Civil-încuviințare executare silită

Sentinţă civilă 5 din 08.11.2016


Dosar nr. ……..

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU SARAT

CIVIL-PENAL

ÎNCHEIERE

Şedinţa Camerei de Consiliu de la …………..

Completul compus din:

PREŞEDINTE: …………….

Grefier: …………

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti, prin care a solicitat încuviinţarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. …………, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ………. din data de ………., încheiat între …………, în calitate de creditoare şi V.M., în calitate de debitor, pentru recuperarea creanţei în sumă de 2 231,58 lei, la cererea creditoarei ………..

Cererea se soluţionează fără citarea părţilor, conform dispoziţiilor art. 666 alin. 2 C.proc.civ.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 20 lei, după care:

Instanţa, în aplicarea dispoziţiilor art. 529 C.proc.civ. privind soluţionarea prezentei cauze, constată ca este competentă general, în temeiul art. 126 alin. 1 din Constituţie, material, în temeiul art. 94 pct. 3 C.proc.civ. şi teritorial, în baza art. 666 alin. 1 C.proc.civ., cu modificările şi completările ulterioare şi reţine cauza în vederea soluţionării.

I N S T A N Ţ A

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ……… la data de …….., Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ……… a solicitat încuviinţarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. ………., în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ………. din data de ………., încheiat între …………. în calitate de creditoare şi V.M., în calitate de debitor, pentru recuperarea creanţei în sumă de 2 231,58 lei, la cererea creditoarei ……….. ..

În motivarea cererii, petenta a arătat că debitorul nu şi-a executat de bunăvoie obligaţiile stabilite în sarcina sa prin titlul executoriu menţionat, motiv pentru care s-a solicitat executarea silită.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 666 alin. 1 C.proc.civ.

În dovedire, au fost anexate la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti ………….următoarele înscrisuri: încheierea din …….., contractul de credit nr. ……….din data de ……… încheiat între ……….., în calitate de creditoare şi V.M., cererea de executare silită, împuternicire avocaţială, alte înscrisuri (filele ……….).

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. 1 lit.  a din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (fila …..).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că potrivit art. 622 alin. 2 C.proc.civ., în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită.

Potrivit dispoziţiilor art. 632 C.proc.civ, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, care poate fi reprezentat de o hotărâre judecătorească executorie, o hotărâre judecătorească definitivă, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Instanţa reţine că, creanţa prevăzută în contractul de credit a fost cesionată de ………. către ……… (filele ……), apoi de către ……… către ………. (filele ……….).

Potrivit prevederilor art. 664 alin. 1 C.proc.civ. „Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative”.

Având în vedere dispoziţiile art. 1302 C.civ. potrivit cărora „Contractantul poate întotdeauna cere reprezentantului să facă dovada puterilor încredinţate de reprezentat şi, dacă reprezentarea este cuprinsă într-un înscris, să îi remită o copie a înscrisului, semnată pentru conformitate”, precum şi faptul că instanţa are suspiciuni cu privire la existenţa unui contract de asistenţă juridică încheiat între creditoarea ………… în calitate de client şi Av. A.C., în calitate de mandatar convenţional, s-a solicitat acest contract, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, reprezentantul convenţional având această obligaţie, rubricile cu caracter confidenţial putând fi acoperite (în acest sens este şi literatura juridică-Delia Narcisa Theohari în Gabriel Boroi, colectiv-Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2013, pag. 244).

Suspiciunile instanţei decurg din faptul că în cererea de executare silită (fila  ….) se foloseşte expresia „cheltuielile de executare sunt achitate de către mandatarul ………...”.

De asemenea, în notificarea din data de …….. (fila …….) se folosesc expresiile „în conformitate cu contractul de mandat pentru colectarea debitelor din data de ………., încheiat între ………. şi ………., „……….. va fi reprezentantul legal al ………….”.

Prin urmare, din toate actele dosarului rezultă că ……….. are calitatea de reprezentant convenţional al creditoarei cesionare …………., iar av. C.A. este reprezentantul convenţional al …………De altfel, în împuternicirile depuse de av. C.A. în diferitele dosare de încuviinţare a executării silite în baza contractului de asistenţă juridică nr. ……….. sunt menţionaţi clienţi diferiţi, şi anume ………..., ………… …………. şi …………..

În fine, deşi se depune contractul de cesiune creanţe din data de ………., încheiat între ………..., în calitate de cedentă şi ……….., în calitate de cesionară (filele ……..), cererea de executare silită este formulată de av. C.A. în calitate de reprezentant convenţional al ……… (fila ……..

Executarea silită nu se poate încuviinţa, av. C.A. neavând  calitatea de mandatară a creditoarei ………..

Faţă de cele arătate, instanţa va respinge cererea de executare silită formulată de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti „……..”, în dosarul execuţional nr. ……….

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge cererea de executare silită formulată de Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti „………..”, în dosarul execuţional nr. ………..

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare numai pentru creditor.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, …………..

Preşedinte, Grefier,

Red. ……..

Tehnored. ……..

3 ex./………..