Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5879 din 14.10.2009


Prin cererea formulata la data de 15.08.2008 si înregistrata sub nr. 11376/197/2008, pe rolul Judecatoriei Brasov, contestatorii LEG si LRC au solicitat ca, în contradictoriu cu intimata ANV – DRAOVB, sa se dispuna anularea formelor de executare silita pornite în dosarul executional nr. 1391/2003, implicit si a procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile din 04.07.2008 deoarece s-a prescris executarea creantei precum si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea de fapt a cererii, contestatoarea a aratat, în esenta, ca pretinsa creanta bugetara îsi avea izvorul într-un contract de vânzare – cumparare asupra unui autoturism adus în tara la data de 04.12.2002, asupra caruia s-au instituit anumite taxe datorate lipsei declaratiei vamale tip Euro 1 care a fost depusa ulterior. De asemenea s-a mai aratat de catre contestatori faptul ca, dupa depunerea declaratiei, Statul Român, prin MF, a dispus restituirea sumei, pentru ca ulterior la data de 01.07.2003 sa emita actul constatator nr. 624/2003, însa, de la data nasterii dreptului de a recupera creanta bugetara a trecut mai bine de 5 ani de zile, astfel ca de la data de 14.01.2002 si pâna în prezent orice executare este prescrisa.

Au mai precizat contestatorii si împrejurarea ca intimata a solicitat înscrierea unei ipoteci în CF asupra imobilului proprietatea devalmasa a sotilor iar creanta era datorata, chiar prescrisa si deci neexecutabila, doar de contestatorul LEG, motiv pentru care înscrierea din cartea funciara trebuia sa se faca doar împotriva unuia dintre coproprietari si nu împotriva ambilor soti.

În drept, art. 399 si urm. Cod procedura civila, art. 4, art. 137, art. 138 din OG nr. 61/2002.

În dovedirea cererii contestatorii au depus la dosarul cauzei, în fotocopie, urmatoarele înscrisuri: adresa  cu  nr. 11425/29.07.2008 emisa de intimata, procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile din data de 04.07.2008, extras CF nr. 8445 Selimbar.

Intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin serviciul registratura din data de 24.09.2008, prin care a solicitat respingerea contestatiei si mentinerea actelor de executare întrucât potrivit art. 1 alin. 1, art. 2 alin. 1 lit. c) si art. 7 din Legea nr. 554/2004 precum si ale Titlului IX din OG nr. 92/2003 actiunea contestatorilor nu se încadreaza în exigentele legale referitoare la contestatia la executare, pe aceasta cale nefiind posibila atacarea titlurilor executorii, acte administrative de autoritate, susceptibile de a fi atacate si anulate numai pe calea administrativ – jurisdictionala sau pe calea  contenciosului administrativ. A mai precizat intimata si faptul ca toate actele de executare efectuate au ca temei titluri executorii valabile, irevocabile, ceea ce are drept consecinta fireasca legalitatea actelor si a formelor de executare silita.

În drept, intimata a invocat dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila si ale OG nr. 92/2003.

Prin sentinta civila nr. 13218/2008 Judecatoria Brasov a dispus declinarea competentei în favoarea Judecatoriei Sfântu Gheorghe, care la rândul sau, prin sentinta civila nr. 968/2009 a declinat competenta de solutionare în favoarea Judecatoriei Sibiu.

Pe rolul Judecatoriei Sibiu cauza a fost înregistrata la data de 04.06.2009, sub acelasi nr. de dosar 11376/197/2008.

Au fost înaintate la dosarul cauzei  actele de executare efectuate în cadrul dosarului de executare cu nr. 1391/2003 (f. 17 – 30/ dosar Jud. Brasov, f. 16 – 20, 24 – 30/ dosar Jud. Sibiu).

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin actul constatator privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului nr. 624/01.07.2003 (f. 25,26), intimata a constatat ca, prin adresa DGV nr. 34387/11.06.2003 a fost înstiintata ca în urma controlului ulterior al certificatului EUR 1 A 638941 autoturismul care facea obiectul acestuia nu beneficiaza de un regim tarifar preferential, motiv pentru care a trecut la recalcularea drepturilor vamale, stabilind ca diferentele de încasat privind taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe în suma totala de 39.464.078 lei vechi se platesc în termen de 7 zile de la data comunicarii prezentului act constatator, de catre platitorul LEG. 

Înstiintarea de plata identificata mai sus a fost primita de catre contestator la data de 21.07.2003 conform dovezii de confirmare de primire aflata la fila 28 dosar.

Ulterior la data de 04.09.2003, intimata a procedat, în baza art. 12 din OG nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si art. 61 alin. 3 din Codul Vamal, la întocmirea unui proces verbal privind calculul dobânzilor si al penalitatilor de întârziere înregistrat sub nr. 315/04.09.2003 (f. 29) si la emiterea dispozitiei de urmarire nr. 13351/04.09.2003 (f. 30) iar la data de 01.10.2003 se emite somatia sub nr. 13188 în cadrul dosarului de executare nou format nr. 1391/17.09.2003 în baza titlurilor executorii / actul constatator privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului nr. 624/01.07.2003 si procesul verbal privind calculul dobânzilor si al penalitatilor de întârziere înregistrat sub nr. 315/04.09.2003(f 24).

Somatia de plata însotita de titlurile executorii sus amintite a fost primita de catre contestator la data de 14.09.2004 conform adeverintei de primire a somatiei  nr. 12552 aflata la fila 23 dosar.

La data de 04.07.2008 a fost întocmit procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile sub nr. 10352 pentru stingerea creantelor fiscale comunicate contestatorului prin somatia de plata nr. 13188/2004, asupra imobilului înscris în CF nr. 8445, A+1, nr. top. 1108/13/1/4.

Prin adresa nr. 11425/29.07.2008 se aduce la cunostinta contestatorului instituirea sechestrului identificat mai sus, adresa si 1 exemplar din procesul verbal  fiind primite la data de 01.08.2008 conform dovezii de confirmare de primire aflata la fila 17 dosar.

Împotriva procesul verbal de sechestru pentru bunuri imobile contestatorii au formulat prezenta contestatie la executare la data de 14.08.2009 (data postei) în termenul de 15 zile prevazut de lege, invocând, în esenta,  prescriptia dreptului de a cere executarea silita întrucât pe de o parte, obligatia fiscala s-a nascut la data introducerii bunului în tara, respectiv, 14.01.2002, acesta fiind si momentul la care se putea constitui baza de impunere, care era declaratia vamala, din 2002 si nu actul emis ulterior, în anul 2003 iar, pe de alta parte,  dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui care a luat nastere acest drept.

Asupra dispozitiilor legale aplicabile în cauza.

Potrivit art. 187 alin. (1) si (2) din Legea mentionata termenul de prescriptie a dreptului de a cere plata taxelor vamale este de 5 ani si curge de la data acceptarii si înregistrarii declaratiei vamale de import. Termenele prevazute în prezentul cod si in alte reglementari vamale se calculeaza potrivit normelor prevazute în Codul de procedura civila.

Din aceasta perspectiva, instanta retine, înca de la început, distinctia ce trebuie facuta între doua institutii procesual fiscale diferite prevazute de legea speciala în art. 187 alin. (1) si (2) Codul Vamal si art. 137, 138 din OG nr. 61/2002 si, ulterior, art. 131 (fostul art. 121) din Codul de procedura fiscala (OG nr. 92/2003), în speta, prescriptia dreptului de a stabili si a cere plata taxelor vamale, ca si creanta fiscala,  si prescriptia dreptului de a cere executarea silita a creantei fiscale.

Prin urmare, în cadrul contestatiei la executare instanta este competenta sa se pronunte asupra celei de-a doua institutii referitoare la prescriptia dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, din persectiva dispozitiilor art. 172 si urm. cu referire la art. 131 si urm. din Codul de procedura fiscala, potrivit cu care dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care a luat nastere acest drept.

În cauza, dreptul intimatei de a cere executarea silita a creantelor fiscale s-a nascut la data expirarii termenului de plata de 7 zile prevazut în titlul executoriu -  actul constatator privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului nr. 624/01.07.2003, în speta, data de 30.07.2003, iar termenul de prescriptie al executarii silite a început sa curga de la 1 ianuarie 2004 urmând a se împlini la data de 1 ianuarie 2009.

Intimata a început executarea silita, în conformitate cu art. 145 din Codul de procedura fiscala, prin comunicarea contestatorului la data de 14.09.2004, (conform adeverintei de primire nr. 12552 aflata la fila 23 dosar) a somatiei emise sub nr. 13188 în cadrul dosarului de executare nou format nr. 1391/17.09.2003 în baza titlurilor executorii / actul constatator privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului nr. 624/01.07.2003 si procesul verbal privind calculul dobânzilor si al penalitatilor de întârziere înregistrat sub nr. 315/04.09.2003 (f 24).

Ulterior, întrucât contestatorul nu s-a conformat somatiei de plata primita, intimata a continuat executarea silita prin emiterea la data de 04.07.2008 a procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile sub nr. 10352 pentru stingerea creantelor fiscale, asupra imobilului înscris în CF nr. 8445, A+1, nr. top. 1108/13/1/4.

Potrivit art. 140 din OG. nr. 61/2002 si, ulterior, art. 133 alin. 1 lit. c) (fostul art. 123) din Codul de procedura fiscala termenul de prescriptie prevazut la art. 131 se întrerupe: pe data îndeplinirii, în cursul executarii silite, a unui act de executare silita.

Prin urmare, termenul de prescriptie al executarii silite începute împotriva contestatorului LEG, a fost întrerupt, cu consecinta începerii unui nou termen de prescriptie, prin îndeplinirea în cursul executarii de catre intimata a actelor de executare constând în  emiterea somatiei de plata  sub nr. 13188 la data de 01.10.2003 si comunicarea acesteia la data de 14.09.2004 precum si prin instituirea sechestrului conform procesului verbal de sechestru pentru bunuri imobile, asupra imobilului înscris în CF nr. 8445, A+1, nr. top. 1108/13/1/4 la data de 04.07.2008 si comunicarea acestuia la data 01.08.2008.

Astfel, apararea contestatorilor relativ la incidenta prescriptiei executarii silite este una neîntemeiata motiv pentru care instanta o respinge ca atare.

Din analiza actelor de la dosar se retine cu usurinta respectarea de catre intimata si a dispozitiilor art. 187 alin. (1) Codul Vamal din moment ce prin actul constatator nr. 624/01.07.2003 s-a retinut ca autoturismul care facea obiectul operatiunii vamale nu beneficiaza de un regim tarifar preferential, motiv pentru care a trecut la recalcularea drepturilor vamale, stabilind ca diferentele de încasat privind taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe în suma totala de 39.464.078 lei vechi se platesc în termen de 7 zile de la data comunicarii prezentului act constatator, de catre platitorul LEG, înstiintarea de plata identificata mai sus fiind primita de catre acesta la data de 21.07.2003 conform dovezii de confirmare de primire aflata la fila 28 dosar.

În ceea ce priveste apararea potrivit cu care în mod gresit intimata a solicitat înscrierea unei ipoteci în CF asupra imobilului proprietatea devalmasa a sotilor, din moment ce  creanta era datorata doar de contestatorul LEG, astfel ca si înscrierea din cartea funciara trebuia sa se faca doar împotriva unuia dintre coproprietari si nu împotriva ambilor soti.

Din extrasul de CF nr. 8445, A+1, imobilul de sub nr. top. 1108/13/1/4 apartamentul …, se afla în proprietatea devalmasa a sotilor, contestatorii LEG si LRC.

Potrivit art. 154 alin. 1 din Codul de procedura fiscala sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situatia în care debitorul detine bunuri în proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei iar potrivit alin. 6 al aceluiasi articol sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul alin. (5) constituie ipoteca legala.

Prin urmare, întrucât bunul imobil sus identificat se afla în proprietate comuna în devalmasie care se caracterizeaza prin aceea ca nici dreptul si nici bunul material asupra caruia poarta dreptul nu sunt divizate pe cote – parti între soti, ipoteca legala ca masura de garantare a executarii creantelor fiscale, nascuta în urma instituirii sechestrului prevazut de art. 154 alin. 5 s-a înscris în mod corect în baza 154 alin. 6 si 8 din Codul de procedura fiscala,  în cartea funciara nr. 8445 Selimbar, urmând ca, la împartirea efectiva a bunului între soti, la o eventuala cerere de partaj a creditoarei, sa se stabileasca întinderea si felul datoriei ce trebuie executata.

Astfel, si aceasta aparare a contestatorilor este una neîntemeiata motiv pentru care instanta o respinge ca atare.

În ceea ce priveste sustinerea contestatorilor potrivit cu care actele de executare au fost efectuate de un organ necompetent instanta o retine ca neîntemeiata pentru urmatoarele motive: în primul rând, se observa ca executarea a demarat sub imperiul art. 5 si art. 49 din OG nr. 61/2002 cu referire la art. 61 alin 3, 160 si 164 din Legea nr. 141/1991 privind Codul  Vamal al României si continuata sub imperiul art. 30 alin. 3 ( actualul art. 32 alin. 3 ) din OG nr. 92/2003 cu referire la art. 6, 7, 255 din Legea nr. 86/2006 privind Codul  Vamal al României; în al doilea rând, instanta retine ca potrivit dispozitiilor legale amintite competenta de a administra si gestiona colectarea creantelor bugetare vamale inclusiv prin executare silita apartine organelor vamale care au o competenta generala, în speta, DGV ( actuala ANV ) cea care are personalitate juridica, exercitata prin directiile regionale, în speta DRAOVB competenta de a efectua executarea silita si pe raza municipiului Sibiu; în al treilea rând, potrivit art. 141 alin.2 si art. 32 alin. 3 din OG nr. 92/2003 organele fiscale care administreaza creante fiscale, printre care si intimata, sunt abilitate sa duca la îndeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita; în al patrulea rând, se retine inaplicabilitatea dispozitiilor art. 141 alin. 7 din OG nr. 92/2003 care se refera la netransmiterea titlurilor executorii provenite în urma sanctionarii contraventionale si nu la titlurile executorii vamale, cum este actul constatator nr. 624/01.07.2003, în conformitate cu art. 158 alin. 3 din Legea nr. 141/1991 privind Codul  Vamal al României.

Prin urmare, constatând ca executarea silita se desfasoara în baza unor titluri executorii valabile, cu respectarea dispozitiilor din Legea nr. 141/1997,  OG nr. 61/2002 si, respectiv, Codul de procedura fiscala, instanta, în lumina considerentelor expuse, gaseste contestatia la executare formulata de contestatorii LEG si LRC împotriva intimatei ANV – DRAOVB, ca neîntemeiata, urmând a o respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorii LEG si LRC cu domiciliul în …. împotriva intimatei ANV – DRAOVB cu sediul …….

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 14.10.2009.