Accesiune – imposibilitatea desfiinţării construcţiilor având în vedere rgimul instituit prin Legea nr. 213/1998.

Hotărâre 13343 din 10.06.2013


Prin acţiunea înregistrată pe rolul T.B. la  nr. 925/3/2012, modificată la data  de 11.10.2012  reclamantii A.A.  şi  A.M. au  chemat in judecata pe  paratii  M.B.  prin  P.G.,  CGMB,  C.L. S1,  M.E.C.T.S., I.S.M.B. şi G.S.A.V.H.  solicitand  instanţei ca  prin hotararea ce  va  pronunta  sa  dispuna: obligarea acestora  sa  desfiinteze, pe  propria  cheltuială, constructia  cu  destinatie  de  camin  scolar, edificata  pe terenul  de  800 mp,  proprietatea lor, situat in B.S.1, iar  in caz  de refuz  sa  fie  ei  autorizati  sa  o  desfiinteze  pe  cheltuiala  paratilor; obligarea  paratilor la  plata  sumei de  36.000 euro, echivalent lei, reprezentand c/valoarea  lipsei de  folosinta  a terenului mentionat, incepand  cu data  de  12.01.2009  si pana  la  ridicarea  constructiei; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea  acţiunii  modificate, în esenţa, reclamantii  au  aratat  că  terenul a  fost  dobandit de reclamnta  prin  cumparare  in  timpul casatoriei cu defunctul sau  sot  A.N.  cu actul  de vanzare-cumpărare  aut .nr. 2568/1955  .

Au sustinut ca, incepand cu anul 1955 A.C.A.R.  a  inceput  sa le  incalce dreptul de proprietate, astfel că, aceasta  a  fost  obligate  sa le plateasca  dreptul de  folosinta  al terenului prin  sentinta  civ. nr.651/1974 pronuntata  de  J.S. 1, iar  prin sentinta  nr. 6075/1999 a  aceleeasi  instante reclamantei  i-a  fost restituit terenul  ca  urmare  a  admiterii actiunii in  revendicare.

Deasemenea,  au  precizat  că  in cadrul  procedurii prevazuta  de  Legea  nr. 10/2001,  PMB  a emis  Dispozitia nr. 5658/2006  prin care  le  a fost respinsa  cererea  de restituire  in natura  ca fiind lipsita de  obiect,  că  in  masa  succesorala  a  def. A.N.  (ai  carui mostenitori sunt ), a  fost  inclus  si terenul  de  800 mp , iar  prin  sentinta  civila  nr.  14789 /2009  s-a retinut ca dreptul  de proprietate  si  administrate  a  constructiei situate  pe terenul lor  apartine G.S.A.V.H.

În  drept  , au invocat  art 581 lit b, 582 lit.c  din  Legea nr. 71/2011 si  disp  NCC.

Au  depus alăturat  actiunii, înscrisurile  pe care  si-au sprijinit motivele de fapt ale acesteia.

Fiecare  dintre paratii ISMB  si  CLS1 au formulat  intampinare prin  care au  invocat  exceptia lipsei  calitatii lor  procesuale  pasive  si  exceptia de necompetentă materială a instantei .

Prin  sentinta  civilă  nr.  2231/2012, T.B. a  admis  exceptia  de necompetenta  materiala  si  a declinat  competenta  de  solutionare  a  actiunii  în  favoarea  J.S. 1B.

Ca  urmare, cauza  a  fost  inregistrata  pe  rolul acestei instante  la nr.6194/299/05.02.2013.

Reclamantii  au  depus  la  dosar  pentru termenul din  10.06.2013  cerere  de modificare  a  actiunii, ce  a fost  respinsa  de catre instanta,  intrucat nu  a  fost  formulată în  termenul instituit de disp art.132 cpc.

Examinând actele dosarului , în raport de dispoziţiile legale incidente şi jurisprudenţa relevantă în cauză, instanţa constată că:

Prin  sentinta  civila nr.  6075/1999 pronuntata  de  J.S. 1B,  s-a  constat in  contradictoriu  cu  paratii  A.C.A.R. si  I.C.P.A., că reclamantii  sunt  proprietarii imobilului din  str. Albotei  nr.  57, Sector 1 Bucuresti, iar paratii sunt  constructori  de buna credinta  ai  imobilului din litigiu.

Prin dispozitia nr. 5658/2006 emisa  de  PMB , in temeiul  LG.nr. 10/2001 a fost respinsa notificarea reclamantilor de restituire in natura a aceluiasi  imobil ca fiind lipsita de  obiect, iar  certificatul  nr. 687/2004  PMB  atesta  că  imobilul ce face  obiectul sentintei  civile nr. 687/2004  va  purta  numarul  42A, pe  B-dul  F, S.1, împrejurare confirmata  si prin adresa  nr.  25184/2002  emisa  de  DITLS1.

Cladirea -internat situată  pe terenul reclamantilor, a carei  desfiintare  acestia o  solicită prin  primul capat de cerere  al actiunii modificate, a  fost  preluată  in  administrare  si  folosinta  L.I.B., conform procesului verbal incheiat la data  de  30.09.1985, iar  în  prezent  se  afla  in  folosinta G.S.A.V.H.

Însă,  prin  hotararile  judecatoresti  prin care  au  fost  solutionate  litigiile  succesive  initiate  de reclamanti , prin care  au  solicitat  desfiintarea  aceleiasi  constructii ,s-a  statuat  cu  autoritate  de lucru  judecat  asupra  chestiunilor  deduse  judecatii  , inclusiv asupra  legitimarii calitatii procesuale  pasive.

Astfel , prin sentinta  civila nr.  6075/1999 pronuntata  de  J.S. 1B s-a  constatat  că  A.C.A.R. si  I.C.P.A sunt  constructori  de buna credinta a  constructiei camin - internat  a carei desfiintare  se  solicită.

Deasemena,  din  considerentele deciziei nr. 4237R/2010  pronuntata  de  CAB, rezulta  ca  aceeasi  cladire  face  parte  din  domeniul  public, conform  HCGMB  nr. 186/2008  (împrejurare  atestată  si  prin certificatul nr.  474211/2005 care  confirmă  HG nr. 517/199-f.24), că  legea  este  un  mod  valabil  de  dobandire  a proprietatii  in conformitate  cu  art. 645 teza  a doua  cod civil.

Întrucat ,  actele  si  faptele  juridice  expuse  sau  produs  anterior  intrarii in  vigoare  a  NCC ,se aplică  dispozitiile art.3  din Legea  nr.71/2011 .

Or,  cladirea  aflandu-se in  proprietatea  publică ,  fată  de  regimul  juridic al acesteia  instituit anterior  prin  Legea  nr. 213/1998 (ale  carei  drepturi reale  corespunzatoare  au  fost  preluate  in  noua reglementare  a  NCC - art.866-875), instanta respinge  cererea  privind  obligarea  paratilor  la  desfiintarea  acesteia .

Ca urmare, respingerea capătului  principal al  actiunii, determină  si respingerea  cererii accesorii  privind  lipsa de folosinta .