Plângere - Penitenciar

Rezoluţie 24 din 24.03.2015


Prin plângerea înregistrată sub nr. X, petenta N.M. a contestat refuzul administraţiei Penitenciarului Bacău de a-i acorda dreptul la vizită intimă cu soţul N.I., şi anume dreptul de a beneficia de vizită intimă de 48 ore cu ocazia incheierii căsătoriei,

In motivarea plângerii, petenta a arătat că s-a căsătorit în penitenciar la data de A cu numitul N.I., aflat si el in stare de deţinere şi a formulat cereri în sensul acordării dreptului la vizită intimă prevăzut de Legea nr. 254/2013.

Din analiza actului administraţiei Penitenciarului Bacău nr. W rezultă că i s-a respins petentei dreptul la vizită intimă întrucât soţul acesteia nu îndeplineşte condiţia prevăzuta de art. 69 alin 1 lit b din Legea nr. 254/2013.

Prin art. 69 din Legea nr. 254/2013 coroborat cu art. 43 alin. 1 din HG nr. 1897/2006 se stabilesc o serie de condiţii cumulative pentru acordarea dreptului de vizita intima si anume:

(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele condamnate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate;

nu sunt în curs de judecată în calitate de inculpat;

există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz. o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi;

nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea de ieşire din penitenciar;

nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată;

1) participă activ la programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.

Persoana condamnată căsătorită poate beneficia de vizită intimă numai cu soţul sau soţia.

Pentru acordarea vizitei intime, partenerii trebuie să fi avut o relaţie similară relaţiilor stabilite între soţi anterior datei primirii în penitenciar.

Dovada existenţei relaţiei de parteneriat se face prin declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar.

Directorul penitenciarului poate aproba vizite intime între persoane condamnate, în condiţiile prezentului articol.

Numărul, periodicitatea şi procedura desfăşurării vizitelor intime se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Potrivit art 44 alin 1 teza I din HG nr. 1897/2006 persoanele private de libertate beneficiază trimestrial de vizită intimă, cu durata de două ore. Prin excepţie, frecventa vizitei intime poate fi lunara, pentru primul an dupa incheierea căsătoriei, in cazul persoanelor care s-au căsătorit in timpul detenţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 43.

Din analiza actelor cauzei de fata precum si a dosarului personal al petentei rezulta ca aceasta indeplineste cumulativ condiţiile prevăzute de textele legale menţionate anterior pentru acordarea vizitei intime. Mai mult decât atat, pentru acordarea dreptului de vizita intima de 48 de ore ocazionat de incheierea căsătoriei, legea nu prevede obligativitatea îndeplinirii condiţiilor menţionate la art. 43 din HG nr. 1897/2006 si respectiv art. 69 al. 1 din Legea nr. 254/2013.

Din lecturarea textelor legale menţionate rezulta ca îndeplinirea condiţiilor trebuie analizata in raport cu persoana care solicita dreptul de vizita, nu si pentru sotul/sotia acestuia. Dreptul de vizita intima este un drept condiţional, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate putând fi private de acest drept doar in situaţia neindeplinirii uneia din condiţiile stabilite in mod limitativ si cumulativ de art 69 din Legea nr. 254/2013.

Verificând din oficiu indeplinirea cerinţelor legale menţionate, se constata ca petenta le indeplineste in sensul ca este condamnata definitiv la o pedeapsa de Z ani inchisoare, nu este în curs de judecată în calitate de inculpat, s-a căsătorit la data de F cu numitul N.I., nu a beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea de ieşire din penitenciar; nu a fost sancţionată disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, participă activ la programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.

Având in vedere ca administraţia penitenciarului nu a motivat neacordarea dreptului in baza neindeplinirii acestor condiţii de către petenta, ci a indicat o imprejurare neconcludenta din perspectiva condiţiilor de acordare a dreptului de vizita, respectiv soţul petentei nu indeplineste condiţia prevăzuta de art 69 al. 1 lit.b din Legea nr. 254/2013, reţinând si prevederile art 56 al. 1 din Legea nr. 254/2013 potrivit cărora exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi ingradita decât in limitele si in condiţiile prevăzute de Constituţie si lege. judecătorul de supraveghere apreciază că refuzul de a i se acorda petentei drepiul la vizită intima nu este justificat, urmând să dispună admiterea plângerii şi modificarea măsurii dispuse de administraţia Penitenciarului Bacău.