Partaj bunuri comune

Hotărâre 6586 din 16.11.2015


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.  3177/ 180 / 25.02.2014 pe rolul Judecătoriei Bacău, reclamantul B  P a solicitat în contradictoriu cu pârâta  B M ( poreclită N )  partajul bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei, constatarea în favoarea sa a unei cote de contribuţie de 90% din masa bunurilor comune întrucât la data despărţirii în fapt de pârâtă a edificat în exclusivitate o locuinţă plus mansardă în suprafaţă de 212 mp situată în sat ….şi atribuirea bunurilor în lotul său, cu obligarea la plata sultei corespunzătoare.

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru de 7051 lei.

În motivarea cererii reclamantul a arătat  s-a căsătorit cu pârâta în anul1984, s-au despărţit în fapt la sfârşitul anului 1996, iar prin sentinţa civilă nr. 3603/13.03.1998 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul 15021/1997 s-a desfăcut această căsătorie,  că în timpul căsătoriei cu pârâta , în 29.11.1991,  au cumpărat de la mama sa, B V un imobil casă de locuit situat în comuna …, un grajd, o bucătărie de vară şi teren aferent de 990 mp potrivit contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul XX, că după despărţirea de pârâtă a demolat acest imobil întrucât era foarte vechi şi a edificat în exclusivitate un imobil nou - parter plus mansardă, că a avut o contribuţie exclusivă la dobândirea acestuia, trimiţându-i fratelui său B A sume de bani pentru construirea acestuia. A arătat reclamantul că solicită ca instanţa să constate că a dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri: o locuinţă de 51 mp, un grajd de 27 mp, o locuinţă parter plus mansardă în suprafaţă de 185,22 mp conform autorizaţii de construire nr. X  ( având: la parter: un hol, un salon, un dormitor, o bucătărie, o baie, camera centralei, iar la mansardă: trei camere, baie, un hol ), suprafaţa de 990 mp teren. A justificat reţinerea unei cote majorate de contribuţie prin aceea că după separarea în fapt a edificat singur locuinţa parter plus mansardă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art 357, 358 cod civ, 670 cod proc civ.

În probatiune reclamantul a solicitat proba  cu înscrisuri, cu interogatoriul pârâtei ( administrat prin comisie rogatorie ), cu martorii C T ( fl 157 ) şi P C ( fl 159 9 şi cu expertize de specialitate.

La solicitarea instanţei reclamantul a precizat cererea de chemare în judecată (  fl 79 ) în sensul că:

- imobilul de 51 mp solicitat la partaj este acelaşi cu bucătăria de vară achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X

- imobilul grajd de 27 mp este acelaşi cu cel achiziţionat prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X

Reclamantul a depus totodată completări ale cererii de chemare în judecată ( fl 80) în sensul că solicită partajarea imobilelor:

-grajd de 27 mp

-locuinţă de 51 mp care este aceeaşi cu bucătăria de vară

În motivare a arătat că la edificarea locuinţei în baza autorizaţiei de construire nu a avut consimţământul pârâtei întrucât erau despărţiri în fapt din anul 1996, iar aceasta nu a fost niciodată interesată de bun.

Pârâta nu a formulat întâmpinare în termenul stabilit de instanţă conform  art 201 al 1 cod proc civ.

La  termenul din 26 mai  2014 reclamantul a precizat acţiunea ( fl98 ) şi a solicitat ca instanţa să constate că are o cotă de  contribuţie de 100% la dobândirea bunurilor comune.

În data de 04.06.2007 a fost depus  de pârâtă un memoriu la dosar ( fl 104 ) prin acre a arătat că renunţă la partea ce i se cuvine din căsătoria cu B P.

În motivare a arătat că se referă la bunul din contractul de vânzare - cumpărare nr. X, că renunţă la tot şi nu vrea să aibă cheltuieli de judecată.

La data de 21.06.2014 reclamantul a formulat noi precizări ale acţiunii ( fl 108 ) în sensul că solicită ca instanţa să constate că imobilul  parter şi mansardă situat în sat … este bun propriu al său, fiind construit în anul 2007 după desfacerea căsătoriei, potrivit autorizaţiei de construire depuse la dosar. A arătat că ataşează un contract de vânzare -cumpărare a unui imobil bun propriu situat în .. în care dumnealui a avut calitatea de vânzător, iar preţul vânzării a fost de 75 000 euro.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 06.04.2015 a fost admisă în principiu cererea de partaj bunuri comune,  s-au constat calitatea părţilor, masa bunurilor de împărţit , cotă de contribuţie a reclamantului de 100% la dobândirea bunurilor comune şi calitatea de bun propriu al reclamantului cu privire la locuinţa P+M edificată potrivit  autorizaţiei de construire nr. 7 / 09.11.2007 emisă de Primăria comunei ….

În cauză au fost efectuate expertize de specialitate  construcţii şi topocadastru.

Expertiza topocadastru întocmită de domnul expert S F ( fl 246 - 252 ) nu a fost contestată de părţi

Expertiza construcţii întocmită de domnul expert m C ( fl 257 - 283 ) nu a fost contestată de părţi.

Părţile au fost legal citate.

Din actele si lucrările dosarului instanţa retine ca:

Părţile au avut calitatea de soţi, căsătoria acestora încheiată la data de ….. fiind desfăcută prin sentinţa civilă  de divorţ nr.  3606 din 13 martie 1998 pronunţata de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 15021/2007.

Potrivit recunoaşterii pârâtei la interogatoriu ( întrebarea nr. 9 ) la sfârşitul anului 196 soţii s-au separat în fapt, fără a mai relua convieţuirea.

Prin încheierea de admitere în principiu din data de 06.04.2015 s-a reţinut că în  timpul căsătoriei părţile au dobândit  următoarele bunuri imobile:

suprafaţa de 990 mp teren  situat în sat …., achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X

un grajd situat în  sat …, achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X

o bucătărie de vară situată în sat …, achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X

Pentru a reţine aceste bunuri instanţa a avut în vedere cererea de chemare în judecată  coroborată cu înscrisurile depuse la dosar,  răspunsurile pârâtei la interogatoriu şi depoziţiile martorilor audiaţi în cauză.

Astfel, din conţinutul  contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X a rezultat achiziţionarea în cadrul comunităţii a  suprafeţei de 990 mp teren  situat în sat …., a unei o bucătării  de vară şi a unui grajd.

Totodată, a fost avută în vedere şi poziţia pârâtei, care, răspunzând la întrebarea nr. 1 a interogatoriului ce i s-a luat a arătat că este de acord  cu acţiunea  formulată de reclamant şi ulterior precizată.

Instanţa a reţinut şi că  prin contractul de vânzare - cumpărare sus amintit soţii au dobândit şi o casă construită din paiantă, acoperită  cu tablă, compusă din două camere, sală, chiler, despre care reclamantul a arătat că a demolat-o după separarea în fapt de soţie. Ulterior, potrivit autorizaţiei de construire nr. 7 / 09.11.2007 emisă de …. ( fl 17 ) reclamantul a fost autorizat să execute lucrări de construire pentru o altă locuinţă P + M situată în sat ….

Potrivit depoziţiei  martorilor C T ( fl 157 ) şi P C ( fl 159 ) noua construcţie a fost ridicată de către reclamant după divorţul părţilor pe locul vechii case din paiantă achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X, casă ce a fost demolată. Situaţia de fapt sus amintită a fost conformată  de altfel şi de pârâtă la interogatoriul ce i s-a luat ( întrebarea nr. 2 ).

Cu referire la banii investiţi în noua construcţie reclamantul a specificat că provin  din activităţile desfăşurate de dânsul în străinătate precum şi din cei dobândiţi prin vânzarea unui apartament bun propriu. A depus în acest sens la dosar contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X ( fl 110 ) potrivit căruia  vânzătorul B P a transmis dreptul de proprietate asupra unui apartament situat în … pentru un preţ de 75000 euro. Această valoare a fost investită în noua locuinţă, după cum au arătat martorii audiaţi în cauză.

Interogată la solicitarea reclamantului pârâta a arătat, răspunzând la întrebările nr.3 , 4 şi 5, că  fostul soţ a construit o casă în anul 2007, că a auzit despre vânzarea unui imobil al acestuia în … şi că nu cunoaşte  cu ce bani a fost ridicată locuinţa întrucât părţile erau deja divorţate. Totodată, la întrebarea nr. 12 a specificat că  i-a sus reclamantului de mai multe ori că recunoaşte imobilul din Prăjeşti ca fiind proprietatea exclusivă a acestuia.

În considerarea celor mai sus amintite, instanţa a constatat locuinţa P + M situată în sat … edificată potrivit autorizaţiei de construire nr X emisă de Primăria … după c divorţul părţilor din venituri proprii ale reclamantului,  ca fiind bun propriu al reclamantului.

În privinţa cotelor de contribuţie instanţa a reţinut următoarele:

Întinderea drepturilor soţilor se stabileşte în raport de contribuţia fiecăruia la dobândirea bunurilor în timpul căsătoriei, soţii neavând un drept stabilit de la început asupra unei cote din bunurile comune, fiind astfel necesară administrarea de probe prin care să se determine aportul fiecăruia la dobândirea lor.  În lipsa altor probatorii din care să rezulte că unul dintre soţi a avut o contribuţie mai mare la  achiziţionarea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, se prezumă că ambii soţi au avut contribuţii egale.

Pentru stabilirea cotelor de contribuţie ale soţilor instanţa a avut în vedere mai multe criterii, precum veniturile realizate de soţi în gospodărie, măsura în care soţii alocă cheltuielilor comune veniturile realizate, munca depusă în gospodărie, ajutorul părinţilor etc.

Prin cererea de chemare în judecată precizată reclamantul a solicitat reţinerea unor cote de contribuţie de 100 % în favoarea sa.

Potrivit răspunsului pârâtei la interogatoriu ( întrebarea nr. 6 ) aceasta a recunoscut că  reclamantul a avuto contribuţie exclusivă la dobândirea locuinţei în suprafaţă de 51 mp ( bucătărie de vară ), a grajdului în suprafaţă de 27 mp şi a terenului  de 990 mp, toate situate în comuna ….

A recunoscut totodată, la întrebarea nr. 10 a interogatoriului, că  în timpul căsătoriei reclamantul a muncit în străinătate şi a realizat venituri substanţiale.

Astfel că, în condiţiile în care prin probatorul administrat s-a făcut dovada unei contribuţii exclusive a reclamantului la dobândirea bunurilor comune, instanţa a apreciat că prezumţia de contribuţie egală a soţilor la dobândirea bunurilor comune a fost răsturnată, constatând că reclamantul a avut o contribuţie de 100 % la dobândirea bunurilor comune.

Pentru identificarea şi evaluarea bunurilor reţinute la masa de partaj au fost efectuate expertize de specialitate topocadastu şi construcţii.

Expertiza topocadastru întocmită de domnul expert S F ( fl 246 - 252 ) nu a fost contestată de părţi

Prin această expertiză a fost identificată suprafaţa de 990 mp teren  situat în …, achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X. Valoarea suprafeţei de teren sus amintite a fost stabilită de expert la suma de 8183,963 lei ( contravaloarea a 1823,440 euro )

Expertiza construcţii întocmită de domnul expert M C ( fl 257 - 283 ) nu a fost contestată de părţi.

Prin această expertiză au fost identificate construcţiile bunuri comune  magazie ( grajd )  şi anexă achiziţionate prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X.

Cu referire la magazie prin expertiză s-a constatat că  aceasta aceste tip P, având suprafaţă desfăşurată de 27 mp, are fundaţii de tip ciclopian, structura de lemn şi este compusă din trei încăperi Valoarea magaziei a fost stabilită al suma de 527 lei

Cu referire la anexă s-a constat că este o construcţie tip P în suprafaţă desfăşurată de 51 mp, cu fundaţii continue de timp ciclopian, structura de rezistenţă din stâlpişori de rigidizare din beton armat şi grinzi şi este compusă din două încăperi, considerată „la roşu”. Valoarea anexei a fost stabilită al suma de  7426 lei.

Totodată, a fost identificată locuinţa reţinută de instanţă ca fiind bun propriu, construcţie P+ M, în suprafaţă desfăşurată de 212 mp, cu fundaţii de beton simplu şi cuzinet armat şi structură de rezistenţă din stâlpi cu armătură fixată în fundaţiile continui, centură de beton armat în partea superioară şi zidărie de cărămidă. Construcţia este compusă din următoarele încăperi:la parter: living, baie, bucătărie, CT, camera, anexe iar la tarj souă cam,ere,baie,anexe. Valoarea locuinţei a fost stabilită la suma de 283 773 lei.

În privinţa atribuirii bunurilor instanţa reţine că împărţirea bunurilor comune ale soţilor trebuie făcută de regulă în natură, numai în situaţia în care nu este posibilă atribuirea de bunuri către fiecare copartajant urmând să fii compensate în bani drepturile lor.

La formarea loturilor instanţa are în vedere criteriile stabilite de art. 987 C.pr.cv, şi anume acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul sau ocupaţia părţilor,  etc.

Faţă de cele sus amintite , având în vedere cota de contribuţie de 100 % stabilită în favoarea reclamantului instanţa va atribui în lotul reclamantului - toate bunurile comune, astfel:

suprafaţa de 990 mp teren  situat în sat P…., achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul Xa, în valoare de 8183,963 lei ( contravaloarea a 1823,440 euro )

construcţie magazie ( grajd ) achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X în valoare de  527 lei

construcţie anexă ( bucatarie de vară )situată în sat …, achiziţionată prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub numărul X

Valoarea lotului atribuit reclamantului este de 16 136,963 lei

În baza art 454 va respinge  cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată având în vedere că aceasta a recunoscut pretenţiile reclamantului.