Pretentii

Sentinţă civilă 714 din 22.05.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 714

Şedinţa publică din 22 mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE CP

Grefier LI

Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile privind pe reclamanţii PS, CM, SLZ şi SA în contradictoriu cu pârâţii DI, DS şi DM, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în pronunţare, nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 19 mai 2009, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi, 22 mai 2009, când s-a pronunţat următoarea sentinţă:

     

INSTANŢA

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 2203/841/308/2006, din 8 noiembrie 2006, reclamanţii PS CM, SLZ şi SA, au solicitat în contradictoriu cu pârâţii DI, DS şi DM, obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a sumei de 400.000 lei noi, reactualizată la data plăţii efective, cu titlu de contravaloare teren intravilan, situat în S, str.Trandafirilor nr.135/A şi înscris în CF nr.6131 S A+1, top.2500/1 în suprafaţă de 4000 mp., cuprins în TP nr.145856 din 26.10.2001, identic cu parcela nr.159 tarlaua 118 nr.cad. 222 şi cu obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În considerentele cererii, reclamanţii arată că în calitate de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, din S, str. Trandafirilor nr.135/A, după tatăl lor GA, au solicitat în temeiul Lg.18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate, iar Comisia Locală şi Judeţeană de aplicare a Fondului Funciar, au emis abuziv TP în favoarea antecesoarei pârâţilor, numita DB.

Reclamanţii arată că în urma cererii lor de constatarea nulităţii absolute a TP emis pe numele lui DB, cerere care a format obiectul dosarului nr.3076/2002, s-a pronunţat sentinţa civilă nr.1308/2003, a Judecătoriei Sighişoara, constatându-se nulitatea absolută a TP menţionat şi că, în temeiul art.III pct.24 din Lg.247/2005, art. 424 din Lg.1/2000/R, în calitate de foşti proprietari ai acestui teren, au dreptul să solicite obligarea pârâţilor la plata contravalorii reale de circulaţie a terenului.

În drept, au fost invocate disp.art.III pct. 24 din Lg.247/2005, art. 424 din Lg.1/2000/R.

Au fost anexate copia sentinţei civile nr.1308/2003, copia fidelă a cărţii funciare 6131 S, top.2500/1.

Prin întâmpinare, pârâţii au solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii, iar pe cale de excepţie au invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor, arătându-se că reclamanţii nu au drept de proprietate asupra imobilului, pe de o parte, iar pe de altă parte, lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor, întrucât între părţi nu a existat nici un raport juridic, că înscrierile din CF sunt reale şi necontestate, iar suma solicitată cu titlu de pretenţii este nejustificată şi nu-i priveşte pe pârâţi.

S-a invocat prin întâmpinare, şi excepţia netimbrării acţiunii.

Prin încheierea din 13 martie 2007, instanţa după ce a pus în discuţie excepţiile invocate de pârâţi, le-a respins ca nefiind întemeiate (f.32 din  dosar).

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a dispus ataşarea dosarului nr.3076/2002, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.1308 din 30.09.2003.

Din probele administrate în cauză, înscrisuri, expertiza tehnică în specialitatea topometrie, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr.1308 din 30 septembrie 2003, pronunţată în dosarul nr.3076/2002 al Judecătoriei Sighişoara, a fost admisă acţiunea reclamanţilor PS, SR, SI şi CM în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală S pentru aplicarea Lg.18/1991, Comisia Judeţeană M pentru aplicarea Lg.18/1991, DI, DS şi DM şi s-a constatat nulitatea absolută a TP nr.145856 din 26.10.2001 cu privire la terenul în suprafaţă de 4.000 mp. de sub top.nr.2500/1, teren intravilan, identic cu parcela 159 tarlaua nr.118 nr.cad.222 şi a fişei de punere în posesie cu privire la acest teren, asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea numitei DB, constatându-se că reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea numitei DB, s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Pârâţii DI, DS şi DM sunt succesorii defunctei DB, în favoarea căreia s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar reclamanţii SLZ şi SA, sunt moştenitorii reclamantei, în prezent decedată SR (filele 164 - 171 din dosar).

După reconstituirea dreptului de proprietate şi eliberarea titlului în favoarea numitei DB, pârâţii au dezbătut masa succesorală după defuncta DB, înscriindu-şi în cartea funciară dreptul de proprietate asupra terenului ce formează obiectul litigiului, pe cote părţi, iar la data de 11 iulie 2002, au înstrăinat terenul cumpărătoarei DI, care la rândul ei a întabulat pe numele său, dreptul de proprietate asupra terenului.

Potrivit art.III al.24 din Lg.247/2005, „în cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul, este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren”.

Cum pârâţii au vândut terenul înscris în TP care a fost declarat nul, prin sentinţa civilă menţionată, reclamanţii sunt îndreptăţiţi să primească de la pârâţi preţul actualizat al terenului.

Terenul a fost evaluat la valoarea de circulaţie actuală prin expertiza dispusă şi efectuată în cauză de expertul Ţepeluş Ioan, respectiv la o valoare medie de 22 Euro/mp, rezultând un preţ actual al întregii suprafeţe de 88.000 Euro. La data pronunţării cursul oficial BNR la 1 Euro, era de 4,1724 lei, astfel că valoarea în lei la data pronunţării hotărârii este de 367.171,2 lei (RON), restul pretenţiilor până la 400.000 lei fiind nejustificate.

În temeiul art.274 c.pr.civ. pârâţii căzând în pretenţii, urmează să fie obligaţi şi la cheltuieli de judecată justificate, în cuantum de 4567 lei, din care 3500 lei onorariu avocat, conform chitanţei de la dosar (fila 153 din dosar) şi 1067 lei onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea reclamanţilor PS, CM, SLZ şi SA, toţi cu domiciliul procedural în S, str. nr., jud.M în contradictoriu cu pârâţii DI, domiciliat în S, str., bl., sc., ap., jud.M, DS, domiciliat în S, str. nr. jud.M şi DM, domiciliat în BT, str. nr., jud.H şi în consecinţă:

Obligă pe pârâţi în solidar la plata sumei de 367.171,2 lei, cu titlu de preţ actualizat, către reclamanţi, respingând restul pretenţiilor.

Mai obligă pe aceeaşi pârâţi la 4567 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi, constând în onorariu avocat şi onorariu expert.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 22 mai 2009.

PREŞEDINTE

CP

GREFIER

LI

Red.P.C.dact.L.I.

7ex./25 Iunie 2009

3