Contestaţie la executare. Tardivitate.

Hotărâre 191 din 11.04.2016


Contestaţie la executare. Tardivitate. Calificarea obiectului cererii. Faptul că debitorii au formulat apărări vizând lipsa calităţii de creditoare a intimatei, invocând, prin aceasta vicierea procedurii execuţionale şi simpla referire la necesitatea lămuririi conţinutului titlului executoriu sunt lipsite de relevanţă pentru calificarea obiectului cererii, în condiţiile art. 22 alin. 4 C.proc.civ., drept contestaţie la executare propriu-zisă.

Încheierea finală de dezinvestire nr. 191/11.04.2016 a Judecătoriei Galaţi

Prin încheierea nr. 191 pronunţată la data de 11.04.2016 Judecătoria Galaţi a respins contestația la executare formulată de contestatorii P.E.-D. şi P.C.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:

În fapt, între P.E.-D., în calitate de împrumutat şi R.B.R. s.a. a fost încheiat, la data de 08.10.2008, contractul de credit şi garanţie reală mobiliară nr. 080821BTH0619, pentru garantarea îndeplinirii obligaţiilor de plată fiind totodată semnat contractul de ipotecă autentificat sub nr. 2231/08.10.2008, P.C. asumându-şi sarcina de a răspunde alături de titular. 

În desfăşurarea relaţiilor contractuale, concretizate în ceea ce i-a privit pe debitori în obligaţia de rambursare, la termen, a datoriei, aceştia au înregistrat întârzieri la plată, urmare a constatării caracterului neperformant, creanţa fiind cesionată, operaţiune pentru care au fost îndeplinite cerinţele de publicitate prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite în titlu şi recuperarea sumei de 58.593,12 euro creditoarea cesionară la rândul său în temeiul contractului încheiat la data de 28.08.201325.05.2011, a formulat cerere de executare silită la data de 25.09.2015, înregistrată pe rolul Bej P.A.-M. sub nr. 3314/2015.

Prin încheiere executorul a dispus înregistrarea şi deschiderea dosarului de executare, după verificarea condiţiilor de procedibilitate şi constatarea întrunirii cumulative a cerinţelor impuse de lege adoptând o soluţie de încuviinţare a executării silite.

În desfăşurarea procedurii au fost comunicate debitorului, la data de 19.10.2015, titlul, somaţia, încheierea prin care a fost încuviinţată executarea silită, cea prin care au fost stabilite cheltuielile de executare şi adresa de înfiinţare a popririi precum şi ambilor debitori, la data de 05.11.2015, titlul, somaţia imobiliară, încheierea prin care a fost încuviinţată executarea silită imobiliară şi cea prin care au fost stabilite cheltuielile de executare.

În drept, a reţinut instanţa că, potrivit dispoziţiilor art. 622-632 C.proc.civ., obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie sau, în caz contrar, prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare. Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu reprezentat, după caz, de hotărârile executorii şi hotărârile cu executare provizorie, prevăzute la art. 633 C.proc.civ., hotărârile definitive, prevăzute la art. 634 C.proc.civ. precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. În conformitate cu prevederile art. 715 alin. 1 C.proc.civ. dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă, după caz, cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi ori debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural special prin care persoana interesată sau care a fost vătămată prin executare poate obţine desfiinţarea actelor de executare, a altor măsuri ocazionate de îndeplinirea procedurii execuţionale ori, după caz, anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu. Ca natură juridică, prezintă caracterele unei căi generale de atac împotriva actelor de executare silită, exercitarea sa fiind supusă principiului legalităţii.

Instanţa a constatat, analizând motivele cererii, în forma iniţială, faptul că debitorii au formulat apărări vizând lipsa calităţii de creditoare a intimatei, invocând, prin aceasta vicierea procedurii execuţionale, simpla referire la necesitatea lămuririi conţinutului titlului executoriu fiind lipsită de relevanţă pentru calificarea obiectului cererii, în condiţiile art. 22 alin. 4 C.proc.civ., drept contestaţie la executare propriu-zisă.

În acest context, s-a apreciat că data de 19.10.2015 a comunicării către debitor a titlului, a somaţiei, a încheierii prin care a fost încuviinţată executarea silită, a celei prin care au fost stabilite cheltuielile de executare şi a adresei de înfiinţare a popririi, respectiv data de 05.11.2015 a comunicării către debitoare a titlului, a somaţiei imobiliare, a încheierii prin care a fost încuviinţată executarea silită imobiliară şi a celei prin care au fost stabilite cheltuielile de executare momentul declanşator al curgerii termenului de formulare a contestaţiei.

Pentru aceste motive, instanţa a apreciat că termenul legal pentru exercitarea dreptului la acţiune, de 15 zile, calculat potrivit dispoziţiilor art. 181 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., se calculează de la data comunicării somaţiei, respectiv 19.10.2015 şi 05.11.2015, iar având în vedere faptul că cererea a fost formulată la data de 05.01.2016, cu depăşirea termenului legal, 11.04.2016 a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, a respins cererea.