Plângerii contravenţionale

Hotărâre 1409 din 12.12.2017


Pe rol, soluţionarea plângerii contravenţionale formulate de petentul Cvc  împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CP nr.XXXXX, în contradictoriu cu intimatul IPJ O.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile, petentul reprezentat de avocat AO, intervenientul forţat reprezentat de avocat LM.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

 S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că petentul a făcut dovada achitării onorariului de expert în cuantum de 400 lei.

Nemaifiind alte cereri, instanţa a constatat încheiată cercetarea judecătorească şi a acordat cuvântul pe fond.

Avocat AO, pentru petent, a solicitat admiterea plângerii aşa cum a fost formulată, arătând că din probele administrate rezultă că nu petentul se face vinovat de fapta reţinută în sarcina sa, cu cheltuieli de judecată. Totodată a depus concluzii scrise.

Avocat LM a solicitat respingerea plângerii contravenţionale, arătând că dinamica producerii accidentului nu poate fi cea reţinută şi expusă în raportul de expertiză de către expert, reluând, în esenţă, obiecţiunile la raportul de expertiză, aflate la dosar.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Balş la data de 13.06.2017 sub nr.XXXXXXXXX, petentul Cvc  a solicitat, în contradictoriu cu intimatul IPJ O, anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP nr. XXXXX, exonerarea de plata amenzii şi anularea măsurii reţinerii permisului de conducere, cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că la data de 26.05.2017 în jurul orelor 10 conducea maşina marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXXK pe Dj 64, mergând spre oraşul Balş, împreună cu două persoane care se aflau în maşină. Pe raza comunei B, judeţul O, pe câmp, drumul nu era marcat cu linie continuă şi nu era nici un semn care să impună restricţie de viteză, iar petentul a semnalizat intenţia de a intra în depăşirea autoturismului marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, care circula în aceeaşi direcţie. Petentul a intrat în depăşire cu autoturismul său, iar conducătorul autoturismului Dacia Logan a depăşit axul drumului, lovind cu roata maşinii sale în roata dreaptă spate a autoturismului condus de petent. Autoturismul petentului s-a dezechilibrat şi s-a răsturnat pe câmp.

Petentul arată că celălalt şofer a sunat la poliţie, iar în 10 minute au sosit lucrătorii de la postul de poliţie B, care nu au efectuat nici un fel de măsurători şi i-au încheiat petentului procesul verbal de constatare a contravenţiei, spunându-i că e bine că a scăpat cu viaţă. În acele momente petentul era debusolat şi a semnat procesul verbal de contravenţie. După câteva zile a luat maşina pe platformă, a văzut-o un inginer auto, care a mers la locul producerii accidentului, acesta opinând că vinovat de producerea evenimentului se face conducătorul autoturismului Dacia Logan.

Petentul arată că fapta este greşit încadrată, ca şi sancţiunea, motiv pentru care solicită constatarea nulităţii procesului verbal de contravenţie.

În drept, plângerea nu a fost motivată.

Pentru dovedirea susţinerilor din plângere, petentul a propus proba cu martori.

Plângerea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei.

Prin întâmpinarea trimisă la dosar intimatul a solicitat respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată, pe motiv că actul de sancţionare este temeinic şi legal întocmit şi, ca şi act autentic, face pe deplin dovada situaţiei de fapt şi de drept existente în cauză, până la proba contrară. A mai arătat intimatul că petentul este cel care trebuie să dovedească aspectele invocate în plângerea formulată. De asemenea, a arătat că sancţiunea aplicată este proporţională cu gravitatea faptei săvârşite. S-a solicitat introducerea în cauză a persoanei participante la eveniment, BU.

Au fost ataşate întâmpinării următoarele: raport privind abaterea constatată la data de 26.05.2017, declaraţii petent şi persoană implicată în eveniment, fişa de evidenţă auto a petentului, certificat de înmatriculare, copie carte de identitate şi copie permis de conducere intervenient, poliţa de asigurare de răspundere civilă auto intervenient, certificat de înmatriculare, copie carte de identitate şi copie permis de conducere petent.

La data de 07.08.2017 petentul a depus răspuns la întâmpinare, arătând că iniţial nu intenţiona să mai facă vreun demers, dar datorită faptului că a fost chemat la ofiţerul de poliţie de la Poliţia Balş, care i-a comunicat că cei de la postul de poliţie B ar fi trebuit să efectueze măsurători şi că nu el se face vinovat de producerea accidentului, s-a hotărât să formuleze plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei.

A precizat numele şi adresele martorilor care doreşte să fie audiaţi în cauză.

A fost citat în cauză în calitate de intervenient forţat numitul BU.

În cauză au fost încuviinţate şi administrate proba cu înscrisuri, proba cu martora BUDS pentru petent şi proba cu expertiză tehnică de specialitate pentru petent. Intervenientul, deşi a solicitat proba cu un martor, care i-a fost încuviinţată, obligându-se să-l aducă necitat, nu a mai făcut acest lucru.

Analizând ansamblul actelor aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria CP nr. XXXXX, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 580 lei şi reţinerea permisului de conducere, reţinându-se că la data de 26.05.2017, a condus autoturismul marca Skoda Octavia, culoare alb, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX şi nu a respectat regulile de depăşire, acroşând autoturismul marca Dacia Logan cu nr. XXXXXXXX , după care a ieşit în decor, răsturnându-se, încălcând astfel dispoziţiile art.101 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002.

Verificând, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente în materie.

Deşi petentul a menţionat în plângerea contravenţională că încadrarea faptei şi sancţiunea sunt greşite, nu a motivat această susţinere.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că la data de 26.05.2017, circulând pe Dj 644 comuna B, petentul a semnalizat intenţia de a intra în depăşirea autoturismului marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, care circula în aceeaşi direcţie. Petentul a intrat în depăşire cu autoturismul său, iar conducătorul autoturismului Dacia Logan a depăşit axul drumului, lovind cu roata maşinii sale în roata dreaptă spate a autoturismului condus de petent. Autoturismul petentului s-a dezechilibrat şi s-a răsturnat pe câmp.

Această stare de fapt este pe deplin probată cu depoziţiile martorei propuse de petent, CV, care se coroborează cu concluziile raportului de expertiză.

Astfel, martora a declarat că în autoturismul petentului se mai afla numita SM. În timp ce petentul efectua depăşirea, şoferul autoturismului taxi Logan a depăşit axul drumului şi a lovit autoturismul petentului, care s-a răsturnat pe câmp.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică auto, ale cărei concluzii sunt în sensul că accidentul s-a produs ca urmare a efectuării de către conducătorul auto al autovehiculului depăşit, Dacia Logan (BU) a unei manevre în trafic inadecvată, periculoasă, voluntară, cu încălcarea art.119 lit.a şi b din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr.1391/2006, care prevede la art.119 că, conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat să nu mărească viteza de deplasare şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se deplasează.

De asemenea, expertul a concluzionat că numai intervenientul BU a avut posibilităţi de evitare a accidentului, prin neefectuarea manevrei de intrare în coliziune cu auto Skoda Octavia, condus de petent, ale cărui manevre s-au efectuat în condiţii normale, regulamentar.

În condiţiile expuse, prezumţia de nevinovăţie de care se bucură petentul conform art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, nu a fost răsturnată, iar instanţa constata că nu se poate reţine în sarcina petentului săvârşirea contravenţiei menţionate în procesul-verbal contestat, cu atât mai mult cu cat art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, paragraful 2,  prevede că orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită, dincolo de orice îndoială rezonabilă.

 În raport de aceste considerente, instanţa urmează să admită plângerea formulată de petentul CVC.

Va dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria CP nr.XXXXX, va exonera petentul de plata amenzii de 580 lei şi va înlătura măsura complementară a reţinerii permisului de conducere.

În temeiul art.453 alin.1 C.p.c. va obliga intimatul IPJ O la plata sumei de 1522 lei cheltuieli de judecată către petentul CVC, reprezentând taxă judiciară de timbru – 20 lei, onorariu expert – 802 lei, onoraraiu avocat – 700 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea formulată de petentul Cvc  , domiciliat în Slatina,  judeţul O, în contradictoriu cu intimatul IPJ O, Poliţia B.

Dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria CP nr.XXXXX, exonerează petentul de plata amenzii de 580 lei şi înlătură măsura complementară a reţinerii permisului de conducere.

Obligă intimatul IPJ O la plata sumei de 1522 lei cheltuieli de judecată către petentul CVC, reprezentând taxă judiciară de timbru – 20 lei, onorariu expert – 802 lei, onoraraiu avocat – 700 lei.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Balş.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.12. 2017.

Data publicarii pe site: 02.03.2018