Recurs. Anulare dispoziţie emisă de primar privind încetarea alocaţiei de susţinere familială

Decizie 523 din 09.03.2016


Recurs. Anulare dispoziţie emisă de primar privind încetarea alocaţiei de susţinere familială

- art. 23 alin. 1 din Legea nr. 277/2010

- art. 25 din Legea nr. 277/2010

Prin Decizia Primarului Comunei G.C. nr. 270/03.05.2011 s-a stabilit în favoarea intimatei - reclamante dreptul la o alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 50 lei, în temeiul Legii nr. 277/2010.

Ulterior, în urma unui control efectuat în baza art. 25 din Legea 277/2010, s-a constatat că reclamanta a obţinut şi venituri salariale de la societatea V. SRL în perioada 23.09.2011 - 01.02.2012 fără a comunica acest aspect, conform exigenţelor art. 25 alin. 5 din actul normativ evocat.

Potrivit acestui text de lege, în situaţia în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocaţiei, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Totodată, conform art. 23 în cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

Analizând probaţiunea administrată în cauză, instanţa de fond a reţinut, în mod pertinent, că în perioada 23.09.2011 - 31.01.2012, reclamanta, care beneficia de alocaţie pentru sprijinul familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, a realizat venituri salariale, fără a comunica pârâtei aceste modificări, astfel că, în temeiul art. 25 alin. 5 teza finală din acest act normativ, a constatat că reclamanta are obligaţia restituirii alocaţiei pentru susţinerea familiei pe care a primit-o cu începere din luna următoare celei în care au intervenit modificările, respectiv alocaţia primită pentru perioada 01.10.2011-31.12.2013, şi nu cu începere de la 01.09.2011 cum greşit s-a dispus prin Dispoziţia Primarului Comunei G.C. nr. 398/06.12.2013 şi prin Decizia nr.1390830436880 din 27.01.2014 emisă de recurenta pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B.

Pentru aceste considerente, a înlăturat ca neîntemeiate criticile aduse hotărârii, şi reţinând că nu este incident în cauză vreun motiv de casare a acesteia a respins recursul ca nefondat şi a menţinut în întregime sentinţa recurată, fără cheltuieli de judecată în recurs.

Decizia nr. 523 din 09.03.2016 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 1916/111/CA/2014*

Prin Sentinţa nr. 2263/CA din 12.10.2015 Tribunalul Bihor a respins ca neîntemeiată excepţia tardivităţii formulării cererii, invocată de pârâta Comuna G.C., a admis în parte cererea formulată de reclamanta V. M. L. în contradictoriu cu pârâtele Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B. şi comuna G.C., a anulat în parte Decizia nr. 398/06.12.2013, emisă de pârâta comuna G.C., în ceea ce priveşte dispoziţia de încetare a alocaţiei de susţinere familială pentru luna septembrie 2011 şi a menţinut celelalte dispoziţii ale deciziei, a anulat în parte Decizia nr. 1390830436880/ 27.01.2014 şi Decizia nr. 4207/12.03.2014, emise de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B. , în ceea ce priveşte alocaţia de susţinere familială pentru luna septembrie 2011 şi a menţinut celelalte dispoziţii ale deciziilor. A respins ca neîntemeiată cererea pârâtei comuna G. C. de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond, analizând excepţia tardivităţii formulării cererii, invocată de Pârâta Comuna G.C., în baza art. 248 Cod de procedură civilă rap. la art. 11 din Legea nr. 554/2004, a respins-o ca neîntemeiată având în vedere că nu s-a făcut dovada datei comunicării Dispoziţiei Primarului Comunei G.C. nr. 398/06.12.2013 cu reclamanta, aceasta luând cunoştinţă de actul primarului din răspunsul la contestaţia formulată împotriva deciziei emisă de pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B. (f.12).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a constatat că, prin Dispoziţia Primarului Comunei G.C. nr. 398/06.12.2013 s-a hotărât încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei acordate reclamantei V. M. L., cu începere din data de 01.09.2011, ca urmare a constatării împrejurării că aceasta a realizat venituri în perioada 01.09.2011- ianuarie 2012, în sumă de 381 lei/persoană (f.26-27).

În baza acestei dispoziţii a fost emisă Decizia nr. 1390830436880/27.01.2014 de către pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B., prin care s-a stabilit recuperarea sumei de 1340 lei, plătită necuvenit reclamantei, pentru perioada 01.09.2011-31.12.2013 (f.25).

Dreptul reclamantei la alocaţia pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, în cuantum de 50 lei, a fost stabilit prin Decizia Primarului Comunei G.C. nr.270/03.05.2011 (f.71).

În urma controlului efectuat de Primăria Comunei G.C., în baza art. 25 din Legea 277/2010, s-a constatat că reclamanta a fost angajată la SC V. SRL în perioada 23.09.2011-01.02.2012, obţinând veniturile salariale menţionate în adeverinţa de la fila 68.

În drept, s-a reţinut că, potrivit art. 25 alin. 5 din Legea 277/2010 în situaţia în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocaţiei, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Conform art. 23 în cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

Având în vedere că din probele administrate în cauză rezultă că în perioada 23.09.2011-31.01.2012, reclamanta, care beneficia de alocaţie pentru sprijinul familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, a realizat venituri salariale, fără a comunica pârâtei aceste modificări, precum şi disp. art. 25 alin. 5 teza finală din actul normativ anterior menţionat, instanţa a constatat că reclamanta are obligaţia restituirii alocaţiei pentru susţinerea familiei pe care a primit-o cu începere din luna următoare celei în care au intervenit modificările, respectiv alocaţia primită pentru perioada 01.10.2011-31.12.2013.

Astfel, instanţa de fond a constatat că în mod nelegal s-a dispus încetarea plăţii alocaţiei începând cu luna septembrie 2011 şi recuperarea sumei plătită cu titlu de alocaţie şi pentru luna anterior menţionată raportat la prevederile art. 25 alin. 5 teza finală din Legea nr. 277/2010.

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, în baza art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, instanţa de fond a admis în parte cererea formulată de reclamantă, a anulat, în parte, Decizia nr. 398/06.12.2013, emisă de pârâta comuna G.C., în ceea ce priveşte dispoziţia de încetare a alocaţiei de susţinere familială pentru luna septembrie 2011 şi a menţinut celelalte dispoziţii ale deciziei, a anulat în parte Decizia nr. 1390830436880/ 27.01.2014 şi Decizia nr. 4207/12.03.2014, emise de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B., în ceea ce priveşte alocaţia de susţinere familială pentru luna septembrie 2011 şi va menţine celelalte dispoziţii ale deciziilor.

Privitor la cererea pârâtei comuna G. C. de acordare a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu avocaţial, în baza art. 453 alin. 2 Cod de procedură civilă, a respins-o, având în vedere că cererea reclamantei a fost admisă în parte, reţinând astfel culpa procesuală a pârâtei.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi scutit de plata taxei judiciare de timbru, a declarat recurs recurenta-pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B., solicitând admiterea recursului, modificarea în parte a sentinţei în sensul respingerii acţiunii reclamantei şi menţinerii ca legală şi temeinică în integralitate a Deciziei nr. 1390830436880/27.01.2014 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 9 şi art. 13 din Legea nr. 277/2010, "Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere." "(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare."

Beneficiarii alocaţiei pentru susţinerea familiei, în speţa, doamna V. M. L., avea conform dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 277 /2010 obligaţia sa anunţe orice modificare cu privire la componenta familiei sau a veniturilor acesteia în termen de 10 zile, obligaţie pe care nu a îndeplinit-o.

Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, familiile ale căror venituri se situează intre următoarele limite - art. 5 din Legea nr. 277/2010: ''(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a)0,06 ISR pentru familia cu un copil; 0,12 ISR pentru familia cu 2 copii;

b)0,18 ISR pentru familia cu 3 copii;

c)0,24 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

(2) Pentru familia prevăzută ta art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:

a)0,05 ISR pentru familia cu un copil;

b)0,1 ISR pentru familia cu 2 copii;

c)0,15 ISR pentru familia cu 3 copii;

d)0,2 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."

În conformitate cu Legea nr. 76/2010, 1 ISR este echivalentul a 500 lei.

Veniturile obţinute din salariu de V. M. L. începând cu luna septembrie 2011, la S.C. V. S.R.L., au fost situate peste venitul mediu lunar pe membru de familie, respectiv peste 0,740 ISR, peste 370 lei, în speţa 381 lei/persoana, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. 2 din Legea nr. 277/2010 pentru a beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 277/2010, "Dreptul la alocaţie încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege."

Deoarece plata alocaţiei pentru susţinerea familiei a fost efectuată de către Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială B. (art. 19 din Legea nr. 277/2010), în temeiul dispoziţiilor art. 34 din aceeaşi lege "(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la titularul dreptului la alocaţie în termenul de prescripţie, stabilit de lege pentru creanţele bugetare.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie se face de către agenţia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile."

Astfel, Primarul Comunei G. C. a constatat ca familia intimatei nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei începând cu septembrie 2011, depăşind venitul mediu lunar pe membru de familie, şi a emis Dispoziţia nr. 398/06.12.2013, iar AJPIS B. a constatat că a plătit necuvenit alocaţia pentru susţinerea familiei în perioada septembrie 2011 - decembrie 2013 şi a emis Decizia nr. 1390830436880/27.01.2014 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de alocaţie pentru susţinerea familiei, pe care o consideră temeinică şi legală, iar în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 4 din H.G. nr. 38/2011: "Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului."

Pentru considerentele invocate, a solicitat admiterea recursului.

În drept a invocat prevederile art. 488 pct.8 din Noul Cod de procedură civilă.

Intimata-reclamantă, prin reprezentant, a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca temeinică şi legală, fără cheltuieli de judecată.

Intimata-pârâtă, prin reprezentant, a solicitat admiterea recursului, cu cheltuieli de judecată.

Instanţa de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a reţinut că este nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin Decizia Primarului Comunei G.C. nr. 270/03.05.2011 s-a stabilit în favoarea intimatei - reclamante dreptul la o alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 50 lei, în temeiul Legii nr. 277/2010.

Ulterior, în urma unui control efectuat în baza art. 25 din Legea 277/2010, s-a constatat că reclamanta a obţinut şi venituri salariale de la societatea V. SRL în perioada 23.09.2011 - 01.02.2012 fără a comunica acest aspect, conform exigenţelor art. 25 alin. 5 din actul normativ evocat.

Potrivit acestui text de lege, în situaţia în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin. (1) se constată modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocaţiei, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Totodată, conform art. 23 în cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

Analizând probaţiunea administrată în cauză, instanţa de fond a reţinut, în mod pertinent, că în perioada 23.09.2011 - 31.01.2012, reclamanta, care beneficia de alocaţie pentru sprijinul familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, a realizat venituri salariale, fără a comunica pârâtei aceste modificări, astfel că, în temeiul art. 25 alin. 5 teza finală din acest act normativ, a constatat că reclamanta are obligaţia restituirii alocaţiei pentru susţinerea familiei pe care a primit-o cu începere din luna următoare celei în care au intervenit modificările, respectiv alocaţia primită pentru perioada 01.10.2011-31.12.2013, şi nu cu începere de la 01.09.2011 cum greşit s-a dispus prin Dispoziţia Primarului Comunei G.C. nr. 398/06.12.2013 şi prin Decizia nr.1390830436880 din 27.01.2014 emisă de recurenta pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială B.

Pentru aceste considerente, a înlăturat ca neîntemeiate criticile aduse hotărârii, şi reţinând că nu este incident în cauză vreun motiv de casare a acesteia a respins recursul ca nefondat şi a menţinut în întregime sentinţa recurată, fără cheltuieli de judecată în recurs.