Fond funciar

Sentinţă civilă 1300 din 21.07.2011


TIP : SENTINTA

Nr./data : 1300/21.07.2011

AUTOR:  Balan Laurentiu Mihai

Domenii asociate : FOND FUNCIAR

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. (...) petenta O. M. I. a chemat în judecata pe intimatii C. J. .F. F.  si D. A. F., în calitate de presedinte al C. J. .F. F. , solicitand instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa se dispuna obligarea intimatilor sa rectifice titlul de proprietate nr. (...) , în sensul îndreptarii erorilor materiale strecurate în procesul verbal de punere în posesie, rectificare ce urmeaza a avea la baza documentatia înaintata de C. L. f. f.  si avizata de OCPI .obligarea intimatilor, în solidar, la plata sumei de 500 lei, pe fiecare zi de întârziere, cu titlu de daune cominatorii, pâna la rescrierea efectiva si eliberarea titlului de proprietate rescris pe numele formei asociative; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea plângerii, se arata ca prin decizia civila nr. (...), definitiva si executorie pronuntata de Tribunalul (...) instanta a modificat în parte H. C. J. P. nr. (...)  si a reconstituit, ca drept de proprietate petentei, diferenta de teren cu vegetatie forestiera, în suprafata de 1298,67 ha., în completarea suprafetei de 561,33 ha. reconstituita, pâna la 1860 ha, conform propunerii C. L. Reconstituirea dreptului de proprietate al formei asociative s-a facut în baza Legii 1/2000 si s-a emis titlul de proprietate nr. 63 din 4 ianuarie 2007. De asemenea, precizeaza ca, în vederea întabularii dreptului de proprietate devalmasa a formei asociative, a fost întocmita documentatia cadastrala, însa OCPI  a refuzat deschiderea cartii funciare pe numele formei asociative, motivat de faptul ca pe limita dinspre nord a proprietatii, ce desparte teritoriul administrativ de comuna învecinata, apar suprafete de teren cu vegetatie forestiera, în enclave mici, care nu pot fi folosite de catre R.N.P., astfel ca a fost îndrumata sa solicite rescrierea titlului de proprietate, numai cu privire la acest aspect al îndreptarii erorii materiale, cu privire la vecinatatea din partea de nord. Pentru acest motiv, a solicitat C.L.  în cursul anului 2008, sa întocmeasca documentatia necesara, cu îndreptarile asupra erorilor materiale, în vederea rescrierii titlului de proprietate si sa o înainteze C. J. f. f.  Documentatia necesara a fost întocmita si înaintata C. J. f. f. , însa nici pâna în prezent nu a fost solutionata cererea sa, astfel ca solicita admiterea plângerii.

În drept, plângerea nu a fost motivata.

A depus alaturat, în copie, înscrisuri.

La data de 28 aprilie 2011, intimata C. J. f.f. a formulat întâmpinare prin care a solicitat introducerea în cauza, în calitate de pârâta, a C. L. f. f. precum si respingerea cererii privind plata daunelor cominatorii si a cheltuielilor de judecata.

În drept, a invocat dispozitiile Legii 18/1991, republicata, completata si modificata, HG 890/2005 si art. 146 cod procedura civila.

La data de 19 mai 2011 petenta si-a precizat cererea

A depus alaturat, în copie, înscrisuri.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Prin încheierea de sedinta din data de (...), instanta a dispus respingerea cererii intimatei C. J.  f. f. de introducere în cauza în calitate de pârâta a C. l. f. f. , pentru motivele expuse în respectiva încheiere.

Instanta a retinut ca:

Urmare deciziei civile nr.(...) a Tribunalului (...) s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe numele formei asociative O. M. I.pentru suprafata de 1298,67 ha teren cu vegetatie forestiera.

Pentru aceasta suprafata de teren a fost emis titlul de proprietate nr.(...)

Solicitîndu-se înscrierea în cartea funciara pe numelel petentei a dreptului de proprietate asupra suprafetelor de teren mentionate în titlul de proprietate nr.63/04.01.2007, cererea a fost respinsa, motivat de faptul ca planul de parcelare aferent acestui titlu de proprietate a fost executat de catre C. l., avînd ca suport tehnicplanurile cadastrale executate la Lucrarea de evidenta funciara în anul 1964 si nu prin masuratori topografice, astfel încât acesta nu reflecta realitatea din teren, aspecte ce rezulta din adresa nr.(...) emisa de O.C.P.I.

Pentru aceste motive, a fost întocmit un nou plan de parcelare si un alt proces verbal de punere în posesie cu nr.(...)  La întocmirea noului proces verbal de punere în posesie au participat si reprezentantii I.T.R.S.V. si ai R.N.P.-O. S. M. care au avut în vedere verificarea amplasamentului predat prin Protocolul de predare a fondului forestier nr.(...) încheiat între R.N.P.-O. S. M. si C.L. f.  f.

Din aceeasi adresa  nr.(...) emisa de O.C.P.I. rezulta ca O.C.P.I. si-a însutit noul plan de parcelare, aratînd ca acesta corespunde din punct de vedere tehnic, apreciind ca este necesara modificarea titlului de proprietate nr.(...) conform noului proces verbal de punere în posesie definitiva si a planului de parcelare rectificat si însusit de catre C. l. f. f.

Desi  C. l. f. f. a comunei I. a solicitat în mai multe rânduri intimatei C.J. f. f. sa procedeze la rectificarea titlului de proprietate nr.(...), aceasta nu a dat curs solicitarilor, motivînd, printre altele, ca pe rolul instantelor se afla în curs de judecata un proces civil avînd ca obiect anularea acestui titlu de proprietate.

Instanta apreciaza ca indiferent de solutia ce se va pronunta în respectiva cauza avînd ca obiect anularea titlului de proprietate nr.(..) nu exista niciun impediment în rectificarea anterioara a acestuia, întrucît mentinerea sau anularea ce urmeaza a fi dispusa de instanta va avea efect asupra titlului rectificat.

Rectificarea este definita lingvistic ca fiind actiunea de corectare, corijare, îndreptare, remediere. De esenta rectificarii este faptul ca aceasta presupune exclusiv îndreptarea unor erori materiale, fara ca prin aceasta sa se poata schimba întinderea dreptului sau conditiile de exercitiu ale acestuia.

Instanta retine ca actiunea în rectificare presupune probarea existentei unei erori materiale la emiterea actului administrativ a carui analiza este dedusa judecatii, iar finalitatea actiunii consta în corectarea erorilor intervenite, în sens formal, fara afectarea substantei sau întinderii însusi a dreptului recunoscut.

Considerînd îndeplinite aceste conditii în cauza de fata, în temeiul art.58 din Legea nr.18/1991, instanta va admite în parte cererea si va obliga intimata C.J.f.f. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si a celor forestiere - prin prefect, sa procedeze la rectificarea titlului de proprietate nr. (...), în conformitate cu procesul verbal de punere în posesie nr. (...)

Cu privire la capatul de cerere privind obligarea intimatilor, în solidar, la plata de daune cominatorii, instanta îl va respinge ca neîntemeiat, motivat de faptul ca prevederile art.64 alin.2 din Legea nr.18/1991 se refera la sanctionarea doar a primarului cu condamnarea la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere. În drept, petenta nu a indicat niciun temei legal al acestui capat de cerere.

Instanta va lua act ca reclamanta si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.