Alte cereri

Sentinţă civilă 1018 din 06.04.2016


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

 JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 95/32/2016  alte cereri 

Înreg.  19.02.2016 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1018

Şedinţa publică din data de 06.04.2016

Instanţa constituită din:

Preşedinte – Anca Crăciun

Grefier – Florentina Cristian

Pe rol se află cauza civilă formulată  de reclamantul … cu domiciliul ales la cabinet de avocat Paraschiv Ciprian- Ionuţ din …, în contradictoriu cu pârâţii … cu sediul în …, … cu sediul în …, … domiciliat în …. având ca obiect  alte cereri - excepţie nelegalitate act administrativ.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat Paraschiv Ciprian Ionuţ pentru reclamant şi pârâtul …, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

În temeiul art. 219 Cod procedură civilă instanţa procedează la identificarea pârâtului prezent. Pârâtul … este identificat cu BI seria … nr. …, CNP …..

Instanţa constată că este primul termen cu părţile legal citate şi Curtea de Apel Bacău, prin regulatorul de competenţă a stabilit că Judecătoria Oneşti este competentă pentru soluţionarea cauzei.

Instanţa pune în discuţie durata soluţionării cauzei.

Avocatul reclamantului consideră necesar pentru soluţionarea cauzei un termen de şase luni.

Pârâtul …. lasă la aprecierea instanţei durata soluţionării cauzei. Revine şi consideră necesar un termen de două luni pentru soluţionarea cauzei.

Instanţa estimează durata necesară soluţionării cauzei ca fiind de 30 de zile.

Instanţa pune în discuţie  excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtul Miron Petru în cea ce priveşte autorizaţia de construire nr. 38/1999.

Pârâtul Miron Petru arată că nu ştie exact care este numele reclamantului … sau …întrucât a fost dactilografiat în diferite feluri.

Instanţa precizează că sunt simple erori materiale care nu au autoritate asupra mersului dosarului.

Pârâtul … susţine că la faţa locului au venit oamenii primăriei, gardul făcându-l pe vechiul amplasament. Consideră că această cauză s-a judecat şi în dosarul nr. 3551/270/2007.

Avocatul reclamantului solicită respingerea autorităţii de lucru judecat, arată că nu a fost pusă în discuţie legalitatea autorizaţiei de construire.

Instanţa respinge excepţia autorităţii de lucru judecat întrucât nu a mai existat un litigiu între aceleaşi părţi cu acelaşi obiect, iar dosarul nr. 3551/270/2007 invocat de pârât a avut ca obiect obligaţia de a face.

 Instanţa acordă cuvântul pe probatoriul care urmează să fie administrat în cauză.

Reclamantul, prin avocat Paraschiv Ciprian Ionuţ solicită proba cu înscrisuri, cu expertiza pentru a dovedi nelegalitatea autorizaţiei de construire şi cui aparţine această suprafaţă de teren.

Pârâtul …. nu solicită nici o probă, întrucât dacă nu era proprietarul terenului nu obţinea autorizaţia de construire. Arată că nu poate fi drum sătesc prin curtea lui.

Instanţa încuviinţează pentru reclamant în temeiul art. 255 coroborat cu art. 258 Cod procedură civilă proba cu înscrisuri şi respinge proba cu expertiza topo cadastrală ca neutilă cauzei faţă de obiectul cauzei; încuviinţează şi pentru pârâtul …. proba cu înscrisuri.

Conform art. 244 al. 1 Cod procedură civilă, instanţa declară închisă cercetarea procesului.

Întrebaţi fiind de către instanţă, în temeiul art. 392 Cod procedură civilă, reprezentantul reclamantei şi pârâtul prezent declară că nu mai au de formulat alte cereri sau alte incidente de invocat şi că sunt de acord cu dezbaterea fondului la acest termen.

Fiind deschise dezbaterile asupra fondului, reprezentantul reclamantei avocat Paraschiv Ciprian Ionuţ  solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se constate nelegalitatea autorizaţiei de construire eliberată de Primăria …, defunctul …ă nu a făcut dovada titlului de proprietate, s-au făcut rapoarte de expertiză de unde rezultă că terenul în cauză aparţine Primăriei ….  Fără cheltuieli de judecată.

Pârâtul …. consideră că autorizaţia de construire a fost eliberată în baza titlului de proprietate a tatălui său, iar în baza titlului de proprietate s-a construit şi gardul, nu poate fi drum sătesc pe terenul său, aşa cum apare în expertiză.

Avocat Paraschiv Ciprian Ionuţ  învederează că este o chestiune invocată de experţi. Prin ridicarea gardului s-a micşorat valoarea terenului reclamantului cu valoarea de 60.000 euro.

Pârâtul … arată că tatăl reclamantului nu a introdus nici o acţiune împotriva autorizaţiei de construire.

În baza art. 394 al. 1 Cod procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile în fond şi rămâne în pronunţare asupra cauzei.

După închiderea dezbaterilor, pârâtul …. a solicitat plata cheltuielilor de judecată efectuate şi a depus un set de bilete de călătorie.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată având ca obiect alte cereri – excepţie de nelegalitate, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.07.2015, sub numărul 3672/270/2015, ca urmare a disjungerii din dosarul nr. 830/270/2015 al aceleiaşi instanţe, conform încheierii din 25.06.2015, reclamantul … a invocat în contradictoriu cu pârâţii … şi …, excepţia de nelegalitate a autorizaţiei de construcţie nr. 38/1999.

În motivarea excepţiei reclamantul a arătat în esenţă că, deşi autorul pârâtului cunoştea că în baza Titlului de proprietate nr. 113167 din 13.09.1995 avea dreptul la suprafaţa de 548 mp, acesta a solicitat eliberarea Autorizaţiei de construire nr. 38/1999, a procedat la edificarea gardului şi a îngrădit în plus suprafaţa de 106,8 mp care face parte din DS 1881, fiind proprietatea oraşului ….

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 4 din Legea 554/2004.

În probaţiune reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi expertiză topo-cadastru.

Pârâtul …. a depus la dosar întâmpinare (filele 14-16), prin care a invocat pe cale de excepţie autoritatea de lucru judecat faţă de dosarul nr. 3551/270/2007 soluţionat în mod definitiv şi irevocabil prin decizia nr. 1837 din 20.06.2008, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată ca urmare a faptului că suprafaţa la care reclamantul face referire este inclusă în suprafaţa asupra căreia pârâtul este proprietar.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 118 C.pr.civ,.

În probaţiune pârâtul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri (filele 17-22).

La data de 24.07.2015 prin serviciul Registratură pârâtele Oraşul …  şi Primăria …. au depus la dosar întâmpinare (filele 27-29), prin care au invocat pe cale de excepţie autoritatea de lucru judecat faţă de dosarele nr. 1865/2004 şi nr. 3551/270/2007, iar pe fond au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205-208, 430-432 C.pr.civ, C.civ, Legea 18/1991.

În probaţiune pârâtele au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri (filele 17-22).

La termenul din 24.09.2015 instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Oneşti.

Prin sentinţa civilă nr. 2417/22.10.2015 instanţa a admis această excepţie şi a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Bacău.

Prin sentinţa nr. 46/20.01.2016 Tribunalul Bacău a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Oneşti şi a înaintat dosarul Curţii de Apel Bacău pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

La Curtea de Apel Bacău dosarul a fost înregistrat sub nr. 95/32/2016, iar prin sentinţa nr. 5/CC/08.02.2016 s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oneşti.

La Judecătoria Oneşti dosarul a fost înregistrat la data de 19.02.2016.

La termenul din 06.04.2016 instanţa a pus în discuţie excepţia autorităţii de lucru judecat pe care a respins-o pentru considerentele consemnate în practica, iar în privinţa probelor, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul este proprietar asupra unei suprafeţe de 2200 mp în tarlaua 66 parcela 1884, iar pârâtul …. este proprietar asupra suprafeţelor de 347 mp în tarlaua 66 parcela 1883 şi 548 mp în tarlaua 66 parcela 1880, conform titlului de proprietate nr. 113167/13.10.1995 eliberat pe numele autorului pârâtului, ...

În baza acestui titlu de proprietate i s-a eliberat lui … autorizaţia de construire nr. 38/17.05.1999 (fila 10 I dosar fond) prin care s-a autorizat executarea lucrărilor de construcţie gard faţadă în lungime de 56,90 metri liniari, terenul fiind situat în oraşul …, pe strada …nr. ..

Reclamantul susţine că, prin construirea acestui gard, autorul pârâtului a îngrădit şi o suprafaţă suplimentară de 106,80 mp, parte din drumul sătesc 1881, această suprafaţă se află în partea din faţă a imobilului proprietatea reclamantului, iar prin ocuparea abuzivă a acestei suprafeţe frontul proprietăţii reclamantului la stradă a fost redus cu 18,5 metri şi a scăzut foarte mult valoarea proprietăţii.

Pentru a rezolva această situaţie, reclamantul a promovat o acţiune în constatare drept de proprietate – dosar nr. 830/270/2015 – prin care solicită a se constata că proprietar al acestei suprafeţe de teren este UAT …, iar în cadrul acestui dosar a invocat excepţia de nelegalitate a autorizaţiei de construire nr. 38/1999, cerere disjunsă şi care face obiectul prezentei cauze.

Pronunţându-se asupra acestei excepţii de nelegalitate, instanţa reţine că între părţi au mai existat două litigii civile cu privire la suprafaţa de teren şi gardul din speţă, ce au făcut obiectul dosarelor nr. 1865/2004 şi 3551/270/2007 pe rolul Judecătoriei Oneşti.

Astfel, în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. 1865/2004, reclamantul …, în contradictoriu cu pârâţii …, …, …., a solicitat anularea titlului de proprietate nr. 113167/13.10.1995 pentru suprafaţa de 60 de mp, ridicarea gardului ridicat pe proprietatea sa, stabilirea liniei de hotar între proprietăţile părţilor, obligarea pârâtului să-i permită accesul la stradă.

Prin sentinţa civilă nr. 66/06.01.2005 instanţa a respins cererea, cu excepţia cererii de grăniţuire şi a stabilit linia de hotar între proprietăţile părţilor.

Prin decizia civilă nr. 427/A/25.11.2005 Tribunalul Bacău a admis apelul şi a schimbat în parte sentinţa în sensul că l-a obligat pe pârâtul …. să ridice gardul construit pe aliniamentul 2-3-4 evidenţiat în expertiză.

În dosarul nr. 3551/270/2007 acelaşi reclamant … i-a chemat în judecată pe pârâţii … şi Primăria ….., solicitând obligarea pârâtului să-şi ridice gardul construit pe o lungime de 26,09 ml.

Prin sentinţa civilă nr. 1837/20.06.2008 instanţa a respins acţiunea reclamantului motivat de faptul că amplasamentul gardului respectă dimensiunile de 19,22 m cu terenul reclamantului şi de 7,75 m dinspre strada ….

Prin decizia civilă nr. 313/A/2009 Tribunalul Bacău a respins apelul, reţinându-se în considerente că „intimatul (Miron Petru) a edificat acest gard în baza unei autorizaţii de construire valabile, aceasta fiind emisă de organul administrativ care, potrivit art. 2 din Legea nr. 213/1998, exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia, în condiţiile legii, asupra parcelei DS 1881 la limita căreia gardul a fost ridicat”.

Prin decizia civilă nr. 1280/08.11.2010 Curtea de Apel Bacău a respins recursul, menţinând în considerente aprecierile cu privire la existenţa unei autorizaţii de construire valabile.

Instanţa reţine că în speţă reclamantul a invocat excepţia de nelegalitate a autorizaţiei nr. 38/1999, însă motivele de nelegalitate arătate nu ţin de eliberarea unei autorizaţii cu nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 50/1991 aplicabile în materie, ci ţin tot de fondul dreptului de proprietate, de deschiderea proprietăţilor la stradă, de ridicarea gardului pe un teren ce nu este proprietatea pârâtului, ci a UAT …. Trebuie precizat că UAT …, prin întâmpinarea depusă la dosar, a susţinut contrariul, că terenul de 106,80 mp nu aparţine domeniului public al unităţii administrativ teritoriale.

Aceste aspecte invocate ca motive de nelegalitate a autorizaţiei de construire au fost soluţionate cu autoritate de lucru judecat prin hotărârile menţionate anterior.

Instanţa a respins la termenul din 06.04.2016 excepţia autorităţii de lucru judecat pe considerentul că cele două dosare nu au acelaşi obiect.

Însă potrivit dispoziţiilor art. 430 Cod procedură civilă:

Autoritatea de lucru judecat

(1) Hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.

(2) Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.

(3) Hotărârea judecătorească prin care se ia o măsură provizorie nu are autoritate de lucru judecat asupra fondului.

(4) Când hotărârea este supusă apelului sau recursului, autoritatea de lucru judecat este provizorie.

(5) Hotărârea atacată cu contestaţia în anulare sau revizuire îşi păstrează autoritatea de lucru judecat până ce va fi înlocuită cu o altă hotărâre.

În consecinţă, având în vedere că motivele de nelegalitate invocate de reclamant sunt motive ce ţin de fondul dreptului de proprietate, de ridicarea unui gard care nu este proprietatea pârâtului, chestiuni litigioase ce au fost tranşate în dosarele menţionate anterior, cu autoritate de lucru judecat, instanţa va respinge prezenta cerere prin care a fost invocată excepţia de nelegalitate a autorizaţiei de construire nr. 38/1999.

Pârâtul … a solicitat plata cheltuielilor de judecată reprezentând cheltuieli de transport, însă a depus bilete de călătorie după închiderea dezbaterilor, astfel că instanţa va respinge această cerere, conform art. 394 alin. 3 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge excepţia de nelegalitate invocată de reclamantul …. cu domiciliul ales la cabinet de avocat Paraschiv Ciprian- Ionuţ din …., în contradictoriu cu pârâţii ….. cu sediul în …, … cu sediul în …, … domiciliat în …

Respinge cererea pârâtului … cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat Paraschiv Ciprian din … în contradictoriu cu pârâţii … cu sediul în …, … cu sediul în …, …, CNP …, domiciliat în …., de obligare la plata cheltuielilor de judecată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.04.2016.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

Anca Crăciun Florentina Cristian

A.C/F.C 7ex 16.05.2016

Comunicat 1 recl.+4 pârâţi  16.05.2016

Domenii speta