocat Ardelean Ciprian;

- invitatia nr.39504/21.05.2007 trimisa prin confirmara de primire nr.81349/12.06.2007 si confirmara de primire nr.81350/04.06.2007 ( anexate prezentei în copie ).

În urma celor trei invitatii, administratorul societatii, d-nul C.G. nu s-a prezentat cu documentele primare si contabile ale societatii, nici la sediul D.G.F.P. a judetului Satu Mare, si nici la Cabinetul Individual de avocatura Ardelean. Ciprian din Negresti Oas, motiv pentru care a fost înaintata adresa nr.47784/27.06.2007 de catre Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P. a Judetului Satu Mare, catre Pachetul de pe lânga judecatoria Negresti-Oas, în vederea cercetarilor si stabilirii caracterului penal sau infractional al faptelor prezentate mai sus, si încadrarea acestora în prevederile art. 4 din Legea nr.241/ 2005 privind combaterea evaziunii fiscale.

Sesizarea penala nr.47784/27.06.2007 înaintata de catre Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P. a judetului Satu Mare catre Pachetul de pe lânga Judecatoria Negresti Oas, dupa cum se poate observa, nu a facut obiectul dosarului penal nr. 448/P/ 2006 al Parchetului de pe lânga judecatoria Negresti-Oas, cu ocazia emiterii rechizitoriului din 02.07.2007. Desi în conformitate cu art. 34 lit. d din Codul de procedura penala, organele de cercetare/urmarire penala trebuiau sa conexeze din oficiu sesizarea Garzii Financiare - Sectia Satu Mare nr.301720/29.12.2006 înaintata Parchetului de pe lânga Judecatoria Negresti Oas, cu sesizarea penala a activitatii de Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P. a judetului Satu Mare nr.47784 din 27.06.2007 înaintata Parchetului de pe lânga Judecatoria Negresti Oas, în privinta savârsirii infractiunii de evaziune fiscala, fapta prevazuta si sanctionata de art.4 din Legea nr.241/2005.

Subliniaza faptul ca, prejudiciul estimativ constatat de catre organele de control ale Garzii Financiare Sectia Satu Mare, în valoare  de 20.504 lei ( 11.128, 57 lei reprezentând T.V.A , si 9.371, 43 lei impozit pe profit ), a  ramas neschimbat deoarece administratorul societatii S.C. ZICONE GEORGE S.R.L Certeze d-nul C.G. nu a pus la dispozitia organelor de control competente din cadrul D.G.F.P. a judetului Satu Mare, toate actele contabile si primare pentru a se stabili în totalitate obligatiile fiscale catre bugetul de stat, nici ca urmare a celor trei invitatii si a confirmarilor de primire a acestora ( anexate prezentei ).

Prin decizia penala nr. 15/A/2009, Tribunalul Satu Mare, în baza art.379 alin.1 pct.1 lit.b Cod de procedura penala, a respins ca nefondate apelurile declarate de apelantul-inculpat C.G., si STATUL ROMÂN prin ANAF reprezentata prin D.G.F.P. SATU MARE, împotriva sentintei penale nr.17/25.01.2008, pronuntata de Judecatoria Negresti Oas în dosar nr.1030/266/ 2007.

În baza art.192 alin.2 Cod de procedura penala a obligat apelantul-inculpat la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare catre stat.

În baza art.189 Cod de procedura penala a dispus plata din contul Ministerului Justitiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 200 lei onorariu avocat din oficiu, pentru avocat Bob Adrian, conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr.2296/06.11.2008.

Instanta analizând sentinta apelata prin prisma motivelor invocate, a constatat ca aceasta este temeinica si legala apelurile declarate de inculpat si Statul Roman prin A.N.A.F., reprezentata prin D.G.F.P. Satu Mare sunt nefondate si în baza art.379 pct.1 lit.b Cod de procedura penala, au fost respinse pentru urmatoarele considerente :

S-a constatat ca instanta de fond a retinut corect starea de fapt si a facut o justa si corecta apreciere asupra probelor administrate în cauza, în sensul ca inculpatul se face vinovat pentru savârsirea infractiunii pentru care a fost trimis în judecata, respectiv evaziune fiscala, prev. si ped. de art.9 lit.b din Legea 214/2005, chiar inculpatul recunoscând în fata instantei de fond ca nu a emis documente justificative ale veniturilor în suma de 69.700 lei încasate de SC Zicone George SRL.

Or, potrivit dispozitiilor art.6 din Lg.82/1991, orice operatiune economico-financiara se consemneaza în momentul efectuarii într-un document care sta la baza înregistrarii în contabilitate iar fapta inculpatului de a nu înregistra în documentele contabile ale SC Zicone George SRL venituri în suma de 67.700 lei întruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala, prev.de art.9 lit.b din Legea nr.245/2005 - "Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte savârsite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligatiilor fiscale :

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidentierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate"

Retinând vinovatia inculpatului, l-a condamnat pe acesta la o pedeapsa de 10 luni închisoare si a suspendat  conditionat executarea acestei pedepse.

În ceea ce priveste atât cuantumul pedepsei cât si modalitatea de executare s-a apreciat ca instanta de fond a facut o corecta aplicare a dispozitiilor art.72 Cod penal având în vedere limitele pedepsei si tinând cont de persoana inculpatului, de faptul ca este la prima confruntare cu legea penala, a raspuns la chemarea sa de catre organul de urmarire penala si instanta, astfel ca în mod corect a retinut în favoarea acestuia circumstante atenuante si a redus pedeapsa sub minimul special prevazut de lege.

În ceea ce priveste apelul declarat de Statul Român prin A.N.A.F., reprezentata prin D.G.F.P. Satu Mare, instanta a apreciat ca si acesta este nefondat pentru urmatoarele considerente :

Instanta de fond în mod corect a retinut ca prejudiciul cauzat partii civile prin fapta inculpatului ce formeaza obiectul cauzei este de 20.504 lei ( aceasta fiind, de altfel suma cu care s-a constituit parte civila în cursul urmaririi penale ) si nu suma de 114.967 lei, aceasta suma cuprinzând si prejudicii aferente unor eventuale alte fapte decât cea cu care a fost sesizata instanta.

Astfel ca, în conditiile în care judecata se margineste la fapta aratata în actul de sesizare, este imposibila acordarea partii civile prin aceeasi hotarâre si a altor despagubiri civile decât cele rezultate în urma infractiunii ce formeaza obiectul cauzei.

Pentru considerentele de mai sus, tribunalul a apreciat ca sentinta atacata este temeinica si legala, apelurile sunt nefondate si au fost respinse.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs inculpatul C.G. si partea civila ANAF reprezentata prin DGFP Satu Mare.

În motivarea recursului se arata ca inculpatul, prin intermediul aparatorului sau, solicita admiterea acestuia si achitarea sa în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedura penala, întrucât inculpatul nu a avut intentia de a sustrage societatea de la plata datoriilor catre stat ci doar sa amâne momentul platii, dupa ce lucrarea va fi finalizata, lipsind astfel intentia de a comite fapta.

Partea civila ANAF, prin intermediul reprezentantului sau solicita admiterea recursului sau si modificarea în partea a sentintei, în sensul obligarii inculpatului în solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei de 20.504 lei debite si accesorii ( dobânzi si penalitati ) si inserarea în decizie a faptului ca accesoriile sa fie calculate conform Codului de procedura fiscala - OG nr. 92/2003 republicata.

Curtea, examinând hotarârea, atât prin prisma motivelor de recurs invocate cât si din oficiu, conform dispozitiilor art. 385 ind. 9 alin. 3 Cod procedura penala combinate cu art. 385 ind. 6 alin. 1 si 385 ind. 7 alin. 1 Cod procedura penala, a apreciat ca recursul partii civile este fondat astfel ca l-a admis în consecinta, iar recursul inculpatului este fondat, dar pentru alte considerente.

Starea de fapt a fost bine retinuta de instanta de fond si cea de apel, just argumentata si conforma cu probele administrate în cauza, încadrarea juridica a faptei comise de inculpat fiind legala.

Astfel, în mod corect s-a retinut vinovatia inculpatului C.G. care a fost condamnat de prima instanta (  solutie mentinuta si de instanta de apel ) la o pedeapsa de 10 luni închisoare, iar ca modalitate de executare a pedepsei s-a dispus suspendarea conditionata a acesteia pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala prevazuta si pedepsita de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, constând în aceea ca inculpatul în calitate de administrator la SC Zicone George SRL Certeze nu a înregistrat în contabilitatea societatii venituri în suma de 69.700 lei pe care societatea le-a încasat în perioada august - octombrie 2005, cauzând astfel un prejudiciu bugetului statului de 20.500 lei.

De mentionat ca, curtea apreciaza ca, criticile inculpatului referitoare la achitarea sa potrivit art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedura penala, în sensul ca acesta ar fi avut intentia de a înregistra în contabilitate documentele justificative ( facturi fiscale, chitante ) ale veniturilor în suma de 69.700 lei încasate de la numitul S.M.l., doar dupa ce lucrarea contractata a fost finalizata si receptionata, sunt neîntemeiate.

 Astfel, se constata ca de fapt, dupa cum rezulta si din plângerea formulata de catre beneficiarul acestei lucrari - numitul S.M.L., la data de 19 iunie 2006 la IPJ Satu Mare, societatea inculpatului SC Zicone George SRL Certeze desi a încasat suma de 69.700 lei de la beneficiarul sau, nu si-a onorat obligatia contractuala asumata. Mai mult, potrivit art. 6 din Legea nr. 82/1991, orice operatiune economico-financiara trebuie consemnata în momentul efectuarii într-un document care sta la baza înregistrarii în contabilitate, ori inculpatul nu a emis astfel de documente justificative ( facturi fiscale si chitante ) - aspect care de altfel a fost recunoscut de inculpat.

Curtea apreciaza însa ca recursul inculpatului este admisibil în ceea ce priveste pedepsele accesorii ce au fost aplicate, câta vreme se constata ca acestuia i-a fost interzis dreptul de a alege prevazut de art. 64 alin. 1 lit. a teza I Cod penal. Potrivit practicii CEDO ( cauza Sabou si Pârcalab contra României ) nu pot fi interzise ab initio cu titlu de pedepse accesorii drepturile prevazute de art. 64 Cod penal, ci interzicerea acestor drepturi trebuie dispusa tinându-se seama de infractiunea savârsita de inculpat, modul si împrejurarile comiterii faptelor.

În speta data, s-a apreciat ca în mod gresit i-a fost interzis inculpatului dreptul de a alege cu titlu de pedeapsa accesorie câta vreme infractiunea comisa de acesta nu are o gravitate deosebita si nici nu se poate sustine ca inculpatul nu ar avea capacitatea necesara de a-si exercita dreptul la vot.

Pe de alta parte, s-a apreciat  ca atât pedeapsa aplicata inculpatului de instanta de fond ( mentinuta si de instanta de apel ) cât si modalitatea de executare a acesteia sunt în deplina concordanta cu scopul prevazut de art.52 Cod penal si cu criteriile de individualizare a pedepselor prevazute de art.72 Cod penal, respectiv pericolul social concret al faptei savârsite, modul si împrejurarile comiterii infractiunii, circumstantele reale si persoanele ale inculpatului, dar si faptul ca acesta nu a dat dovada de deplina sinceritate, nerecunoscând decât partial savârsirea infractiunii pentru care a fost trimis în judecata si condamnat de instanta de fond.

Referitor la recursul declarat de partea civila ANAF reprezentata prin DGFP Satu Mare, instanta a apreciat ca acesta este fondat, câta vreme atât instanta de fond cât si instanta de apel, desi a obligat inculpatul la plata prejudiciului cauzat bugetului de stat, a omis a indica actul normativ, respectiv a temeiului de drept în baza caruia organele competente urmeaza a calcula accesoriile ( dobânzile si penalitatile de întârziere ) aferente sumei de baza de 20.504 lei, desi partea civila prin adresa de constituire de parte civila formulata pe parcursul solutionarii procesului penal, înregistrat sub numarul 1030/266/2006 a Judecatoriei Negresti Oas a indicat si acest temei de drept.

Fata de cele ce preced, în baza art.385/15 pct. 2 lit."d"  Cod procedura penala, a fost admis recursul penal declarat de inculpatul C.G. si partea civila A.N.A.F. - reprezentata prin D.G.F.P. Satu-Mare împotriva deciziei penale nr.15/A din 29 ianuarie 2009 pronuntata  de Tribunalul Satu-Mare si a sentintei penale nr.17 din 25 ianuarie 2009 pronuntata de Judecatoria Negresti-Oas, care au fost casate si modificate în sensul ca :

Dobânzile si accesoriile aferente sumei de 20.504 lei la care a fost obligat inculpatul C.G. în solidar cu SC Zicone George SRL Certeze, reprezentata prin lichidator REAL CONSULTING SRL Satu-Mare în favoarea A.N.A.F. se vor calcula conform Codului de procedura fiscala - O.G. nr. 92/2003 republicata.

A înlaturat pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitiului drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza I Cod penal.

A mentinut restul dispozitiunilor hotarârilor recurate.

Fiind în culpa procesuala, a obligat pe inculpatul recurent sa plateasca în favoarea Baroului de Avocati Bihor suma de 200 lei, onorariu pentru avocat din oficiu conform delegatiei nr. 1232/2 martie 2009, care sa fie avansata din fondul Ministerului Justitiei.

Cheltuielile judiciare avansate de stat în recurs au ramas  în sarcina acestuia.

1