Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă 150 din 28.10.2015


Dosar nr. XXXX/193/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

Secţia civilă

S E N T I N Ţ A  nr.  XXXX

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE –

GREFIER – 

Pe rol se află judecarea cererii având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară formulată de petentele P. M. şi G. M..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx, fiind consemnate în încheierea de şedinţă corespunzătoare, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru data de astăzi.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de xx.xx.xxxx sub nr. XXXX/193/2015 (filele 3-4 dosar), petentele P. M. şi G. M. au atacat încheierea de reexaminare nr. XXXXX prin care O.C.P.I. Botoşani a respins cererea adresată registratorului şef.

Se cere admiterea plângerii în sensul ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului format din casă, construită din chirpici, acoperită cu tablă, compusă din două camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă construită la sol de 80 m.p., identificată cu nr. cadastral XXXXX-XX şi anexă gospodărească construită din chirpici şi acoperită cu tablă, în suprafaţă construită de 40 m.p., identificată cu nr. cadastral XXXXX-XX, amplasate în com. X, jud. Botoşani, în indiviziune şi în cotă de ½.

În fapt, se arată că petentele sunt moştenitoarele defunctului P. A., decedat la data de xx.xx.xxxx, respectiv P. M., are calitatea de soţie supravieţuitoare şi G. M., are calitatea de nepoată de fiică predecedată, situaţie confirmată de certificatul de moştenitor emis după P. A. nr. X/xx.xx.xxxx. 

Se arată că prin acest certificat de moştenitor s-au stabilit moştenitorii defunctului, cotele acestora, precum şi masa succesorală, compusă din imobilul casă de locuit, dobândit în timpul căsătoriei, mai multe suprafeţe de teren şi cota de ½ din imobilul descris anterior, înscris în C.F. XXXXX UAT X.

Despre diferenţa de cotă de ½ se arată că aparţine fratelui defunctului, numitul P. I., imobilul provenind din moştenirea părintească a celor doi.

Se arată în acest sens despre casă şi anexă că au fost edificate de către părinţii celor doi, P. G. şi H., în anul 1921 şi că sunt amplasate pe suprafaţa de 2.100 m.p. teren, înscrisă în T.P. nr. XXXXX/xx.xx.xxxx în p.c. XXX/X intravilan.

Susţin petentele că în luna ianuarie 2015 au dorit să intabuleze toate imobilele din certificatul de moştenitor, că au intabulat terenul, dar, pentru cota de ½ din casă şi anexă au primit din partea O.C.P.I. Botoşani încheiere de respingere împotriva căreia au formulat cerere de reexaminare, de asemenea respinsă.

Precizează petentele că au depus toate înscrisurile solicitate cu privire la imobile, au făcut dovezi cu privire la calitatea de moştenitori şi calitatea de proprietari ai imobilelor a celor doi fraţi, P. A. şi P. I., dar cu toate acestea cererea de intabulare a fost respinsă.

Petentele ataşează înscrisuri la plângere (filele 13-20 dosar) şi solicită să se dispună depunerea la dosar de către O.C.P.I. Botoşani a documentaţiei care a stat la baza încheierii de respingere a intabulării şi a încheierii de respingere a cererii de reexaminare.

În cauză, a formulat întâmpinare instituţia emitentă a încheierii atacate, O.C.P.I. Botoşani (filele 23-25 dosar), prin care invocă excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, invocând lipsa unui interes propriu în cauză, precum şi decizia Î.C.C.J. nr. 72/2007, din care concluzionează că încheierile registratorilor sunt supuse controlului instanţelor de contencios administrativ special, conform Legii nr. 7/1996, iar în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 7/1996 „soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară (…) se face fără citarea oficiului”.

Pe fond, se arată că respingerea cererii este motivată de faptul că din certificatul pentru atestarea faptului că petentul este cunoscut ca proprietar asupra construcţiilor, nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, emis de primăria com. X, rezultă că acestea au fost construite în anii 1921 şi respectiv 1973, iar proprietarii lor, P. A. şi M., s-au născut în anii 1928 şi respectiv 1933, relevându-se astfel neconcordanţe ce au constituit piedici la înscriere.

Se mai arată că, ulterior respingerii cererii de înscriere a celor două construcţii, nu s-a formulat şi depus nici o altă cerere prin care să se solicite înscrierea şi la care să se depună acte în măsură să justifice neconcordanţele cu privire la proprietari, ori cu privire la anii edificării casei şi grajdului, pentru ca astfel cererea de intabulare a dreptului de proprietate înregistrată de petente să fie considerată admisibilă.

În cadrul reexaminării s-a constatat în plus că nu era anexată la cerere o documentaţie cadastrală care să cuprindă descrierea construcţiilor şi că nu era dovedită plata tarifului de 0,05% din valoarea de impozitare, astfel că soluţia de respingere a cererii de reexaminare este apreciată ca fiind legală şi temeinică şi se solicită menţinerea acesteia.

Apărarea formulată de O.C.P.I. este însoţită de documentaţia de la filele 27-42 dosar.

Instanţa a pus în vedere petentelor prin încheierea din xx.xx.xxxx să aducă lămuriri privind plata tarifului şi pentru înscrierea construcţiilor în cartea funciară, aspecte care însă nu au mai fost detaliate de părţi, care nu au mai formulat nici probe suplimentare faţă de acelea puse la dispoziţie de către O.C.P.I. Botoşani.  Totodată, s-a clarificat cadrul procesual, apărătoarea petentelor precizând că nu a înţeles să se judece în contradictoriu cu O.C.P.I. Botoşani, aspect vizibil şi în cererea introductivă, astfel că excepţia este invocată din eroare.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că este învestită cu judecarea unei  plângeri împotriva încheierii de carte funciară, formulată în baza art. 31 alin. (3) şi (4) Legea nr. 7/1996.

În fapt, petenta G. M. s-a adresat Oficiului prin B.N.P. solicitând intabularea unui certificat de moştenitor şi a actului de lichidare a regimului comunităţii legale, depunând ca probă certificatul pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar.

Prin certificatul de moştenitor nr. X/xx.xx.xxxx (filele 28-29 dosar) notarul public a constatat că de pe urma defunctului P. A., decedat la data de xx.xx.xxxx, cu ultimul domiciliu în localitatea Y, com. X, jud. Botoşani, au rămas ca moştenitori numita P. M., în calitate de soţie supravieţuitoare pentru cota de 1/4 şi numita G. M., nepoată de la fiica P. S. – M., predecedată la data de xx.xx.xxxx, pentru cota de ¾.

Cu privire la bunurile lăsate de defunct, s-a precizat că acesta a fost căsătorit sub regimul matrimonial al comunităţii legale, regim care a fost lichidat prin actul autentic nr. XXX/xx.xx.xxxx, depus la fila 30 dosar.

Potrivit actului de lichidare bunurile imobile proprii ale defunctului sunt terenuri intravilane şi extravilane înscrise în T.P. nr. XXXXXX/xx.xx.xxxx, obţinute prin reconstituirea dreptului de proprietate şi cota de ½ din dreptul de proprietate asupra terenului de 2.100 m.p. intravilan, împreună cu o casă şi o anexă construită de părinţii lui pe acest teren, înscris în T.P. nr. XXXXX/xx.xx.xxxx, restul cotei de ½ revenind fratelui P. I..

În certificatul de moştenitor s-au introdus aceste imobile şi s-a cerut O.C.P.I. Botoşani înscrierea lor, cu menţiunea că în ce priveşte terenurile, acestea erau deja intabulate, spre deosebire de construcţii, despre care nu există înregistrări, neexistând documente primare care să ateste direct dobândirea (transmiterea) dreptului de proprietate în patrimoniul autorului petentelor.

Singura probă prezentată de petente este certificatul pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar, din care rezultă că defunctul P. A. figurează înscris în registrul agricol al loc. Y, com. X, cu o cotă de ½ din imobilul teren de 1.200 m.p. şi casa de locuit edificată pe acesta în anul 1921, precum şi anexa gospodărească.

Din certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local (fila 39 dosar), rezultă că asupra terenului de 2.100 m.p. din p.c. XXX/X intravilan Y, înscris în T.P. nr. XXXXX/XXXX şi asupra casei şi anexei în litigiu, numiţii P. A., decedat la data de xx.xx.xxxx şi P. I., decedat la date de xx.xx.xxxx, au fiecare câte o cotă de ½ din dreptul de proprietate.

Prin încheierea nr. XXXX/xx.xx.xxxx se intabulează dreptul de proprietate asupra terenului de 2.100 m.p. în C.F. XXXXX/UAT X, în favoarea lui P. A. şi P. I., decedat la acea dată, respingându-se însă cererea de intabulare a construcţiilor de pe acest teren, a căror intabulare s-a cerut şi de către petente ulterior, făcând obiectul prezentei plângeri, cu motivarea că, rezultă din certificatul de atestare prezentat că este incert când au fost construite casa şi anexa în anii 1921 şi 1973 şi că nu se poate stabili care sunt proprietarii de drept ai acestora (P. A. fiind născut în anul 1928, iar P. M. în anul 1933).

Situaţia de fapt din cauză este vizată de art. 13 din Legea nr. 7/1996, corect identificată şi în încheierea de respingere nr. XXXX/xx.xx.xxxx, dar neaplicată întocmai.

Astfel, în cazul imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice, în lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt asupra imobilului, în baza identificării efectuate de persoanele menţionate la art. 12 alin. (9), cu ocazia efectuării măsurătorilor şi sub condiţia prezentării următoarelor documente:

-fişa de date a imobilului semnată de posesor şi de persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;

-adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale care atestă că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar şi că imobilul nu face parte din domeniul public sau privat al statului/unităţii administrativ teritoriale.

Prin urmare legea, în scopul ordonării cadastrale a proprietăţilor imobiliare stabileşte condiţii mai facile de probă pentru dreptul de proprietate în astfel de situaţii ca în speţă, fără a avea în vedere acea ipoteză în care înregistrarea proprietăţii este impusă de necesităţi subiective ale persoanelor, cum ar fi dezbaterea unei succesiuni sau vânzarea unor bunuri, tocmai pentru a permite circuitul juridic al drepturilor de proprietate.

Prin crearea unor obstacole neprevăzute în lege, această circulaţie a bunurilor imobile şi a drepturilor cu privire la ele este blocată, ca în cauză, ani de zile, aspect ce contravine legii şi îngrădeşte exercitarea liberă a dreptului de proprietate.

În cauză s-a probat astfel cum se cerea în lege că ar fi necesar şi suficient în sensul că defunctul P. A. este cunoscut ca proprietar, alături de fratele P. I., în prezent decedat, ambii având câte o cotă de ½ din imobilele construite, ca şi din terenul intravilan, de 2.100 m.p., deja intabulat şi plătind la zi impozitele datorate, conform filei 39 dosar, şi după decesul lui I., conform filei 20 dosar.

Cu atât mai mult este necesar şi suficient să se ţină seama de atestarea autorităţii locale privitoare la exercitarea posesiei sub nume de proprietar, la intabularea făcută la cerere, ca în speţă, de vreme ce din oficiu, de la lege o asemenea probă e suficientă la înregistrarea sistematică, astfel că urmează a fi admisă plângerea, a fi anulată încheierea de reexaminare atacată şi a se înscrie în cartea funciară certificatul de moştenitor şi actul de lichidare a regimului comunităţilor legale, în scopul intabulării dreptului de proprietate asupra celor două construcţii în cotele stabilite de notar, de ¼ în favoarea soţiei supravieţuitoare şi de ¾ în favoarea nepoatei de fiică predecedată, cote ce se aplică asupra cotei de ½ din construcţii, transmisă prin succesiune de la defunctul P. A..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

Admite plângerea împotriva încheierii de carte funciară formulată de petentele P. M., cu domiciliul în sat Y, com. X, jud. Botoşani şi G. M., cu domiciliul în sat X, localitatea Y, str. X nr. Y, jud. Suceava, şi în consecinţă: anulează încheierea de reexaminare nr. XXXXX/xx.xx.xxxx dată de O.C.P.I. Botoşani cu privire la încheierea de respingere nr. XXXX/xx.xx.xxxx.

Admite cererea adresată de petente către O.C.P.I. de înscriere a dreptului de proprietate în baza: certificatului de moştenitor nr. X/xx.xx.xxxx emis de B.N.P. N. A. Botoşani, actului de lichidare a regimului comunităţii legale, autentificat sub nr. XXX/XXXX la B.N.P. N. A. Botoşani şi a certificatului pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar nr. XXX/xx.xx.xxxx emis de Primăria com. X, jud. Botoşani, în favoarea petentelor asupra imobilului înscris în C.F. XXXXX/X.

Dispune intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului format din casă construită din chirpici, acoperită cu tablă, compusă din două camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă construită la sol de 80 m.p., identificată cu nr. cadastral XXXXX-XX şi anexă gospodărească construită din chirpici şi acoperită cu tablă în suprafaţă construită de 40 m.p., identificat cu nr. cadastral XXXXX – C2, amplasate în com. X, jud. Botoşani, în cote indivize de câte 1/2 pentru fiecare petentă.

Cu drept de apel la Tribunalul Botoşani în termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria Botoşani.

Pronunţată în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta