Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 291 din 18.01.2011


Obiect: contestaţie la executare

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. …. la data de …., contestatorul IM în contradictoriu cu intimaţii GV, CT, BEJ NS a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite pornită în dosarul de executare nr. …. al B.E.J. NS solicitând anularea parţială a procesului verbal din … şi a somaţiei din ….

În motivarea cererii, contestatorul a arătat în esenţă că prin actele de executare contestate s-a stabilit în sarcina sa un onorariu de 2728 lei pentru executarea dispoziţiilor titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei B.. Cuantumul onorariului de executor s-a stabilit în temeiul Ordinului Ministrului Justiţiei nr.2550/2006, care prevede onorarii între 60-2200 lei. Având în vedere suprafaţa de teren destul de restrânsă, de 15,44 mp, pentru care urmează a se realiza punerea în executare, şi faptul că această suprafaţă de teren se află situată la 15 km de mun.B., contestatorul apreciază că acest onorariu este disproporţionat.

În dovedirea cererii, care nu a fost întemeiată în drept, contestatorul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosar copii de pe următoarele înscrisuri: somaţie(f.6), proces verbal(f.7).Contestaţia a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 194 lei(f.21).

Intimaţii nu au formulat în termen legal întâmpinare.

La dosar au fost depuse în copie actele aflate în dosarul de executare nr. …. al BEJ NS.

Analizând actele dosarului cu privire la fondul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la BEJ NS sub nr….., creditorii GV şi CT au solicitat punerea în executare a dispoziţiilor sentinţei civile nr….. pronunţată de Judecătoria B. în dosar nr…..

Instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr….. pronunţată de Judecătoria B. în dosar nr…., astfel cum a fost modificată prin decizia civilă nr….. a Tribunalului B., a fost obligat contestatorul IM să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie intimatelor GV, şi CT suprafaţa de 15,44 mp teren situat în com.T.

În baza sentinţei civile sus menţionate, BEJ NS a emis somaţia nr……(f.17) prin care a fost somat numitul IM să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie creditorilor GV, şi CT suprafaţa de 15,44 mp  de teren situat în com.T, jud.B. şi să achite cheltuieli de executare silită în cuantum de 2873,52 lei.

Potrivit art. 3717alin.3 C.pr.civ., sumele ce urmează să fie plătite cu titlu de cheltuieli de executare se stabilesc de către executorul judecătoresc prin proces-verbal – care constituie titlu executoriu – pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Urmează din cuprinsul acestei dispoziţii legale că cheltuielile de executare nu pot fi stabilite în mod discreţionar, ci numai motivat şi cu referire la documentele justificative aflate la dosarul de executare.

În ceea ce priveste onorariul executorului judecatoresc, se retine ca în cadrul dosarului de executare a fost întocmit procesul verbal din …. prin care au fost stabilite cheltuieli de executare în sumă de 2873,52 lei(f.17), din care suma de 2200 lei+TVA constituie onorariul executorului judecătoresc.

Potrivit art.1 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2.550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, pentru punerea în posesie onorariul executorului judecătoresc trebuie să se încadreze în cazul debitorilor persoană fizică între 60-2200 lei.

Cu toate ca onorariul stabilit de executorul judecatoresc se încadreaza în prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2.550/2006 privind onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti si cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite, instanta apreciaza ca acesta este exagerat de mare raportat la actele îndeplinite de catre executorul judecatoresc în vederea punerii în executare a sentintei civile mai sus mentionate.

Legiuitorul a prevazut posibilitatea practicarii unor onorarii încadrate în anumite limite, însa în mod cert a avut în vedere complexitatea cauzei si a actelor de executare, reflectate în demersurile efectuate si munca prestata.

Instanta apreciaza astfel ca raportat la actele de executare întocmite în cadrul dosarului de executare nr….. nu se justifica un onorariu în limitele maxime prevazute de lege. Astfel, activitatea executorului judecătoresc de punere în executare a sentinţei civile nr….. pronunţată de Judecătoria B. în dosar nr….. urmează să constea în punerea în posesie a contestatoarelor pe o suprafaţă de 15,44 mp teren.

Activitatea de punere în posesie nu este aşadar una complexă, ci se referă la o suprafaţă mică de teren, nu necesită operaţiuni elaborate de măsurare şi delimitare, iar localitatea în care se află situat terenul se află la o distanţă de aprox.12 km distanţă de mun.B. Prin prisma acestor aspecte, apare ca disproporţionat un onorariu de executare maximal.

Cuantumul cheltuielilor de executare poate fi cenzurat de instanţa de judecată, care trebuie să verifice dacă cheltuielile stabilite prin procesul-verbal au fost necesare pentru efectuarea executării, dacă sunt reale şi dacă nu sunt disproporţionate faţă de cuantumul creanţei şi volumul de muncă efectuată de cei implicaţi în executare. Chiar dacă debitorul este în culpă pentru faptul că nu a executat de bună-voie creanţa cuprinsă într-un titlu executoriu, aceasta nu înseamnă că creditorul său poate efectua cheltuieli de executare exagerate, ştiind că le va recupera în temeiul art. 371 ind.7 alin. 2 Cod procedură civilă.

În acest sens, instanţa mai reţine că, pentru identitate de raţiune şi având în vedere faptul că executarea silită este considerată o parte a procesului civil, dispoziţiile art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă sunt aplicabile şi în faza de executare silită. Prin aplicarea acestor dispoziţii, instanţa nu intervine în relaţia dintre avocat şi client şi nu cenzurează onorariul stabilit prin contractul de asistenţă juridică; însă are posibilitatea de a micşora cuantumul cheltuielilor pe care şi le recuperează creditorul cu acest titlu, în situaţia în care sunt nepotrivit de mici sau de mari faţă de valoarea creanţei sau de munca îndeplinită de avocat.

 În acelasi timp, se constată că onorariul stabilit nici nu a fost platit anticipat, iar în atare situatie intimatul - creditor nici nu ar fi avut vreun interes sa procedeze la o eventuala negociere a onorariului ce urma a fi perceput si care oricum ar fi fost recuperat de la debitor.

În consecinta, onorariul executorului judecatoresc trebuie sa reprezinte echivalentul muncii prestate de acesta pentru punerea în executare a hotarârii judecatoresti, şi nu sa constituie un mijloc de rotunjire a veniturilor, în detrimentul debitorului urmarit, apreciind ca în speta de fata, un onorariu de executor judecătoresc în cuantum de 900 lei este suficient, pe lângă acesta urmând a fi achitate şi cheltuielile procedurale, şi taxele de timbru menţionate în procesul verbal din ….

Fata de considerentele expuse mai sus instanta va admite contestatia si va dispune diminuarea cheltuielilor de executare de la suma de 2873,52 lei la suma de 1216,52 lei, cu luarea în calcul a unui onorariu executor judecatoresc în suma de 900 lei fără TVA, cu consecinţa anulării parţiale a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare emis la …. în dosarul de executare nr. … al B.E.J. NS.

În baza art.274 cod procedura civila, având în vedere admiterea contestatiei şi culpa procesuală a intimaţilor, va obliga intimaţii la plata sumei de 494 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru şi onorariu avocat.