Partaj succesoral

Hotărâre 238 din 17.02.2016


Prin cererea principală, reclamantul IM, a chemat în judecată pe pârâţii IP, N N, V L, V M, CG şi SF, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa să constate deschise succesiunile autorilor comuni I C, decedat la data de 09.01.2001 şi I E, decedată la data de 01.11.2009, să constate calitatea sa de moştenitor şi a pârâtei IP, în calitate de descendenţi de gradul I ai defuncţilor, să se constate că ceilalţi pârâţi sunt străini de succesiune prin neacceptare în termenul legal, respectiv să stabilească masa bunurilor succesorale, loturile rezultate în urma aplicării cotelor legale, lichidarea stării de indiviziune prin lotizare şi atribuirea lor efectivă. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că autorii au avut ultimul domiciliu în Com. Gi, jud. G, iar pârâţii V L, V M, CG A (fostă V) şi SF sunt moştenitori de gradul al II – lea ai defuncţilor, venind la moştenire prin reprezentare ca descendenţi ai defunctei I I, decedată în anul 2004, de asemenea moştenitoare de gradul I a defuncţilor.

 A mai arătat că masa succesorală se compune din: casă din lemn şi cărămidă nearsă, in suprafaţa de 50 mp, situată în com. G, jud.G; anexă din lemn şi cărămidă nearsă, în suprafaţă de 18 mp. construita în anul 1990, situată în com. G, jud.O; 3991 mp, teren situat în intravilanul Com. G, jud. O, individualizat astfel: 1439 mp in T111, P50; 1016 mp in T111, P51; 1536 mp in T 111, P49, conform TP nr.XXXXXXXXXXX şi 30.009 mp, teren situat in extravilanul com. G, jud. O, individualizat astfel : 10000 mp în T 17  P 37;  10.009 mp în T  11, P 14;  5000 mp în T 26/2, P 27; 3700 mp în T 65/1, P 174/1; 1300 mp în T 65/1, P 173/1, conform TP nr.XXXXXXXXXXX.

Reclamantul a menţionat faptul că, din anul 2009, când a decedat defuncta I E, el a fost împiedicat de pârâta IP să folosească imobilul casă în suprafaţă de 50 mp, terenul aferent casei cât şi terenul extravilan, existând divergenţe între aceştia, iar din terenul situat în extravilanul Com. G, jud. O, el are în posesie şi folosinţă o singură suprafaţă de teren situată în T 26/2, P 27, de 5000 mp, restul suprafeţelor de teren fiind în posesia şi folosinţa pârâtei IP.

În drept au fost invocate disp. art. 669, 670, 1143, 1108 şi 1112 C.civil şi art.979 şi urm. din C.p.c.

În dovedire, a solicitat probele cu înscrisuri, testimonială, interogatoriu pârâţilor şi expertiză.

Cererii i-au fost anexate următoarele înscrisuri : sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 22/25.07.2013 emisă de Primăria Com. G, certificatele de deces ale autorilor, încheierile nr.14 şi nr. 15 din 17.03 .2014 emise de BNP, certificate pentru evidenţa procedurilor succesorale, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 5/28.02.2014 emisă de Primăria Com. G, jud. O, TP nr.XXXXXXXXX, acte de stare civilă ale părţilor, chitanţe de plată a impozitelor, contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1422/11.06.1998 emis de BNP, proces – verbal de constatare a neacceptării medierii, registru agricol – f.6-40, certificat fiscal – f.44, certificat de sarcini nr. 28863/21.05.2014 emis de OCPI G – f.54 – volumul I dosar.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în suma de 1.018 lei.La data de 20.06.2014, pârâta IP a formulat întâmpinare – cerere reconvenţională – f.63-65 – vol. I dosar prin care a invocat excepţia de neacceptare de către reclamant a succesiunii de pe urma defunctei I E, în termenul prevăzut de lege. Pe fond, a solicitat să se admită în parte cererea principală, să se constate deschise succesiunile autorilor comuni, să se constate că moştenitori cu vocaţie succesorală de pe urma defuncţilor au rămas aceasta, reclamantul şi ceilalţi pârâţi, iar pe cale reconvenţională a solicitat să se constate şi existenţa unui pasiv succesoral care se compune din contravaloarea înmormântărilor şi pomenirilor ulterioare pentru cei doi defuncţi pe care le-a suportat în mod exclusiv.

Cererii reconvenţionale i-a fost anexat testamentul autentificat sub nr. 684/23.02.2007 – f.67 vol. I dosar.

Pârâta IP a formulat şi precizare la cererea reconvenţională, prin care a arătat în ce au constat cheltuielile de înmormântare şi pentru pomeniri.

Pârâţii V L, V M, CG şi SF au formulat întâmpinare la cererea introductivă – f.86 Vol. I, întâmpinare pe care instanţa a calificat-o ca având caracterul unei cereri reconvenţionale – prin încheierea de şedinţă din data de 06.10.2014 – fila 105.

Astfel, prin cererea reconvenţională respectivă, pârâţii au solicitat reducţiunea testamentului deţinut de pârâta IP până la limita cotităţii disponibile prevăzute de lege.

Cererea reconvenţională nu a fost timbrată şi în consecinţă a fost anulată ca atare.

La data de 21.10.2014, pârâta IP a depus precizare la cererea reconvenţională prin care a arătat că evaluează provizoriu pasivul succesoral reprezentând înmormântările şi pomenirile ulterioare la suma de 3000 lei pentru fiecare defunct, iar la data de 05.12.2014 a precizat în ce au constat cheltuielile respective – f.124-126 vol. I din dosar.

Prin încheierea de şedinţă din data de 19.01.2015, instanţa a respins, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei extinctive a dreptului material la cererea reconvenţională, precizată, formulată de pârâta IP.

La data de 02.02.2015, reclamantul a formulat o cerere completatoare, prin care a solicitat reducţiunea testamentului deţinut de pârâta IP până la limita cotităţii disponibile prevăzute de lege.

Prin încheierea de şedinţă din data de 16.03.2015, în urma probatoriului administrat – interogatoriile luate reclamantului şi pârâtei IP, martorul N D G, adresa Postului de Poliţie G din 09.03.2015 –f. 155-159 vol. I din dosar şi cu motivarea din acea încheiere, instanţa a admis excepţia prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune al reclamantului pe cererea completatoare având ca obiect reducţiunea liberalităţilor excesive, invocată de pârâta IP.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.04.2015, instanţa a unit cu fondul excepţia neacceptării succesiunii formulate de reclamant în ceea ce-i priveşte pe pârâţii N N, V L, V M, CG şi SF, precum şi pe cea invocată de către pârâta IP în ceea ce priveşte pe reclamant – pentru succesiunea autoarei I E.

Prin aceeaşi încheiere – f.165-166 vol. I, în temeiul art. 204 alin.2 pct. 2 C.pr.civ., instanţa a luat act de precizarea cererii reconvenţionale formulată de pârâta – reclamantă IP în ceea ce priveşte pasivul succesoral reprezentând cheltuieli de înmormântare şi pomenire a autorilor, în sensul că acesta este în sumă de 30.830 lei.

În dovedirea cererilor şi a excepţiilor de neacceptare a succesiunilor, instanţa a încuviinţat părţilor probele cu înscrisuri, interogatorii şi testimonială.

Au fost administrate interogatoriile reclamantului şi pârâtei IP şi au fost audiaţi martorii B M, D A, P E şi N El– f.3-14 Vol. II –din dosar.

Pârâta N N nu a depus întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a-şi formula eventuale apărări.

În urma probelor administrate şi în temeiul disp.art.985 C.proc.civ., la data de 24.06.2015, instanţa a pronunţat o încheiere de admitere în principiu prin care a admis în parte şi în principiu cererea principală, formulată de reclamantul IM, în contradictoriu cu pârâţii IP, N N, V L, V M, CG A şi SF, a respins, ca prescrisă, cererea completatoare a reclamantului de reducţiune a liberalităţilor excesive de pe urma defunctei I E, a anulat, ca netimbrată, cererea reconvenţională formulată de pârâţii CG A (fostă V), V M, V L şi SF, având ca obiect reducţiunea liberalităţilor excesive şi cheltuieli de înmormântare şi pomenire de pe urma defunctei I E, a admis în parte şi în principiu cererea reconvenţională precizată formulată de pârâta IP, a constatat deschisă succesiunea autorului I C, decedat la data de 09.01.2001, cu ultimul domiciliu în Com. B, jud. O, a admis excepţia de neacceptare a succesiunii autorului I C de către pârâţii N N, CG A (fostă V), V M, V L şi SF, invocată de reclamantul IM, a constatat că moştenitori legali ai defunctului I C au rămas I E, în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 1/4, reclamantul IM şi pârâta IP în calitate de descendenţi de gradul I, cu câte o cotă de 3/8 fiecare, a constatat că masa succesorală rămasă la decesul defunctului I C, este compusă din casă din lemn şi cărămidă nearsă, in suprafaţa de 50 mp, construita în anul 1930, situată în com. Gi, jud.G; 1/2 din anexa din lemn şi cărămidă nearsă, în suprafaţă de 18 mp. construita in anul 1990, situată în com. G, jud.G; 3991 mp, teren situat in intravilanul com. G, jud. G, individualizat astfel: 1439 mp in T111, P50; 1016 mp in T111, P51; 1536 mp in T 111, P49, conform TP nr.xxxxxxxxxxx; 30.009 mp, teren situat in extravilanul com. G, jud. O, individualizat astfel : 10000 mp în T 17  P 37;  10.009 mp în T  11, P 14;  5000 mp în T 26/2, P 27; 3700 mp în T 65/1, P 174/1; 1300 mp în T 65/1, P 173/1, conform TP nr.48828/50/15.04.2013, a constatat existenţa unui pasiv susccesoral, reprezentând cheltuieli de pomeniri ulterioare de la 2 ani la 7 ani, generate de decesul autorului I C, suportat în cuantum de 2.362 lei de către pârâta IP, pasiv ce urmează a fi imputat asupra loturilor părţilor, a constatat deschisă succesiunea autoarei I E, decedată la data de 01.11.2009, cu ultimul domiciliu în Com. G, jud. G, a respins excepţia de neacceptare a succesiunii autoarei I E de către reclamant, invocată de pârâta IP, a constatat că unică moştenitoare a autoarei I E a rămas pârâta IP, în calitate de legatar universal, a stabilit că masa succesorala rămasa la decesul defunctei l E este compusă din cota de 1/4 din Casa din lemn si cărămida nearsa, in suprafaţa de 50 mp, construita in 1930, situată în com. G, jud.O; cota de 5/8 din anexa din lemn si cărămida nearsa, in suprafaţa de 16 mp, construita in anul 1990, situată în com. G, jud.O; cota de 1/4 din suprafaţa totala de teren de 3991 mp, situata in intravilanul com G. judG individualizat astfel:1439 mp in T 111 P 50; 1016 mp in T 111 P 51; 1536 mp in T111, P 49, conform TP nr.xxxxxxxxx; cota de 1/4 din suprafaţa totala de 30.009 mp, situata in extravilanul corm. G, jud O, individualizat astfel : 10000 mp în T 17  P 37;  10.009 mp în T  11, P 14;  5000 mp în T 26/2, P 27; 3700 mp în T 65/1, P 174/1; 1300 mp în T 65/1, P 173/1, conform TP xxxxxxxxx, a respins în principiu cererea pârâtei IP de a fi suportat pasivul succesoral compus din contravaloarea înmormântării şi pomenirilor ulterioare pentru defuncta I E.

Pentru identificarea, evaluarea si formularea propunerilor de lotizare a bunurilor reţinute la masa succesorală, a dispus efectuarea unor expertize tehnico-judiciare specialitatea construcţii civile şi topo, cu aceste obiective. 

Rapoartele de expertiză întocmite în cauză, au fost depuse după cum urmează: la 08.12.2015, raportul de expertiză topo nr.12311, întocmit de expert M E – f.62-69 şi la data de 09.12.2015, raportul de expertiză construcţii civile, nr.12395, întocmit de expert M I – f.70-85 din dosar.

Pârâta IP a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză construcţii civile, obiecţiuni care au fost respinse, de instanţă, ca neîntemeiate.

Analizând cererile, pe baza probelor administrate şi în temeiul disp.art. 988 şi urm. C.proc.civ., instanţa constată că cererea principală şi cererea reconvenţională sunt întemeiate în parte.

Având în vedere încheierea de admitere în principiu din 24.06.2015, urmează ca instanţa să admită în parte şi în fond cererea principală, să admită în parte şi în fond cererea reconvenţională, să omologheze rapoartele de expertiză şi să dispună ieşirea din indiviziune a părţilor.

La atribuirea bunurilor în loturile valorice, instanţa va avea în vedere cota parte ideală a fiecărei părţi, posesia bunurilor, locul unde acestea se află, precum şi disp. 988 C. pr. civ. în sensul atribuirii pe cât posibil în natură, iar pentru egalizarea loturilor obligarea la plata diferenţei respectiv o sumă de bani cu titlu de sultă.

În consecinţă, instanţa va omologa rapoartele de expertiză şi va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor, atribuind bunurile astfel:

Lotul nr.1 - în valoare de 8.116,87 lei se va atribui reclamantului IM, care va primi următoarele bunuri imobile: 5.000 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, jud. O, în T 26/2, P 27, cu vecinătăţile xxxxxxxxxxxx= 1.000 lei; 10.009 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, jud. O, în T 11, P 14, cu vecinătăţile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = 2.002 lei; 1.497 mp teren, situat în intravilanul Com. G, sat G, jud. O, în T 111, P 49, 50, 51, marcat pe schiţa anexată la raportul de expertiză topo – fila 68 din dosar Vol II de punctele 3-4-5-10-9-3, pe care se află construcţia “ pătul ”, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxx = 4.491 lei; o Anexă din lemn şi cărămidă nearsă – pătul, în suprafaţă de 21 mp, construită în anul 1990, situat în Com. G, jud. G = 1.536 lei.

Total valoare bunuri care se vor atribui reclamantului  = 9.029 lei.

Va plăti sultă lotului nr.2 – pârâta IP suma de  912,13 lei.

Lotul nr.2 - în valoare de 14.296,12 lei se va atribui pârâtei IP care va primi următoarele bunuri imobile: o casă construită din lemn şi cărămidă nearsă în anul 1930, în suprafaţă construită de 59,85 m.p., situată în comuna Gi, judeţul G = 2.902 lei; 10.000 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, jud. G, în T 17, P 37, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxx= 2.000 lei; 3.700 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, sat G, jud. O, în T 65/1, P 174/1, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxxxx = 740 lei; 1.300 m.p. teren categoria păşuni (care în realitate este teren arabil înscris în asociaţie agricolă), situat în extravilanul Com. Gi, sat Gi, jud. G, în T 65/1, P 173/1, cu vecinătăţile la xxxxxxxxxxxx= 260 lei; 2.494 mp teren (din măsurători 2.605 mp), situat în intravilanul Com. Gi, sat Gi, jud. G, în T 111, P 49, 50, 51, marcat pe schiţa anexată la raportul de expertiză topo – fila 68 din dosar Vol. II de punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-1, pe care se află construcţia “ casă ”, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxx = 7.482 lei.

Total valoare bunuri care se vor atribui pârâtei IP = 13.384 lei.

Va primi sultă de la lotul nr.1 – reclamantul IM - suma de 912,13 lei.

Va obliga pe reclamantul IM să plătească pârâtei IP şi suma de 885,75 lei, cotă ce-i revine acestuia din pasivul succesoral.

Va compensa în parte cheltuielile de judecată şi va obliga în final pe pârâta IP să plătească reclamantului IM suma de 1.539 lei, cu acest titlu.

În temeiul art. 50 ind.2 din OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, va obliga pârâta-reclamantă IP la plata către stat a sumei de 203 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă cererii reconvenţionale de care a fost scutită aceasta prin încheierea de şedinţă din 22.10.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte şi în fond cererea principală, formulată de reclamantul IM, domiciliat în B, jud.O, în contradictoriu cu pârâţii IP, domiciliată în comuna G, jud.O, N N, domiciliată în C, jud.D, V L, V M, CG ALINA, domiciliaţi în comuna P, sat P, jud.D, şi SF, domiciliată în comuna P, jud.D.

Respinge, ca prescrisă, cererea completatoare a reclamantului de reducţiune a liberalităţilor excesive de pe urma defunctei I E. 

Anulează, ca netimbrată, cererea reconvenţională formulată de pârâţii CG Alina (fostă V), V M, V L şi SF, având ca obiect reducţiunea liberalităţilor excesive şi cheltuieli de înmormântare şi pomenire de pe urma defunctei I E.

Admite în parte şi în fond cererea reconvenţională precizată formulată de pârâta IP.

Constată existenţa unui pasiv susccesoral, reprezentând cheltuieli de pomeniri ulterioare de la 2 ani la 7 ani, generate de decesul autorului I C, suportat în cuantum de 2.362 lei de către pârâta IP, pasiv ce urmează a fi imputat asupra loturilor părţilor.

Respinge cererea pârâtei IP de a fi suportat pasivul succesoral compus din contravaloarea înmormântării şi pomenirilor ulterioare pentru defuncta I E.

Omologhează rapoartele de expertiză întocmite de experţii M E – specialitatea topo, depus la data de 08.12.2015 –f.62-69 Vol. II şi de expert M I – specialitatea construcţii civile – f.70-84 Vol. II.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor şi atribuie loturile valorice astfel:

Lotul nr.1 - în valoare de 8.116,87 lei se atribuie reclamantului IM, care primeşte următoarele bunuri imobile: 5.000 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. Gi, jud. G, în T 26/2, P 27, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxx = 1.000 lei; 10.009 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, jud. G, în T 11, P 14, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxxxx = 2.002 lei; 1.497 mp teren (din măsurători 1.563 m.p.), situat în intravilanul Com. Gi, sat Gi, jud. G, în T 111, P 49, 50, 51, marcat pe schiţa anexată la raportul de expertiză topo – fila 68 din dosar Vol II de punctele 3-4-5-10-9-3, pe care se află construcţia “ pătul ”, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = 4.491 lei; o Anexă din lemn şi cărămidă nearsă – pătul, în suprafaţă de 21 mp, construită în anul 1990, situat în Com. G, jud. O = 1.536 lei.

Total valoare bunuri care se atribuie reclamantului  = 9.029 lei.

Plăteşte sultă lotului nr.2 – pârâta IP suma de  912,13 lei

Lotul nr.2 - în valoare de 14.296,12 lei se atribuie pârâtei IP, care primeşte următoarele bunuri imobile: o casă construită din lemn şi cărămidă nearsă în anul 1930, în suprafaţă construită de 59,85 m.p., situată în comuna Gi, judeţul G = 2.902 lei; 10.000 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, jud. G, în T 17, P 37, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxx= 2.000 lei; 3.700 m.p. teren categoria arabil, situat în extravilanul Com. G, sat G, jud. G, în T 65/1, P 174/1, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = 740 lei; 1.300 m.p. teren categoria păşuni (care în realitate este teren arabil înscris în asociaţie agricolă), situat în extravilanul Com. Gi, sat Gi, jud. G, în T 65/1, P 173/1, cu vecinătăţile la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx = 260 lei; 2.494 mp teren (din măsurători 2.605 mp), situat în intravilanul Com. Gi, sat Gi, jud. G, în T 111, P 49, 50, 51, marcat pe schiţa anexată la raportul de expertiză topo – fila 68 din dosar Vol. II de punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-1, pe care se află construcţia “ casă ”, cu vecinătăţile – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = 7.482 lei.

Total valoare bunuri care se atribuie pârâtei IP = 13.384 lei.

Primeşte sultă de la lotul nr.1 – reclamantul IM - suma de 912,13 lei.

Obligă pe reclamantul IM să plătească pârâtei IP şi suma de 885,75 lei cotă ce-i revine acestuia din pasivul succesoral.

Compensează în parte cheltuielile de judecată şi obligă în final pe pârâta IP să plătească reclamantului IM suma de 1.539 lei, cu acest titlu.

În temeiul art. 50 ind.2 din OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, obligă pârâta-reclamantă IP la plata către stat a sumei de 203 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă cererii reconvenţionale de care a fost scutită aceasta prin încheierea de şedinţă din 22.10.2014.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare, la Judecătoria Balş.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.02.2016.

Data publicarii pe portal: 04.04.2017