Civil.pretenţii

Sentinţă civilă 43 din 11.04.2016


Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile formulată de reclamanta T. P.,  în contradictoriu cu  pârâţii T. I. şi T. M., având ca obiect obligarea pârâţilor la plata sumei 40.500 lei din care 33.500 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului casă de locuit situat în comuna G. S., judeţul B. şi 7.000 lei reprezentând preţul achitat pentru acest imobil,precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc la data de 10.03.2014 când părţile au pus concluzii pe fond, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanţa. pentru ca părţile să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea ,conform prevederilor  art.396 Cod procedură civilă, la data de 17.03.2014, orele 15,00, iar în urma deliberării a pronunţat următoarea hotărâre.

JUDECATA:

1.Obiectul acţiunii – dosar nr.1291/282/2012

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.09.2012, sub nr. 1291/282/2012, reclamanta T.P. a chemat în judecată pe pârâţii T. I. şi T. M. solicitând ca prin hotararea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora la plata sumei 40.500 lei din care 33.500 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului casă de locuit situat în comuna G. S., judeţul B. şi 7.000 lei reprezentând preţul achitat pentru acest imobil,precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

2.Motivarea in fapt şi in drept a acţiunii.

In motivarea actiunii reclamanta a arătat că, în fapt, a incheiat contractuI de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere autentificat sub nr.4032/17 12 2004, cu numitii T. I. si T. M., vanzătorii fiind de altfeI parintii săi,că imobilul achizitionat  se compunea din casa de locuit, constructie din paianta, alcatuită din dormitor, hoI, camara, prispa precum si anexe şi că prin acest contract s-a obliga sa-i intretină, sa-i ingrijească cu toate cele necesare traiului pentru tot restul vietii, iar dupa deces sa Ie facă inmormantare si cele crestinesti, dupa obiceiuI locuIui.

 Conform contractului au stabiIit valoarea imobiIului la suma de 110.000.000 lei(11.000 ron), din care, Ia momentul incheierii actului, a achitat suma de 70.000.000 lei (7.000 ron) cu titlu de pret, iar pentru diferenta de 40.000.00 lei(4.000 ron) şi-a asumat obligatia de a-i intretine si ingriji pe vanzatorii T. I. si T. M .

 In modalitatea in care se prezentau atat locuinta, cat si anexele, nu puteau fi folosite, ele necesitand modificari si transformari, acest Iucru conducând la cheltuieli considerabile din partea sa,că în acest sens a instrainat un apartament din Bucuresti cu suma de 43.500 euro, banii obtinuti investindu-i atat in imobilul care a facut obiectul conventiei cat si pentru intretinerea paratilor, pentru a Ie asigura conditii deosebite de viata şi că în acest sens a consolidat constructia, a introdus apa curenta, a cumparat si montat centrala pe baza de lemne, a montat boiler electric şi hidrofor, a edificat baie cu toate utilitatiIe, a construit o bucatarie, a inlocuit toate usile imobilului, a izolat exteriorul casei, a refacut interioarele, a realizat o instalatie de irigat gradina, a utilat locuinta cu frigider, aragaz, masina de spalat.

A mai arătat că ,înainte de toate acestea, a consolidat casa intrucat exista riscul daramarii,că în timpul efectuarii reparatiilor, cat si ulterior, a locuit impreuna cu paratii in imobil, anumite perioade de timp, asigurandu-Ie intretinerea si a achitat la zi utilitatile,că dupa incheiere contractului si edificare inbunatatirilor, relatia ei s-a desfasurat in conditii foarte bune, indeplinandu-şi obligatia de intretinere şi de asigurarea a conditiilor optime de trai dar că ulterior, dupa aproximativ 3 ani, influentati de un frate de-al său, care vroia sa intre in posesia imobilului si a anexelor, comportamentul parintilor săi a devenit provocator si de nesuportat, culminand cu introducerea unei actiuni in rezolutiunea contractului de vanzare cumparare.

Prin sentinţa civilă nr. 362/20.04.2011 a Judecatoriei Pogoanele s-a dispus rezolutiunea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 4032/17 12 2004, iar prin sentinţa civilă nr. 30/15.06.2012, a Judecatoriei Pogoanele s-a dispus evacuarea sa din imobil.

Totodată, a arătat ca bunurile pe care Ie-a edificat si imbunatatirile aduse imobilului pe care I-a dobandit in baza contractu lui de vanzare cumparare au o valoare de 33.500 lei si constau din hidrofor in valoare de 800 ron, boiler in valoare de 600 ron, sistem de irigatie pentru gradina in valoare de 1000 ron, conectarea la reteaua de apa stradala in valoare de 800 ron, instalare gaze naturale in locuinta in valoare de 3000 ron, executia unui postament din fier in curte in valoare de 1500 ron, instalarea unei centrale electrice in valoare de 1500 ron, edificarea unei bai dotată cu cada, wc, chiuveta in valoare de 2000 ron, dotarea locuintei cu generator electric in valoare de 1805 ron, a construit o hazna in valoare de 900 lei, a dotat locuinta cu masina de spalat in valoare de 900 lei, a edificat un pătul in valoare de 1000 lei, a edificat un put cu tuburi PVC in valoare de 150 lei şi că la încheierea contractului a plătit pârâţilor preţul de 7.000 lei.

În drept, a invocat prevedrile art. 563 Cod civil.

La termenul din 26.06.2013 reclamanta, prin apărător, a arătat că temeiul de drept al acţiunii este  îmbogăţirea fără justă cauză a pârâţilor.

3.Înscrisuri ataşate in dovedirea acţiunii/alte probe administrate.

In dovedirea actiunii, reclamanta  a depus la dosarul cauzei, in copie, înscrisuri – documente fiscale achiziţie bunuri, facturi şi chitanţe plată utilităţi, documentaţie tehnică, contracte, hotărâri judecătoreşti, fotografii-filele 7-39, 68-91, 100-157.

Au fost administrate şi următoarele probatorii:

- interogatoriul pârâţilor-filele 57-58;

- audierea martorilor  P. M. şi F. I.,la solicitarea reclamantei şi T. G. şi M. M.,la solicitarea pârâţilor-filele 59-60 şi 96-96;

- cecetarea la faţa locului,conform procesului verbal ataşat la fila 62 ;

- expertiză judiciară in specialitatea construcţii efectuată de expertul judiciar ing.R. M.-filele 169-182.

4.Întâmpinarea formulată de pârâţi. 

Pârâţii, legal citaţi cu copie acţiune şi înscrisuri, au depus intampinare, prin care au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând faptul că suma de 7000 lei ce reprezinta pretul vanzarii nu le-a fost remisa şi a fost inscrisa in contractul de vanzare - cmnparare în mod fictiv , întrucât aceştia i-au donat imobilul şi nu l-au vândut.

 Au arătat că imobilul casa de locuit, la momentul intocmirii actului de vanzare-cumparare, arata in conditii bune, că reclamanta a arătat că banii pe care i-a investit au provenit dintr-un apartament vândut, lucru neadevarat, după aproximativ o luna şi jumătate şi-a cumparat alt apartament pe care I-a utilat modern,că aceasta nu a consolidat construcţia ci doar pe o portiune de aproxim 11 m a reparat soclul,că contestă îmbunătăţirile pe care reclamanta susţine că le-a făcut,  că apa curenta a fost trasa inainte de a se întocmi antecontractul de vanzare - cumparare, respectiv pana la Revolutie, apoi au fost înlocuite conductele cu polipropilena, pe care Ie-au platit aceştia, centrala nu este decat  o soba cu plita - cuptor şi focarul este folosit pentru incalzit, referitor la baie, a zidit doar un perete şi a adus o cadă de la demolari precum şi o chiuveta, bucataria nu a fost construita aşa cum se precizeaza, uşile puse la casa sunt refolosite, luate de pe şantier, nu a izolat exteriorul, nu a refacut interioarele,iar instalatia de irigatie poate fi ridicată, ca şi frigiderul, maşina de spalat , aragazul, boilerul şi hidroforul – filele 54-55.

Au ataşat cupoane de pensie-filele 50-53.

5.Soluţia instanţei.

 Prin sentinţa civilă nr.972/28.06.2013 instanţa a admis in parte acţiunea,a obligat pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 12.480 lei reprezentând contravaloarea amenajărilor/îmbunătăţilor realizate la imobilul casă de locuit şi a sumei de 941 lei cu titlu de cheltuieli de judecată şi a respins capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la restituirea sumei de 7.000 lei reprezentând preţ achitat.

6.Casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Prin decizia civilă nr.1894/11.11.2013 Tribunalul Buzău a admis recursul declarat de reclamantă , a casat sentinţa civilă şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru a se pronunţa pe fond.

Instanţa de control judiciar a reţinut :

-Raportându-ne la hotărârea atacată, se observă că instanţa a obligat intimaţii pârâţi să-i plătească suma de 12480 lei, reprezentând contravaloarea amenajărilor /îmbunătăţirilor realizate la imobilul casă de locuit.

-Aşa cum se poate observa, instanţa fondului nu enumeră în dispozitivul sentinţei, care sunt aceste amenajări/îmbunătăţiri realizate la imobil şi care însumau suma anterior menţionată.

-Mai mult decât atât , nici în considerentele sentinţei instanţa fondului nu menţionează care sunt lucrările a căror contravaloare o apreciază la suma de 12480 lei şi raportat la ce considerente nu le-a reţinut şi pe celelalte bunuri, în condiţiile în care anterior nu pronunţase o încheiere de admitere în principiu

-Deşi instanţa fondului, în considerentele sale, menţionează că raportul de expertiză întocmit reţine lucrările efectuate de către reclamantă şi că plecând de la concluziile expertului va avea în vedere şi constatările proprii de la cercetarea locală, ceea ce ar conduce la ideea că ar fi apreciat că toate lucrările solicitate au fost efectuate de reclamantă, cu toate acestea reţine doar o parte, fără a le enumera şi fără a motiva de ce nu le reţine pe celelalte. 

-Şi în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată , instanţa fondului deşi precizează că reclamanta a solicitat cu acest titlu suma de 3236 lei, cu toate acestea acordă doar suma de 941 lei, fără a arăta la ce s-a raportat , simpla menţiune că această sumă se datorează admiterii în parte a acţiunii nefiind suficientă .

-În raport de circumstanţele concrete ale cauzei, faţă de argumentele punctuale pertinente furnizate prin cererea de chemare în judecată, faţă de conţinutul amplu al înscrisurilor depuse în probaţiune, hotărârea instanţei de fond apare ca nemotivată şi constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil.

-În rejudecare, instanţa de fond va proceda la soluţionarea cauzei respectând regulile în materia motivării hotărârilor judecătoreşti, în raport de specificul şi complexitatea litigiului şi va analiza şi celelalte critici şi motive de recurs invocate în vederea pronunţării unei soluţii temeinice şi legale.

7.Judecata cauzei in fond după casare/situaţia de fapt şi de drept reţinută.

7.1.Cauza a fost reînregistrată pe rolul instanţei la data de 20.01.2014 sub nr.39/282/2014.

Potrivit prevederilor art.315 alin.1 din vechiul cod de proc.civilă sub imperisul căruia s-a judecat prezenta cauză,hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate,precum şi asupra necesităţii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.

7.2.Instanţa de rejudecare a administrat proba cu cercetarea la faţa locului,constatările fiind consemnate in procesul verbal ataşat la filele 33-34 dosar.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei mai multe fotografii ale imobilului in litigiu-filele 17-30.

7.3.Prin contractuI de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere autentificat sub nr.4032/17 12 2004 de BNPA M. E. şi M. N., vânzătorii T. I., T. M., T. G. şi M. M. au vândut cumpărătoarei Tache Pompilia un imobil situat în intravilanul comunei Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău, compus din casă de locuit, anexă gospodărească şi suprafaţa de 6.583 mp teren aferent construcţiilor,din act rezultând că  preţul tranzacţiei a fost de 11.000 lei, din care vânzătorii au primit 7.000 lei de la cumpărătoare, urmând ca pentru restul de 4.000 lei aceasta să-i întreţină şi îngrijească pe vânzătorii T. I. şi T. M. – fila 13.

Casa de locuit cu anexă aparţines vânzătorilor T. I. şi T. M.,ca bun comun dobândit in timpul căsătoriei,iar terenul se afla in proprietatea indiviză a vânzătorilor T. I.,T. G. şi M. M., prin reconstituirea dreptului de proprietate prin titlul nr.727/84/17.03.1992.

Prin sentinţa civilă irevocabilă nr. 392/21.04.2010 pronunţată in dosarul nr.1356/282/2009 s-a dispus rezolutiunea contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 4032/17.12 .2004 – filele 15-17, ulterior reclamanta fiind evacuată din imobil.

7.4.În perioada in care reclamanta a locuit in imobil,sprijinită de martorul F. I.,a executat o serie de lucrări de consolidare,de reparaţii şi de amenajări atât la casa de locuit cât şi la anexă şi a edificat unele anexe,susţinerile sale fiind dovedite cu prisosinţă prin probele administrate:înscrisuri constând in documentaţia pentru executarea insatalaţiilor de apă şi de gaze,bonuri de materiale şi facturi; martorii F. I. şi T. G.;  interogatoriul pârâţilor ;cercetarea la faţa locului şi expertiza tehnică judiciară in specialitatea construcţii, lucrare ce nu a fost contestată de niciuna din părţile in proces.

Astfel, martorul F. I. a susţinut că a lucrat efectiv la imobil, a descris în amănunt desfăşurarea lucrărilor şi modalitatea de efectuare a acestora, precum şi sursa achiziţiei materialelor necesare, declaraţie ce se coroborează cu înscrisurile depuse de reclamantă în sensul achiziţiei materialelor dar şi cu constatările făcute de instanţă cu ocazia cercetărilor la faţa locului-filele 60,62 şi respective 33-34.

În condiţiile în care acelaşi martor a arătat că el este cel care a efectuat lucrările, singur sau ajutat de alte persoane şi s-a ocupat şi de achiziţia unor materiale, instanţa reţine că susţinerile martorului se coroboreză cu împrejurarea că pe o parte din documentele fiscale depuse la dosar este menţionat numele acestuia.

Martorul T. G., propus de pârâţi, a arătat că l-a văzut pe numitul F. I. efectuând lucrări de consolidare a casei de locuit, realizând o instalaţie de irigat si o instalaţie de apă interioară cu hidrofor, precum şi faptul că diferite materiale de construcţie erau depozitate în partea din faţă a casei, unele dintre acestea fiind aduse de către F. I., apreciind că pârâţii nu au contribuit la achiziţionarea acestora-fila 96.

Cu ocazia interogatoriului pârâta T. M. a recunoscut faptul că reclamanta a executat instalaţia de irigat grădina,instalaţia de încăzit natural apa  cu bazin din fibră de sticlă,puţ cu tuburi,pătul,hazna şi alte îmbunătăţiri şi a dotat locuinţa cu bunuri casnice, recunoscând totodată că manopera a fost plătită de concubinul reclamantei-fila 58.

Deşi pârâţii au susţinut că au contribuit şi ei la executarea unor lucrări şi la achiziţionarea unor bunuri nu au făcut nicio dovadă in acest sens, limitându-se să depună la dosarul cauzei cupoane de pensie.

Susţinerea pârâţilor că instalaţia de apă a fost executată anterior anului 1989 este neîntemeiată în condiţiile în care contractul de execuţie al acesteia a fost încheiat în anul 2009 iar instanţa a constat că materialele folosite nu puteau data din perioada respectivă, atât prin gradul de uzură prezentat, cât şi prin nivelul lor tehnologic-filele 152-157.

Totodată,reclamanta a realizat şi instalaţia de racordare a locuinţei la reţeaua de gaze,in anul 2008, aşa cum reiese din documentaţia depusă la filele 20-29.

De asemenea, este dovedit că reclamanta a vândut un apartament in municipiul Bucureşti şi drept urmare a dispus de sumele de bani necesare efectării lucrărilor mai sus arătate.

7.5.Potrivit prevderilor art. 103 din Legea 71/2011 de punere in aplicare a Noului Cod civil, obligatiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispozitiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârsirii lor, astfel că, în cazul îmbogătirii fără justă cauză se aplică legea care era în vigoare la data la care s-a produs împrejurarea ce a condus la îmbogătirea, neimputabilă dar fără temei juridic, a unei persoane în detrimentul sărăcirii altei persoane.

Lucrările la casa de locuit a pârâţilor au fost executate în perioada cuprinsă între data semnării contractuIui de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere, 17.12.2004, şi data pronunţării sentinţei civile nr. 392/ 21.04.2010, fiind astfel aplicabile, în ceea ce priveşte îmbogăţirea fără justă cauză, invocată de reclamantă ca temei de drept al acţiunii, prevederile Codului Civil din 1868.

Astfel,  îmbogăţirea fără justă cauză nu avea o reglementare proprie ci rezulta din diferite articole ale acestui cod.

Condiţiile materiale ale acţiunii sunt: mărirea unui patrimoniu, micşorarea unui patrimoniu, existenţa unei legături între sporirea unui patrimoniu şi diminuarea celuilalt. 

Prin raportul de experiză întocmit in cauză expertul a reţinut că lucrările executate de reclamantă au o valoare de 22.900 lei, având în vedere modul de execuţie şi uzura lor, dar şi faptul că imobilul casă de locuit nu poate fi locuit în mod optim deoarece lucrările de îmbunătăţiri nu erau finalizate, acestea venind cu aport de valoare asupra lui în momentul în care vor fi finalizate.

Aşa după cum deja am reţinut, părţile in proces  nu au formulat obiecţiuni şi nu au contestat expertiza.

Instanţa constată însă că prin lucrarea de expertiză au fost reţinute şi evaluate unele lucrări/construcţii pe care reclamanta nu le-a solicitat prin acţiunea introductivă de instanţă şi drept urmare nu le poate acorda,în altfel de condiţii pronunţându-se plus petita,acestea,in valoare de 2.080 lei, fiind:

- sobă de teracotă-750 lei(cap.III,pct.1.6.) cu ocazia administrării probei cu cercetarea la faţa locului din data de 6.03.2014 părţile declarând că aceasta nu există,in realitate fiind vorba de o sobă ce a existat şi care a fost demolată;

- coteţ de păsări-180 lei , şopron-160 lei , foişor-540 lei , placă beton-260 lei , gard pe latura din drepapta la intrarea in incită-190 lei(cap.III,pct.3.2.-3.6.)

 De asemenea,constată că, prin expertiză, anexa WC(hazna) nu a fost evaluată întrucât era într-o stare avansată de degradare,precum  şi că reclamanta a ridicat pe parcursul procesului următoarele bunuri: 15 buc.ţeavă din polipropilenă-450 lei(cap.III,pct.4.2.) , generator de curent-1.400 lei(cap.III,pct.4.5), frigider,aragaz,maşină de spălat,centrală termică.

7.6. Aşa fiind,reţinând caracterul întemeiat in parte al acţiunii,instanţa o va admite şi va obliga pârâţii, în solidar,la plata către reclamantă a sumei de 18.770 lei reprezentând contravaloarea următoarelor îmbunătăţiri/amenajări/construcţii realizate la locuinţa acestora situată în comuna G. S.,judeţul B.,conform raportului de expertiză întocmit de expertul judiciar R. M.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- lucrări de amenajare la casa de locuit-capitolul III,pct.1-5 - 9.050 lei  ;

- lucrări de îmbunătăţire executate la anexele gospodăreşti existente-cap.III,pct.2-4 – 3.010 lei;

-executat anexe gospodăreşti-cap.III,pct.3.1.şi 3.7.- 1.660 lei(hambar-pătul-750 lei şi bazin apă 910 lei) ;

-executat utilităţi aferente incintei-cap.III,pct.4.1.şi 4.4 – 5.050 lei(instalaţie apă-3.280 lei şi instalaţie de gaze-1.770 lei).

 Va obliga de asemenea, pârâţii să restituie reclamantei un boiler electric în valoare de 200 de lei, acesta fiind funcţional,aşa cum s-a constatat cu ocazia cercetării la faţa locului,iar pârâţii nu-l folosesc de vreme ce la data la care reclamanta a părăsit imobilul a debranşat locuinţa de la instalaţia de alimentare cu apă curentă.

7.7.Instanţa va repinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la restituirea preţului de 7.000 de lei pentru următoarele considerente:

In contractul de vânzare-cumpărare, la care am făcut deja referire,  notarul a consemnat că preţul vânzării este de 110.000 000 lei din care vânzătorii T. I.,T. M.,T. G. şi M. M. au primit suma de 70.000.000 lei,urmând ca pentru restul de 40.000.000 lei cumpărătoarea să-i întreţină pe vânzătorii T. I. şi T. M.

Reclamanta de astăzi,cumpărătoare şi debitoare a obligaţiei de întreţinere in contractul de vânzare-cumpărare,este fiica pârâţilor ,vânzători şi creditori ai întreţinerii , fiind de notorietate că, in astfel de situaţii, in care părinţii înstrăinează imobile către copiii lor, nu se percepe şi nu se plăteşte un preţ,in realitate contractul fiind unul pur de întreţinere.

Că aşa este reiese şi din declaraţiile martorilor T. G. şi M. M. care, la rândul lor, au avut calitatea de vânzători in acelaşi contract,fiind coindivizari ai suprafeţei de 6.583 mp teren, şi care au declarat  in faţa instanţei că nu au primit niciun preţ,martorul T. G. declarând şi că la întrebarea notarului privind primirea preţului de 7.000 lei T. I. şi T. M. au declarat că s-au înţeles-filele 95-96 dosar.

Preţul înscris in contract este unic,7.000 lei,cuvenit depotrivă tuturor celor patru vânzători, iar reclamanta nu a făcut nicio dovadă in sensul că acesta a fost plătit exclusiv celor doi pârâţi pentru a solicita obligarea acestora la restituire.

Este adevărat,aşa cum a susţinut reclamanta că,potrivit prevederilor art.100 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale,republicată “ înscrisul autentic notarial face deplină dovadă, faţă de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condiţiile legii”, însă

menţiunea notarului că preţul s-a plătit in ziua încheierii contractului apare ca neconformă realităţii raportat la declaraţiile martorilor vânzători,precum şi la declaraţia martorului F. I. care a susţinut că suma de 7.000 lei a fost achitată pârâtei T. M. in seara precedentă zilei in care s-a incheiat contractul,reclamanta mergând in casă la părinţi să le dea suma,fără ca el să fie prezent-fila 60 dosar.

8.Cheltuielile de judecată.

 In cauză reclamanta este cea care a suportat toate cheltuielile necesare soluţionării procesului,respective 2.236 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar ,1.000 lei onorariul expertului şi 1.400 lei onorariul avocatului.

Raportat la suma admisă de instanţă,la care s-a adugat valoarea bunurilor ridicate,rezultă că taxa judiciară de timbru pentru suma de 23.220 lei este de 1.504 lei la care se adaugă valoarea de 5 lei a timbrului judiciar,in total 1.509 lei,sumă la care se adaugă cea de 1.000 lei,onorariu expert şi suma de 700 lei,onorariu avocat,instanţa,in baza prevederilor art.274 alin.3 cod proc.civilă, înţelegând să reducă cu 700 lei onorariul de 1.400 lei, având in vedere că apărătorul a asigurat reprezentarea reclamantei numai la două termen de judecată iar la cercetarea la faţa locului nu s-a înfăţişat.

La suma totală rezultată de 3.209 lei instanţa va adăuga şi suma de 932,90 lei cheltuieli judiciare in recurs,din care suma de 432,90 lei taxă judiciară de timbru şi 500 lei onorariu avocat,in total,in temeiul prevederilor art.274,276 şi 277 cod proc.civilă instanţa urmând să oblige pârâţii,in solidar,la plata câtre reclamantă,a sumei de 4.141,90 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cum in recurs reclamanta a primit ajutor public judiciar,conform, prevederilor OUG nr.51/2008,sub forma scutirii de plata sumei de 432,90 lei,in  temeiul prevederilor art.18 alin.1 din OUG nr.51/2008 va obliga pârâţii,în solidar,la restituirea către stat a sumei de 432,90 lei reprezentând taxă judiciară de timbru  de care reclamanta a beneficiat cu titlu de ajutor public judiciar prin încheierea Tribunalului Buzău din data de 14.10.2013.

Hotărârea constituie titlu executoriu pentru recuperarea creanţei statului,comunicându-se din oficiu Serviciului Financiar al oraşului Pogoanele,conform prevederilor art.21 din OUG nr.51/2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 Admite ca întemeiată în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta T. P.,  în contradictoriu cu pârâţii T. I. şi T. M., şi în consecinţă:

Obligă pârâţii, în solidar,la plata către reclamantă a sumei de 18.770 lei reprezentând contravaloarea următoarelor îmbunătăţiri/amenajări/construcţii realizate la locuinţa acestora situată în comuna G. S.,judeţul B.,conform raportului de expertiză întocmit de expertul judiciar Rotaru Mioara,care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- lucrări de amenajare la casa de locuit-capitolul III,pct.1-5 - 9.050 lei  ;

- lucrări de îmbunătăţire executate la anexele gospodăreşti existente-cap.III,pct.2-4 – 3.010 lei;

-executat anexe gospodăreşti-cap.III,pct.3.1.şi 3.7.- 1.660 lei(hambar-pătul-750 lei şi bazin apă 910 lei) ;

-executat utilităţi aferente incintei-cap.III,pct.4.1.şi 4.4 – 5.050 lei(instalaţie apă-3.280 lei şi instalaţie de gaze-1.770 lei).

Obligă pârâţii să restituie reclamantei un boiler electric în valoare de 200 de lei.

Constată că reclamanta a ridicat de la locuinţa pârâţilor următoarele bunuri:frigider, aragaz, maşină de spălat, centrală termică,generator electric şi 15 buc.ţeavă polipropilenă.

Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la restituirea sumei de 7.000 lei reprezentând preţul înscris în contractul de vânzare-cumpărare autentic nr.4032/17.12.2004.

Obligă pârâţii,în solidar,la plata către reclamantă a sumei de 4.141,90 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care suma de 3.209 lei la judecata în fond, reprezentând taxă judiciară de timbru la valoarea admisă la care s-a adăugat valoarea bunurilor ridicate şi timbru judiciar-1.509 lei,onorariul expertului-1.000 lei şi onorariul avocatului-700 lei,prin reducerea cu 700 de lei a acestuia,conform prevederilor art.274 alin.3 cod proc.civilă şi suma de 932,90 lei în recurs reprezentând taxă judiciară de timbru-432,90 lei şi onorariu avocat 500 lei.

În temeiul prevederilor art.18 alin.1 din OUG nr.51/2008 obligă pârâţii,în solidar,la restituirea către stat a sumei de 432,90 lei reprezentând taxă judiciară de timbru în recurs de care reclamanta a beneficiat cu titlu de ajutor public judiciar prin încheierea Tribunalului Buzău din data de 14.10.2013.

Hotărârea constituie titlu executoriu pentru recuperarea creanţei statului,comunicându-se din oficiu Serviciului Financiar al oraşului Pogoanele,conform prevederilor art.21 din OUG nr.51/2008.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la data comunicării.