Uzucapiune.

Sentinţă civilă 478 din 29.06.2016


Pe rol fiind acţiunea civilă  formulată de reclamanţii HIC  şi HZ, în contradictoriu cu  pârâta UATOA având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal făcut în şedinţa  publică se  constată lipsa părţilor.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă care învederează că în prezenta cauză a fost amânată pronunţarea la data de 15 iunie 2016 pentru astăzi  29 iunie 2016. Mersul dezbaterilor a fost  consemnat în încheierea şedinţei publice din data de  15 iunie 2016, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

Părţile au depus concluzii scrise.

Deliberând asupra cauzei de faţă, se constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de … sub nr. …, reclamanţii  HIC  şi HZ, au solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se constate că au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune extratabulară de 20 de ani prevăzută de

art.28 din Decretul - Lege nr. 115/1938, prin joncţiunea posesiilor,

imobilul înscris în C.F. nr. ., …(nr. CF vechi …..), Nr. top…. teren în suprafaţă de .. mp, casa

Ncc….. şi să se dispună  intabularea dreptului de proprietate al acestora cu titlu de uzucapiune asupra imobilului identificat în petitul

1, în cartea funciară.

În fapt, reclamanţii au arătat că  proprietari tabulari asupra imobilului înscris în C.F. nr. ., A. (nr. CF vechi .), Nr. top.. teren în suprafaţă de … mp, casa Ncc… sunt numiţii AM şi AI, fiecare pentru cota de … parte din imobil, aceştia dobândind dreptul de proprietate asupra imobilului prin contractual de vânzare-cumpărare nr. …., aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară nr…...

Proprietarii tabulari au decedat, A. M., la data de . şi A.I., la data de ., după cum rezultă din extrasele din registrul de deces, anexat cererii.

Reclamanţii arată că au întreprins demersuri pentru aflarea moştenitorilor celor doi proprietari tabulari, însă din încheierile nr.. şi . ale BIN C. C.E., rezultă că nu a fost dezbătută succesiunea niciunuia din cei doi proprietari tabulari, defuncţii neavând moştenitori.

Imobil în cauză, după decesul celor doi proprietari tabulari a fost folosit,

succesiv de mai multe persoane, iar casa ce se afla pe teren a fost într-un proces

continuu de degradare, ajungând o ruină şi s-a dărâmat în urmă cu mai mulţi

ani.

Reclamanţi arată că au intrat în posesia acestui teren în urma cu peste 12 ani, achitând o sumă de bani celor care l-au deţinut din anul 1990 şi până la data la care le-au transmis folosinţa. Au efectuat îmbunătăţiri la acest teren, în sensul că au construit un zid de sprijin, au construit o poartă şi au  îngrădit terenul. Au efectuat şi lucrări de terasament, întrucât terenul din cauză este vis-a-vis de casa în care locuiesc în oraşul ….

Reclamanţii apreciază că sunt îndeplinite, în ceea ce ne priveşte, condiţiile prevăzute de art. 28 din Decretul - Lege 115/1938 , respectiv ale art. 1847 şi art. 1860 din Codul civil anterior, pentru dobândirea de către aceştia  a dreptului de proprietate asupra imobilului din prezenta speţă prin uzucapiunea de 20 de ani de la decesul proprietarilor tabulari, prin unirea posesiei lor cu cea a autorilor, numiţii T. V. şi T. . atât posesia exercitată de către aceştia cât şi posesia exercitată de către reclamanţi ulterior decesului autorilor lor fiind una utilă, continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, sub nume de proprietar şi neechivocă .:

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 28 din Decretul - Lege 115/1938 „cel ce a posedat în condiţiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat". Totodată, potrivit art. 1847 din Codul civil anterior, „ca să se poată prescrie, se cere; o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar în timp ce art. 1860 Cod civil anterior prevede că „ orice posesor are facultatea spre a putea opune prescripţia, să unească posesia sa cu posesiunea autorului său ".

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă, sub aspectul condiţiilor cerute de lege pentru a se putea invoca uzucapiunea extratabulară, că acestea sunt adică să îndeplinească cerinţele art. 1847 din Codul civil anterior, aşa cum

prevăd dispoziţiile art. 6 alin, 1 din Legea nr. 241/1947 pentru punerea în

aplicare în Transilvania a Legii pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare din 27 aprilie 1938, fără a prezenta relevanţă bună sau reaua – credinţă a posesorului.

Cât priveşte joncţiunea posesiilor, pentru a putea opera, se cer a fi

întrunite două condiţii, respectiv să fie vorba despre o posesie propriu-zisă şi

posesorul actual să fi dobândit posesia bunului de la autorul său pe baza unui

raport juridic (Liviu Pop, dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Ed.

Lumina Lex. Bucureşti, 2001, p, 241), De asemenea, aşa cum s-a statuat în

doctrină şi jurisprudenţă, prin „autor" în sensul prevederii art. 1860 din Codul

civil anterior se înţelege persoana care, la fel ca cei care invocă uzucapiunea, nu

este titular al dreptului de proprietate sau unui alt drept real.

Reclamanţii arată că toate aceste condiţii sunt realizate în speţa de faţă. Astfel, titularii dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF. nr.,A.(nr. CF vechi .), Nr. top.. sunt numiţii A. M., decedat la . şi A. I., decedată la data de ., astfel că, termenul de prescripţie achizitivă de 20 de ani, este împlinit. Totodată, aşa cum au arătat şi anterior, posesia exercitată atât de autorii lor, cât şi posesia exercitată de către aceştia este una utilă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1847 din Codul civil anterior, respectiv continuă, neîntreruptă, netulburată, publică, sub nume de proprietar şi neechivocă, ambii folosind imobilul din speţă fără întrerupere, în văzul tuturor, aflându-se în contact nemijlocit cu acesta, folosind cu caracter de permanenţă terenul şi achitând impozitele aferente imobilului, comportându-ne ca adevăraţi proprietari, nefiind tulburaţi niciodată în exercitarea posesiei şi fiind cunoscuţi în comunitate ca proprietari ai acestui imobil.

Aceasta stăpânire a imobilului exercitată mai întâi de autorii lor şi

ulterior de către reclamanţi, efectuată strict pentru ei,

comportându-se ca adevăraţi proprietari, cu caracter continuu, netulburat,

public şi neechivoc, reflectă faptul că posesia lor are atât elementul material

- corpus cât şi elementul psihologic, intenţional - animus.

Reclamanţii solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, şi, pe cale de consecinţă, să se constatate  dobândirea de către sa ceştia a dreptului de proprietate prin uzucapiunea extratabulară de 20 de ani prevăzută de art. 28 din Decretul - Lege Cât priveşte legea aplicabilă in prezenta speţă, având în vedere faptul dă posesia a început sub imperiul Decretului - Lege 115/1938, împlinindu-se ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, urmează a se face aplicarea dispoziţiilor Decretului - Lege 115/1938, în conformitate cu Decizia nr. 86 din 10/12/2007 pronunţată în interesul legii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 14/10/2008, potrivit căreia în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carie funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv ale Decretului-lege nr. 115/1938.

În drept, reclamanţii  invocă dispoziţiile art. 28 din Decretul - Lege 115/1938 , art. 1847, art. I860, art. 1888, art. 1889 din Codul civil anterior, art. 6 alin. 1 din Legea nr. 241/1947 pentru punerea în aplicare în Transilvania a Legii pentrju unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, art. 1049 - 1052 din Noul Cod de procedură civilă, art. 3 alin. 1 lit, c, art 31 alin, 3 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judicare de timbru.

În probatoriu reclamanţii au solicitat : înscrisuri, documentaţia tehnică cadastrală a imobilului realizată în conformitate cu dispoziţiile art. 1050 alin. 3 lit, f din NCPC, martorii  G. L. domiciliată în . str.., Nr. Jud. .  şi D. P. domiciliat în ., str. ., Nr.. Jud. ..

La data de  21.10.2016 reclamanţii au depus  precizare de acţiune , arătând că terenul în suprafaţă de ., casa Ncc.. înscris în CF nr. ., . (nr. CF vechi .), Nr. top.. - teren în suprafaţă de . mp, casa Ncc.. este terenul ce face obiectul prezentului dosar de uzucapiune

Reclamanţii au precizat că  proprietari tabulari asupra imobilului înscris în C.F. nr. . . (nr. CF vechi .), Nr. top.. - teren în suprafaţă de ., casa Ncc… sunt numiţii A.M. şi A.I. fiecare pentru cota de . parte din imobil aceştia dobândind dreptul de proprietate asupra imobilului prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ., aşa cum rezultă din extrasul de carte funciară nr..

Proprietarii tabulari au decedat, A.M., la data de ., şi A. I., la data de ., după cum rezultă din extrasele din registrul de deces anexate cererii.

Reclamanţii arată că au  întreprins demersuri pentru aflarea moştenitorilor celor doi proprietari tabulari însă din încheierile nr.. şi . ale BIN …, rezultă că nu a fost dezbătută succesiunea niciunuia din cei doi proprietari tabulari, defuncţii neavând moştenitori.

În acest sens reclamanţii formulează un capăt de cerere suplimentar solicitând să se constate  vacanţa succesorală a defuncţilor A.M. decedat la . şi A.I.decedată la data de ., solicitând introducerea în cauză, în calitate de pârât, a U.A.T. . prin Primar.

La data de 27.11.2016 pârâta  U.A.T. . a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În fapt, pârâta arată că  pretenţiile reclamanţilor se întemeiază pe susţineri nereale. Astfel, susţinerea reclamanţilor privitoare la joncţiunea posesiilor, respectiv joncţiunea posesiei reclamanţilor, actualii ocupanţi ai imobilului au posesia vechilor ocupanţi, T.V. şi T.A.., este total eronată, neexistând nicio legătură între posesorii anteriori şi posesorii actuali ai imobilului, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.28 din Decretul - Lege 115/1936 şi neaflându-se nici în situaţiile prevăzute de art.1847 şl 1860 din Codul Civil anterior. Mai exact, nu se probează faptul că reclamanţii au intrat în posesia imobilului urmare unui raport juridic licit.

Reclamanţii învederează instanţei faptul că deşi reclamanţii afirmă că au plătit o sumă de bani posesorilor anteriori ai imobilului, nu au prezentat nici măcar un înscris sub semnătură privată în acest sens.

Susţinerile reclamanţilor privitoare la faptul că au intrat în posesia imobilului în urmă cu 12 ani, sunt nereale, în fapt aceştia ocupând imobilul de doar câţiva ani, fapt pe care îl poate dovedi cu martori, în aceste condiţii nefiind îndeplinită nici condiţia privind termenul de posesie,prevăzut de art. 1898 din vechiul Cod Civil.

Referitor la aprecierea personală a reclamanţilor, privitor la evaluarea imobilului la suma de … lei, de asemenea pârâta constată faptul că această apreciere este neconformă cu realitatea, valoarea de impozitare a unui imobil similar, raportat la suprafaţa, an construcţie, material construcţie, de pe raza localităţii ..fiind de aproximativ … lei, în consecinţă acţiunea fiind insuficient timbrată,  în opinia sa.

În drept, pârâta invocă  disp.  art. 205 Cod procedură civilă.

Conform art.254 Cod Proc.Civ. pârâta a propus  proba cu martorii: B. I.l, domiciliat în . str. ., nr.. jud. ., T.D., domiciliat în ., str. . nr.. Jud. .; B.I., domiciliat în ., str. V., nr... jud. ., pentru a combate susţinerile reclamanţilor.

Au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri, în copie conform cu originalul:extras C.F. nr. ., .(nr. CF vechi .], Nr. top..Certificatul de deces al defunctei A.I.; Certificatul de deces al defunctului A.M.;Cerere pentru eliberarea unui certificate fiscal; Cerere pentru  înscrierea imobilului în evidenţele fiscale; Cerere privind stabilirea faptului că imobilul nu face parte din domeniul public al statului; încheierea nr..; încheierea nr.., Cărţile de identitate ale reclamanţilor; Raport de expertiză tehnică extrajudiciară; Chitanţa de plata a taxei judiciare de timbru, în conformitate cu dispoziţiile art.3 alin. 1 lit. c raportat la art. 31 alin. 3 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în cuantum de 500 lei şi 547,97 lei; împuternicire avocaţială. extrasul de CF. nr. . (nr. CF vechi .), Nr. top.. teren în suprafaţă de . casa . declaraţie B. I  copie carte de identitate B. I., declaraţie M.B.I cerere înregistrată la UAT .sub nr. ., imagine satelit,  din .  imagine realizată la 20.09.2010 privind terenul în cauză, copie certificat deces  B. I proces verbal încheiat de Poliţia .la data de 15.04.2016, concluzii scrise reclamanţi, concluzii scrise pârâţi.

Au fost ascultaţi martorii G.L.,  D.P. G., B.I T. D., precum şi reclamantul  H.I. C declaraţiile acestora fiind consemnate în scris, semnate şi ataşate la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

C.F. nr. . .(nr. CF vechi .-), cuprinde imobilul înscris nr. top.. - teren în suprafaţă de . mp, casa Ncc..

Dreptul de proprietate asupra acestui imobil se află intabulat pe seama proprietarilor tabulari A.M., A. I.

În susţinerea acţiunii reclamanţii au depus copie extras din registrul de deces privind pe A.I., născută la ., la ., decedată la ., la ., jud. ., copie extras din registrul de deces privind pe A.M., născut la ., la ., decedat la ., la ., jud. .,

Din probatoriul administrat, cât şi din poziţia părţilor implicate în cauză, nu se reţine ca proprietarii tabulari, înscrişi în CF cu imobilul dedus judecăţii, ar avea moştenitori cunoscuţi, aspect faţă de care cauza s-a judecat în contradictoriu cu autoritatea administrativă oraş …, prin primar, în calitate de pârâtă.

Reclamanţii în susţinerea acţiunii au invocat incidenţa disp. art. Cod civil din 1864, denumit în continuare vechi Cod civil, respectiv dispoziţiile Decretul - Lege nr.115/1938.

Potrivit disp. art. 28 din Decretul - Lege nr.115/1938, cel care a posedat un bun imobil în condiţiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului tabular, înscris în C.F., va putea cerere înscrierea dreptului uzucapat. 

Art.1846 al.1 din 1864, denumit în continuare vechi Cod civil, dispune: „orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii”,iar conform art.1847 cod civil „ca să se poată prescrie, se cere o posesiune continuă,neîntreruptă ,netulburată şi sub nume de proprietar”.

Ascultat martorul T.D. a arătat că imobilul dedus judecăţii se situează lângă locuinţa acestuia, proprietarii tabulari sunt necunoscuţi, aspect faţă de care acesta a formulat o cerere de concesiune asupra acestui teren, la Primăria .. Cunoaşte că reclamantul a făcut acte de detenţie asupra acestui imobil, l-a îngrădit, dar nu ca proprietar.

Martorul B.I ascultat nemijlocit în faţa instanţei a arătat că acum 4 ani, reclamantul H. I. C., a început a exercita o posesie asupra imobilului în cauză, moment la care vecinii de teren , l-au reclamat la Primăria . iar de trei ani a împrejmuit acest imobil.

Martorul D.P. , a arătat că reclamantul a intrat în posesia terenului în jurul anului ., de la familia T., printr-o înţelegere verbală, în schimbul preţului de … lei Rol, iar ulterior a făcut lucrări de împrejmuire, aspecte confirmate şi de martorul ascultat G.L..

Ascultat nemijlocit în faţa instanţei, la 15.06.2016, reclamantul H. I.C. , a arătat că de prin anul 2005- 2006 a preluat folosinţa imobilului, dată de la care a formulat cereri la autoritatea administrativă oraş … pentru concesionarea imobilului, iar la sfârşitul anului 2012, a formulat o cerere de concesiune, apoi o ofertă de cumpărare a imobilului care au fost respinse.

Din susţinerile reclamantului ascultat nemijlocit în faţa instanţei, prin prisma întregului probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine că posesia invocată în cauză, pentru perioada arătată, nu a fost exercitată sub nume de proprietare, aspecte ce rezultă din comportamentul reclamanţilor, prin formularea de cereri repetate, către Primăria ., jud. ., de consolidare a posesiei prin prisma unui titlu, de concesionare, oferte de cumpărare.

În aceste condiţii, instanţa consideră că în cauză nu sunt îndeplinite toate condiţiile prev. de art.28 din Decretul - Lege nr.115/1938, şi art. 1847 şi următoarele C.civil, pentru câştigarea de către reclamanţi, a dreptului de proprietate asupra imobilului în discuţie, prin efectul prescripţiei achizitive.

Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa va respinge  acţiunea formulată de reclamanţi.

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamanţii H. I. C.domiciliat în  . str.  ., nr, 4, jud. . şi H. Z. domiciliată în  . str.  . nr, . jud. ., în contradictoriu cu  pârâta U.A. T. – ORAŞ . cu sediul în ..,str. .., nr. .,  jud. . , având ca obiect uzucapiune.

Cu drept de apel, în 30 zile de la comunicare.

În baza disp. art. 425 alin. 3 teza finală, art. 471 alin. 1 C.pr.civ., pentru exercitarea căi de atac a apelului, cererea şi motivele se vor depune la J..O sub sancţiunea nulităţii.