Recurs exercitat împotriva unei hotărâri definitive. Inadmisibilitate

Decizie 140 din 01.06.2016


Recurs exercitat împotriva unei hotărâri definitive. Inadmisibilitate

- art. 483 alin. 2 Cod de procedură civilă

 

Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac  prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta. Nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului. 

Secţia I-a civilă 

Decizia civilă nr. 140/01.06.2016 – R; dosar nr. 1486/296/2015

Prin Sentinţa civilă nr. .../09.09.2015, pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. 1486/296/2015, a fost respinsă plângerea petenţilor ... şi ... împotriva încheierii de reexaminare nr..../02.02.2015 a Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, reţinându-se de către prima instanţă că prin încheierea de carte funciară nr..../20.01.2015 a BCPI ... s-a dispus notarea în cartea funciară a executării silite iniţiate de către Biroul executorului judecătoresc ... cu privire la imobilul proprietatea petenţilor, că împotriva acestei încheieri s-a formulat o cerere de reexaminare respinsă prin încheierea de mai sus şi că, faţă de motivele invocate de către petenţi plângerea astfel formulată se prezintă a fi  neîntemeiată, notarea în cauză realizându-se în temeiul unor dispoziţii legale cu caracter obligatoriu.

Împotriva acestei sentinţe au promovat apel în termenul legal petenţii solicitând schimbarea în tot a hotărârii atacate în sensul admiterii plângerii astfel cum a fost formulată.

Prin decizia civilă nr. .../Ap din 3 februarie 2016 pronunţată de Tribunalul ... în dosar nr. .../2015, s-a respins apelul declarat de apelanţii-petenţi ... şi ..., împotriva Sentinţei civile nr. .../09.09.2015 pronunţată de Judecătoria ... în dosar nr. .../2015.

Pentru a pronunţa în acest mod,  tribunalul a reţinut următoarele aspecte:

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel invocate, în limitele prevăzute de art. 476-478 Cod de procedură civilă, a materialului probator administrat şi a reglementărilor legale în materie tribunalul a apreciat că soluţia primei instanţe este temeinică şi legală, găsind nefondate criticile apelanţilor reţinând în acest sens, în consens cu instanţa de fond, că notarea în cartea funciară a urmăririi silite iniţiate în dosar execuţional nr…./2015 al BEJ ... s-a realizat în temeiul unei obligaţii legale, în speţă în temeiul prevederilor art.822 alin.1 Cod de procedură civilă, al art.23 lit.c) din Legea nr.7/1996 cu modificările ulterioare şi al art.902 alin.2 pct.17 Cod civil, controlul şi puterea de apreciere a registratorului de carte funciară limitându-se strict la verificarea condiţiilor legale de admisibilitate ale unei atare notări.

În consecinţă, constatându-se că în speţă nu au fost evidenţiate neregularităţi ori impedimente cu privire la notarea astfel realizată, tribunalul apreciind totodată că existenţa pe rolul instanţelor de judecată a unei contestaţii promovate de către petenţi împotriva executării silite în cauză nu determină în mod automat nelegalitatea notării de carte funciară evocată anterior şi nici nu constituie un temei pentru radierea acesteia, cel puţin până la soluţionarea respectivei contestaţii la executare, apelul a fost respins ca nefondat, fără cheltuieli de judecată în apel, conform dispozitivului deciziei.

Împotriva acestei decizii au formulat recurs recurenţii ... şi ..., arătând că s-au încălcat prevederile art. 488 pct. 4 şi 8 Cod procedură civilă, deoarece instanţa de apel nu a apreciat în mod corespunzător situaţia dedusă judecăţii, în sensul că putea să dispună trimiterea cauzei spre rejudecare şi  radierea din CF nr. ... ... provenit din conversia cărţii funciare vechi nr. ... cu nr. top. .../4/22 privind apartamentul proprietatea acestora, a notării efectuate în baza dosarului execuţional nr. …/2015 al Biroului Executorului Judecătoresc ....

Menţionează că executorul judecătoresc a deschis două dosare execuţionale împotriva acestora, respectiv dosarul  execuţional nr. …/2015, prin care s-a dispus poprirea pensiei părinţilor lor ... şi ..., precum şi dosarul execuţional nr. …/2015.

Invocă şi prevederile art. 468 alin. 5, art. 484 alin. 1 Cod procedură civilă şi art. 637 raportat la art. 662 Cod procedură civilă.

În drept au invocat prevederile art. 488 pct. 4 şi pct. 8 Cod procedură civilă şi art. 496 alin. 2 Cod procedură civilă.

Examinând recursul declarat în cauză prin prisma excepţiei de inadmisibilitate invocată din oficiu instanţa a reţinut următoarele:

În cauză, prima instanţă a fost investită cu soluţionarea plângerii formulate de petenţii ... şi ... împotriva încheierii de reexaminare  nr. .../02.02.2015 emisă de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ..., plângere înregistrată la OCPI ... la data de 03.03.2015 şi înaintată Judecătoriei ..., înregistrată la această instanţă la data de 5.03.2015, astfel că, din perspectiva art. 3 alin. 1 din Legea nr.76/2012 privind punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, art. 24 Cod procedură civilă, în speţă se aplică dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă, procesul de faţă fiind început după intrarea acestuia în vigoare.

Potrivit art. 483 alin. 2 Cod procedură civilă, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) – j), în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, conflictele de muncă şi de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv, valoare modificată la 1.000.000 lei prin art. XVIII alin. 2 din Legea nr. 2/2013. De asemenea nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului.

În speţă, recurenţii au declarat recurs împotriva deciziei civile nr.  .../Ap/03.02.2016 pronunţată de Tribunalul ..., hotărâre definitivă, prin care a fost soluţionat apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. .../09.09.2015 pronunţată de Judecătoria ..., obiectul acţiunii deduse judecăţii reprezentându-l, astfel cum anterior s-a arătat, plângere formulată împotriva încheierii de reexaminare pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ....

Se  reţine sub acest aspect că, potrivit art. 31 din Legea nr. 7/1996, hotărârea pronunţată de judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, asupra plângerii formulate împotriva încheierii de reexaminare, poate fi atacată numai cu apel.

Ori, hotărârea atacată cu recurs, respectiv decizia civilă nr. .../Ap/03.02.2016, a fost pronunţată în soluţionarea apelului declarat de apelanţii petenţi împotriva sentinţei civile nr. .../09.09.2015 pronunţată de Judecătoria ...,  sentinţa pronunţată în primă instanţă de Judecătoria ... fiind supusă numai apelului, conform dispoziţiilor legale anterior menţionate, astfel că, raportat la dispoziţiile art. 483 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit cărora nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 634 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă, recursul declarat în cauză se constată a fi inadmisibil, decizia instanţei de apel nefiind susceptibilă a fi atacată cu recurs.

În considerarea argumentelor expuse şi din perspectiva prevederilor art. 457 alin. 1 Cod procedură civilă, conform cărora, hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac  prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta şi cum decizia recurată este o hotărâre definitivă, nesusceptibilă a fi atacată cu recurs, în temeiul art. 483 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa a respins ca inadmisibil recursul declarat în cauză.