Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 457/2016 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2016

- plângere contravenţională -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA  CIVILĂ Nr. */2016

Şedinţa publică de la *  2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul P.B.V.T. şi pe intimatul I.P.J. BACĂU, având ca obiect  plângere contravenţională PROCES VERBAL SERIA  PBCX NR. */20.03.2016.

Desfășurarea ședinței de judecată nu a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform dispozițiilor art.231 al.2 N.C.pr.Civ.,  având în vedere că prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 12/ 30.06.2016, s-a stabilit  blocarea completului C1C şi C1C-CC,  începând  cu data de  01.07.2016 pe perioada efectuării concediului de odihnă şi  de studii, de către  judecător titular  dna *, respectiv 04.07.-10.10.2016.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă martorul  G.D., lipsă fiind  părţile.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier  care evidențiază părțile, obiectul pricinii și modul de îndeplinire a procedurii de citare, după care:

S-a audiat sub prestare de jurământ martorul G.D., declaraţia fiind ataşată la  dosarul cauzei.

Instanţa în baza art.  244 Cod procedură civilă, constată terminată cercetarea judecătorească.

Instanţa, apreciind că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi de drept  ale cauzei, în baza art.  394 alin. 1 cod procedură civilă, închide dezbaterile în fond şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

- deliberând -

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. */199/23.03.2016 petentul P.B.V.T., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria PBCX nr. * încheiat la data de 20.03.2016 solicitând anularea acestuia.

Plângerea a fost legal  timbrată .

În motivarea plângerii petentul a arătat că în data de  20.03.2016, se deplasa în oraşul Buhuşi, dinspre Bacău spre Piatra Neamţ. A fost oprit de un agent de poliţie, a cărei identitate nu o cunoaşte, care a afirmat că a efectuat o manevră de depăşire interzisă. Deşi a încercat să îi explice agentului că deşi a efectuat o manevră de depăşire,  aceasta a fost regulamentară şi că nu  se afla în zona de acţiune  a vreunui indicator care să-i interzică depăşirea.

Agentul de poliţie a afirmat că  doreşte  să  reţină  permisul de conducere şi pentru ca nu avea permisul de conducere la el, i-a înmânat o înştiinţare referitoare la faptul că începând cu data de  04.04.2016, îi va fi suspendat dreptul  de a  conduce pe drumurile publice. Cu toate acestea, în procesul  verbal contestat nu apare nicio menţiune referitoare la aceasta.

Ulterior, împreună cu F.V., persoana cu care se afla în maşină s-a întors la locul unde a pretins agentul de poliţie  că  ar fi efectuat manevra interzisă şi a făcut  câteva fotografii , pe care le-a anexat cererii.

Consideră că procesul verbal este netemeinic, deoarece a început manevra de depăşire într-o zonă, în care manevra era permisă şi deşi nu crede că ar fi continuat manevra într-o zonă în care depăşirea era interzisă,  dacă s-a întâmplat să continue  manevra în zona de  acţiune a indicatorului depăşirea interzisă, asta a fost doar din cauză că autoturismul, pe care il depăşea, a accelerat în timp ce se afla paralel.

În drept, a invocat dispoziţiile OG 2/2001 şi art.194 C.pr.civ.

În dovedirea plângerii petentul a anexat în copie următoarele înscrisuri: procesul – verbal de contravenţie, cartea de identitate, înştiinţare şi planşe foto şi a solicitat proba cu înscrisuri şi martorul V.F.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii  arătând că,  în ziua de 20.03.2016, orele 18,15,  în timp ce desfăşura serviciul de patrulare, supraveghere şi control al traficului rutier a procedat la oprirea autoturismului marca Audi cu numărul de înmatriculare BC-*, deoarece conducătorul acestuia a efectuat  manevra de depăşire neregulamentară a autoturismului cu numărul BC-*, în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”. Totodată, acesta nu avea asupra lui cartea de identitate, permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare.

Agentul de poliţie s-a legitimat, după care a procedat la identificarea conducătorului auto, stabilind că acesta se numeşte P.B.V.T..

Pentru abaterile săvârşite împotriva acestuia a fost luată măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în valoare de 420+630 lei.

Întrucât  petentul nu avea  permisul de conducere, agentul de poliţie i-a înmânat o înştiinţare prin care i s-a adus la cunoştinţă că dreptul de a conduce este suspendat iar în termen de 5 zile are obligaţia să predea permisul de conducere la serviciul rutier.

Datorită faptului că nu a prezentat permisul de conducere, agentul de poliţie nu a putut face menţiune despre  reţinerea acestuia în cuprinsul procesului verbal.

Din analiza procesului verbal atacat, rezultă că acesta îndeplineşte condiţiile de fond prevăzute de art. 16 alin. 1 din OG 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute de art. 17 din acelaşi act normativ,  respectiv sunt menţionate numele, prenumele  şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, faptele săvârşite şi data comiterii acestora şi semnătura agentului constatator.

Întâmpinării i-au fost anexate înscrisuri, respectiv:  procesul verbal de contravenţie, raportul agentului constatator fl.24-25.

În cauză s-a audiat martorul V.F.propus de petent şi martorul din lucrări G.D. .

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de contravenţie seria PBCX nr. *  încheiat la data de 20.03.2016 de I.P.J. Bacău petentul P.B.V.T. a fost sancţionat contravenţional cu 10 puncte amendă în valoare totală de 1050 lei, reţinându-se în sarcina sa că, la data de 20.03.2016 ora 18,15, a condus autovehiculul marca „Audi”, cu numărul de înmatriculare BC-* pe STRADA Libertăţii din Buhuşi în zona SC Stofe Buhuşi, unde a  efectuat depăşirea neregulamentară a autoturismului nu nr. de înmatriculare BC-*, aflându-se raza de acţiune a indicatorului „depăşirea interzisă şi nu avea asupra sa cartea de identitate, certificatul de înmatriculare şi permisul de conducere, faptă prevăzută de art. 120 lit. h şi art.147 al.1 din HG nr. 1391/2006 şi sancţionată de art. 102 alin.3 lit. e şi art.101 al.1 pct. 18 din OUG nr.195/2002 RMCU.

În drept, conform art. 34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa va verifica legalitatea şi temeinicia procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi modul de individualizare a sancţiunii aplicate. De asemenea, potrivit art.47, dispoziţiile O.G. nr.2/2001 se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură civilă, după caz.

Verificând conţinutul procesului-verbal de contravenţie instanţa constată legalitatea acestuia, procesul-verbal cuprinzând toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute de art.17 din O.G. nr.2/2001.

În ceea ce priveşte susţinerea petentului că nu  era în zona de acţiune a vreunui indicator, acesta la rubrica alte menţiuni recunoaşte că nu a văzut indicatorul .

Martorul V.F.audiat la cererea petentului a relatat că petentul a intrat în depăşirea altui autovehicul, iar la aproximativ 500-600 m a fost oprit de un agent de poliţie. Martorul a mai arătat că era pe înserate şi după efectuarea depăşirii a observat indicatorul depăşirea interzisă. Şi trecerea de pietoni. La rândul său martorul din lucrări G.D. a arătat că poliţia de la Buhuşi l-a oprit, nu-şi aduce aminte exact, dar nu l-a depăşit nimeni.

Cu privire la susţinerea petentului că deşi i s-a înmânat o înştiinţare că-i va fi suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice, în procesul verbal nu mai apare mici o menţiune, instanţa reţine că  prin acea înştiinţare i s-a adus la cunoştinţă că i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice începând cu data de 04.04.2016, iar în cazul în care va fi depistat conducând autovehicule pe drumurile publice i se va întocmi dosar penal. Totodată i s-a pus în vedere să prezinte permisul de conducere la Serviciul Poliţiei Rutiere Bacău.  Menţiunea de care vorbeşte petentul  se face în momentul în care agentul constatator  reţine permisul petentului în vederea suspendării. Or, petentul nu a avut asupra sa permisul de conducere.

 În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa reţine că petentul nu a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul-verbal de contravenţie, motivele invocate nefiind de natură a duce la anularea procesului verbal de contravenţie.

 Instanţa reţine că nu a fost răsturnată prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie de către agentul constatator, fapta săvârşită de acesta întrunind elementele constitutive a contravenţiei prevăzute de art. 120 lit. h din GH.1391/2006 .

Faţă de împrejurarea că petentul a fost sancţionat pentru depăşirea neregulamentară cu aplicarea unei amenzi nu se pune problema reindividualizării sancţiunii, în condiţiile în care gradul concret de pericol social al faptei corespunde sancţiunii aplicate.

De asemenea, instanţa are în vedere şi faptul că dispoziţiile HG 1391/2006 care au fost nesocotite în cauză, au drept scop desfăşurarea circulaţiei pe drumurile publice, în condiţii de securitate pentru traficul rutier şi pietonal şi că fapta săvârşită de petent prezintă un grad ridicat de pericol social prin consecinţele negative pe care le poate produce (posibile evenimente rutiere soldate cu pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale).

În ceea ce priveşte cea de-a doua contravenţie  instanţa are în vedere dispoziţiile art. 5 alin. 5 din OG nr. 2/2001, potrivit cărora sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, dar şi cele ale art. 21 alin. 3 din acelaşi act normativ care prevăd că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art.34 din OG2/2001, instanţa  ,va admite în parte plângerea şi va înlocui sancţiunea amenzii contravenţionale în sumă de 630 lei aplicată contravenientului pentru contravenţia prevăzută de art.147 al.1 din HG 1391/2006 ,cu sancţiunea avertisment.

Va atrage atenţia petentului asupra dispoziţiilor art.7 din OG.nr.2/2001. 

Va menţine sancţiunea amenzii în ceea ce priveşte contravenţia prevăzută de art.120 lit. h din HG 1391/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 Admite în parte plângerea  formulată de petentul P.BPVPTP, domiciliat în Bacău, jud. Bacău în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacău, cu sediul în Bacău,  jud. Bacău.

Înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale în sumă de 630 lei aplicată petentului prin procesul verbal de contravenţie seria PBCX */20.03.2016 I.P.J. Bacău, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.147 al.1 din HG nr.1391/2006, cu sancţiunea avertisment.

Atrage atenţia petentului asupra dispoziţiilor art. 7 din O.G. 2/2001.

Menţine sancţiunea amenzii de 420 lei aplicată petentului prin acelaşi proces verbal, pentru contravenţia prevăzută de art. 120 lit. h din HG nr. 1391/2006.

Cu drept de apel la Judecătoria Buhuşi în termen de 30 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.09.2016.

PREȘEDINTE, GREFIER,