Prelungire internare minor în centru de reeducare.

Sentinţă penală 14 din 26.01.2011


Judecătoria Sinaia

Judecător DENISA MURARIU

SENTINŢA PENALĂ NR. 14/26.01.2011

Dosar nr. 67/310/2011

Domeniu: MINORI

Titlul: Prelungire internare minor în centru de reeducare.

La data de 10.01.2011 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia, cererea formulată de reprezentantul Centrului de Reeducare Găeşti prin care s-a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună prelungirea internării în centrul de reeducare după împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv până la data de 30.06.2011 a minorului IC.

În motivarea cererii s-a făcut trimitere la referatul de evaluare psihocomportamentală întocmită de personalul de specialitate din centru.

În susţinerea cererii a fost depus referatul de evaluare psihocomportamentală şi extras din data de 15.12.2010 al Consiliului Profesoral din cadrul respectivului centru de reeducare.

În baza rolului activ, instanţa a dispus ataşarea dosarului de fond al Judecătoriei Sinaia.

În cauză s-a procedat la desemnarea unui apărător din oficiu, iar la termenul de judecată din 25.01.2011 s-a procedat la ascultarea condamnatului în prezenţa reprezentantului legal, IM, parte responsabilă civilmente.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut:

 Prin sentinţa penală nr. 7/2010 pronunţată de Judecătoria Sinaia în dosarul nr. ..., s-a luat faţă de inculpatul IC măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, potrivit art. 104 rap. la art. 106 Cod penal.

 La stabilirea pedepsei instanţa a avut în vedere că inculpatul IC era minor în vârstă de 16 ani la data săvârşirii faptelor, reţinându-se dispoziţiile art. 99 alin.3 Cod penal.

 De asemenea, referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova întocmit în acel dosar a stabilit că activitatea infracţională a inculpatului a avut un debut timpuriu, încă de la vârsta de 11 ani, inculpatul manifestând o disponibilitate deosebită de a comite, singur sau în grup, diferite acte infracţionale patrimoniale, pe fondul carenţelor din procesul de educare şi supraveghere acordat de părinţi, al abandonului şcolar, al frecventării unor anturaje antisociale, a rezistenţei scăzute la presiunea grupului şi perseverării în comportamentul infracţional, paralel cu o lipsă a motivaţiei de schimbare.

 S-a mai reţinut şi faptul că inculpatul IC nu conştientiza pericolul social al faptei săvârşite, manifestând regret numai la nivel declarativ.

Pentru motivele anterior expuse instanţa a apreciat că scopul coercitiv şi educativ al sancţiunii penale poate fi atins doar prin aplicarea măsurii educative a internării inculpatului minor într-un centru de reeducare.

 În cauza de faţă, se reţine faptul că minorul împlineşte vârsta de 18 ani la data de 02.04.2011, iar factorii educativi de la clasă au considerat că este în interesul minorului finalizarea cursurilor clasei a VI-a, propunând în acest sens prelungirea măsurii educative până la data de 30.06.2011.

 Din cuprinsul referatului de evaluare psihocomportamentală rezultă faptul că rezultatele la învăţătură ale condamnatului sunt satisfăcătoare, că acesta posedă abilităţi practice, ceea ce i-a dat posibilitatea să participe la activităţile gospodăreşti organizate în şcoală.

Apreciind că măsura solicitată în cauză este în interesul condamnatului, pentru a-i da posibilitatea de a absolvi clasa a VI-a, în condiţiile în care în stare de libertate, minorul a manifestat dezinteres faţă de şcoală, considerând că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 491 C.proc.pen. raportate la art. 106 alin. 2 C.penal, art. 104 Cod penal, instanţa va admite sesizarea formulată de Centrul de Reeducare Găeşti, prin reprezentant legal şi în consecinţă, va dispune prelungirea măsurii internării în centrul de reeducare Găeşti aplicată prin sentinţa penală nr. 7/2010 de către Judecătoria Sinaia în dosarul nr. ..., după împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv până la data de 30.06.2011, a minorului IC.

În temeiul art. 490 alin. 3 C.proc.pen., va comunica un exemplar al hotărârii către centrul de reeducare.

 În baza art. 192 alin.3 Cod proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat, inclusiv onorariul avocatului din oficiu, vor rămâne în sarcina acestuia.

Domenii speta