Validare poprire

Sentinţă civilă 976 din 01.04.2016


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA  ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6765/270/2015 - validare poprire -

Înreg. 15.12.2015

SENTINŢA CIVILĂ NR.976

Şedinţa publică din data de 01.04.2016

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

Preşedinte –  Adam Daniel Eugen

Grefier – Ionescu Laureta

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect validare poprire formulată de creditoarea …. în contradictoriu cu debitoarea … şi cu terţul poprit …

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, faţă de lipsa părţilor, instanţa lasă cauza la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că s-a depus la dosar, prin compartimentul registratură, răspuns la adresa emisă la termenul anterior de către I.T.M. Bacău.

Conform art.244 Cod procedură civilă instanţa declară terminată cercetarea procesului şi, nemaifiind alte cereri, constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

I  N  S  T  A  N  T  A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 15.12.2015, sub nr. 6765/270/2015, …. cu sediu ales în …., a solicitat în contradictoriu cu debitoarea …., cu domiciliul în … şi cu terţul poprit …., cu sediul în …, validarea popririi în mâinile terţului poprit pe salariul debitoarei,  până la concurenţa sumei de 11.135,26 lei reprezentând debit urmărit şi cheltuieli de executare în dosarul de executare nr.633/2014.

În motivare se arată că pe rolul SCPEJ Prisecariu şi Ciobanu a fost înregistrat dosarul de executare nr.633/2014, executorul judecătoresc dispunând înfiinţarea popririi asupra salariului debitoarei pe care aceasta îl obţine de la terţul poprit. La data de 03.11.2015 a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi, adresă ce a fost comunicată la data de 09.11.2015, prin care terţul poprit a fost obligat la plata prin reţinere lunară din salariul debitoarei a 1/3 a sumei reprezentând debit, terţ poprit ce nu a dat curs solicitării.

În drept, cererea a fost motivată pe dispoziţiile art.789 şi urm. din Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar, în copie, încheierea nr.2214 din 13.06.2014 (fila 7), încheierea din data de 16.06.2014 emisă în dosarul de executare nr.633/2014 (fila 8), adresa nr.17745/19.102015 emisă de CNPP (fila 9), adresa de înfiinţare a popririi (fila 10), dovadă comunicare (fila 11), adresă către debitoare prin care i se face cunoscut că s-a procedat la înfiinţarea popririi asupra salariului (fila 12), dovadă comunicare (fila 13).

Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 de lei.

Debitorul şi terţul poprit  nu au formulat întâmpinări.

Instanţa, constatând că este admisibilă şi că poate duce la soluţionarea cauzei, a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, conform art.255 raportat la art.258 din Codul de procedură civilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 2214/13.06.2014, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 3602/270/2014, a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite împotriva debitoarei …., în temeiul titlului executoriu contractul de credit nr.536/16.02.2007.

Ca urmare a admiterii cererii de încuviinţare a executării silite, a fost format dosarul de executare silită nr. 633/2014 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti „Prisecariu şi Ciobanu”, în cadrul căruia la data de 03.11.2015 a fost emisă către terţul poprit adresa de înfiinţare a popririi asupra salariului debitoarei …., până la încasarea sumei de 11.135,26 lei, adresă comunicată terţului poprit la data de 09.11.2015.

Conform dispoziţiilor art. 789 alin.1 Cod pr. civ. „Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”, iar conform alin. 4 „dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Din adresa nr. R3252 din 18.03.2016 emisă de ITM Bacău (fila 27) rezultă că debitoarea … a fost salariată la terţul poprit în perioada 24.07.2015 – 24.11.2015 ca femeie de serviciu.

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa va admite cererea şi va valida poprirea înfiinţată prin adresa de înfiinţare a popririi din data de 03.11.2015 emisă de S.C.P.E.J. „Prisecariu Cezar Sorin” în dosarul de executare nr.633/2014 şi comunicată terţului poprit la data de 09.11.2015 şi va obliga terţul poprit …. să plătească către ….., din venitul salarial net al debitoarei … realizat în perioada 09.11.2015 – 24.11.2015, o sumă de bani în limitele prevăzute de lege, până la concurenţa sumei de 11.135,26 lei, menţionată în adresa de înfiinţare a popririi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de …., cu sediul ales în …, CUI …, J40/…, în contradictoriu cu debitoarea …, CNP …, domiciliată în … şi cu terţul poprit …., cu sediul în..

Validează poprirea înfiinţată prin adresa de înfiinţare a popririi din data de  03.11.2015 emisă de SCPEJ Prisecariu şi Ciobanu în dosarul de executare nr. 633/2014 şi comunicată terţului poprit la data de 09.11.2015.

Obligă terţul poprit ... să plătească către ..., din venitul salarial net al debitoarei … realizat în perioada 09.11.2015 – 24.11.2015, o sumă de bani în limitele prevăzute de lege, până la concurenţa sumei de 11.135,26 lei, menţionată în adresa de înfiinţare a popririi. 

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01.04.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Tehnored. A.D.E./L.I. – 10.05.2016

Ex,.5Com.părţi 3 ex. – 10.05.016

Domenii speta