Filă cec. Calificarea cererii ca şi opoziţie la executare. Tardivitate. Cerere de suspendare a executării silite. Inadmisibilitatea contestaţiei la executare întemeiată pe aceleaşi motive

Sentinţă civilă 8155 din 12.06.2009


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la 15.04.2009 sub numărul de dosar

8474/245/2009, contestatoare  S.C. N. C. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu

intimata S.C. A.G. S.R.L. anularea formelor de executare emise de BEJ BG şi

suspendarea executării silite.

În motivare s-a arătat că între părţi s-au desfăşurat raporturi comerciale în

cadrul cărora intimata a emis o factură pentru care părţile au stabilit un termen

de plată incert, anume când contestatoarea va încasa de la stat despăgubiri

pentru culturile calamitate în anul 2007. Intimata şi-a însuşit acest termen de

plată incert şi a solicitat cu titlul de garanţei o filă CEC barată în alb, care urma a

fi restituită la data plăţii datoriei. Pe această filă CEC la data emiterii nu s-a

consemnat nimic, datele societăţii, suma sau termenul de plată. Astfel suma

facturată nu poate fi considerată exigibilă. Intimata, de rea credinţă, a completat

fila CEC cu o sumă mai mare decât valoarea facturii, a obţinut învestirea cu

formulă executorie deşi nu există nici o justificare pentru diferenţa de 16912,32

RON astfel încât intimata a pus în executare un titlu nelegal şi nevalabil.

Contestatoarea a invocat nulitatea absolută a titlului de creanţă pus în executare

pentru următoarele motive:a) este vorba despre un instrument de plată

necompletat de contestatoare cu rolul de garanţie, contestatoarea nu a mandatat

intimata să introducă acest instrument de plată în bancă, CEC-ul  fiind barat şi

necompletat la momentul eliberării b) suma înscrisă este dublul debitului real c)

este vorba despre o filă CEC barată cu o bară generală potrivit art.38 din Legea

nr. 59/1934- astfel, faţă de art.39 din acelaşi act normativ, măsura executorului

de a transmite adresa de înfiinţare a popririi la 29 de bănci este abuzivă. Creanţa

a cărei urmărire silită se solicită nu este certă, lichidă şi exigibilă în sensul

art.379 C.proc.civ. Se justifică suspendarea executării silite deoarece

continuarea executării este susceptibilă să afecteze grav activitatea

contestatoarei.

În drept art.399 şi urm. Cod procedură civilă, Legea cecului nr. 59/1934.

Intimata a invocat excepţia tardivităţii cererii faţă de termenul stabilit de

lege pentru opoziţia la executare şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la

executare. A solicitat respingerea cererii de suspendare a executării silite.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine:

Potrivit art.53 din Legea asupra cecului nr.59/1934, cecul are valoare de

titlu executoriu pentru capital şi accesorii. Astfel beneficiarul cecului poate

declanşa executarea silită împotriva trăgătorului dacă banca tras refuză plata fără

a mai fi nevoie de un proces asupra fondului raportului obligaţional dintre

trăgător şi beneficiar. Trăgătorul are totuşi posibilitatea de a invoca apărări

referitoare la existenţa şi valabilitatea titlului şi a obligaţiei ( între care

neregularitatea formală a titlului în sensul lipsei unor menţiuni obligatorii,

completarea abuzivă a  titlului în alb) însă pe calea unei proceduri judiciare

speciale, denumită opoziţia la executare reglementată de art.54 din Lege.

Potrivit acestui text normativ opoziţia la executare se poate face în termen  de 5

zile de la data primirii somaţiei iar instanţa va putea suspenda executarea numai

când oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals sau nu recunoaşte

procura.

Pe de altă parte trăgătorul împotriva căruia s-a început executarea silită

poate formula contestaţie la executare potrivit dreptului comun reprezentat de

art.399 şi urm. Cod procedură civilă, cale judiciară pe care poate invoca exclusiv

aspecte referitoare la desfăşurarea executării silite.

Analizând motivele invocate de contestatoare, instanţa constată că acestea

se referă lipsa unor menţiuni ale cecului astfel cum sunt acestea reglementate de

art.1 din lege ( data emiterii), suma ( s-a arătat că trăgătorul  nu a înscris nici o

sumă, cecul fiind în alb iar suma a fost înscrisă ulterior de beneficiar), ordinul de

plată adresat trasului ( s-a arătat că debitoarea nu a mandatat creditoarea să

introducă cecul spre plată ci acesta a avut exclusiv rolul de garanţie) precum şi

la bararea cecului care, astfel cum este reglementat de art.38-39 din Lege, are

implicaţii asupra calităţii beneficiarului ( societate bancară sau client al trasului).

Toate aceste aspecte pun în discuţie existenţa titlului executoriu i valabilitatea

acestui precum şi caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei, respectiv fondul

raportului obligaţional atestat de file cec.

În consecinţă instanţa apreciază că prezenta acţiune are natura unei

opoziţii la executare. Faţă de data sesizării instanţei, fiind depăşit termenul de 5

zile prevăzut de lege, urmează să admită excepţia tardivităţii invocată de

intimată şi să respingă opoziţia la executare ca tardivă.

Faţă de poziţia exprimată de contestatoare în sensul valorificării

dispoziţiilor legale referitoare la contestaţia la executare, instanţa reţine, după

cum s-a arătat că argumentele contestatoarei ( inclusiv acela referitor la

necompletarea cecului de către emitent) sunt susceptibile a fi valorificate şi

analizate în fond de instanţă în cadrul unei opoziţiei la executare ( dacă aceasta

ar fi fost formulată termenul legal), nu şi pe calea contestaţiei la executare,

existând astfel o incompatibilitate între pretenţia dedusă judecăţii şi această

ultimă cale procedurală. În acest sens instanţa reţine şi prevederile art.399 alin. 3

C.proc.civ-în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu

executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în

contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu dacă legea

nu prevede în acest scop o altă cale de atac.În consecinţă va admite excepţia

inadmisibilităţii contestaţiei la executarea filei CEC şi va respinge contestaţia

la executare ca inadmisibilă.

Instanţa urmează să respingă cererea de suspendare a executării silite

având în vedere că nu sunt incidente ipotezele prev. de art.54 din Legea

nr.59/1934 referitoare la suspendarea executării silite în cadrul opoziţiei la

executare (oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals sau nu

recunoaşte procura) precum şi soluţia pronunţată cu privire la opoziţia le

executare.

Această modalitate de soluţionare a cauzei nu poate fi considerată o

încălcare a dreptului contestatoarei de acces la instanţă ca şi drept fundamental

prevăzut de art. 21 din Constituţia României şi, ca premisă indispensabilă a

dreptului la un proces echitabil în materie civilă, de art.6 alin. (1) din CEDO.

După cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa,

dreptul de acces la instanţă trebuie să fie efectiv însă nu este un drept absolut

deoarece, prin natura sa, presupune o reglementare statală, căreia justiţiabilul

trebuie să i se supună inclusiv în privinţa condiţiilor procedurale de exercitare a

acţiunii în justiţie (calea procedurală, termenele de sesizare a instanţei).  Aceste

condiţionări sunt admisibile în măsura în care urmăresc un scop legitim, nu

afectează însăşi substanţa dreptului şi există un raport de proporţionalitate între

scopul urmărit şi mijloacele alese. ( a se vedea cauza Golder vs Marea Britanie,

21.02.1975) În speţă termenul redus de exercitare a opoziţiei la executare şi

distincţia dintre temeiurile susceptibile a fi valorificate pe calea opoziţiei la

executare şi a contestaţie la executare sunt justificate de particularităţile cecului

astfel cum sunt acestea reglementate de Legea nr.59/1934, respectiv titlu

comercial de valoare -instrument de plată menit să faciliteze raporturile

comerciale şi care, ca atare, valorează titlu executoriu după învestirea cu formulă

executorie. Contestatoarea nu putea ignora, la data emiterii şi la data când a luat

cunoştinţă despre executarea silită prin primirea somaţiei, efectele juridice

susceptibile a fi recunoscute filei cec emise şi dispoziţiile legale aplicabile,

inclusiv de ordin procedural.

1