Partaj judiciar

Sentinţă civilă 720 din 25.05.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 720

Şedinţa publică de la 25 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE GB

Grefier DC

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta COMUNA D PRIN PRIMAR şi pe pârâţii O L, O E, având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru pârâţi avocat Morar Oliviu, lipsă fiind reprezentantul reclamantei.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Avocat Morar depune la dosar chitanţa prin care s-a achitat taxa judiciară de timbru de 4.092 lei.

Din partea reclamantei s-au depus la dosar note scrise.

Avocat Morar arată că nu are alte cereri de formulat în cauză.

Instanţa declară închisă procedura probatorie şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Morara solicită admiterea în parte a acţiunii principale, în ce priveşte sistarea stării de indiviziune a imobilului înscris în CF 3303 S, top 26, 27 şi respingerea modalităţii de partajare propusă de reclamantă şi admiterea cererii reconvenţionale în modalitatea formulată, sistarea stării de indiviziune a imobilului situat în S, la nr. , com. D, CF 3303 S top 26,27 prin atribuirea în natură reclamanţilor reconvenţionali şi obligarea acestora la plata unei sulte către pârâta reconvenţională în sumă de 54.637,225 lei, să se constate că reclamanţii reconvenţionali, au construit prin adăugire la imobil, în timpul căsătoriei, pe cheltuiala lor şi cu ştirea pârâtei reconvenţionale hol, cămară alimente, o cameră, anexe gospodăreşti şi amenajare curte interioară, cu titlu de investiţii proprii şi să se dispună evidenţierea acestora în CF alături de celelalte construcţii, să fie intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului pe numele reclamanţilor reconvenţionali.

Arată că pârâţii-reclamanţi reconvenţionali deţin ¾ din dreptul de proprietate asupra imobilului, că natura imobilului este casă de locuit şi locuiesc în ea împreună cu întreaga familie, au efectuat investiţii cu ştirea coproprietarului, iar prin împărţire s-ar produce o scădere importantă a valorii imobilului.

Solicită acordarea cheltuielilor de judecată în sumă de 352 lei onorariu avocat.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă deliberând constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată depusă la 17.12.2007 reclamanta Comuna D prin primar i-a chemat în judecată pe pârâţii O L şi O E pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa instanţa să dispună sistarea stării de indiviziune pe cote părţi cu privire la imobilul înscris în CF 3303 S nr. top 26, 27 de natură casă, curte şi grădină intravilan, respectiv spaţiu comercial cu o suprafaţă de 2535 mp din S nr. .

În fapt reclamanta a arătat că doreşte ieşirea din indiviziune cu privire la imobilul de mai sus, aceasta să se facă pe cât posibil în natură având în vedere că practic acest lucru este realizabil. Din 1978 o parte a imobilului a avut destinaţia de magazin, parte care momentan se află în proprietatea privată a statului şi este închiriat SC A SRL. Folosinţa actuală a imobilului a condus la o dezmembrare faptică comodă.

În drept a invocat art. 728 Cod civil, 741 Cod civil, art. 6731 Cod procedură civilă.

S-a depus extras CF 3303 Sul Mare top 26, 27 din care rezultă că O L şi E sunt proprietari prin cumpărare asupra ¾ din casă, curte intravilan grădină cu 2535 mp, iar Statul Român cu cota de ¼ parte în baza Decretului 223/1974.

Pârâţii au formulat întâmpinare la 22.02.2008 solicitând admiterea în parte a acţiunii reclamantei cu admiterea capătului de cerere privind ieşirea din indiviziune dar nu în modalitatea partajării în natură.

Prin cererea reconvenţională depusă în 22.02.2008 reclamanţii reconvenţionali O L şi E au solicitat instanţei ca în contradictoriu cu Comuna D să se dispună sistarea stării de indiviziune a imobilului situat în S nr. , com D, înscris în CF 3303 S, top 26, 27, de natură casă, curte şi grădină intravilan cu suprafaţa de 2535 mp, prin atribuirea acestuia în natură reclamanţilor reconvenţionali şi obligarea lor la plata unei sulte compensatorii către reclamanta-pârâtă reconvenţională, să se constate că ei, prin adăugirea la vechiul edificiu, au construit în timpul căsătoriei, pe cheltuiala lor şi cu ştirea reclamantei, un hol, cămară de alimente, o cameră, anexe gospodăreşti şi amenajarea curţii interioare, cu titlu de investiţii proprii, să se dispună evidenţierea acestora în CF alături de celelalte construcţii, intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF 3303 S, nr. top 26, 27 pe numele  lor, cu obligarea reclamantei-e reconvenţionale la plata cheltuielilor de judecată.

În considerente aceştia au arătat că imobilul în litigiu este o construcţie unitate locativă şi gospodărească pentru o familie, din care Primăria D a ocupat dinspre stradă o parte a imobilului şi i-au dat destinaţia de spaţiu comercial pe care l-au închiriat. Reclamanţii reconvenţionali au patru copii, au nevoie de spaţiu locativ pentru un trai decent şi au posibilitatea să despăgubească Statul Român cu sultă compensatorie pentru ¼ parte din imobil.

S-a depus taxa de timbru de 4.092 lei cu chitanţa nr. BB 210202002697/21.02.2008.

Comuna D a depus întâmpinare la acţiunea reconvenţională arătând că partea din imobil la care se referă reclamanţii este folosită înainte de 1990 ca spaţiu comercial cu permisiunea vechiului proprietar.

În cauză s-a efectuat expertiza tehnică de identificare şi evaluare imobil, identificarea eventualelor investiţii efectuate de reclamanţii reconvenţionali şi evaluarea lor. Expertiza a fost dispusă la 14.04.2008 şi realizată la 2.03.2009.

Din raportul de expertiză completat ca urmare a admiterii obiecţiunilor formulate de părţi în privinţa valorii de circulaţie a imobilului rezultă următoarele:

Imobilul din CF 3303 S cu nr. top 26,27 de natură casă, curte, grădină intravilan, respectiv spaţiu comercial cu o suprafaţă totală de 2535 mp situat administrativ în S nr.  are o valoare de circulaţie totală, construcţii şi teren de 360.789,60 lei. Din această valoare, valoarea de circulaţie a terenului este de 62361 lei, iar valoarea de circulaţie a construcţiei este de 298428,60 lei. Construcţia constă în magazin spaţiu comercial, locuinţa formată din trei camere bucătărie, cămară, baie, hol şi anexe gospodăreşti, şopron, magazie, grajd, coteţ, ţarc pentru porci, fântână, cabină WC, patul pentru porumb, decantor, platformă betonată, trotuare, împrejmuiri, toate situate într-o curte cu grădină.

Din valoarea de circulaţie a construcţiei, valoarea investiţiilor executate la locuinţa iniţială precum şi cele de extindere a locuinţei iniţiale şi construirii anexelor gospodăreşti este de 142.240,70 lei. Adăugirile efectuate de reclamanţii reconvenţionali la vechiul edificiu şi suprafeţele de teren pe care le ocupă sunt, potrivit raportului de expertiză care face parte integrantă din prezenta sentinţă, următoarele: extindere locuinţă iniţială de 22,78 mp, centrală termică 1,70 mp, şopron, magazie, grajd, coteţ pentru porci de 16,70 mp, ţarc pentru porci 11,13 mp, fântână, cabină WC 1,70 mp, patul pentru porumb 3,00 mp, decantor 1,65 mp, trotuare de 77,90 mp, platforma betonată 40,25 mp, împrejmuiri.

Aceste investiţii nu au fost contestate de către pârâta Comuna D.

Expertul a menţionat că, construcţia este o locuinţă ce reprezintă o unitate locativă distinctă ce poate fi folosită de o singură familie, nu este comod partajabilă în natură, iar partea din imobil care serveşte unei activităţi economice ocupă 121,70 mp.

Judecătoria reţine că efectuarea unui partaj judiciar, aşa cum pretinde reclamanta Comuna D, nu este posibil întrucât construcţia este o unitate locativă ocupată de o familie cu 4 copii, iar existenţa magazinului sau spaţiului comercial afectează viaţa decentă şi normală a familiei. Instanţa se va raporta la situaţia faptică existentă în realitate, iar nu la ceea ce a fost posibil din anul 1970 în favoarea comunei, respectiv de a se desfăşura activităţi comerciale în spaţiul din faţa imobilului ocupat în rest de către pârâţi ca locuinţă şi unde aceştia îşi cresc copiii. Apreciem că varianta de partajare prin atribuirea întregului imobil construcţii şi teren reclamanţilor, care au făcut o serie de lucrări de investiţii şi deţin o cotă de proprietate mai mare, respectiv de ¾ în loc de ¼ cât are Comuna D, respectă cât mai fidel folosinţa faptică, normală, actuală şi constantă a imobilului litigios.

Avem în vedere împrejurarea că reclamanţii reconvenţionali au o cotă ideală de proprietate mai mare decât cealaltă parte, susţin că au posibilitatea de a achita sulta compensatorie celeilalte părţi, ei fiind o familie care trebuie să convieţuiască izolat şi separat de spaţiul comercial pentru a se bucura de un trai decent şi de mai multă intimitate, instanţa le va admite cererea integral reclamanţilor reconvenţionali.

Instanţa, în temeiul art. 728 Cod civil, potrivit cu care nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, va admite cererea reclamantului comuna D în parte şi integral cererea reconvenţională a reclamanţilor reconvenţionali O L şi soţia E, va sista starea de indiviziune existentă asupra imobilului din CF 3303 S, nr. top 26, 27 conform raportului de expertiză completat întocmit de expert H V, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va atribui în natură, integral imobilul teren şi construcţii reclamanţilor reconvenţionali pe care îi va obliga să plătească comunei D cu titlu de sultă compensatorie aferentă cotei de ¼, suma de 54.637,22 lei, conform art. 742 Cod civil şi se va intabula în CF 3303 S dreptul de proprietate cu titlu de drept cumpărare şi partaj pe numele reclamanţilor soţi ca bun comun asupra imobilului.

Instanţa va admite cererea reconvenţională şi în ce priveşte evidenţierea lucrărilor de investiţii efectuate de către reclamanţii reconvenţionali la imobilul iniţial, în valoare de 142.240,70 lei în cartea funciară 3303 S pe numele reclamanţilor constructori.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, întrucât din totalul costurilor raportului de expertiză comuna D a suportat ½ în loc de1/4 corespunzător cotei de proprietate avută asupra imobilului din litigiu, instanţa a apreciat că se impune obligarea pârâţilor O L şi E la plata sumei de 352 lei cheltuieli de judecată către aceasta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea reclamantei Comuna D prin primar depusă în 17.12.2007 în contradictoriu cu pârâţii O L şi O E cu domiciliul în com. D, sat S, nr. , jud. M.

Admite cererea reconvenţională a reclamanţilor reconvenţionali O L şi O E - cu domiciliul în com. D, sat S, nr. , jud. M împotriva pârâtei reconvenţionale Comuna D şi în consecinţă,

Sistează starea de indiviziune cu privire la imobilul înscris în CF 3303 S, nr. top 26, 27 din S com. D nr.  jud. M constând din magazin de 121,70 mp, locuinţă formată din 3 camere, bucătărie, cămară, baie, hol şi teren de 2535 mp cu o valoare de circulaţie actuală de 218548,9 lei, din care 62361,00 lei reprezintă valoarea de circulaţie a terenului şi 156187,9 lei reprezentând valoarea de circulaţie a construcţiei.

Atribuie în natură reclamanţilor reconvenţionali întreg imobilul de mai sus şi îi obligă pe aceştia să plătească pârâtei reconvenţionale Comuna D cu titlu de sultă corespunzătoare cotei de 1/4 din imobil, suma de 54.637,22 lei (1/4 din 218.548,9 lei).

Dispune intabularea dreptului de proprietate cu titlu drept de ieşire din indiviziune asupra acestui imobil pe numele reclamanţilor reconvenţionali ca bun comun, în CF 3303 S, top 26, 27.

Constată că reclamanţii reconvenţionali au executat la edificiul descris mai sus adăugirile constând din extindere locuinţă iniţială de 22,78 mp, centrală termică 1,70 mp, şopron. magazie, grajd, coteţ pentru porci de 16,70 mp, ţarc pentru porci 11,13 mp, fântână, cabină WC 1,70 mp, patul pentru porumb 3,00 mp, decantor 1,65 mp, trotuare de 77,90 mp, platformă betonată 40,25 mp, împrejmuiri, aceste investiţii având valoarea de circulaţie de 142240,70 lei.

Valoarea acestor investiţii nu a fost calculată la valoarea de circulaţie a imobilului de mai sus partajat.

Dispune evidenţierea pe numele reclamanţilor reconvenţionali a acestor lucrări de investiţii în CF 3303 S, cu titlu drept de construire.

Obligă pârâţii O L şi E la plata sumei de 352 lei cheltuieli de judecată către Comuna D rezultând din costul raportului de expertiză.

Compensează restul cheltuielilor de judecată cu privire la onorariu avocat.

Cu drept de recursa în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 25 mai 2009.

  

Preşedinte,

GB Grefier,

DC    

Red. G.B. 1.07.2009/tehnored. 07.07.2009 D.C.

5 exemplare

1

Domenii speta