Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 6384 din 13.07.2011


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SECTIA CIVILA

Dosar nr. 5800/318/2009

SENTINTA CIVILA NR. 6384/2011

Sedinta publica de la 13 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE

Grefier DANIELA DUMITRESCU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 06.07.2011 privind contestatia la executare formulata de catre contestatoarea ..........- ............, împotriva actelor de executare silita din dosarul de executare nr. 44/E/2011 al ..........., în contradictoriu cu intimatii ............. si .................

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor.

Instanta, deliberând, pronunta urmatoarea sentinta:

JUDECATA

Prin cererea înregistrata pe rolul  Judecatoriei Tg.Jiu  sub nr. 5800/318/2009 si la data de 06.04.2011, contestatoarea .......... - .............. a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimatii ........... si ......., anularea actelor de executare din dosarul de executare nr. 44/E/2011 al ............. si suspendarea executarii silite pâna la judecarea prezentei contestatii.

În motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca punerea în executare a titlul executoriu a fost solicitata prin cererea formulata de .............., depusa de ............. si înregistrata la sediul ............ sub nr. 89/05.01.2011.

Ca, prin cererea depusa s-a solicitat suma de 2.896 lei, suma ridicata în totalitate de ......... împuternicit prin procura autentificata sub nr. 291/14.01.2011 de la Casieria ........... potrivit dispozitiei de plata nr. 70/20.01.2011 si în acest sens ...... a dat si o declaratie de recunoastere a ridicarii sumei.

În ceea ce priveste readucerea terenului la starea initiala, prin cererea nr. 89/05.01.2011 s-a cerut ca în ziua de 01.03.2011 sa se prezinte la Sucursala si sa se fixeze o data pentru deplasare în teren si identificarea celor doua suprafete, în sensul bornarii acestora, conditiile meteorologice fiind nefavorabile.

Nici în data de 01.03.2011 nu s-a putut face deplasarea în teren fiind zapada.

Ulterior, ......... s-a prezentat la sediul ............... unde s-a procedat la negociere în vederea vânzarii terenului din litigiu încheindu-se în acest sens procesul verbal nr. 2157/15.03.2011, fapt ce face dovada renuntarii la readucerea terenului la starea initiala.

În ceea ce priveste lasarea în deplina proprietate si linistita posesie a precizat ca ei nu au posesia si nici nu o împiedica.

Prin urmare, situatia prezentata duce la concluzia ca nu se justifica nici actele de executare si nici cheltuielile de executare.

La contestatie s-a anexat în copie somatia nr. 44/E/2011 din 29.03.2011, dovada comunicarii somatiei, proces-verbal încheiat la data de 29.03.2011 privind cheltuielile de executare, Încheierea nr. 2/04.01.2011 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu în dosarul nr. 5425/318/2010, sentinta civila nr. 4761/22.06.2010 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu în dosarul nr. 5425/318/2010, cererea având nr. de înregistrare 89/05.01.2011 formulata de catre ..........., procura speciala autentificata sub nr. 291/14.01.2011 de catre Notar Public ..........si alte înscrisuri.

În sedinta publica din 18.05.2011 instanta a dispus emiterea unei adrese catre intimatul ........... pentru a înainta în copie certificata dosarul de executare nr. 44/E/2011.

Dosarul a fost înaintat si depus la dosarul cauzei la data de 30.05.2011.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, instanta urmeaza a respinge contestatia cu urmatoarea motivare:

Prin sentinta civila nr. 4761/22.06.2010 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu în dosarul nr. 5425/318/2010, s-a admis în parte actiunea formulata de reclamantul ........., în contradictoriu cu pârâtele .......... si ......... Sucursala ............

Au fost obligate pârâtele sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 2135 mp situat în ......., tarlalele 205 si 197, parcelele 34 si 36, sa plateasca reclamantului suma de 1152 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta a terenului si sa readuca terenul în litigiu la starea initiala.

A fost respins capatul de cerere privind daunele cominatorii.

Sentinta civila nr. 4761/22.06.2010 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu în dosarul nr. 5425/318/2010 a ramas definitiva prin decizia nr. 2598/04.11.2010 pronuntata de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 5425/318/2010 prin care s-a admis recursul declarat de reclamant, a fost modificata sentinta în sensul ca au fost obligate pârâtele la 1444 lei cheltuieli de judecata fata de reclamant, a fost respins ca nefondat recursul declarat de pârâtele ..........si ....Sucursala ......., împotriva aceleiasi sentinte, s-a mentinut restul dispozitivului sentintei si au fost obligate pârâtele la 300 lei cheltuieli de judecata în recurs, decizia fiind irevocabila.

La data de 21.03.2011, intimatul ........ a formulat cerere de executare silita adresa ........... prin care a solicitat executarea silita a sentintei civile nr. 4761/22.06.2010, sentinta ramasa definitiva prin decizia civila nr. 2598/04.11.2010.

Executorul judecatoresc s-a adresat instantei solicitând încuviintarea executarii silite iar prin încheierea nr. 994/24.03.2011 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu în dosarul nr. 4810/318/2011 s-a admis cererea si s-a încuviintat executarea silita.

La data de 14.04.2011, a fost emisa ordonanta de înfiintare a popririi catre Banca ......... si catre Banca .........., în calitate de terti popriti, suma pentru care s-a dispus înfiintarea popririi fiind în cuantum de 7286 lei reprezentând cheltuieli de executare.

La data de 13.04.2011, a fost încheiat procesul-verbal prin care a fost pus în posesie creditorul cu privire la terenul revendicat.

Din actele depuse la dosarul cauzei, instanta retine ca, contestatoarea si-a executat obligatiile dispuse prin titlul executoriu referitoare la plata sumei de 1152 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta a terenului si referitoare la plata cheltuielilor de judecata în suma de 1744 lei, asa cum rezulta din dispozitia de plata nr. 70/20.01.2011, suma ridicata în totalitate de catre ........... împuternicit de catre intimat prin procura autentificata sub nr. 291/14.01.2011.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta constata si retine ca actele de executare întocmite de executorul judecatoresc în dosarul de executare sunt legale motiv pentru care, instanta tinând seama de dispozitiile art. 399-404 Cod pr. civ. urmeaza a respinge contestatia.

În baza art. 274 Cod pr. civ., contestatoarea urmeaza a fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre intimatul .........., constând în cuantumul onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de catre contestatoarea ......... -  ......... , cu sediul în ..........., împotriva actelor de executare silita din dosarul de executare nr. 44/E/2011 al ..........., în contradictoriu cu intimatii ..... - domiciliat în ........... si .......... - cu sediul în ..........

Obliga contestatoarea sa plateasca intimatului ............ suma de 300 lei, reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 13.07.2011 la Judecatoria Tg.Jiu.

Presedinte,

CARMEN GEORGETA IOANA STANCULETE Grefier,

DANIELA DUMITRESCU