Contestaţie act administrativ fiscal

Sentinţă civilă **** din 08.10.2015


Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ Nr.

Şedinţa publică din data de 08 Octombrie 2015

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: Carmen Elena Iliescu

Grefier: Liliana Magdalena Curelea

Pe rol judecarea cauzei de contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant …., în contradictoriu cu pârâta ….., având ca obiect contestaţie act administrativ fiscal decizia nr…...

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi a răspuns reclamanta prin avocat ales, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

În aplicarea dispoziţiilor art. 131 C.pr.civ., Tribunalul constată că este competent în soluţionarea prezentului litigiu.

Nemaifiind alte cereri preliminarii de formulat, Tribunalul acordă cuvântul pe probe.

Reprezentanta reclamantei, având cuvântul, solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar. Arată că solicită şi proba cu expertiză pentru care depune obiectivele, în două exemplare.

În urma deliberării, Tribunalul încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar. Respinge proba cu expertiza ca nefiind utilă soluţionări cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Tribunalul constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentanta reclamantei, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată. solicită a se observa faptul să reclamanta a depus decontul de TVA iar sumele au fost rambursate cu întârziere. Cu cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru, iar restul cheltuielilor pe cale separată.

Tribunalul reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cererii, constată:

Prin cererea îregistrată pe rolul acestei instaţe la data de …., sub nr. ….. reclamanta ….., în contradictoriu cu pârâta ….. …., a solicitat anularea deciziei nr….., date în soluţionarea administrativă a contestaţiei, a deciziei de respingere nr……, prin care a fost respinsă cererea de acordare a dobânzilor şi obligarea pârâtei la plata sumei de ….. lei reprezentând dobânzi pentru efectuarea activităţii de inspecţie fiscală de către parata cu nerespectarea termenelor şi a dispoziţiilor legale privind soluţionarea deconturilor negative de TVA; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că începând cu luna octombrie …. si până în luna septembrie …., Societatea reclamantă a depus la autorităţile fiscale competente cereri privind rambursarea de TVA aferentă perioadei septembrie ….-saugust …..

A menţionat că pentru stabilirea termenului de soluţionare a cererilor noastre a avut în vedere dispoziţiile art. 70 din Codul de Procedură fiscală care stipulează în mod expres ca : "Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare."

Dobânzile au fost calculate, în conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Codul de procedura fiscala, pentru sumele ce au fost restituite efectiv ca urmare a cererilor noastre de decont negativ (coeficientul de dobânda aplicat fiind 0,04%).

A arătat că cererile societăţii sale au fost toate soluţionate cu întârziere, pentru anumite perioade termenul fiind nepermis de îndelungat  (mai mult de un an calendaristic).

În final, a fost admisă la rambursare suma de …. lei, sumă ce a fost achitată astfel: pentru suma de …. lei, organul fiscal a avut intenţia rambursării la …., iar pentru suma de … lei la data de …..

În aceste condiţii, apreciază că solicitarea sa de obligarea pârâtei la plata dobânzilor reprezintă un demers de normalizare şi responsabilizare a instituţiei statului.

A precizat că, în opinia sa, obligaţia organului fiscal de a achita dobânzi este generată de neachitarea unei sume datorate la scadenţă, care este de natura să atragă dobânzi, fără a mai fi necesară demonstrarea condiţiilor răspunderii administrativ - patrimoniale.

Pornind de la definiţia dobânzilor dată de legiuitor in art. 120 din Codul de procedura fiscala " Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, "rezulta ca dobânzile sumelor refuzate la rambursare sau acordate cu intarziere sunt o minima reparaţie pe care contribuabilul trebuie sa o primească pentru lipsa de folosinţa a banilor sai pe toata perioada dintre scadenta si plata lor efectiva, acesta fiind practic mijlocul de a asigura neutralitatea TVA si de a-l pune pe contribuabil intr-0 poziţie egala cu concurenţii care au beneficiat de rambursarea tva in termen.

Procedura de soluţionare a deconturilor negative este reglementata in OMFP 263/2010, modificat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2017/2011.

Stabilirea fluxului de prelucrare a deconturilor de TVA si a fluxului de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare a avut drept scop soluţionarea eficientă a cererilor în ordine cronologică în cadrul termenului prevăzut de art. 70 din codul de procedură fiscală, respectiv termenul de 45 de zile.

A invocat jurisprudenţa CJUE care se impune tuturor instanţelor naţionale privind problemele respective de drept comunitar.

În acest context, în cauza C-78/00 CJUE a reţinut că atunci când face referire la rambursare, art.18 alin. A din Directiva a 11 a TVA (care reglementează la nivel de principiu mecanismul de funcţionare a sistemului comun de TVA) nu are în vedere cu siguranţă printre modurile de rambursare vreunul în care contribuabilul îndreptatit la rambursare in calitate de creditor sa fie confruntat cu vreun risc, oricare ar fi acesta; întrucât rambursarea TVA este "unul din elementele esenţiale de aplicare a principiului neutralităţii sistemului comun de TVA, condiţiile stabilite de statele membre in privinţa rambursării nu pot aduce atingere acestui principiu, prin punerea contribuabilului in situaţia de a suporta în tot sau in parte riscul sarcinii tva (paragraful 33)".

De aceea, Curtea Europeana de Justiţie a Uniunii Europene concluzionează: " Statele Membre, prin condiţiile impuse pentru rambursarea TVA, trebuie sa îndreptăţească contribuabilul sa recupereze intr-o maniera adecvata in întregime suma care ii este datorata spre rambursare.Aceasta implica in mod necesar ca rambursarea sa aiba loc intr-o perioada rezonabila de timp, prin plata sau mijloace echivalente si, in orice caz, orice metoda de rambursare adoptata nu trebuie sa genereze vreun risc financiar pentru contribuabil.

Mai mult decât atat, in data 24 octombrie 2013, Curtea Europeana de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat Hotărârea in cauza C-431/12 prin care a răspuns intrebarii preliminare transmise de înalta Curte de Casaţie si Justiţie la solicitarea Rafinăriei Steaua Romana SA, arătând ca "atunci cand rambursarea in favoarea persoanei impozabile a excedentului de TVA intervine dupa trecerea unui termen rezonabil, principiul neutralităţii sistemului fiscal al TVA ului impune ca pierderile financiare astfel generate, in detrimentul persoanei impozabile, prin indisponibilizarea sumelor de bani in cauza sa fie compensate prin plata unor dobânzi de întârziere".

CEJ a menţionat in Hotarararea privind cauza C 431/12 ca articolul 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA trebuie interpretat in sensul ca se opune ca o persoana impozabila care a solicitat rambursarea excedentului de TVA achitata in amonte din TVA pe care o datorează sa nu poată obţine din partea administraţiei fiscale a unui stat membru dobânzi de intarziere aferente rambursării efectuate tardiv de aceasta administraţie pentru o perioada in care erau in vigoare acte administrative care excludeau rambursarea si care au fost anulate ulterior printr o decizie judecătoreasca.

În lumina principiului neutralităţii fiscale, art. 183 din Directiva 2006/112, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2006/138, trebuie intepretat in sensul ca se opune unei reglementari naţionale potrivit căreia termenul normal de rambursare a excedentului de taxa pe valoare adăugata, la expirarea căruia sunt datorate dobânzi de intarziere aferente sumei care trebuie restituita, este prelungit in cazul iniţierii unui control fiscal, aceasta prelungire având drept consecinţa faptul ca dobânzile sunt datorate doar de la data finalizării controlului, cu toate ca excedentul menţionat a făcut deja obiectul unei raportări anterioare.

De asemenea, este important de reţinut ca principiul neutralităţii TVA reprezintă aplicarea în materia TVA a principiului legal general al nediscriminarii. intrucat competitorii nu pot fi trataţi diferit din perspectiva TVA.

Or, daca nu s-ar acorda dobânzi unui contribuabil care beneficiază de rambursare TVA cu intarziere, acesta s-ar afla intr-o poziţie de discriminare fata de un alt contribuabil, competitor de-al sau, care ori nu a fost de pe pe poziţie de rambursare TVA (respectiv, suma TVA aferenta achiztiilor sale a fost mai mare decât suma TVA aferenta livrărilor sale) ori care a beneficiat de o rambursare imediata si fara intarziere a TVA, ceea ce potrivit jurisprudentei Curţii Europene de Justiţie ar fi de neconceput.

Din intreaga argumentaţie prezentata, rezultă că …. este indreptatita si are la indemana un mijloc procedural prin care sa solicite dobânda legala, atunci cand nu au fost respectate termenele legale privind rambursarea unor sume de bani.

Nu are importanta motivul pentru care sumele nu au fost achitate la scadenta, ci dimpotrivă orice întârziere ilicita la rambursarea sau restituirea sumei datorate contribuabilului, indiferent de cauza ei este generatoare de dobânzi.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a tranşat acest lucru in soluţia pronunţata in cauza Steaua Romana (C-431/12) reţinând " Pe de alta parte, trebuie sa se constate ca, din punct de vedere al persoanei impozabile, motivul pentru care rambursarea excedentului de TVAa intervenit cu intarziere este lipsit de importanta. In acest context, nu exista vreo diferenţa pertinenta intre o rambursare târzie intervenita din cauza unei soluţionări administrative cu depăşirea termenelor prevăzute si cea intervenita din cauza unor acte administrative care au exclus in mod nelegal rambursarea si care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătoreasca."

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 124 Cod de procedura fiscala, art. 70 Cod procedură fiscală, OMFP nr. 263/2010, modificat prin OMFP nr. 2017/2011.

Lefal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare dar a depus la dosar actele ce au stat la baza emiterii deciziilor contestate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că reclamanta a solicitat, prin prezentul demers judiciar, anularea deciziei nr….., date în soluţionarea administrativă a contestaţiei, a deciziei de respingere nr….., prin care a fost respinsă cererea de acordare a dobânzilor şi obligarea pârâtei la plata sumei de …. lei reprezentând dobânzi pentru efectuarea activităţii de inspecţie fiscală de către parata cu nerespectarea termenelor si a dispoziţiilor legale privind soluţionarea deconturilor negative de TVA;

 În concret, reclamanta se plânge de refuzul pârâtei a de a aproba plata sumei solicitate, refuz materializat prin emiterea deciziei de respingere nr……, menţinut în urma soluţionării contestaţiei administrative.

În fapt, instanţa constată că, începând cu luna octombrie …., reclamanta a depus cereri de rambursare TVA aferent perioadei septembrie ….-august …..

Cererile depuse începând cu luna octombrie …. au fost incluse în planul de activitate al inspecţiei fiscale aferent lunii iunie ….; în perioada ….. s-a desfăşurat inspecţia fiscală, care a fost suspendată în perioada …. în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare de la alte autorităţi.

La …. a fost reluată inspecţia fiscală şi finalizată prin întocmirea raportului de inspecţie fiscală nr….., fiind emise ulterior deciziile de rambursare şi dispoziţiile de plată.

Din actele depuse, reiese că sumele solicitate prin cererile depuse au fost aprobate la rambursare prin restituire.

Parte din cereri, pentru sumele de …. lei şi …. lei, au fost admise la rambursare prin decizii emise la ….; cu toate că cererile fuseseră depuse la …. respectiv la …., rambursarea dispus la …., anticipat, înainte de finalizarea inspecţiei fiscale, cu toate că cererile fuseseră depuse la … respectiv la …..

Celelalte cereri ai fost admise la rambursare prin decizii emise la …., respeciv …., după finalizarea inspecţiei fiscale.

De asemenea, este de necontestat faptul că sumele aprobate la rambursare au fost restituite la …. respectiv …. (date la care organul fiscal şi-a manifestat intenţia de a rambursa efectiv sumele).

În drept, dispoziţiile naţionale incidente din OUG 92/2003 prevăd:

Art. 117 Restituiri de sume (1)Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume: e) cele de rambursat de la bugetul de stat;

Art. 124 Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 117 alin. (2) şi (2^1) sau la art. 70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.

(2) Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 120 alin. (7) şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori.

De asemenea, art.70 referitor la termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor prevede: (1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

În raport de aceste dispoziţii, se reţine că cererile de rambursare a taxei aferente perioadei septembrie …-august …. nu au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege, iar probele administrate nu fac dovada existenţei vreunei împrejurări care să fi justificat prelungirea acestui termen.

Ca atare, în temeiul dispoziţiilor naţionale, reclamanta este îndreptăţită să solicite dobânzi pentru rambursarea cu întârziere a sumei, dobânzi care se impune a fi calculate, conform art.124 din OUG 92/2003, de la data expirării termenului de 45 zile pentru soluţionarea fiecărei cereri.

Cuantumul dobânzii nu a fost contestat de pârâtă, fiind calculat de reclamantă la suma de …. lei, în conformitate cu dispoziţiile art.120 alin.7 din OUG 92/2003, dispoziţii care stabileau un nivel al dobânzii de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Perioada pentru care se datorează dobândă este cuprinsă între data expirării termenului de 45 zile pentru soluţionarea fiecărei cereri şi data restituirii sumei.

În plus, Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 263/2010 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prevede in capitolul 1, sectiunea C, punctul 6 urmatoarele: "1.Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare care au fost încadrate în categoria de risc mare se transmit, zilnic, împreună cu documentaţia aferentă, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală în vederea efectuării verificării.

2.După finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale va întocmi Raportul de inspecţie fiscală.

3.Dacă în urma inspecţiei fiscale se stabilesc diferenţe care afectează suma solicitată la rambursare, compartimentul cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale emite Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, care are şi rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunică persoanei impozabile.

4.Dacă în urma inspecţiei fiscale nu se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare, se întocmeşte Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, pe baza căreia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de rambursare.

5.În maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecţie fiscală, precum şi, după caz, Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală sau Decizia privind nemodificarea bazei de impunere.

6.1.În situaţiile în care pentru soluţionarea solicitării de rambursare organul de inspecţie fiscală consideră că sunt necesare informaţii suplimentare, termenul de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

6.2.În cazul în care, pentru obţinerea informaţiilor suplimentare, organul fiscal competent cu soluţionarea cererii de rambursare solicită altor organe fiscale efectuarea unui control încrucişat potrivit art. 97 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control va transmite rezultatele controlului în termen de 45 de zile de la solicitare.

Prin urmare, cele menţionate în decizia de respingere a dobânzilor nu poate justifica depăşirea termenului.

Pe de o parte, se constată că pentru două dintre cereri s-a dispus rambursarea anticipată,, înainte de finalizarea inspecţiei fiscale, astfel că organul fiscal u justifică perioada mare de timp între data depusnerii cererilor şi data soluţionării, în condiţiile în care pentru soluţionare nu s-a impus efefctuarea unei inspecţii fiscale.

Pe de altă parte, pentru celelalte cereri, deşi se invocă necesitarea obţinerii de informaţii de la alte autorităţi, nu se arată motivele pentru care cererile depuse începând cu luna octombrie …. au fost incluse abia în planul de activitate al inspecţiei fiscale aferent lunii iunie ….; de asemenea, la dosar nu sunt depuse dovezi referitoare la adresele efectuate către alte autorităţi.

De altfel, independent de existenţa vreunei cauze care să fi determinat prelungirea termenului, se impunea ca dobânda să fie calculată tot de la expirarea termenului de 45 zile, în acest sens pronunţându-se şi CJUE, în cauza C-107/10 într-o procedură preliminară, statuând că reglementările Uniunii Europene (art. 183 din Directiva 2006/112, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/138) trebuie interpretate în sensul că se opun prelungirii termenului de 45 zile în care inspecţia fiscală trebuia finalizată şi că dobânzile pentru sumele de rambursat din TVA curg de la data la care termenul de 45 zile a expirat.

De aceea, Curtea Europeana de Justiţie, a concluzionat că „Statele Membre, prin condiţiile impuse pentru rambursarea TVA, trebuie să îndreptăţească contribuabilul să recupereze într-o manieră adecvată în întregime suma care îi este datorată spre rambursare. Aceasta implică în mod necesar ca rambursarea să aibă loc intr-o perioada rezonabilă de timp, prin plată sau mijloace echivalente, şi în orice caz, orice metoda de rambursare adoptata nu trebuie să genereze vreun risc financiar pentru contribuabil”.

În al doilea rând, s-a reţinut că principiul neutralităţii TVA reprezintă aplicarea în materia TVA a principiului legal general al nediscriminării, întrucât competitorii nu pot fi trataţi în mod diferit din perspectiva TVA.

Or, dacă nu s-ar acorda dobânzi unui contribuabil care beneficiază de rambursare TVA cu întârziere, acesta s-ar afla intr-o poziţie de discriminare faţă de un alt contribuabil, competitor de-al sau, care ori nu a fost pe poziţie de rambursare de TVA (respectiv, suma TVA aferentă achiziţiilor sale a fost mai mare decât suma TVA aferentă livrărilor sale), ci pe poziţie de plată TVA (adică, suma TVA aferenta achiziţiilor sale a fost mai mica decât suma TVA aferent livrărilor sale) ori care a beneficiat de o rambursare imediată şi fără întârziere a TVA, ceea ce potrivit jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie ar fi de neconceput.

Pentru aceste considerente, Tribunalul constată că pretenţiile deduse din rambursarea cu întârziere a TVA sunt întemeiate în raport de prevederile art. 70 şi art. 124 C. proc. fisc., aceasta în condiţiile în care prin deciziile contestate s-a exprimat un refuz apreciat ca nejustificat, de emitere a unui act administrativ pentru plata dobânzilor conform art. 124 C. proc. fisc.

În consecinţă, va fi admisă acţiunea, se va dispune anularea deciziei nr….., dată în soluţionarea administrativă a contestaţiei, şi a deciziei de respingere nr….., şi va fi obligată pârâta să achite reclamantei suma de …. lei, reprezentând dobânzi calculate la sumele solicitate prin cererile de rambursare TVA aferent perioadei septembrie …- august …., sume aprobate la rambursare şi restituite cu întârziere.

În aplicarea dispoziţiilor art.453 NCPC, întrucât a căzut în pretenţii, va fi obligat[ pârâta să achite reclamantei suma de …. lei, reprezentând taxă de timbru, luând act că restul cheltuielilor vor fi solicitate pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia ….

Dispune anularea deciziei nr….., dată în soluţionarea administrativă a contestaţiei, şi a deciziei de respingere nr….., şi obligă pârâta să achite reclamantei suma de …. lei, reprezentând dobânzi calculate la sumele solicitate prin cererile de rambursare TVA aferent perioadei septembrie ….- august ….

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de …. lei, reprezentând taxă de timbru, luând act că restul cheltuielilor vor fi solicitate pe cale separată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti.

Pronunţată în şedinţa publică din 8 octombrie 2015.

Preşedinte, Carmen Elena Iliescu

Grefier , Liliana Magdalena Curelea

Red. C.E.I./4 ex.

09 Octombrie 2015

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. ……. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal şi a fost admisă în parte cererea intimatei privind cheltuielile de judecată fiind obligată recurenta-pârâtă să plătească intimatei-reclamante suma de …… de lei cheltuieli de judecată în recurs, în cond. art.451 şi art.453 NCPC.