Partaj judiciar

Sentinţă civilă 596 din 30.04.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL

SENTINŢA CIVILA  Nr.596

Şedinţa publică de la 30 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE CP

Grefier MG

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta RM, şi pe pârâţii  BE,  BG, BL,  GE, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în  pronunţare se constată lipsa părţilor.

     Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile  au avut loc în şedinţa publică din 14 aprilie 2009, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria, având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronunţarea pentru data de 21 aprilie 2009 apoi  24 aprilie 2009 şi 30 aprilie 2009 , când s-a pronunţat următoarea sentinţă.

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 720/308/2007 din 25.04.2007 reclamanta RM a solicitat în contradictoriu cu pârâţii BG, BL, GE şi BE să se constate că după defunctul BD decedat la 1 septembrie 2006 cu calitate de moştenitori pârâta BG – soţie supravieţuitoare, pârâţii BL şi GE născută Barabaş – copii, să se constate că masa succesorală după defunctul BD se compune din cota de ¼ părţi din imobilul situat în G, str. Principală, nr. 342 şi înscris în CF nr. 285 G, de natură casă de  locuit şi teren intravilan cu 1400 mp, să se dispună ieşirea din indiviziune cu privire la imobil în sensul atribuirii lui în întregime reclamantei, cu obligarea la plata unei sulte reale în favoarea pârâţilor pentru cotele lor de proprietate, să se dispună intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului pe numele reclamantei şi cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În considerentele acţiunii reclamanta arată că este coproprietara imobilului menţionat în acţiune în cotă de 3/4 părţi, că defunctul BD a fost fratele său, pârâta BE este mama sa căreia îi acordă întreţinere, ea având drept de uzufruct viager asupra cotei de ½ parte din  imobil, că pârâtul  BL, fiul defunctului BD şi pârâta BG, soţia supravieţuitoare a aceluiaşi defunct locuiesc în imobil şi tot în imobil locuieşte şi pârâta BE în vârstă de 87 de ani.

Reclamanta mai arată că pârâta BE, deşi în vârstă, este mereu agresată de pârâta BG şi pentru că imobilul nu este partajabil în natură, se impune sistarea stării de indiviziune prin atribuirea lui în întregime reclamantei, cu obligarea ei la sulte către ceilalţi pârâţi.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 650 şi următoarele C.civil, art. 728 C.civil.

Au fost anexate : extras CF, copie certificat deces BD.

Prin întâmpinare şi acţiunea reconvenţională pârâţii reclamanţi reconvenţionali, BL, BG şi GE au solicitat în contradictoriu cu reclamanta RM şi BE admiterea acţiunii reclamantei în ce priveşte constatarea calităţii lor de moştenitori, constatarea masei succesorale după defunctul BD ca fiind compusă din 1/4 părţi din casa de locuit formată din 3 camere şi antreu situat în G, nr. 342 şi 1400 mp, să se constate că reclamantul  reconvenţional BL a extins casa de locuit prin edificarea unei bucătării de vară şi un atelier, care constituie proprietatea sa exclusivă şi care nu fac parte din masa succesorală, să se dispună evidenţierea construcţiei edificate în CF a imobilului CF nr. 285 G, să se dispună sistarea de indiviziune asupra imobilului casă şi teren prin formarea a 2 apartamente, unul cu două camere şi antreu folosit de uzufructuara BE şi care să se atribuie reclamantei pârâte reconvenţională RM, şi unul format din 1 cameră şi extinderile edificate şi care să fie atribuite pârâţilor reclamanţi reconvenţionali, iar terenul să fie împărţit în 2 parcele, una cu 771 mp să fie atribuită reclamantei RM, iar cealaltă de 257 mp să le fie atribuită reclamanţilor reconvenţionali cu menţinerea căii de acces la cele 2 apartamente în indiviziune forţată, iar în subsidiar formarea a 2 loturi cu stabilirea liniei de graniţă, înscrierea dreptului de proprietate asupra celor 2 apartamente şi asupra apartamentelor cu nr. top nou create în CF şi cu obligarea pârâţilor reconvenţionali la cheltuieli de judecată.

În considerente reclamanţii reconvenţionali arată că reclamanta nu a prezentat în considerentele acţiunii principale starea reală, că reclamanta a devenit proprietara asupra cotei de  3/4 părţi din imobil prin încheierea contractului de întreţinere cu pârâta  BE, că reclamanta nu prestează întreţinere pârâtei şi în realitate reclamanta reconvenţională o întreţine pe BE, că reclamanta reconvenţională locuieşte de peste 30 de ani în imobil, întreţinându-l, iar reclamantul BL în 1998 a  edificat o bucătărie de vară şi un atelier, că BE a ocupat 2 camere, iar familia lor a locuit într-o singură cameră.

Reclamanţii reconvenţionali au mai arătat că susţinerile  reclamantei nu sunt reale, că este plecată în Italia de cca 3 ani şi nu prestează întreţinerea mamei ei.

În ce priveşte partajarea în natură a imobilului, reclamantul reconvenţional a arătat că părţile şi-au partajat faptic  folosinţa imobilului.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 115, 119 C.pr.civilă.

Au fost ataşate copii ale chitanţelor şi facturilor privind achiziţionarea unor materiale de construcţie (fila 26 – 28 din dosar), extras CF, autorizaţie de construcţie pentru extindere casă de locuit.

Prin întâmpinare la cererea reconvenţională, reclamanta pârâtă reconvenţională RM a solicitat respingerea cererii reconvenţionale, pct.3,4,5 ca nefondate, arătând că susţinerea pârâtului reclamant reconvenţional BL că a construit pe cheltuială proprie bucătăria de vară şi atelierul nu este reală. Că bucătăria de vară a fost construită în a965 de BE şi BD senior, că BL, fără acordul lui BE  şi a reclamantei pârâtă reconvenţională, a construit atelierul şi a modificat bucătăria de vară, folosind materiale de construcţie de la bucătăria de vară existentă şi material lemnos prin tăierea a 3 brazi din curte plantaţi de reclamantă pârâtă reconvenţională, că este de acord cu ridicarea construcţiei de pe teren, că imobilul nu poate fi partajat în natură fiind construit cu o singură intrare, o singură pivniţă, o singură uşă de acces în podul casei, o singură fântână , iar starea tensionată dintre părţi ar fi întreţinută prin  partajarea lui în 2 apartamente.

Pârâta Barabas Estera prin întâmpinare s-a declarat de acord cu acţiunea principală şi s-a opus acţiunii reconvenţionale, arătând că reclamanţii reconvenţionali au construit doar trei pereţi prin care au legat atelierul de bucătăria de vară existentă, construcţiile şi utilităţile  fiind construite de ea şi soţul său, chitanţele depuse fiind ale numitului GS, soţul lui GE care, în aceeaşi perioadă în care s-au efectuat construcţiile, au efectuat şi ei construcţii la o altă adresă.

În cauză au fost administrate proba cu expertiza tehnică în specialitatea construcţii şi topometrie, cu înscrisuri, proba testimonială.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului cauzei deduse judecăţii, instanţa reţine şi constată următoarele:

Imobilul înscris în CF 285 G, A+1 f.nr. top,  de natură teren intravilan cu 1400 mp pe care este edificată o casă de locuit şi grajd formează proprietatea tabulară indiviză pe cote părţi, reclamanta RM având în proprietate cota de 3/4  părţi , iar defunctul BD cota de 1/3  părţi, iar pârâta BE are un drept de uzufruct viager asupra cotei de 1/2 parte din imobil (fila 4 din dosar).

Defunctul BD a decedat la 1 septembrie 2006 şi are moştenitori pe pârâţii BG, soţie supravieţuitoare, şi BL şi GE, fii, culegând masa succesorală, în temeiul art. 659 şi următ. C.civil, constituită  din 1/4  din imobilul casă cu 3 camere şi hol, pivniţă, grajd în cotă de 2/8 părţi soţia supravieţuitoare conform art. 2 din Legea nr. 319/1944, şi în cote de câte 3/8 părţi  fiii.

Reclamantul reconvenţional BL a făcut dovada edificării, prin extindere la casa de locuit, a unei bucătării de vară şi  atelier (filele 54 – 55 şi 63 din dosar, filele 26 – 28, din dosar).

Martorii MD şi TI, SI şi MD a declarat că atelierul a fost construit de reclamantul reconvenţional LB, iar bucătăria de vară a fost edificată pe locul unei bucătării de vară construită din lemn.

Susţinerile reclamantei în sensul că pârâtul reclamant reconvenţional BL a edificat construcţiile noi fără acordul proprietarei BE nu sunt reale, câtă vreme cererea pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este semnată chiar de pârâta BE, iar autorizaţia a fost eliberată pe numele ei.

Şi în ce priveşte posibilităţile materiale ale reclamantului reconvenţional BL, de a construi atelierul şi bucătăria de vară, acestea au fost confirmate de martorul MD care a declarat că BL a plătit pentru că a lucrat în Ungaria dar şi de chitanţele, facturile aflate la filele 26 -28 din dosar.

Din concluziile raportului expertizei tehnice în specialitatea construcţii efectuat la 11 noiembrie 2008 construcţiile ce  fac parte din masa succesorală au fost evaluate la valoarea de 76.182 lei, iar construcţiile noi edificate de BL au fost evaluate la 20.318 lei.

Se va constata edificarea construcţiilor noi de către pârât reclamant reconvenţional  BL şi se va dispune înscrierea lor în CF.

Instanţa a înlăturat concluziile raportului de expertiză din 2 iunie 2008 şi cele din raportul din raportul din 9 februarie 2009 având în vedere valoarea medie a valorilor stabilite de expert, dar şi constatările directe ale instanţei cu ocazia cercetărilor la faţa locului (fila 120), iar explicaţiile prezentate de expert şi valorile stabilite fiind conforme valorii reale  a imobilelor.

Valoarea de circulaţie a construcţiilor stabilită în răspunsul la obiecţiuni din 9 februarie 2009 în sensul reducerii cu 20%, nu este argumentată decât pe considerentul crizei  economice, iar procentul de scădere a fost stabilit aleatoriu.

Terenul aferent construcţiilor a fost evaluat la 21.501 lei (fila 166-174 din dosar).

Astfel, valoarea masei succesorale este de 17.091 (46864 + 21501 lei = 68.365 lei;  68.365 lei : 4 = 17.091 lei).

În temeiul art. 728 C.civil, art. 673 ind.1 şi următ. C.pr.civilă instanţa va dispune sistarea stării de indiviziune cu privire la imobil, atribuirea lui în întregime reclamantei, imobilul nefiind partajabil în natură astfel încât părţile să se bucure de atribuirea dreptului de proprietate în mod paşnic având în vedere şi relaţiile tensionate dintre părţi, ţinând seama şi de  cotele de proprietate, reclamanta are cota cea mai mare.

În temeiul art. 27  din Legea nr.7/1996 se va dispune intabularea  dreptului de proprietate asupra imobilului pe numele reclamantei RM.

Reclamanta va fi obligată la plata de sulte către reclamanţii reconvenţionali: 26.727 lei către BL (6409 lei + 20318 lei), 4.273 lei către BG şi 6.409 lei către GE.

În temeiul art. 276 C.pr.civilă reclamanta pârâtă reconvenţională  RM va fi obligată la cheltuieli de judecată parţiale în cuantum de 1291 lei (constând în taxă judiciară de timbru), compensând restul cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

  Admite acţiunea principală formulată de reclamanta pârâtă reconvenţională  RM, domiciliată în T M, str., nr. , ap., jud. M, în contradictoriu cu pârâţii reclamanţi reconvenţionali  BL, domiciliat în G, str., nr. , jud. M , BG, domiciliată în G, str., nr. , jud. M  şi GE, domiciliată în G, str., nr. , jud. M şi pârâta BE, domiciliată în G, str., nr. , jud. M  , precum şi  acţiunea reconvenţională  a pârâţilor reclamanţi reconvenţionali BL , BG  şi G E în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională RM şi  pârâta BE  şi în consecinţă:

Constată că  masa succesorală după defunctul BD  decedat la 1 septembrie 2006  se compune din  ¼ din imobilul înscris in CF 285 G , de natură casă  cu 2 camere , bucătărie, hol , cerdac deschi, beci şi teren cu 1520 mp .

Constată că la masa succesorală după defunct vin în calitate de moştenitori pârâta BG , în calitate de soţie supravieţuitoare  în cotă de 2/8 părţi  şi pârâţii BL şi GE născută  B , în calitate de fii  în cote de câte 3/8 părţi fiecare .

Constată că  pârâtul reclamant reconvenţional BL  a edificat prin extindere pe imobilul menţionat  o bucătărie de vară şi un atelier în valoare totală de 20.318 lei .

Dispune evidenţierea în CF a construcţiei extindere , formată din bucătărie de vară şi atelier

Dispune sistarea stării de indiviziune cu privire la imobil, prin atribuirea lui în întregime  reclamantei pârâte reconvenţionale RM .

Dispune intabularea dreptului de proprietate asupra întregului imobil  pe numele reclamantei pârâte reconvenţionale RM .

Obligă pe reclamanta pârâtă reconvenţională RM să  plătească sulte  pârâţilor  reclamanţi reconvenţionali, după cum urmează :

BL – 26. 727 lei , BG  - 4.273 lei , G Erszebert- 6.409 lei .

Obligă pe reclamanta pârâtă reconvenţională RM la 1291 lei cheltuieli de judecată către pârâtul reclamant reconvenţional BL  , compensând restul cheltuielilor de judecată .

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Aprilie 2009.

  

Preşedinte,

CP Grefier,

MG    

Red.P.C. tehnored.M-G

7 exemplare

1

Domenii speta