Reziliere contract de prestări servicii. Proba îndeplinirii condiţiilor rezilierii efectuată de reclamant. Lipsa probei contrare, sarcină ce-i incumbă pârâtei în baza disp. art. 249 ncpc.

Sentinţă civilă 1030 din 10.05.2016


Din analiza coroborată a probelor administrate în cauză, instanţa reţine că reclamantul a făcut dovada achitării unui avans în valoare de 25.000 euro. Astfel, plata avansului în acest cuantum a fost menţionată în contractul de prestări servicii nr. 6/21.08.2012,  actul adiţional nr. 6/21.08.2012, Anexa la contractul nr. 6/21.08.2012, înscrisuri care nu au fost contestate de pârâtă din perspectiva veridicităţii acestora, nici sub aspectul realităţii conţinutului acestora, nici din punct de vedere al semnăturilor. Mai mult, societatea pârâtă însăşi a emis factura seria VD nr.0035 cu titlu de avans conform contractului nr. 6/21.08.2012 ( 25.000 euro x 4,4 ) pentru suma de 136.400 lei, înscris care poartă semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii. Or, factura semnată de emitent face dovada împotriva acestuia în privinţa cuprinsului său, chiar dacă nu a fost semnată de destinatarul acesteia.

Apărările pârâtei din cadrul întâmpinării sunt în sensul că nu a primit de la reclamant nici suma de 25.000 euro cum este stipulat în contract cu titlu de avans, în realitate, înţelegerea fiind de a începe lucrarea cu banii societăţii V. D. SRL, urmând ca reclamantul să efectueze plata pe parcursul lucrării. Reclamantul a refuzat să achite banii investiţi de societatea pârâtă, precum şi costurile ulterioare, motiv pentru care în data de 04.10.2012 pârâta a emis factura seria VD nr. 0035 pentru suma de 25.000 euro reprezentând datoria pe care acesta o avea faţă de societate. Tribunalul nu poate reţine aceste apărări, având în vedere forţa probantă a înscrisurilor sub semnătură privată menţionate anterior, precum şi faptul că pârâta nu a făcut în niciun fel dovada celor susţinute, sarcină ce-i incumbă în baza disp. art. 249 NCPC.

Pârâta nu a făcut dovada nici a vreunei notificări a reclamantului în vederea plăţii avansului pretins neachitat, în timp ce pe de altă parte, reclamantul O. T. a solicitat pârâtei SC V. D. SRL continuarea lucrării executate în proporţie de 10 % pentru a preveni o eventuală degradare datorită condiţiilor meteorologice, dată fiind achitarea avansului convenit de părţi în valoare de 45.000 euro prin notificarea nr. 177/11.10.2012 emisă către pârâtă prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc V. Ş. ce i-a fost comunicată societăţii la data de 15.10.2012.

Prin acţiunea înregistrată iniţial la data de 08.04.2014 sub nr. 10417/212/2014 pe rolul Judecătoriei Constanţa, reclamantul  O. T. a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC V. D. SRL, rezilierea contractului de prestări servicii nr. 6 din 21.08.2012 ca urmare a neexecutării culpabile şi imposibilitatea executării pe viitor de către pârâtă a lucrărilor de construcţie vizând imobilul din localitatea XXX, cu obligarea pârâtei la restituirea parţială a avansului în cuantum de 20.000 euro achitat pârâtei, conform facturii seria VD nr.0035/04.10.2012, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data 21.08.2012, între părţi s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 6, având ca obiect executarea unor lucrări de construcţie la imobilul situat în localitatea XXX pentru care reclamantul a achitat pârâtei un avans în sumă de 25.000 euro.

Reclamantul a arătat că după achitarea avansului, împuternicitul reprezentantului legal al societăţii pârâte, numitul I. Io., a fost implicat într-o altercaţie care a avut ca şi consecinţă reţinerea acestuia, precum şi că, în urma reţinerii, organele de cercetare penală au dispus confiscarea/indisponibilizarea avansului pe care acesta îl avea asupra sa.

S-a mai relatat că după o săptămână de lucru, pârâta prin împuternicit I I a început să-i solicite sume de bani în plus faţă de avansul deja achitat, condiţionând continuarea lucrării de plata altor sume. Refuzul reclamantului de a plăti peste avansul deja achitat a determinat-o pe pârâtă să sisteze lucrările.

Reclamantul a precizat în continuare că zidurile construcţiei au început să se dărâme, întrucât lucrările au fost executate de persoane neprofesioniste şi fără a respecta cantităţile necesare prevăzute în proiect.

În drept, cererea este întemeiată pe dispoziţiile art. 1516 alin. 2, art. 1518, art. 1522, art. 1531, art. 1549 NCC.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâtei,  proba testimonială cu doi martori şi expertiză tehnico-imobiliară.

La cererea de chemare în judecată, reclamantul a anexat în copii xerox: contractul de prestări servicii nr. 6/21.08.2012,  actul adiţional nr. 6/21.08.2012, factura seria VD nr.0035/04.10.2012, Anexa la contractul nr. 6/21.08.2012, notificarea nr. 177/11.10.2012 emisă către pârâtă prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc V. Ş. şi dovada de comunicare a acesteia, raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de Domnul expert B. D., documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de construcţie.

La termenul de judecată din data de 11.11.2014, instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Constanţa, faţă de valoarea obiectului cererii de chemare în judecată. Prin sentinţa civilă nr. 12340/18.11.2014 s-a admis excepţia necompetenţei materiale şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa Secţia a II-a Civilă, prima instanţă reţinând că faţă de obiectul cererii de chemare în judecată, respectiv rezilierea contractului de prestări servicii nr. 6 din 21.08.2012 în valoare de 120.000 euro (534.000 lei), raportat la valoarea cererii (peste 200.000 lei) şi făcând aplicarea art. 95 alin 1 Cod pr.civ, instanţa competentă să soluţioneze litigiul este Tribunalul Constanţa.

Cauza a fost înregistrată la data de 17.12.2014 pe rolul acestei instanţe.

La termenul de judecată din data de 05.05.2015 pârâta SC V. D. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, arătând în esenţă că nu a primit de la reclamant nici suma de 25.000 euro cum este stipulat în contract cu titlu de avans, nici 25.000 euro şi 4 loturi de teren în valoare de 20.000 euro astfel cum se susţine prin cererea de chemare în judecată. În realitate, înţelegerea a fost de a începe lucrarea cu banii societăţii V. D. SRL, urmând ca reclamantul să efectueze plata pe parcursul lucrării. Reclamantul a refuzat să achite banii investiţi de societatea pârâtă, precum şi costurile ulterioare, motiv pentru care în data de 04.10.2012 pârâta a emis factura seria VD nr. 0035 pentru suma de 25.000 euro reprezentând datoria pe care acesta o avea faţă de societate.

Pârâta a mai învederat că lucrarea nu a început să se dărâme pentru motivele susţinute de reclamant prin cererea de chemare în judecată, ci a fost distrusă intenţionat de beneficiar.

Prin Încheierea din data de 02.06.2015 a Tribunalului Constanţa s-a admis excepţia decăderii pârâtei SC V. D. SRL din dreptul de a mai propune probe.

S-a constatat decăzută pârâta SC V. D. SRL din dreptul de a propune probe.

În baza disp. art. 254 alin. 5 NCPC corob. cu art. 22 alin. 2 teza a doua NCPC s-a dispus din oficiu administrarea următoarelor probe: interogatoriul reclamantului O T, înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către pârâtă şi proba testimonială.

Instanţa a reţinut că, deoarece pârâta SC V. D. SRL nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut de disp. art. 201 alin. 1 NCPC, devin incidente disp. art. 208 alin. 2 NCPC potrivit cărora „Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel”.

În baza disp. art. 254 NCPC „ (1)Probele se propun, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel. Ele pot fi propuse şi oral, în cazurile anume prevăzute de lege.

(2)Dovezile care nu au fost propuse în condiţiile alin. (1) nu vor mai putea fi cerute şi încuviinţate în cursul procesului, în afară de cazurile în care:

1.necesitatea probei rezultă din modificarea cererii;

2.nevoia administrării probei reiese din cercetarea judecătorească şi partea nu o putea prevedea;

3.partea învederează instanţei că, din motive temeinic justificate, nu a putut propune în termen probele cerute;

4.administrarea probei nu duce la amânarea judecăţii;

5.există acordul expres al tuturor părţilor”.

Excepţiile de la sancţiunea decăderii, respectiv situaţiile prevăzute de disp. art. 254 alin. 2 pct. 3 şi 4, când părţile pot cere probe cu depăşirea termenului stipulat de lege nu-şi găsesc aplicabilitatea în cauză, întrucât, pe de o parte, pârâta nu a făcut dovada motivelor temeinice pentru care nu a depus întâmpinarea, în contextul în care cererea de chemare în judecată i-a fost comunicată în mod legal. Pe de altă parte, cazul prevăzut de disp. art. 254 alin. 2 pct. 4 are în vedere situaţia în care la termenul la care este propusă proba partea are formulat interogatoriul, martorul este prezent, etc, adică ipotezele în care probele se administrează la termenul de judecată când au fost propuse,  situaţie care nu se regăseşte în cauză.

Pentru considerentele expuse mai – sus, urmează a se admite excepţia decăderii pârâtei SC V. D. SRL din dreptul de a mai propune probe, constatându-se că pârâta SC V. D. SRL este decăzută din dreptul de a propune probe.

Faţă de disp. art. 254 alin. 5 „Dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, instanţa va dispune ca părţile să completeze probele. De asemenea, judecătorul poate, din oficiu, să pună în discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părţile se împotrivesc” şi de disp. art. 22 alin. 2 teza a doua NCPC „Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc”, precum şi de rolul judecătorului în aflarea adevărului, se va dispune din oficiu administrarea următoarelor probe : interogatoriul reclamantului O. T., înscrisurile depuse la dosarul cauzei de către pârâtă, proba testimonială cu martorii G. C. F. şi C. F..

S-au administrat proba cu interogatoriile părţilor, proba testimonială şi proba cu expertiză tehnică imobiliară.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamantul O. T., în calitate de beneficiar şi pârâta SC V. D. SRL - executant s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 6/21.08.2012 având ca obiect executarea lucrărilor de construcţie vizând imobilul din localitatea XXX pentru preţul de 76.000 euro, din care 45.000 euro avans. În actul adiţional nr. 6/21.08.2012 sunt descrise lucrările ce urmau a fi executate de societatea pârâtă. În acelaşi act s-a stipulat drept cost al lucrării suma de 76.000 euro, menţionându-se că pe data de 21.08.2012 s-a achitat suma de 45.000 euro cu titlu de avans, din care 20.000 euro reprezintă contravaloarea a patru loturi de teren extravilan în suprafaţă de 400 mp ce pot fi valorificate în ipoteza găsirii vreunui cumpărător. Actul adiţional prevede, de asemenea, că „beneficiarul lucrării nu dispune de bani lichizi”.

La data de 21.08.2012 s-a încheiat Anexa la contractul nr. 6/21.08.2012 în care părţile au stipulat că la această dată s-a achitat suma de 45.000 euro reprezentând avans pentru executarea lucrării.

La data de 04.10.2012 societatea pârâtă SC V. D. SRL emite factura seria VD nr.0035 cu titlu de avans conform contractului nr. 6/21.08.2012 ( 25.000 euro x 4,4 ) pentru suma de 136.400 lei.

Prin notificarea nr. 177/11.10.2012 emisă către pârâtă prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc V. Ş. ce i-a fost comunicată societăţii la data de 15.10.2012, reclamantul O. T. a solicitat pârâtei SC V. D. SRL continuarea lucrării executate în proporţie de 10 % pentru a preveni o eventuală degradare datorită condiţiilor meteorologice, dată fiind achitarea avansului convenit de părţi în valoare de 45.000 euro.

Prin raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit în cauză de D-l expert I. L. ( filele 178 – 185 dosar Tribunal ) şi răspunsul la obiecţiuni ( filele 215 – 224 dosar Tribunal ) se reţine că la data efectuării expertizei imobilul din localitatea XXX era finalizat, iar deficienţele semnalate nu mai puteau fi observate, întrucât au fost remediate. Situaţia relatată de reclamant a fost reconstituită pe baza fotografiilor puse la dispoziţie de parte, precum şi prin compararea acestor fotografii cu constatările cuprinse în raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de Domnul expert B. D. la data de 03.11.2012 ( filele 25 – 31 dosar Judecătorie ).

Expertul a precizat că valoarea lucrărilor de zidărie şi armare stâlpi etaj I executate în condiţii tehnologice corespunzătoare şi de calitate este de 22.500 lei, din care manopera este 4.322,30 lei.

Având în vedere că zidurile nu au fost ancorate în stâlpi prin intermediul unor agrafe de hotel beton, cât şi faptul că zidul de fronton s-a prăbuşit, contravaloarea acestor remedieri va fi scăzută din valoarea lucrărilor cu un coeficient de 3 %. Rezultă astfel valoarea tehnică de finanţare a lucrărilor ca fiind 22.500 RON x 0,97 ca fiind 21.825 RON – 22.000 RON, din care manopera 4.322,30 lei. Din această valoare se mai scade şi valoarea manoperei şi materialelor estimate a fi folosite pentru repararea acoperişului Anexei vecinilor estimată la suma de 360 lei conform „Buletinului tehnic de preţuri în mica construcţie şi reparaţii - mai 2015”

S-a concluzionat că valoarea tehnică de finanţare a lucrărilor, mai puţin valoarea manoperei şi materialelor estimate a fi folosite pentru repararea acoperişului Anexei vecinilor este de:

22.000 lei – 360 lei = 21.640 lei, din care manopera 4.322,30 lei, adică

4.825 euro – 80 euro= 4.745 euro din care manopera 973,30 euro.

În ceea ce priveşte legea aplicabilă contractului, sunt incidente disp. art. 6 alin. 2 şi 3 NCC, şi respectiv art. 3 şi art. 4 din Legea nr. 71/2011, precum şi disp. art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011. Conform acestor din urmă dispoziţii legale „Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa”. Prin urmare, raportat la data încheierii contractului –21.08.2012, dispoziţiile legale aplicabile sunt cele ale Noului Cod civil.

Pentru a opera rezoluţiunea judiciară a contractului trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

1. existenţa unei neexecutări a obligaţiei din partea debitorului şi care să-i fie imputabilă acestuia;

2. debitorul obligaţiei să fi fost pus în întârziere în prealabil.

Partea care şi-a executat obligaţiile este îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciului suferit ca urmare a neexecutării culpabile a obligaţiei de către cocontractant.

Din analiza coroborată a probelor administrate în cauză, instanţa reţine că reclamantul a făcut dovada achitării unui avans în valoare de 25.000 euro. Astfel, plata avansului în acest cuantum a fost menţionată în contractul de prestări servicii nr. 6/21.08.2012,  actul adiţional nr. 6/21.08.2012, Anexa la contractul nr. 6/21.08.2012, înscrisuri care nu au fost contestate de pârâtă din perspectiva veridicităţii acestora, nici sub aspectul realităţii conţinutului acestora, nici din punct de vedere al semnăturilor. Mai mult, societatea pârâtă însăşi a emis factura seria VD nr.0035 cu titlu de avans conform contractului nr. 6/21.08.2012 ( 25.000 euro x 4,4 ) pentru suma de 136.400 lei, înscris care poartă semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii. Or, factura semnată de emitent face dovada împotriva acestuia în privinţa cuprinsului său, chiar dacă nu a fost semnată de destinatarul acesteia.

Apărările pârâtei din cadrul întâmpinării sunt în sensul că nu a primit de la reclamant nici suma de 25.000 euro cum este stipulat în contract cu titlu de avans, în realitate, înţelegerea fiind de a începe lucrarea cu banii societăţii V. D. SRL, urmând ca reclamantul să efectueze plata pe parcursul lucrării. Reclamantul a refuzat să achite banii investiţi de societatea pârâtă, precum şi costurile ulterioare, motiv pentru care în data de 04.10.2012 pârâta a emis factura seria VD nr. 0035 pentru suma de 25.000 euro reprezentând datoria pe care acesta o avea faţă de societate. Tribunalul nu poate reţine aceste apărări, având în vedere forţa probantă a înscrisurilor sub semnătură privată menţionate anterior, precum şi faptul că pârâta nu a făcut în niciun fel dovada celor susţinute, sarcină ce-i incumbă în baza disp. art. 249 NCPC.

Pârâta nu a făcut dovada nici a vreunei notificări a reclamantului în vederea plăţii avansului pretins neachitat, în timp ce pe de altă parte, reclamantul O. T. a solicitat pârâtei SC V. D. SRL continuarea lucrării executate în proporţie de 10 % pentru a preveni o eventuală degradare datorită condiţiilor meteorologice, dată fiind achitarea avansului convenit de părţi în valoare de 45.000 euro prin notificarea nr. 177/11.10.2012 emisă către pârâtă prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc V. Ş. ce i-a fost comunicată societăţii la data de 15.10.2012.

Conform raportului de expertiză tehnică imobiliară întocmit în cauză de D-l expert I. L., precum şi raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de Domnul expert B. D. zidurile lucrării contractate de părţi  nu au fost ancorate în stâlpi prin intermediul unor agrafe de hotel beton, nu au fost executate cofrajele stâlpilor şi centurilor de peste ziduri şi nici betonarea acestora, deficienţe care au condus la prăbuşirea zidului de fronton.

Astfel cum s-a concluzionat de expert valoarea tehnică de finanţare a lucrărilor, mai puţin valoarea manoperei şi materialelor estimate a fi folosite pentru repararea acoperişului Anexei vecinilor este de: 4.825 euro – 80 euro= 4.745 euro din care manopera 973,30 euro.Anterior promovării cererii de chemare în judecată, reclamatul a făcut dovada parcurgerii procedurii medierii.

Aşadar, reţinând, din probele administrate în cauză, neexecutarea obligaţiei contractuale de către pârâta SC V. D. SRL în sensul arătat  mai – sus, în raport de disp. art. 1270, art. 1530, art. 1531, art. 1549 NCC urmează a se admite acţiunea, a se dispune rezilierea contractului de prestări servicii nr. 6/21.08.2012 din culpa pârâtei SC V. D. SRL şi a se obliga pârâta SC V. D. SRL la plata în favoarea reclamantului O. T. a sumei de 20.000 Euro în echivalent lei la cursul BNR de la data plăţii cu titlu de avans plătit în baza contractului.

În baza disp. art. 453 alin. 1 NCPC reţinând culpa procesuală a pârâtei SC V. D. SRL în pornirea procesului civil de faţă, urmează a o obliga pe aceasta  la plata în favoarea reclamantului O. T. a sumei de 12.145 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru (8.945 lei), onorariu expert ( 1.500 lei ) şi onorariu avocat ( 1700  lei ).