Cererea de emitere a somaţiei de plată pentru o creanţă izvorâtă dintr-un contract de achiziţie publică. Competenţă materială.

Sentinţă civilă 24 din 13.03.2013


Cererea de emitere a somaţiei de plată pentru o creanţă izvorâtă dintr-un  contract de achiziţie publică. Competenţă materială.

 Instanţa competentă să judece fondul cauzei este competentă şi în ceea ce priveşte soluţionarea cererii întemeiată pe dispoziţiile O.G. nr.5/2001.

-Articolul 286 alin.1  OUG  34/2006

-Articolul 2 alin. 1 din O.G. 5/2001

 Deliberand asupra conflictului negativ de competenta, Curtea constata ca prevederile articolului 286 alin.1 din OUG nr. 34/2006 stabilesc in favoarea tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, competenta de solutionare a cererilor privind executarea contracelor de achizite publica, iar conform dispozitiilor art. 2 alin. 1 din OG nr. 5/2001, cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta .

 In consecinta instanta competenta din punct de vedere material sa judece actiunea prin care se solicita emiterea unei ordonante care sa cuprinda somatia de plata a creantei in suma de 73.904 lei, izvorata din contractul de achizitie publica nr. 12128/13.12.2010 incheiat intre parti este tribunalul.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V-A CIVILĂ,

SENTINŢA CIVILĂ NR. 24 din 13.03. 2013)

Deliberand asupra conflictului negativ de competenta:

Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalului Ilfov la data de 21.08.2012, sub nr.1883/93/2012, creditorul SC SSV SRL în contradictoriu cu debitorul U A T P D, a solicitat instanţei emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 73.904 lei cu titlu de debit principal.

Prin sentinta civila nr. 1004 pronuntata in sedinta publica din data de 10.10.2012, Tribunalul a admis exceptia de necompetenta materiala invcata din oficiu si a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Cornetu, retinand ca prevederile art. 373 alin. 2 Cod procedura civila, potrivit art.5 alin.1 din OUG nr. 119/2007  cererea privind creanţa de plată a preţului se depune la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanţă. In conformitate cu prevederile alin. 4 al aceluiasi articol judecătorul verifică din oficiu competenţa instanţei, procedând conform legii.

 Conform art.2 pct.1 lit.b C.p.c, tribunalul este competent să soluţioneze procesele si cererile in materie civila al caror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu exceptia cererilor de imparteala judiciara, a cererilor in materia succesorala, a cererilor neevaluabile in bani si a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, dupa caz, posesorii, formulate de tertii vatamati in drepturile lor prin aplicarea legilor in materia fondului funciar;

 Cum valoarea obiectului prezentei cereri de emitere a ordonanţe de plată,  este sub 500.000 lei, tribunalul apreciază că revine judecătoriei competenţa

Judecatoria Cornetu, prin sentinta civila nr. 319 pronuntata in sedinta publica din data de 14.01.2003 a admis exceptia de necompetenta materiala si a declinat competenta in favoarea Tribunalului Ilfov, a constatat conflict negativ de competenta si a inaintat cauza Curtii de Apel Bucuresti in vederea solutionarii conflictului .

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca între părţi a fost încheiat contractul de furnizare nr. 12128/13.12.2010, în temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, contract ce are ca obiect “amenajări drumuri comunale cu balastru”. Astfel, în baza acestui contract, la finalizarea lucrării, creditorul a emis factura  seria OT nr. 151/06.01.2011.

În concluzie, având în vedere că cererea de emitere a unei ordonanţe care să conţină o somaţie de plată formulată de creditoare priveşte o factură emise în temeiul unui contract de achiziţie publică, iar Judecătoria Cornetu nu este competentă material, potrivit normelor de competenţă speciale privind soluţionarea fondului, să judece cereri privind executarea unor astfel de contracte, instanţa consideră că Tribunalul Ilfov este instanţa competentă material să soluţioneze prezenta cauză.

Se constata incidente prevederile art.286 alin.1 din OUG nr. 34/2006.

 Deliberand asupra conflictului negativ de competenta, Curtea constata ca prevederile articolului 286 alin.1 din OUG nr. 34/2006 stabilesc in favoarea tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, competenta de solutionare a cererilor privind executarea contracelor de achizite publica, iar conform dispozitiilor art. 2 alin. 1 din OG nr. 5/2001, cererile privind somatia de plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta .

 In consecinta instanta competenta din punct de vedere material sa judece actiunea prin care se solicita emiterea unei ordonante care sa cuprinda somatia de plata a creantei in suma de 73.904 lei, izvorata din contractul de achizitie publica nr. 12128/13.12.2010 incheiat intre parti este tribunalul.

 Pentru aceste aceste considerente, Curtea in temeiul art. 22 alin.5 Cod procedura civila,  a stabilit că litigiul este de competenta Tribunalului Ilfov.