Neîndeplinirea procedurii de citare invocată de administratorul statutar al societăţii recurente.

Decizie 1154 din 29.05.2013


Neîndeplinirea procedurii de citare invocată de administratorul statutar al societăţii recurente.

- Art.304 pct.5 C.proc.civ.

În cadrul procesului avand ca obiect cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei, societatea debitoare este reprezentată de lichidator în calitate de persoană care, în baza obligaţiei legala existente în sarcina sa, a iniţiat demersul judiciar.

Ca atare, dacă constată că societatea debitoare îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorului desemnat la ORC are obligaţia legală de a formula o cerere în acest sens.

În acest sens, lichidatorul CII V K a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii debitoare SC G-C–E SRL care face obiectul prezentei cauze.

În cadrul procesului avand ca obiect cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei, societatea debitoare este reprezentată de lichidator în calitate de persoană care, în baza obligaţiei legala existente în sarcina sa, a iniţiat demersul judiciar.

 

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V-A CIVILĂ,

DECIZIA CIVILĂ NR. 1154 din 29.05.2013)

Prin Încheierea de şedinţă din data de 04.12.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII a Civilă în dosarul nr.33259/3/2012 s-a admis cererea debitorului SC G C E SRL, în temeiul art.107 al.1 rap. la art.32 al.1 din Legea nr.85/2006 s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC G C E SRL, în temeiul art.107 al.2 din lege s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, s-a constatat că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive, s-a dat dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului, s-au fixat termenele limită, s-a numit lichidator judiciar provizoiu CIIVK.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanta a reţinut următoarele :

„In  baza art. 237 din legea nr. 31/1990 s-a dispus dizolvarea debitoarei SC G C E SRL, rezoluţia nr. 519275/23.03.2012 pronuntata de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti, s-a dispus numirea în calitate de lichidator  a CIIVK, cu atribuţiile prevăzute de art. 252 şi urm. din Legea 31/1990, republicată.

Potrivit art. 2701 din Legea 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr 441/2006:” În cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei. În condiţiile legislaţiei insolvenţei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolvenţei faţă de societatea aflată în curs de lichidare”, iar potrivit art. art. 2702 din acelaşi act normativ.”Constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea insolvenţei, judecătorul-sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei."

În îndeplinirea atribuţiilor sale lichidatorul a constatat că debitorul figurează cu datorii, care nu pot fi plătite datorită insuficienţei fondurilor băneşti disponibile, fiind astfel în insolvenţă. Din informaţiile de la ORC rezultă că, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive, debitorul  nu a mai  fost supus procedurii insolvenţei.

Potrivit art. 1 alin. 2 lit. e) din Legea 85/2006, procedura simplificată se aplică societăţilor comerciale dizolvate anterior formulării cererilor introductive.

Pentru aceste considerente instanta va admite cererea.

 În temeiul art 107 alin 1 rap. la art 32 alin. 1 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei, va dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a SC G C E SRL.

În temeiul art 107 alin 2 Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenţei va ridică dreptul de administrare al debitorului şi va constata că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive.

Va da dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de aceste afară un ordin al judecatorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar.

Va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar.

Va fixa termenele limită,  va stabili termen de maxim 5 zile  de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea proceduri işi va spune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzand numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii.

Faţă de conţinutul ofertelor depuse la dosar, va desemna lichidator judiciar CIIVK., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art 25 din lege,  încetând cu acest moment atribuţiile acestuia de lichidator stabilite prin încheierea judecătorului delegat la ORC Bucuresti.

Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi va dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai  săi.

În temeiul art 109 alin 1 rap. la art 32 alin 2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,  va dispune ca lichidatorul judiciar să notifice, în condiţiile art 61 alin 3 din lege,  intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia.

Va pune în vedere lichidatorului judiciar judiciar  să  întocmească un raport de activitate amănunţit, în sensul art 59 alin 1din lege şi să-l depună la dosarul cauzei în  termen de 40 de zile de la desemnarea sa.

În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvenţă, va dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară  din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs debitoare G C E SRL prin administrator statutar D C, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

In motivarea recursului s-a arătat că prin Sentinţa nr.13760/22.08.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti s-a dispus dizolvarea judiciară a SC G C E SRL, fiind aplicabile dispoziţiile art.270/1 din Legea nr.31/1990.

S-a menţionat că deşi cunoştea domiciliul asociatului / administratorului , că sediul societăţii debitoare era expirat de la data de 16.06.2007, iar ultimele plăţi sunt din anul 2007, lichidatorul a preferat să indice propriul sediu.

S-a precizat că nici societatea debitoare şi nici administratorul nu au avut cunoştinţă de desfăşurarea procesului.

S-a mai învederat că prima instanţă nu a observat că notificarea trimisă la sediul societăţii debitoare a fost returnată şi că tot procesul s-a desfăşurat între un lichidator necunoscut şi care nu a avut acceptul asociatului / administratorului.

S-a indicat că după pronunţarea încheierii atacate, lichidatorul l-a notificat pe asociat / administrator la data de 12.02.2013 cu privire la deschiderea procedurii falimentului.

S-a susţinut că au fost încalcate dispoziţiile art.85 şi art.105 al.2 Cpc.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art.304 pct.5 şi art.304/1 Cpc.

La data de 25.04.2013, prin Serviciul Registratură, lichidatorul CIIVK a depus la dosar întampinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii dl.D C de a formula acţiunii în numele societăţii debitoare, excepţia de netimbrare şi excepţia tardivităţii, iar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

 În motivare s-a arătat că societatea debitoare a fost dizolvată judiciar la cererea ORCB prin Sentinţa civilă nr.519275/23.03.2011 a Tribunalului Bucureşti.

S-a indicat că prin Rezoluţia ORCB nr.23.03.2012 a fost numit în calitate de lichidator al societăţii debitoare CIIVK.

S-a învederat că societatea debitoare a fost notificată la sediul declarat la data de 30.07.2012 cu privire la datoriile cu care figura la AFP S 4 şi obligaţia de a le achita.

S-a susţinut că neactualizarea sediului societăţii debitoare este culpa administratorului statutar.

S-a arătat că întrucat nu a răspuns la notificări şi nu existau fonduri pentru plata datoriile, lichidatorul a fost obligat să solicite deschiderea procedurii insolvenţei potrivit Legii nr.85/2006.

S-a precizat că după deschiderea procedurii falimentului notificarea s-a făcut cu respectarea art.61 din Legea nr.85/2006, fiind publicată în BPI şi într-un ziar de circulaţie naţională.

S-a menţionat că a fost notificat administratorul debitoarei la data de 14.12.2012 şi renotificat la data de 10.02.2013.

S-a mai precizat că DGFP a depus în termen cerere de creanţă, fiind înscris în tabelul de creanţe cu suma de 34.276 lei.

 Întampinarea nu a fost calificată în drept.

La întampinare s-au ataşat înscrisuri (f.12-24).

În faza recursului nu s-au administrat probe noi. 

Analizând recursul declarat, raportat la dispoziţiile art.304 şi 3041 Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:

Nu poate fi reţinută susţinerea recurentei - debitoare G C E SRL prin administrator statutar D C cu privire la incidenţa motivului de casare prevăzut de art.305 pct.5 Cpc.

Potrivit art.304 pct.5 Cpc, casarea unei hotarari se poate cere, numai pentru motive de nelegalitate, cand, prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.105 al.2 Cpc.

În primul rand, trebuie observat că prin Rezoluţia nr.519275/23.03.2012 pronunţată de ORCB în dosarul nr.516503/2012 a fost numit CII KIHAIA VASI în calitate de lichidator al SC G-C–E SRL (f.7 dosar fond).

În al doilea rand, potrivit art.260 al.4 din Legea nr.31/1990, în termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

Ca atare, dacă constată că societatea debitoare îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorului desemnat la ORC are obligaţia legală de a formula o cerere în acest sens.

În acest sens, lichidatorul CIIVK a formulat o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii debitoare SC G-C–E SRL care face obiectul prezentei cauze.

În cadrul procesului avand ca obiect cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei, societatea debitoare este reprezentată de lichidator în calitate de persoană care, în baza obligaţiei legala existente în sarcina sa, a iniţiat demersul judiciar.

În al treilea rand, pentru formularea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei lichidatorul nu avea nevoie de acceptul administratorului statutar / asociatului societăţii debitoare întrucat art.260 al.4 din Legea nr.31/1990 nu prevede o asemenea condiţie.

În patrulea rand, conform art.27 al.5 din Legea nr.85/2006, cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu, fără citarea părţilor.

Ca atare, nu exista o obligaţie legală în sarcina instanţei de judecată de a cita societatea debitoare sau pe administratorul statutar / asociat pentru judecata cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de CIIVK.

Prima instanţa a dispus citarea lichidatorului CIIKV pentru a îi pune în vedere că are obligaţia de a achita taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar (f.79 – 80 dosar fond).

Or, era firesc ca lichidatorul, în calitate de iniţiator al demersului judiciar, să suporte taxele judiciare de timbru şi să fie înştiinţat cu privire la această obligaţie legală la sediul pe care l-a indicat.

În cincilea rand, chiar în situaţia în care ar fi existat în sarcina primei instanţe obligaţia legală de citare, societatea debitoare trebuia citată tot sediul lichidatorului CIIVK întrucat acesta este iniţiatorul demersului judiciar şi reprezintă societatea debitoare.

Astfel, aşa cum a fost indicat mai sus, avand de îndeplinit o obligaţie legală, lichidatorul este reprezentantul legal al societăţii debitoare în cadrul procesului avand ca obiect cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei.

Or, potrivit art.7 al.3 din Legea nr.85/2006, prin excepţie de la prevederile alin.(1), se vor realiza conform Codului de procedură civilă comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii, iar conform art.87 pct.2 Cpc, persoanele juridice de drept privat se citează prin reprezentanţii lor, la sediul principal sau la cel al reprezentanţei /  sucursalei.

În al şaşelea rand, nu are relevanţă pentru soluţionarea prezentului recurs modalitatea în care a fost realizată notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar / asociatului în cadrul procedurii de lichidare desfăşurată potrivit Legii nr.31/1990.

Pentru aceste considerente, întrucât nu există în cauză niciunul dintre motivele prevazute de art.304 coroborat cu art.3041 Cpc, Curtea constată că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art.312 al.1 Cpc, a respins recursul ca nefondat.