Partaj

Sentinţă civilă 50 din 19.01.2012


 Prin acţiunea civila înregistrata la aceasta instanţă sub nr.1121/313/2010, reclamanţii-pârâţi B.Ş, B.M., B. Şt. M. au chemat in judecata pe pârâtul-reclamant P.C., pentru partaj succesoral.

 In motivarea acţiunii s-a susţinut că la data de 12.11.2006 a decedat numita P.E, fiica reclamanţilor –pârâţi B. Şt. si B.M si sora reclamantei B Şt. Maria, precum si soţia pârâtului P.C., fără ca din căsătorie aceasta sa fi avut descendenţi.

 Masa succesorala rămasa de pe urma defunctei este cea înscrisa in actul de vânzare cumpărare si întreţinere autentificat sub nr.443/03.05.2000, încheiat de BNP P.C. Prin actul respectiv, ei –reclamanţii - pârâţi B. Şt si B.M., precum si sora defunctei – N. C. au transmis soţilor P.C. si P.E, prin diferite modalităţi, dreptul lor de proprietate asupra unei gospodarii, situata in satul Dumbrava de Jos.

 In acest contract nenumit, cu caracter complex, autentificat sub nr.443/03.05.2000 exista o convenţie de vânzare cumpărare cu clauza de întreţinere, prin care autoarea B. M, decedata in cursul anului 2003, precum si ei reclamanţii si sora defunctei – N.C au transmis soţilor P.E si P.C, in schimbul întreţinerii, următoarele bunuri: suprafaţa de teren arabil de 640 mp, situata in T.119, P.171/2, teren curţi construcţii in suprafaţa de 1250 mp, din totalul de 1550 mp, situat in T.119, P.171/1, cota de 13/16 dintr-o casă din lemn, acoperita cu ţiglă, având 2 încăperi, cota de 13/16 din un grajd din lemn, cota de 13/16 dintr-o bucătărie din lemn cu 2 încăperi, precum si un pătul, o magazie si un grajd, aflate in aceeaşi gospodărie.

 Prin dec. civilă nr.1175/R/2009, definitiva si irevocabila, pronunţată de Tribunalul MH in dosarul nr.1989/313/2008, s-a admis recursul lor - reclamanţilor si s-a dispus rezoluţiuna acestui contract de întreţinere, cu consecinţa repunerii părţilor in situaţia anterioara.

 Pe de altă parte, prin aceeaşi convenţie, insă cu caracter oneros, soţii P.C. si P.E. au cumpărat de la numita N.C. suprafaţa de 300 mp, din cei 1550 mp, teren aflat in T.119, P.171/1 si cota de 3/16 din încăperile mai sus arătate, respectiv casa din lemn acoperita cu ţiglă, având 2 încăperi, cu instalaţie electrica de iluminat; din bucătăria de lemn cu 2 încăperi; din grajdul de lemn; din pătul, precum si din magazia acoperita cu ţiglă, toate construcţiile situate in T.119, P.171/1.

 Întrucât prin dec. civilă nr.1175/R/2009 s-a dispus rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare a bunurilor anterior menţionate, rezultă ca masa succesorala rămasă de pe urma defunctei P.E. este formatata din diferenţa de suprafaţa de 300 mp, din cei 1550 mp, teren aflat in T.119, P.171/1, suprafaţa neindividualizata, precum si cota de 3/16 din casa de lemn acoperita cu ţiglă, compusa din 2 încăperi, cu instalaţie electrica de iluminat, din bucătăria din lemn cu 2 încăperi, din grajdul de lemn, din pătul, precum si din magazia acoperita cu ţiglă, toate construcţiile situate in T.119, P.171/1.

 Moştenitorii defunctei P.E. sunt ei - reclamanţii-pârâţi B. Şt. si B.M., in calitate de ascendenţi privilegiaţi, reclamanta-pârâtă Bontea Şt. Maria, in calitate de colateral privilegiat, precum si pârâtul-reclamant P.C., in calitate de soţ supravieţuitor.

 Întrucât paratul P.C. este in relaţii conflictuale cu ei - reclamanţii, se impune ca masa succesorala să le fie atribuita, iar acesta să primească sulta cuvenita.

 Ulterior, la data de 16.12.2010 reclamanţii şi-au precizat acţiunea in sensul că in temeiul art.57 C.p.c., au solicitat introducerea in cauza in calitate de reclamanta si a numitei N. C., paratul achiesând la aceasta precizare.

 La dosarul cauzei s-au depus in copie: împuternicirea avocaţială din data de 24.05.2010, chitanţe onorariu avocat, act de vânzare cumpărare si întreţinere autentificat sub nr.443/03.05.2000 de BNP P.C., dec.nr.1175/R/29.10.2009 a Tribunalului MH, s.c.nr.472/22.03.2010 a Judecătoriei Strehaia, certificat naştere B.M., certificat deces P.E., certificat fiscal nr.2103/13.10.2010.

 Acţiunea a fost legal timbrata.

 In cauză a formulat la data de 30.09.2010 cerere reconvenţională pârâtul P.C., prin care a solicitat obligarea reclamanţilor la plata contravalorii îmbunătăţirilor aduse la imobilul proprietatea acestora, situat in comuna.D., sat D. de Jos, jud. MH., întrucât prin dec. civila nr.1175/R/29.10.2009 pronunţată de Tribunalul MHi, s-a dispus rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare si întreţinere autentificat sub nr.443/03.05.2000, iar prin s.c. nr.472/22.03.2010 pronunţata de Judecătoria Strehaia s-a dispus revocarea donaţiei ce era înscrisă in acelaşi act.

 Prin contractul autentificat sub nr.443/03.05.2000, îi fuseseră înstrăinate printre altele, o casă din lemn cu două încăperi, acoperită cu ţiglă, o casă din lemn cu trei încăperi, acoperită cu ţiglă, o bucătărie construită din lemn, cu două încăperi, el a adus la aceste imobile următoarele îmbunătăţiri: la casa cu trei camere, a tencuit-o interior si exterior, a zugrăvit-o interior si exterior, a cumpărat si montat tâmplăria, a pardosit cu PAL şi a pus parchet, a cumpărat boiler pe lemne de 80 l., a cumpărat chiuveta, mobilierul de baie, uşa de la baie, a montat instalaţia de baie, la casa cu 2 camere, a renovat acoperişul cumpărând materialele şi plătind manopera, la bucătăria cu 2 camere, a cumpărat 15 buc. geam şi uşa din fier de la pod, a cumpărat şi montat 2 porţi din fier, a îngrădit terenul cu gard din plasă de sârmă, a construit o perdea, a montat instalaţia pentru a racorda imobilul la reţeaua de apă, a plantat 150 butuci viţă de vie, a plantat pomi fructiferi.

 La data de 21.10.2010 reclamanţii-pârâţi au formulat întâmpinare la cererea reconvenţională formulată de către pârât, prin care au solicitat respingerea cererii reconvenţionale formulată de acesta, ca nefondată, întrucât prin s.c.nr.472/22.03.2010 a Judecătoriei Strehaia s-a revocat donaţia ce a avut ca obiect casa compusa din 3 camere si s-a dispus evacuarea paratului din imobil, astfel că acesta a exercitat cu rea - credinţă posesia asupra acestui imobil si nu mai avea dreptul să facă îmbunătăţiri. In ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse casei cu 2 camere, susţinerile paratului sunt neadevărate, întrucât acesta nu a întreprins nici o acţiune care sa aibă ca finalitate îmbunătăţirile acestui imobil.

 In şedinţa publica din data de 03.02.2011 pârâtul - reclamant P.C. a depus la dosarul cauzei testamentul încheiat in favoarea sa de către defuncta P.E., la data de 08.11.2005, testament autentificat sub nr.5106/08.11.2005 de BNP D.G.C.

 In şedinţa publica din data de 24.02.2011 reclamanţii-pârâţi B.M. şi B. Şt. au solicitat reducţiunea testamentului autentificat sub nr.5106/08.11.2005 de BNP D.G.C, susţinând ca in calitatea lor de ascendenţi privilegiaţi sunt moştenitori rezervatari ai defunctei P.E., iar in conformitate cu disp.art.843 C.civ., aceasta nu putea testa decât ? din bunurile sale.

 Întrucât paratul P.C. nu si-a exprimat in  mod direct dreptul de opţiune succesorala, nici in mod expres, nici in mod tacit, lucru care rezulta si din faptul că a exhibat acest testament doar la termenul din data de 03.02.2011, fără a invoca calitatea sa de moştenitor testamentar, se impune a se concluziona ca acesta a optat sa prevaleze doar de calitatea sa de moştenitor legal, nu si de cea de moştenitor testamentar.

 La data de 17.03.2011 a formulat întâmpinare la cererea de reducţiune a testamentului paratul P.C., prin care a solicitat respingerea acţiunii in reducţiune, invocând excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, având in vedere ca aceasta acţiune este o acţiune personală patrimonială si este supusă termenului de prescripţie de 3 ani prevăzuta de Decretul 167/1958, termen care începe sa curgă de la data deschiderii succesiunii, in speţă de la data decesului numitei P.E.. Reclamanţii-pârâţi B.Şt. si B.M. au cunoscut faptul că pârâtul şi defuncta P.E. şi-au încheiat testamente unul in favoarea celuilalt, astfel că in prezent termenul de prescripţie de 3 ani, prev. de Dec.167/1958 este depăşit.

 In soluţionarea cauzei, reclamanţii au solicitat in dovedirea acţiunii admiterea probelor cu înscrisuri, expertiza tehnica de specialitate in vederea evaluării si lotizării bunurilor, iar in apărare la cererea reconvenţionala formulata de parat, proba testimoniala, fiind audiaţi martorii Cioc Ion şi Muntean Elena.

 In apărare, pârâtul a solicitat admiterea probei cu interogatoriile reclamanţilor - pârâţi B. Şt. şi Bontea Şt. Maria si a probei testimoniale, fiind audiaţi martorii Mihai Alexandru şi V. I.

 La solicitarea reclamanţilor, instanţa a dispus emiterea unei adrese către BNP P.B. pentru a înainta in copie dosarul notarial privind actul de vânzare cumpărare şi întreţinere autentificat sub nr.443/03.05.2000.

 Din oficiu, instanţa a luat interogatoriu paratului P.C. şi reclamantei B.M..

 Ca urmare a faptului că instanţa a constatat că soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiunea in reducţiunea testamentului autentificat sub nr.5106/08.11.2005 invocata de către parat prin întâmpinarea depusa in cauză la data de 17.03.2011, impune administrarea de probe, reclamanţii - pârâţi B.Şt., B.M. şi Bontea Şt. Maria prin apărător au solicitat admiterea probei testimoniale, fiind audiata martora M.V., iar paratul a solicitat admiterea probei testimoniale, fiind audiaţi martorii M.A. şi M.I si a probei cu interogatoriul reclamanţilor B. Şt. şi B.M..

 La interogatoriu - luat reclamantului B.Şt., la cererea paratului P.C.-fila 107-, acesta a recunoscut că pârâtul-reclamant P.C. a cumpărat chiuveta din baie, a executat in gospodărie o portiţa din metal cu plasa de sârmă, a achiziţionat grinzile folosite la construcţia unei perdele, a plantat in gospodărie butuci de vita de vie si circa 10 pomi fructiferi.

 Acesta a precizat ca pârâtul-reclamant a achiziţionat si un boiler pe lemne de 80 l., insa din banii săi. 

 La interogatoriu - luat reclamantei Bontea St. Maria, la cererea paratului-reclamant P.C.-fila 108-, aceasta a recunoscut ca pârâtul-reclamant a cumpărat boilerul pe lemne de 80 l. din baie, a renovat acoperişul casei cu 2 camere, cumpărând materialele si plătind manopera, a îngrădit terenul cu gard din plasa de sârmă, a construit o perdea, folosind scândurile aparţinând reclamanţilor - pârâţi B.Şt. si B.M., „a montat instalaţia necesara racordării imobilului la reţeaua de apă”, a plantat in gospodărie 2 sau 3 pomi fructiferi.

 La interogatoriu - luat din oficiu paratului-reclamant P.C.-fila 109,- acesta a susţinut că in anul 1976 s-a căsătorit cu fiica reclamanţilor - pârâţi B Şt. si B.M. si că, după căsătorie, reclamantul-pârât B.Şt. le-a propus „sa-si facă casă la ţară”, oferindu-le in acel scop un imobil pe care el îl ridicase, insa nu il finalizase. La momentul preluării imobilului, ce era compus din 3 camere si sală, acesta fusese executat parţial, in sensul că avea construit din lemn scheletul si era acoperit cu ţiglă. In perioada 1978-1980 a finalizat acest imobil, folosind banii obţinuţi la nuntă, precum si alte sume de bani pe care le-a obţinut din munca proprie. Reclamantul-pârât B.Şt. nu a contribuit la finalizarea imobilului, întrucât in acea perioadă era angajatul Penitenciarului din mun. TM, localitate in care isi avea si domiciliul, iar natura serviciului nu îi permitea sa facă deplasări in loc. D.. In scopul finalizării imobilului a achiziţionat materialul lemnos de la Ocolul Silvic Strehaia, iar o persoană din sat a executat tâmplăria la solicitarea sa. De asemenea, a achiziţionat si restul materialelor necesare din loc. D., cu excepţia unei părţi din ciment, care a fost achiziţionat din mun. TM. In anul 2000 sau 2001 a ataşat la acest imobil o baie in care a montat un boiler de 80 l., o chiuvetă, o oglindă, o cadă si a instalat o masă cu oglindă. De asemenea, a montat uşa de la baie, iar reclamantul-pârât B.Şt. a depozitat in aceasta încăpere o altă oglindă. La casa compusa din 2 camere a „relipit” olanele si a înlocuit 12 ţigle sparte. In perioada in care a finalizat casa cu 3 camere a reclădit şi bucătăria existentă in gospodărie, pe un alt amplasament, folosind exclusiv materialele vechi. La aceasta bucătărie a montat o uşă metalică la pod, iar in faţa sa a executat 2 porţi metalice. După anul 1990- după executarea retelei stradale de aducţiune a apei de către Primăria com.D. - a racordat gospodăria la această reţea, executând împreună cu un prieten al său şanţurile si folosind ţeavă procurată de către reclamantul-pârât B.Şt.. De asemenea, pe cheltuiala sa a fost executat bazinul in care a fost montat apometrul, care fusese cumpărat de către reclamantul-pârât B.Şt. si s-a montat un robinet de trecere in curte si un robinet de scurgere, precum si robinetul de la baie. In gospodărie a plantat 3 meri de altoi, 13-14 corcoduşi si circa 80-100 butuci de vita de vie.

 Martora M.E. a relatat că pârâtul-reclamant P.C. nu a adus îmbunătăţiri imobilelor ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.443/03.05.2000.

 Martorul Cioc Ion a relatat ca pârâtul-reclamant si soţia acestuia P.E. au venit din mun. TM in loc. Dumbrava in cursul anului 2005. Casa compusă din 3 camere a fost zugrăvită la exterior după venirea paratului-reclamant si a soţiei acestuia din mun. TM, insa de către reclamantul-pârât B.Şt.. Baia ataşată la casa cu 3 camere a fost executată de el, inclusiv montarea uşii acesteia, la cererea reclamantului-parat B. Şt., după anul 1990 si a fost amenajată la cererea paratului-reclamant P.C., insa cu banii reclamantului-pârât B.Şt., de către „numitul V.”, care a montat o chiuvetă, a efectuat lucrarea de aducţie a apei către cada si cazan (anterior montate). La casa cu 2 camere, pârâtul-reclamant „a relipit” 2 olane ce se desprinseseră din acoperiş, iar in faţa acesteia a construit o portiţă spre grădină, folosind materiale procurate de către reclamantul-pârât B.Şt.. Atât porţile gospodăriei, cat si perdeaua au fost executate înainte de venirea paratului-reclamant P.C. din mun. TM in loc. D.

 Martorul M.A. a relatat că in gospodăria din loc. D. au existat o casă bătrâneasca, construita din lemn, compusa din 2 camere, sală si tindă si o alta mai nouă, compusă din 3 camere si hol, construită si ea din lemn si acoperită cu ţiglă, la aceasta fiind ataşată după anul 2000, o baie de către pârâtul-reclamant P.C., care a adus materialele de construcţie din mun. TM si a plătit manopera. Casa compusa din  3 camere si sală a fost ridicata de către reclamantul-pârât B. Şt., insă a fost finalizata de către pârâtul-reclamant P.C. care a executat tencuielile interioare si exterioare, a montat tâmplăria si pardoseaua si a construit sobe in fiecare din camere. La casa cu 2 camere pârâtul-reclamant P.C. a executat reparaţii minore, in sensul ca a înlocuit câteva ţigle sparte si olanele, iar la bucătăria cu 2 camere acesta a executat un grilaj din fier. Pârâtul-reclamant P.C. a finalizat baia, a suportat contravaloarea lucrărilor de aducţie a apei in gospodărie si a plantat in gospodărie pomi si vita de vie.

 Martorul V.I. a relatat că pârâtul-reclamant P.C. – colegul si prietenul său din şcoală - a venit in perioada 1978-1979 din mun. TM in loc. D. Cu ocazia vizitelor pe care i le-a făcut, acesta i-a relatat că in acea perioada se ocupa de executarea unor lucrări de construcţie la imobilul compus din 3 camere, pe care intenţiona sa il finalizeze. In acea perioada atât familia Papa, cat si familia Bontea locuiau in mun. TM, insă pârâtul-reclamant P.C. venea in loc. D pentru a duce alimente si se ocupa de procurarea materialelor de constructie si gasirea muncitorilor care sa se ocupe de finalizarea constructiei. In ceea ce priveste baia atasata la casa cu 3 camere, acesta a precizat ca nu cunoaste cine a edificat-o, insă a precizat ca baia respectiva a fost finalizată de el, la cererea paratului-reclamant P.C., care i-a pus la dispozitie boilerul, cada, ţevile, bateriile, un lavoar, sifoanele la cadă si chiuveta, precum si ţevile de scurgere şi de asemenea, i-a achitat manopera. In  perioada in care el a finalizat baia, reclamantul-pârât B.Şt. locuia in gospodarie şi in acea imprejurare a sustinut că imobilul ce includea baia apartine fiicei si ginerelui său.

 Martora M.V. a relatat că nu cunoaste aspecte legate de confectionarea testamentului confectionat de catre sotia paratului-reclamant.

 Martora M.I. a relatat că nu cunoaste daca reclamantii-parati B.Şt. si B.M. au avut cunostinta de testamentul incheiat in favoarea pârâtului-reclamant P.C., de catre sotia acestuia.

 Martorul M.A. a relatat initial că reclamantii-parati B.Şt. si B.M. ar fi avut cunostinta de existenta testamentului incă din anul 2005, insă ulterior a revenit asupra declaratiei si a precizat ca „ar fi auzit reclamantii-parati si pârâtul-reclamant discutand despre existenta testamentului”, după luna iulie 2008.

 Din cuprinsul actului de vanzare cumparare si intretinere autentificat sub nr.443/03.05.2000, de BNP P.CC-filele 8-9, rezultă că la data de 03.05.2000 numita B.M. si reclamanţii B.M., B.Şt. si N.C. au instrainat sotilor P.C. si P.E., in schimbul intretinerii, un teren intravilan in suprafata de 640 mp, situat in T.119, P.171/2, un teren curti constructii in suprafata de 1250 mp, din cei 1550 mp., situat in T.119, P.171/1 si cota de 13/16 din casa din lemn acoperita cu ţiglă, compusa din 2 incaperi, cu instalatie electrica de iluminat, cota de 13/16 din grajdul din lemn, din bucatatia din lemn cu 2 incaperi, din pătulul si magazia acoperite cu ţiglă, constructii aflate pe terenul situat in T.119, P.171/1. Totodata, reclamanta N.C. a instrainat pârâtului-reclamant P.C. si sotiei acestuia P.E., contra sumei de 3.000.000 lei vechi, suprafata de 300 mp, din cei 1550 mp, teren situat in T.119, P.171/1 si cota de 3/16 din casa de lemn acoperita cu ţiglă, cu 2 incaperi, cu instalatie electrica de iluminat, grajdul din lemn, bucataria din lemn cu 2 incaperi, pătulul si magazia acoperite cu ţiglă, iar reclamantii B.Şt. si B.M. au instrainat acestora o casa din lemn acoperita cu ţiglă, cu 3 incaperi, cu instalatie electrica de iluminat, aflata pe terenul curti constructii situat in T.119, P.171/1, fără a percepe un preţ.

 Din cuprinsul dec.civile nr.1175/R/29.10.2009 a Tribunalului MH- filele 10-12, rezulta ca a fost admis recursul formulat de catre reclamantii B.M., B.Şt. si N.C. impotriva s.c.nr.657/22.04.2009 a Judecatoriei Strehaia, in contradictoriu cu intimatii P.C. si V.A, fiind modificata aceasta sentinta, in sensul admiterii in parte a actiunii precizate, dispunandu-se rezolutiunea contractului de vanzare cumparare si intretinere incheiat intre B.M., B.M. si B.Şt. in nume propriu si ca mandatar al lui N.C si numitii P.C. si P.E., autentificat sub nr.443/03.05.2000, avand ca obiect suprafata de 640 mp, teren situat in T.119, P.171/2, suprafata de 1250 mp, din cei 1550 mp, situat in T.119, P.171/1, cota de 13/16 din casa cu 2 incaperi, construita din lemn, acoperita cu ţiglă, cota de 13/16 din casa cu 2 incaperi, construita din lemn, acoperita cu ţiglă, cota de 13/16 din grajdul din lemn, bucataria din lemn cu 2 incaperi si din magazie, constructii aflate pe terenul situat in T.119, P.171/1.

 De asemenea, din cuprinsul s.c.nr.472/22.03.2010 a Judecatoriei Strehaia,  irevocabila – fila 13, rezulta ca a fost admisa in parte actiunea formulata de catre reclamantii B.Şt. si B.M. impotriva paratilor P.C. si P.A., pentru revocarea donatiei si evacuare si s-a dispus revocarea pentru ingratitudine a contractului de donatie ce are ca obiect casa cu 3 camere, cu instalatie electrica de iluminat, aflata pe terenul curti constructii, din T.119, P.171/1, precum si evacuarea celor doi parati din acest imobil.

 Prin încheierea de admitere în principiu pronuntata în cauză la data de 07.04.2011, instanta a admis în principiu actiunea de partaj introdusa de reclamantii-pârâţi B.Şt. si B.M.. De asemenea, a admis cererea de reductiune a testamentului formulata de reclamantii B.Şt. si B.M., iar în parte cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant P.C.. A constatat deschisă succesiunea defunctei P.E. la data de 13.11.2006, iar ca mostenitori ai acesteia pe reclamantii-pârâţi B.Şt. si B.M., in calitate de mostenitori legali – ascendenti privilegiati şi pe paratul-reclamant P.C., în calitate de mostenitor testamentar. S-a dispus reducerea testamentului încheiat de defuncta P.E. în favoarea paratului P.C. la data de 08.11.2005, la cotitatea disponibila de ? din masa succesorală, astfel că reclamantilor B.Şt. si B.M. urma să le revina impreuna cota de ?  din masa succesorala, iar paratului-reclamant P.C., restul cotei de ? . S-a constatat că masa succesorala rămasa de pe urma defunctei P.E. se compune din suprafata de 300 mp., din cei 1550 mp. teren aflat in T.119, P.171/1 si cota de 3/16 din urmatoarele constructii: casă din lemn, acoperită cu ţiglă, compusă din 2 incăperi, bucatarie cu 2 incăperi, grajd din lemn, pătul şi magazie. S-a constatat că paratul-reclamant P.C. impreuna cu sotia sa P.E. au adus intregului imobil situat in com. D. sat D. de Jos, urmatoarele îmbunătăţiri:

 a)  la casa cu 2 incăperi au procurat materialele necesare şi au remontat olanele vechi la acoperiş, au achiziţionat un număr de 12 ţigle, pe care le-au montat in locul celor vechi distruse, au executat şi montat o uşă metalică la pod.

 b) la casa compusă cu 3 camere, au executat tencuielile interioare şi exterioare, au procurat şi montat tâmplăria, au procurat şi montat materialele pentru pardosele, au procurat materialele, inclusiv boilerul şi au suportat contravaloarea manoperei aferente instalaţiei din baie, au procurat şi montat uşa de acces la baie, au cumpărat si montat mobilierul de baie, cu exceptia unei oglinzi depozitate de reclamantul B.Şt..

 c) au suportat partial contravaloarea lucrărilor de aducţiune a apei in gospodărie, respectiv au executat şanţurile de aducţiune, bazinul in care a fost montat apometrul ( apometrul si ţeava de aductiune au fost procurate de catre reclamantii B.Şt. si B.M.), au achizitionat si montat in curte un robinet de trecere si unul de scurgere, au executat si montat lângă bucătărie o portiţă din metal cu plasă de sârmă, au achizitionat grinzile necesare construirii unei perdele, au achiziţionat şi montat 2 grilaje metalice la intrarea in bucătărie, au plantat pomi fructiferi şi viţă de vie.

 Pentru a pronunta aceasta încheiere instanta a retinut ca la data de 12.11.2006 a decedat P.E., având ca mostenitori pe reclamantii B.Şt. si B.M., în calitate de ascendenti privilegiati şi pe paratul P.C., în calitate de mostenitor testamentar.

 Chiar dacă pârâtul P.C. ar fi putut veni în nume propriu la mostenirea defunctei in calitate de soţ supravietuitor, acesta a inteles sa uzeze de testamentul confectionat în favoarea sa, testament autentificat sub nr. 5106/08.11.2005 de BNP D.G.C, astfel că acesta are calitatea de mostenitor testamentar.

 Sustinerile reclamantilor-parati B.Şt. si B.M., referitoare la faptul că pârâtul-reclamant P.C. a optat sa se prevaleze doar de calitatea de mostenitor legal, nu si de aceea de mostenitor testamentar, au fost inlaturate ca neintemeiate, atat timp cat in speţă nu a fost eliberat un certificat de mostenitor care sa vizeze succesiunea defunctei P.E., iar pârâtul-reclamant a inteles sa uzeze de acest testament in cursul judecaţii, după ce anterior facuse acte de acceptare tacita a succesiunii.

 În raport de disp.art.843 C.civ.vechi, cererea de reductiune a testamentului autentificat sub nr. 5106/08.11.2005 de BNP D.G.C, formulata de catre reclamantii - parati B.Şt. si B.M., s-a constatat ca este intemeiata, motiv pentru care aceasta a fost admisa ca atare,  iar testamentul redus la cotitatea disponibilă de ?, reclamantilor B.Şt. si B.M. revenindu-le cota de ?  din masa succesorala, iar paratului-reclamant P.C., cota de ?.

 Sustinerile paratului-reclamant P.C. referitoare la faptul ca cererea de reductiune a testamentului, in virtutea caracterului personal patrimonial, ar fi prescrisa, au fost apreciate ca neintemeiate, in conditiile in care reclamantii-parati B.Şt. si B.M. nu au avut cunostinta de testament decat in momentul in care acesta a fost depus la dosarul cauzei, termenul de prescriptie de 3 ani curgand de la acea dată.

 Interogatoriile reclamantilor-parati B.Şt. si B.M., coroborate cu declaratiile martorilor M.I si M.A. si atitudinea procesuala a pârâtului-reclamant P.C., care a inteles sa depuna testamentul la dosarul cauzei ulterior formularii cererii reconventionale, au condus la concluzia că reclamantii-parati B.Şt. si B.M. au luat la cunostinţă de existenta testamentului in cursul judecătii.

 In raport de continutul contractului de vanzare cumparare si intretinere autentificat sub nr.443/03.05.2000, dec.civila nr.1175/R/29.10.2009 a Tribunalului MH si sentinta civila nr.472/22.03.2010 a Judecatoriei Strehaia, s-a constatat ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctei P.E. se compune din suprafata de 300 mp., din cei 1550 mp. teren aflat in T.119, P.171/1 si cota de 3/16 din urmatoarele constructii: casă din lemn, acoperită cu ţiglă, compusă din 2 incăperi, bucatarie cu 2 incăperi, grajd din lemn, pătul şi magazie.

 De asemenea, în raport de interogatoriile reclamantilor-parati B.Şt., B.St .M., paratului-reclamant P.C. si declaratiile martorilor M.A. şi V.I, instanta a apreciat ca subiective declaratiile martorilor M.E si C.I. astfel ca a constatat intemeiata in parte cererea reconventionala formulata de catre pârâtul-reclamant P.C.,  admitand-o ca atare si constatand ca pârâtul-reclamant P.C. impreuna cu sotia sa P.E. au adus gospodariei din com. D., satul D de Jos, urmatoarele imbunatatiri: a)  la casa cu 2 incăperi au procurat materialele necesare şi au remontat olanele vechi la acoperiş, au achiziţionat un număr de 12 ţigle, pe care le-au montat in locul celor vechi distruse, au executat şi montat o uşă metalică la pod; b) la casa compusă cu 3 camere, au executat tencuielile interioare şi exterioare, au procurat şi montat tâmplăria, au procurat şi montat materialele pentru pardosele, au procurat materialele, inclusiv boilerul şi au suportat contravaloarea manoperei aferente instalaţiei din baie, au procurat şi montat uşa de acces la baie, au cumpărat si montat mobilierul de baie, cu exceptia unei oglinzi depozitate de reclamantul B.Şt.; c) au suportat partial contravaloarea lucrărilor de aducţiune a apei in gospodărie, respectiv au executat şanţurile de aducţiune, bazinul in care a fost montat apometrul (apometrul si ţeava de aductiune au fost procurate de catre reclamantii B.Şt. si B.M.), au achizitionat si montat in curte un robinet de trecere si unul de scurgere, au executat si montat lângă bucătărie o portiţă din metal cu plasă de sârmă, au achizitionat grinzile necesare construirii unei perdele, au achiziţionat şi montat 2 grilaje metalice la intrarea in bucătărie, au plantat pomi fructiferi şi viţă de vie.

 Sustinerile reclamantilor-parati B.Şt. si B.M. referitoare la faptul că pârâtul-reclamant P.C. ar fi exercitat o posesie de rea-credinţă asupra imobilului, ca urmare a faptului că s-ar fi dispus evacuarea acestuia pe cale judecatoreasca si ca din acest motiv nu ar fi indreptatit la obtinerea contravalorii  imbunatatirilor aduse la imobil, au fost apreciate ca neintemeiate, intrucat  imbunatatirile respective au fost aduse imobilului cu mult inainte de pronuntarea s.c.nr.472/22.03.2010 a Judecatoriei Strehaia, prin care s-a dispus masura evacuarii.

 Pentru identificarea, evaluarea si lotizarea bunurilor s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de către expert P.P. (la formarea loturilor expertul urmand a avea in vedere faptul că din contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilelor, paratului P.C. îi revine doar cota de ? ), contra unui onorariu in sumă de 1000 lei, in sarcina reclamanţilor-pârâţi B.Şt. şi B.M..

 Raportul de expertiza întocmit de expert Pantelimon Petre a fost depus la dosar la data de 23.05.2011, reclamantii formuland obiectiuni la acesta, în sensul ca expertul nu a răspuns obiectivelor solicitate de catre instanţa, a supraevaluat pretinsele îmbunatatiri aduse de catre parat la imobilul cu 3 camere si a subevaluat contributia reclamantilor. De asemenea, expertul a stabilit o singura varianta de lotizare, a aplicat un coeficient de uzura foarte mic cu privire la constructii, iar cu privire la îmbunătăţiri, nu a reţinut nici un coeficient de uzură. Pe de alta parte, acesta nu a precizat numărul pomilor fructiferi si al butucilor de vita de vie si a retinut la masa partajabila si a evaluat un sopron, care nu fusese retinut in IAP. Reclamantii au mai sustinut ca exista contradictii intre capitolele IV si V din raportul de expertiză, in ceea ce priveşte valorile stabilite de către expert.

 Au solicitat sa se dispuna efectuarea unei contraexpertize, cu aceleasi obiective stabilite de instanţă anterior.

 Prin încheierea de şedinţă din data de 09.06.2011 instanţa a admis cererea formulata de catre reclamanti si a dispus efectuarea în cauză a unei noi expertize, cu aceleaşi obiective, de catre expert Ion Cristian Viorel.

 Raportul de expertiza întocmit de către expert I.C.V. a fost depus la dosarul cauzei la data de 28.10.2011, bunurile imobile ce fac obiectul masei partajabile fiind evaluate astfel: terenul curţi contrucţii în suprafata de 300 mp - la suma de 2310 lei; casa din lemn acoperita cu tiglă, compusă din 2 incăperi- la suma de 1864 lei; bucataria cu 2 încăperi - la suma de 4239 lei; pătulul si magazia-la suma de 2836 lei; grajdul din lemn- la suma de 2025 lei;  remontarea olanelor vechi- la suma de 75 lei; montajul celor 12 tigle- la suma de 14 lei; montarea uşitei metalice la podul de acces al bucatariei din exterior-la suma de 63 lei; executarea tencuielilor interioare - la suma de 1627 lei; executarea tencuielilor exterioare –la suma de 1053 lei; procuratul si montatul tâmplăriei-ferestre de lemn-la suma de 1436 lei; procuratul şi montatul uşii din lemn- la suma de 3213 lei; pardoselile din scândură – la suma de 612 lei; perdoselile din parchet-la suma de 2362 lei; procuratul şi montatul boilerului din baie-un cazan vechi, nefunctional la data expertizei-la suma de 100 lei; materiale, manopera şi obiectele sanitare din baie: ţeavă, chiuvetă, cadă din tablă- la suma de 400 lei; achiziţionarea şi montarea mobilierului din baie –la suma de 100 lei; lucrările de aducţiune a apei-la suma de 695 lei; executarea bazinului apometrului -la suma de 658 lei; executarea şi montarea, lângă bucătărie, a portiţei de metal cu plasă de sârmă – la suma de 100 lei; achiziţionat grinzile necesare construirii unei perdele-la suma de 266 lei; achiziţionat şi montat 2 grilaje metalice cu plasă de sârmă-la suma de 168 lei; plantarea pomilor fructiferi şi viţei de vie-la suma de 1680 lei.

 În raport de cota de 3/16 din construcţii deţinută de către reclamanţii-pârâţi B.Şt. şi B.M., cât şi de diferenţa de teren de 1250 mp, aflată in proprietatea acestora, s-a propus o singură variantă de lotizare, în care bunurile ce fac obiectul masei succesorale sunt atribuite reclamanţilor-pârâţi B.Şt. şi B.M. pentru intregirea proprietăţii, iar aceştia obligaţi la sultă către pârâtul-reclamant P.C., în sumă totală de 13433,38 lei.

 Şi la acest raport de expertiză au formulat obiectiuni reclamanţii, sustinand că expertul a supraevaluat anexele gospodaresti in raport cu valoarea stabilita pentru casa de locuit, a retinut grade de uzura diferite pentru constructii, deşi acestea au fost edificate in aceeasi perioada. De asemenea, la unele bunuri nu s-a retinut gradul de uzura.

 Paratul a formulat si el obiectiuni, sustinand că expertul nu a stabilit o varianta de lotizare a bunurilor in natura, în care unul din cele două  imobile casă de locuit sa-i  fie atribuit lui, intrucat nu are o altă locuintă. Acesta a sustinut ca expertul a aplicat grade de uzura diferite, întrucat imobilele au fost edificate în ani diferiti.

 Din oficiu, instanta a dispus citarea expertului pentru a se prezenta în sedinta publică si a da lamuriri cu privire la obiectiunile formulate de catre parti.

 În sedinta publica din data de 22.12.2011, instanta a luat o declaratie expertului Ion Cristian Viorel, care a depus la dosarul cauzei si o varianta de lotizare pentru atribuirea în natură a imobilelor.

 În declaratia sa, expertul I.C.V a sustinut ca a stabilit grade de uzura diferite in ceea ce priveste casa veche, bucătăria, pătulul, magazia si grajdul, deoarece aceste constructii, desi au aceeasi vechime, au o stare calitativă diferita. Astfel, in ceea ce priveste casa veche, la data efectuarii expertizei, a constatat ca acest imobil nu a fost edificat pe fundatie din beton si din acest motiv, prezinta deteriorari in sensul ca are tavanele căzute, fiind nelocuibil. În ceea ce priveste bucataria, pătulul, magazia si grajdul, aceste imobile au o stare mai buna, iar prin faptul că şoprul a fost edificat în faţa lor, avand o valoare mai mare decât ele, a fost sporită practic valoarea investitiei. In ceea ce priveste valoarea imbunatatirilor aduse de catre parat si sotia acestuia la imobile, la determinarea acesteia, s-a avut in vedere “Buletinul tehnic de preturi in mica constructie si reparatie”, aplicandu-se un coeficient de ajustare, intrucat realizarea s-a facut cu forţă de muncă nespecializată. Faptul ca în cuprinsul raportului de expertiza nu s-a mentionat în mod expres numarul uşilor si ferestrelor este nesemnificativ, întrucat a fost precizată suprafata totala a acestora si în raport de aceasta, s-a stabilit valoarea. În fapt, exista 7 uşi si 7 ferestre care au fost confectionate artizanal, ca de altfel si pardoseală, iar valoarea acestora, posibil mai mare decat a unor produse aflate în prezent în comerţ se explică prin faptul că acestea au fost confectionate din lemn masiv si nu din materiale inlocuitoare. În ceea ce priveste ţeava folosită la aductiunea apei nu s-a luat în discutie nici un grad de uzura, întrucat acesta poate fi luat în considerare după o perioada de 50 de ani. Cadă şi chiuveta au fost evaluate în functie de starea lor din momemntul efectuarii expertizei, care punea în evidenţă faptul ca acestea aveau o anumita uzura si oricum, s-a avut în vedere faptul ca acestea formeaza un tot unitar în raport de destinatia lor. În ceea ce priveste obiectiunea paratului referitoare la faptul ca initial nu s-au stabilit variante de lotizare care să permita atribuirea in natura a bunurilor, o asemenea variantă nu este viabilă prin raportare la cotele pe care părtile le detin din masa succesorală.

 Ulterior audierii expertului, partile nu au mai formulat obiectiuni si nu au solicitat efectuarea unei noi expertize.

 Date fiind excepţiile lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor-pârâte B. Şt. M şi N.C. în promovarea acţiunii de partaj şi a lipsei calităţii procesuale pasive a reclamantei-pârâte Bontea Şt.. Maria în raport de cererea reconvenţională formulată de către pârâtul-reclamant P.C., ridicate din oficiu de către instanţă în şedinţa publică de azi şi prevederile art.137 C.p.c., instanţa urmează a analiza cu prioritate aceste excepţii, urmând ca în final să se pronunţe asupra fondului cauzei.

 În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei-pârâte B. Şt. M., instanţa reţine că la data de 08.11.2005, defuncta P.E. a confecţionat un testament universal in favoarea soţului său, pârâtul-reclamant P.C., astfel că această reclamantă-pârâtă– colateral ordinar, în raport de dispoziţiile art.843 C.civ.vechi, nu are vocaţie succesorală concretă la moştenire şi implicit este străină de moştenire.

 În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei-pârâte N. C, instanţa reţine că aceasta este străină de succesiunea defunctei P.E..

 În condiţiile în care reclamanta-pârâtă B. Şt. M. este străină de succesiunea defunctei P.E., este evident că aceasta nu are calitate procesuală pasivă in raport de cererea reconvenţională formulată de către pârâtul-reclamant P.C..

 Aşadar, excepţiile invocate de către instanţă din oficiu, astfel cum acestea au fost expuse mai sus, sunt întemeiate, motiv pentru care urmează a fi admise ca atare.

 Potrivit art.728 C.civ.vechi, “nimeni nu poate rămâne în indiviziune, un coerede poate oricând cere împărţirea succesiunii, chiar când ar exista convenţii sau prohibiţii contrarii”.

 În consecinţă, în raport de dispozitiile art.728 c.civ.vechi, încheierea de admitere în principiu din data de 07.04.2011 şi raportul de expertiză întocmit de către expert I.C.V, instanţa urmează a admite acţiunea de partaj introdusă de reclamanţii-pârâţi B.Şt. si B.M. impotriva paratului-reclamant P.C., admiţând şi cererea de reducţiune a testamentului formulata de reclamantii-parati B.Şt. si B.M., dar şi in parte cererea reconvenţională formulata de paratul-reclamant P.C. faţă de reclamantii-parati B.Şt. si B.M..

 Instanţa urmează a omologa raportul de expertiză întocmit de către ing. I.C- varianta iniţială, atribuind bunurile si îmbunătăţirile aduse la imobile reclamanţilor B.Şt. si B.M., cu obligarea acestora la plata sumei de 13434,38 lei, cu titlu de sultă, către paratul-reclamant P.C..

 În ceea ce priveşte omologarea raportului de expertiză in această variantă, instanţa reţine că în raport de cotele pe care părţile le deţin din masa succesorală, dar şi de faptul că gospodăria în litigiu este amplasată in mare parte pe terenul proprietatea reclamanţilor-pârâţi B.Şt. şi B.M., care deţin diferenţa de suprafaţă de 1250 mp, pârâtului-reclamant nu-i pot fi atribuite bunuri in natură.

 Instanţa va respinge actiunea de partaj formulata de reclamantele B.Şt. M si N. C, constatând lipsa calităţii procesuale active a acestora.

 În baza art.50 ind.2 din OUG 51/21.04.2008, urmează a obliga pârâtul-reclamant P.C. să restituie statului suma de 594 lei de care acesta a beneficiat in baza încheierii de şedinţă din data de 11.11.2010.

 Instanţa urmează compensa parţial cheltuielile de judecată si a obliga pârâtul - reclamant la plata sumei de 2473 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamanţii-pârâţi B.Şt. si B.M..

 

Domenii speta