Recurs. Obligarea la eliberarea unei autorizaţii de funcţionare cod caen 5630 - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Decizie 1004 din 16.05.2016


Recurs. Obligarea la eliberarea unei autorizaţii de funcţionare cod CAEN 5630 - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

- art. 12 alin.3 din O.G. nr.99/2000

Prin cererea înregistrată la intimata pârâtă sub nr. xxxx/21.08.2014 (fila 3), recurenta a solicitat eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru cod CAEN 5630 - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, pentru spaţiul situat în C., nr.xxx A, pentru care deţine un contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului, numitul P. I.. Societatea recurentă are ca asociaţi pe numiţii P. A. şi P. V. S.

Prin adresa nr. xxxx/08.10.2014 intimata răspunde asociatului recurentei, P. A., şi numitului P. I., proprietarul clădirii, învederându-le că autorizaţia de funcţionare va putea fi solicitată doar ulterior obţinerii autorizaţiei de construire pentru intrarea în legalitate, iar până la obţinerea autorizaţiei de funcţionare este ilegală desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în spaţiul respectiv, acordându-se un termen de 6 luni, respectiv până la data de 10.04.2015 pentru realizarea documentaţiei de intrare în legalitate (fila 36).

Instanţa de recurs a constatat că, contrar susţinerilor recurentei, intimata a răspuns cererii adresate de aceasta Primăriei C., iar faptul că răspunsul este nefavorabil nu echivalează cu nesoluţionarea cererii. Totodată, s-a reţinut de instanţă că, chiar dacă răspunsul cu nr. xxxx/2014 nu este adresat recurentei, acesta este adresat unui asociat al acesteia, iar din cuprinsul său rezultă fără îndoială că se referă la cererea nr. xxxx/21.08.2014, astfel că nu se poate reţine că intimata nu a răspuns acestei cereri.

În ceea ce priveşte refuzul intimatei de a elibera autorizaţia de funcţionare, instanţa de recurs a constatat că sunt incidente prevederile art.12 alin.3 din O.G. nr.99/2000, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structură de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire. Din înscrisurile de la dosar rezultă că edificarea clădirii situate în C., nr. xxx A s-a făcut cu nerespectarea proiectului tehnic, ca urmare refuzul intimatei de a emite autorizaţie de funcţionare în acest imobil este unul justificat. Mai mult, prin Nota de constatare nr. xxx încheiată de o comisie din cadrul Primăriei C. formată din primar, viceprimar şi responsabil urbanism, la data de 30.04.2015, după introducerea acţiunii ce face obiectul prezentului dosar (fila 37), cu ocazia verificării în teren a lucrărilor de construcţie la acelaşi imobil, s-a constatat că lucrările de construcţie au continuat şi documentaţia solicitată pentru intrarea în legalitate nu a fost întocmită (fila 37).

Toate aceste aspecte au fost avute în vedere de prima instanţă şi analizate în cuprinsul hotărârii atacate, astfel că nu se poate reţine incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 Cod de procedură civilă. De asemenea, aceste aspecte au fost cunoscute de recurentă, fiind invocate în apărare de către intimata pârâtă prin întâmpinarea depusă la fondul cauzei.

Decizia nr. 1004 din 16.05.2016 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 2218/83/2015

Prin Sentinţa nr. 982/26.11.2015 pronunţată de Tribunalul S. M. s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulata de reclamanta SC C. S. D. SRL, în contradictoriu cu pârâta PRIMARIA COMUNEI C., având ca obiect obligarea pârâtei la eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru cod CAEN 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, ca fiind neîntemeiată.

Prima instanţă a reţinut că refuzul pârâtei de a soluţiona favorabil cererea reclamantei este unul justificat.

Împotriva acestei hotărâri, în termen şi legal timbrat, a formulat recurs reclamanta SC C. S. D. SRL, solicitând admiterea acestuia, casarea sentinţei civile indicate mai sus, trimiterea cauzei spre rejudecare conform art. 488 alin. 6 Cod de procedură civilă, iar, în subsidiar, reţinerea cauzei spre judecare, admiterea recursului şi obligarea Primăriei C. de a emite autorizaţie de funcţionare pentru punct de lucru la adresa din C. sub Cod CAEN 5630- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, ca aprobată tacit, potrivit art. 488 Cod de procedură civilă alin 8.

În dezvoltarea motivelor de recurs se arată următoarele:

Sentinţa instanţei de fond cuprinde motive străine de natura cauzei, motiv de casare prev. la art. 488 pct.6 Cod procedură civilă. Astfel, cererea a fost formulată la instanţa de fond ca să se constate că primăria nu a răspuns într-un mod oarecare, ori să emită autorizaţie de funcţionare, ori să respingă motivat cererea de autorizare, deşi au trecut mai bine de 6 luni de la promovarea cererii. Însă, instanţa de fond a extins cercetările şi asupra clădirii care nu aparţine societăţii, ci doar o parte din parter, circa 180 metri pătraţi, a fost dată în comodat conform contractului de comodat nr. x din 13.11.2011, întocmit între numitul P. I. din C., proprietarul clădirii de pe str. P. nr. xxx/A şi care nu face parte din structura firmei C. S. D. SRL, fiind o terţă persoană care nu are nici o activitate în cadrul firmei.

Se arată că adresa din 08.10.2014, pe care s-a întemeiat motivarea sentinţei, nu este adresată de Primărie către C. S. D. SRL, deci nu poate fi încadrată ca răspuns la cererea formulată de către firma în data de 21.08.2014. Or, şi la această adresă este depăşit termenul limită de 30 zile.

Motivele de casare întemeiate pe dispoziţiile art. 488 Cod de procedură civilă alin. 8 constau în aplicarea greşita a normelor de drept.

Consideră recurenta că aspectele invocate şi reţinute de instanţă în motivarea hotărârii nu s-au pus în discuţia părţilor, în contradictoriu, nu au fost comunicate firmei, acele acuzaţii ale Primăriei cum că, construcţia ar fi ridicată fără obţinerea autorizaţiei de construire şi că, clădirea ar fi improvizată, aspect total deplasat, pentru că firma nu a cerut niciodată autorizaţie de construcţie, a solicitat autorizaţie de funcţionare conform codului CAEN într-o clădire existentă. Cu privire la autorizaţia de construcţie, proprietarul clădirii, numitul P. I., a prezentat o autorizaţie de construcţie eliberată de instituţia Primăriei cu nr. x din 20.03.2014 la adresa de pe str. P. nr. xxx/A pe Cf cu nr. xxxxxx eliberată în urma expertizei tehnice nr. xx 20.02.2014 efectuata de către expert tehnic inginer T. A. M. L.

Într-adevăr, clădirea de la adresa menţionată mai sus a fost inspectată în repetate rânduri de reprezentanţi ai urbanismului de la Primărie însă doar pentru partea de acoperiş (şarpanta), pentru parter şi etaj nefiind probleme, pentru acestea două existând expertiza tehnică efectuată. În urma conflictelor între Primărie şi numitul P. I. acesta din urma a mai întocmit o documentaţie pentru modificarea şarpantei care este parafată de acelaşi inginer expert în proiectul nr. xx din 2014 şi care este la Primărie în curs de soluţionare.

Apreciază recurenta că nu este adevărat nici faptul susţinut de Primărie că firma organizează evenimente precum nunţi, botezuri etc., de altfel firma nu a solicitat nici autorizaţii pentru aşa ceva, nici autorizaţie de construcţie, ci doar autorizaţie de funcţionare la adresa indicată.

În drept, cererea nu a fost motivată.

Intimata pârâtă Primăria Comunei C. nu a formulat întâmpinare.

Analizând sentinţa atacată, prin prisma motivelor de recurs invocate şi a prevederilor legale incidente în speţă, s-a constatat că este legală, pentru următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată la intimata pârâtă sub nr. xxxx/21.08.2014 (fila 3), recurenta a solicitat eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru cod CAEN 5630- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, pentru spaţiul situat în C., nr.xxx A, pentru care deţine un contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului, numitul P. I.. Societatea recurentă are ca asociaţi pe numiţii P. A. şi P. V. S.

Prin adresa nr. xxxx/08.10.2014 intimata răspunde asociatului recurentei, P. A., şi numitului P. I., proprietarul clădirii, învederându-le că autorizaţia de funcţionare va putea fi solicitată doar ulterior obţinerii autorizaţiei de construire pentru intrarea în legalitate, iar până la obţinerea autorizaţiei de funcţionare este ilegală desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în spaţiul respectiv, acordându-se un termen de 6 luni, respectiv până la data de 10.04.2015 pentru realizarea documentaţiei de intrare în legalitate (fila 36).

Instanţa de recurs a constatat că, contrar susţinerilor recurentei, intimata a răspuns cererii adresate de aceasta Primăriei C., iar faptul că răspunsul este nefavorabil nu echivalează cu nesoluţionarea cererii. Totodată, s-a reţinut de instanţă că, chiar dacă răspunsul cu nr. xxxx/2014 nu este adresat recurentei, acesta este adresat unui asociat al acesteia, iar din cuprinsul său rezultă fără îndoială că se referă la cererea nr. xxxx/21.08.2014, astfel că nu se poate reţine că intimata nu a răspuns acestei cereri.

În ceea ce priveşte refuzul intimatei de a elibera autorizaţia de funcţionare, instanţa de recurs a constatat că sunt incidente prevederile art.12 alin.3 din O.G. nr.99/2000, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autorizării desfăşurării unui exerciţiu comercial într-o structură de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire. Din înscrisurile de la dosar rezultă că edificarea clădirii situate în C., nr. xxx A s-a făcut cu nerespectarea proiectului tehnic, ca urmare refuzul intimatei de a emite autorizaţie de funcţionare în acest imobil este unul justificat. Mai mult, prin Nota de constatare nr. xxx încheiată de o comisie din cadrul Primăriei C. formată din primar, viceprimar şi responsabil urbanism, la data de 30.04.2015, după introducerea acţiunii ce face obiectul prezentului dosar (fila 37), cu ocazia verificării în teren a lucrărilor de construcţie la acelaşi imobil, s-a constatat că lucrările de construcţie au continuat şi documentaţia solicitată pentru intrarea în legalitate nu a fost întocmită (fila 37).

Toate aceste aspecte au fost avute în vedere de prima instanţă şi analizate în cuprinsul hotărârii atacate, astfel că nu se poate reţine incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 Cod de procedură civilă. De asemenea, aceste aspecte au fost cunoscute de recurentă, fiind invocate în apărare de către intimata pârâtă prin întâmpinarea depusă la fondul cauzei.

Pentru aceste considerente, instanţa de recurs a constatat că sunt neîntemeiate motivele de recurs invocate de recurentă, motiv pentru care, în baza art. 496 Cod de procedură civilă, a fost respins ca nefondat recursul.