Contestaţie la executare

Decizie 521/2015 din 17.06.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 521/2015

Şedinţa publică de la 17 Iunie 2015

Obiectul cauzei:contestaţie la executare

INSTANŢA

Asupra recursului civil de  faţă:

Constată că prin cererea înregistrată în data de 18.03.2013, contestatul (...), in contradictoriu cu P.B.R. SA, in calitate de intimata - creditoare si in calitate de tert – poprit, a formulat contestaţie la executarea silita prin poprire, solicitând anularea executării silite si a tuturor formelor de executare întocmite in dosarul

execuţional nr. 174/2013 de către BEJ (...) .

 In motivarea cererii s-a aratat ca, in fapt,  SC G.I. SRL (societate aflata in insolventa), al cărui administrator a fost contestatorul  a contractat de la P.B.R.  SA patru credite, încheindu-se in acest sens patru contracte de credit si acte adiţionale la acestea, dupa cum urmează: contract de credit nr.25152/22.01.2008, modificat prin acte adiţionale ulterioare; contract de credit nr.44699/16.11.2009, modificat prin acte adiţionale ulterioare; contract de credit nr.37334/18.12.2008, modificat prin acte adiţionale ulterioare; contract de credit nr.l3672/25.05.2007, modificat prin acte adiţionale ulterioare. Aceste credite au fost garantate cu mai multe garanţii reale si personale, dupa cum urmează: garanţii reale mobiliare si imobiliare aparţinând debitoarei falite SC G.I. SRL; garanţii reale si personale aparţinând unor terţi. Dintre acestea din urmă interesează cele constituite de către contestator, respectiv, ipoteci asupra imobilului compus din apartament cu 3 camere si dependinţe, situat in (…); ipoteci asupra imobilului compus din teren intravilan in suprafaţa de 26.800 mp., situat corn (…), avalul constituit de contestator in favoarea debitoarei in patru bilete la ordin. Contestatorul a semnat biletele la ordin, atat la rubrica emitent, in calitate de reprezentant legal al SC G.I. SRL, cat si la rubrica avalist, in nume propriu.

Societatea SC G.I. SRL a intrat in procedura de insolventa la data de 17.02.2011, conform incheierii pronunţate de către Tribunalul Comercial Argeş in dosar nr. 256/1259/2011. Creditoarea, P.B.R. SA, s-a inregistrat la masa credala cu o creanţa in suma de 4.775.333,16 asa cum rezulta din tabelul preliminar de creanţe anexat.Dupa intrarea in insolventa a SC G.I. SRL, creditoarea a declanşat executarea silita si împotriva contestatorului, iniţial prin urmărirea bunurilor imobile ipotecate, iar apoi prin urmărirea tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, in baza celor patru bilete la ordin avalizate.

Ca urmare a executării silite pornite asupra imobilului compus din apartament cu 3 camere si dependinţe, situat in (…), evaluat la suma de 44.300 Euro, contestatorul a reuşit ca in data de 04.10.2011 sa achite suma de 48730 Euro, astfel ca banca a dispus radierea

ipotecilor care grevau acest imobil.

Contestatorul a mai arătat că nu a fost diminuată creanţa cu suma achitată, de 48.730 Euro din totalul de  4.707.403,79 lei.

Prin instiintarea comunicata la data de 07.12.2011, Executorul Bancar (…) i-a adus la cunoştinţa contestatorului ca a „ luat măsura înfiinţării popririi fara somaţie asupra disponibilitatilor banesti [..] la oricare din băncile din România [..] pana la cocurenta sumei de 4.707.403,79 RON."

Aceasta executare a făcut obiectul dosarului executional nr.25312/5/2011. In data de 21.12.2011 s-a inregistrat pe rolul Judecătoriei Piteşti o contestaţie la executare si opoziţie la executare, cerere ce a făcut obiectul dosarului nr.24129/280/2011. La termenul de judecata din data de 25.09.2012, creditoarea P.B.R. SA, prin apărător, a depus cerere de incetare a executării silite in dosarul executional 25312/5/2011. Prin sentinţa nr.8899/30.10.2012, pronunţata in dos. nr. 24129/280/2011, Judecătoria Piteşti a luat act de aceasta renuntare si a respins contestaţia la executare si opoziţia la executare ca ramase fara obiect,

 La data de 04.03.2013 contestatorul a primit de la BEJ (...)  o înştiinţare in care se mentiona infiintarea popririi. Fiind vorba de punerea in executare a unor bilete la ordin, poprirea nu se putea înfiinţa înainte de comunicarea somaţiei de plata, in condiţiile prevăzute de legea speciala. Incălcarea dispozitiilor imperative prevăzute art. 62 si 63 din legea speciala - Legea nr.58/1934 - trebuie sa aiba drept consecinţa anularea actelor de executare silta. Normele legale mai sus menţionate sunt imperative si nu dispozitive. In cauza nu s-a emis somaţia de plata prevăzuta de art. 62 şi 63 din Legea nr. 58/1934 si de pct. 320 - 331 din Norma 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii si bilete la ordin

Datorita acestui mod nelegal de declanşare a executării silite, contestatorul este privat de dreptul de a formulat in termen legal opoziţie la executare(opozitie cambiala) si, prin urmare, sa poata ridica excepţiile cambiale prevăzute de legea speciala prin care sa solicite anularea biletelor la ordin. Opoziţia la executare este o cale de atac speciala, care, odată declanşată, face ca executarea să se transforme într-o acţiune ce deschide contenciosul cambial, dând posibilitate debitorului ca în apărarea sa să invoce excepţiile cambiale, ca şi contestarea validităţii titlului cambial şi a obligaţiei cambiale. Fiind vorba de punerea in executare a unor bilete la ordin, poprirea nu se putea infiinta inainte de comunicarea somaţiei de plata, in condiţiile prevăzute de legea speciala.Incălcarea dispoziţiilor imperative prevăzute in legea speciala - Legea nr.58/1934 - trebuie sa aiba drept consecinţa anularea actelor de executare silita.

Contestatorul a mai aratat ca  nu este certa lichida si exigibila creanţa, deoarece nu a fost scăzută suma achitată şi nici cea pe care intimata i-o datorează potrivit sentinţei civile nr. 8899/2012 a Judecătoriei Piteşti.

In procedura de executare silita prin poprire, creditorul urmăritor nu poate avea concomitent si calitatea de tert-poprit, deoarece nu ar mai exista triplul raport juridic: debitor - tert poprit (debitor al debitorului urmărit) - creditor urmăritor (devenit creditor al terţului poprit)

In drept s-au invocat art. 379,399 si urm Cod de procedura civila, Legea nr. 58/1934, Norma 6/1994.

La 06.03.2014 intimata P.B.R.  SA a depus la dosar o intampinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca fiind tardiv formulata. S-a invocat si excepţia nulitatii cererii pentru lipsa obiectului, contestatorul trebuind sa precizeze daca formuleaza contestatie la executare sau opozitie la executare.

Pe fondul cauzei s-a aratat ca in fapt, P.B.R. S.A. i-a acordat împrumutatului SC G.I. SRL, facilitate de credit in baza a patru contracte de credit si acte adiţionale la acestea, respectiv, Contract de credit nr.25152/22.01.2008, modificat prin acte adiţionale ulterioare, Contract de credit nr.44699/16.11.2009, modificat prin acte adiţionale ulterioare, Contract de credit nr.37334/18.12.2008, modificat prin acte adiţionale ulterioare, Contract de credit nr. 13672/25.05.2007, modificat prin acte adiţionale ulterioare, facilitaţi garantate, printre altele, cu bilete la ordin emis de către companie si avalizat de către contestator. Astfel, biletele la ordin emise fara protest  de către companie au fost avalízate de catre contestator  in favoarea P.B.R. S.A. Confom cap. II, art. 16 si art. 18 din Legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin, „şirul transmite toate drepturile izvorâte din cambie", deţinătorul cambiei socotindu-se posesor legitim.

Ca urmare a apariţiei unui caz de neindeplinire a obligaţiilor (neplata la scadenta a sumelor datorate Băncii) Banca le-a transmis împrumutatului si Garantului (...) , notificare, prin care le-a solicitat plata sumelor scadente in termen de maxim 5 zile de la primirea notificării cu consecinţa declarării scadentei anticipate a sumelor datorate sau a rezilierii de plin drept a Contractului de credit, la alegerea Băncii. Intrucât nici împrumutatul si nici garantul (...)  nu au procedat la plata sumelor datorate, Banca a declarat scadenta anticipata a tuturor sumelor datorate Băncii in baza Contractului de credit amintit, emiţând in acest sens către parti notificare. Astfel, ca urmare a apariţiei unui caz de neindeplinire a obligaţiilor (neplata la scadenta a sumelor datorate Băncii) Banca a iniţiat masuri de executare silita impotriva împrumutatului si a garanţilor sai, investind cu formula executorie inclusiv biletul la ordin avalizat in favoarea intimatei. Astfel, biletele la ordin au fost prezentate la plata in data de 29.04.2011, fiind refuzate la plata in data de 02.05.2011.

S-a mai solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata având in vedere ca singurele motive pentru formularea unei astfel de acţiuni sunt prevăzute de art. 63 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 "în procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, : fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19. " Or, contestatorul nu a invocat in cererea formulata niciuna dintre aceste excepţii de nulitate a titlului sau cele care nu sunt oprite de art. 19, astfel cum imperativ prevede legea.

Prin sentinţa civilă nr. 8057/11.09.2014 a Judecătoriei Piteşti a fost respinsă contestaţia la executare ca neîntemeiată, reţinându-se următoarele:

P.B.R. S.A. i-a acordat împrumutatului SC G.I. SRL, facilitate de credit in baza a patru contracte de credit si acte adiţionale la acestea, respectiv, Contract de credit nr.25152/22.01.2008, modificat prin acte adiţionale ulterioare, Contract de credit nr.44699/16.11.2009, modificat prin acte adiţionale ulterioare, Contract de credit nr.37334/18.12.2008, modificat prin acte adiţionale ulterioare, Contract de credit nr. 13672/25.05.2007, modificat prin acte adiţionale ulterioare. Aceste facilitaţi au fost garantate, printre altele, cu bilete la ordin emise de către societate si avalizate de către contestator in favoarea P.B.R. S.A. Ca urmare a neindeplinirii  obligaţiilor de plata intimata le-a transmis împrumutatului si garantului (...) , notificare, prin care le-a solicitat plata sumelor scadente in termen de maxim 5 zile de la primirea notificării cu consecinţa declarării scadentei anticipate a sumelor datorate sau a rezilierii de plin drept a Contractului de credit. Intrucât nici împrumutatul si nici garantul (...)  nu au procedat la plata sumelor datorate, intimata a declarat scadenta anticipata a tuturor sumelor datorate si a iniţiat masuri de executare silita impotriva împrumutatului si a garanţilor sai. Astfel, biletele la ordin au fost prezentate la plata insa refuzate .

Prima instanta a avut in vedere obiectul cauzei, aşa cum a fost precizat de contestator, respectiv contestaţie la executare şi nu opoziţie la executare. Luând în consideraţie precizarea, instanţa de fond a apreciat că motivele invocate nu pot fi primite, deoarece în procedura de drept comun poprirea se instituie fără somaţie.

In ceea ce priveste caracterul incert al creantei, instanta de fond a  constatat ca aceasta critica nu este intemeiata, la dosar existand procesul verbal de indreptare a erorii materiale – fila 86, retinandu-se cuantumul creantei de 4707403,79 lei.

Referitor la dubla calitate a intimatei, s-a apreciat ca nu exista niciun impediment legal ca aceeasi persoana sa cumuleze atat calitatea de creditor, cat si calitatea de tert poprit.

Fata de toate aceste considerente, in temeiul art. 399 CPC( vechiul cod) instanta de fond a respins ca neintemeiata contestatia la executare.

In temeiul art. 274 C.pr.civ fata de solutia pe fondul cauzei, instanta a respins cererea contestatorului de acordare de cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinţei civile de mai sus a declarat recurs contestatorul care a invocat următoarele:

Prima instanţă a încălcat normele cu caracter special prevăzute de art.62 şi 63 din Legea nr. 58/1934, legea specială în materie, potrivit cu care pentru punerea în executare a unui bilet la ordin este necesară comunicarea somaţiei.

În mod greşit concluzionează judecătorul fondului că ne aflăm în procedura de drept comun a contestaţiei la executare, potrivit art.399 C.pr.civilă şi că în atare situaţie poprirea se instituie fără somaţie, regula nefiind aplicabilă în cauză.

Creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă, deoarece suma pe care banca a încasat-o ca urmare a executării silite asupra apartamentului din Piteşti, str. Ion Antonescu, nu a fost scăzută din totalul creanţei pentru care s-a declanşat prezenta executare. Nu a fost luată în consideraţie nici creanţa în sumă de 2194 lei pe care banca o datorează contestatorului recurent, stabilită prin sentinţa civilă nr. 8899/2012 a Judecătoriei Piteşti.

Creditorul urmăritor nu poate avea şi calitatea de terţ poprit, deoarece nu ar mai exista triplul raport juridic debitor – creditor – terţ poprit, iar dacă am accepta această calitate a intimatei, ea ar trebui să  devină propriul său debitor în validarea de poprire.

Recursul a fost întemeiat pe disp.art.304 pct.7 şi 9, art.304 ind.1 C.pr.civilă.

Examinând sentinţa prin prisma criticilor formulate tribunalul reţine următoarele:

Prima critică invocată de recurent este fondată, fiind de natură să atragă anularea formelor de executare iniţiate de BEJ  (...)  la cererea creditoarei P.B.R. .

Instanţa de fond a reţinut că natura juridică a cererii de chemare în judecată este o contestaţie la executare, precizarea fiind realizată de contestator potrivit principiului disponibilităţii. În acest caz, în opinia instanţei de fond sunt aplicabile normele de drept comun, respectiv dispoziţiile Codului de procedură civilă  potrivit cu care poprirea se înfiinţează fără somaţie.

Este adevărat că dispoziţiile art. 454 C.pr.civilă ( forma veche aplicabilă în speţă deoarece executarea silită a început sub imperiul legii anterioare, iar potrivit art.3 din Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a Codului de procedură civilă, dispoziţiile  legii noi se aplică executărilor silite începute după intrarea în vigoare  a NCPC) statuează înfiinţarea popririi fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, însă  ne aflăm pe tărâmul unei executări silite a unui bilet la ordin. Acesta este reglementat prin lege specială, respectiv prin legea nr. 58/1934 ce cuprinde dispoziţii  derogatorii de la procedura de drept comun.

Din înştiinţările aflate la dosar, rezultă că în 12.02.2013 s-a admis cererea creditorului privind încuviinţarea executării silite şi că procedura premergătoare a fost îndeplinită potrivit art.454 C.pr.civilă (f.10 dosar fond). Dovezile de comunicare de la filele 70 şi urm. dosar fond dovedesc faptul că nu s-a emis somaţie pentru executarea biletului la ordin, ci doar au fost comunicate ordonanţa de poprire împreună cu titlul executoriu.

Potrivit art.62 din Legea nr. 58/1934 ( forma în vigoare la data  cererii) în termen de 5 zile de la comunicarea somaţiei, debitorul poate formula opoziţie la executare ( în forma ulterioară se prevede formularea contestaţiei la executare).

Indiferent că persoana prejudiciată/debitorul alege să formuleze opoziţie la executare sau contestaţie la executare, somaţia este obligatorie, fiind prevăzută expres în legea specială , astfel că nu sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun statuate de art.454 C.pr.civilă. Această prevedere este firească deoarece debitorul este cel care alege ce tip de acţiune urmează să formuleze, neputând să prevadă înainte de a primi somaţia, că va contesta formele de executare sau titlul executoriu; diferenţa între cele două instituţii are relevanţă sub aspectul  celor invocate  căci prin opoziţia la executare se pune în discuţie valabilitatea titlului , adică se analizează excepţii care îl apără pe debitor de obligaţia de plată, iar prin contestaţia la executare se critică aspecte formale ce vizează derularea executării silite.

În speţă debitorul a ales în mod corect să formuleze contestaţie la executare invocând neregularitatea formelor sub aspectul  inexistenţei somaţiei, iar această  neregularitate atrage anularea executării.

De altfel, în  norma 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin prevede că executarea va începe printr-o somaţie adresată unuia sau oricăruia dintre obligaţii cambiali. Somaţia se va face conform regulilor de procedură în materia executării silite. Ea cuprinde: transcrierea exactă a cambiei, precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorată. Această sumă se stabileşte de către posesor prin actul de somaţie; somaţia pentru executare se va comunica debitorului căruia îi este adresată conform normelor de procedură respective. Neîndeplinirea comunicării somaţiei conform cu aceste norme atrage nulitatea acesteia, cu toate consecinţele care decurg atât în ceea ce priveşte formele de executare pe baza unei astfel de somaţii. (art. 320 lit g,h,i,j).

Având în vedere aceste considerente care atrag anularea formelor de executare silită cu prioritate, nu se mai impune analiza celorlalte două motive.

Reţinând cele ce preced tribunalul în baza art.312 alin.3 şi 304 ind.1 C.pr.civilă va admite recursul, va modifica sentinţa şi va admite contestaţia la executare cu consecinţa anulării formelor din dosarul nr. 174/2013 al BEJ (...) .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de  contestatorul (...)  împotriva sentinţei civile nr. 8057/11.09.2014, pronunţată de  Judecătoria Piteşti  în dosarul nr. 5855/280/2013, intimat fiind P.B.R. SA.

Modifică sentinţa în sensul că admite contestaţia la executare şi anulează formele de executare în dosarul nr. 174/2013 al BEJ (...) . Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Iunie 2015.