Sentinta civila

Sentinţă civilă 656 din 20.10.2009


Dosar nr. 987/239/2008

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publică din 20 Octombrie 2009

PREŞEDINTE - L V

Grefier L I

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 656

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamant N M, reclamant B D, reclamant C N, reclamant B I şi pe pârât B C, pârât B M, având ca obiect partaj judiciar ieşire din indiviziune şi partaj succesoral.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică : lipsă părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Dezbaterile la fond au avut loc în şedinţa publică din data de 13.10.2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când, din lipsă de timp pentru deliberare şi pentru a se depune concluzii scrise pronunţarea s-a amânat pentru astăzi când,

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.06.2008 sub nr.987/239/2009,reclamanţii N M,B D,C N şi B I au chemat în judecată pe pârâţii B C şi B M solicitând ieşirea din indiviziune şi partajarea averii succesorale rămase după defunctul B D, urmând a se stabili masa succesorală,cotele ce se cuvin comoştenitorilor şi lichidarea stării de indiviziune prin individualizarea,atribuirea şi predarea efectivă a bunurilor ce li se cuvin din masa partajabilă.

În motivarea cererii,reclamanţii au arătat că la data de 24.11.2000 a decedat B D,cu ultimul domiciliu în sat P M,comuna Cepleniţa, jud.Iaşi, moştenitori ai defunctului fiind părţile din prezenta cauză,în calitate de descendenţi de gradul I.

Masa succesorală rămasă în urma defunctului se compune din: un imobil casa situat în sat P M,comuna Cepleniţa, jud.Iaşi şi două suprafeţe de teren,una de 2,4070 ha si alta de 1 ha,situate în intravilanul şi extravilanul comunei Cepleniţa, jud.Iaşi,conform titlurilor de proprietate nr.xxxx/1994 şi nr.xxxx/2004.

 Aceste suprafeţe de teren,au precizat reclamanţii,sunt deţinute atât de către ei cât şi de către pârâţi,însă nu potrivit cotelor prevăzute de lege.

 Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.728,art.664-669 Cod civil,art.1 lit.a din Legea 319/1944,art.673 indice 1-673 Cod procedură civilă.

 În dovedirea cererii,legal timbrate,reclamanţii au depus înscrisuri: Anexa 24,doua titluri de proprietate,acte de stare civilă.

 Legal citaţi,pârâţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii având în vedere că reclamanta N M nu a acceptat succesiunea nici expres şi nici tacit în termenul prevăzut de lege,în sensul că nu a locuit nici o dată în casă părintească şi nu a preluat nici un bun din succesiune.

 Au precizat pârâţii că locuiesc efectiv în casă părintească ce face parte din masa succesorală de la decesul părinţilor şi că nici unul dintre ei nu are o altă locuinţă proprie,spre deosebire de reclamanţi,care au locuinţe proprietate personala în oraşele în care domiciliază,motiv pentru care au arătat că,în situaţia admiterii acţiunii,doresc să li se atribuie în natură lor şi fratelui B I această casă precum şi curtea şi gradina pe care le folosesc,cu obligarea lor la plata sultelor către ceilalţi moştenitori,urmând a se împărţi egal terenul din extravilan.

 Pârâţii au arătat că solicita respingerea acţiunii deoarece a fost introdusă de o persoana fără calitate procesuală deoarece nu a acceptat în termen de 6 luni succesiunea de la moartea ultimului părinte.

 Întâmpinarea nu a fost motivată în drept.

 Reclamantul B D a depus la dosar precizări intitulate întâmpinare,prin care a solicitat partajarea în mod egal a bunurilor rămase de pe urma părinţilor şi judecarea cauzei în lipsă conform art.242 Cod procedură civilă.

 Sub aspectul probatoriului,instanţa a încuviinţat părţilor probele cu interogatorii, testimonială şi cu efectuarea unor expertize în specialităţile topometrie şi construcţii.

 Pârâta B M a depus la dosar înscrisuri: dispoziţia nr. xxx din 2008 prin care a fost numită în calitate de curator pentru pârâtul B C, declaraţie de acceptare tacită a succesiunii, solicitare de clarificare, contracte de arendare, adeverinţă, adresă, sentinţa penală nr.xxx/2008 a Judecătoriei Hârlău.

 Au fost audiaţi martorii D V şi H G,declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate dosarului cauzei.

 La termenul din 24.02.2009, pârâţii, prin apărător,au declarat că renunţă la excepţiile invocate privind lipsa calităţii procesuale active şi neacceptarea în termen a succesiunii, situaţie confirmată şi de pârâta B M personal,instanţa luând act de renunţare.

 Pârâta B M a depus memorii-filele 71, 95 dosar.

 Instanţa a dispus conexarea la această cauză a dosarului nr.188/239/2009 care se poartă între aceleaşi părţi şi are acelaşi obiect,în temeiul art.164 Cod procedură civilă.

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr.188/239/2009 la data de 4.02.2009, reclamanţii N M, B D, C N şi B I au chemat în judecată pe pârâţii B C şi B M solicitând ieşirea din indiviziune şi partajarea averii succesorale rămase în urma defunctei B A, decedată la data de 2002, cu ultimul domiciliu în sat P M,comuna Cepleniţa, jud.Iaşi.

Au precizat reclamanţii din cererea conexa ca moştenitorii defunctei sunt părţile din prezenta cauză în calitate de descendenţi de gradul I iar masa succesorală are aceiaşi compunere ca şi în cazul defunctului B D - casă de locuit şi cele două suprafeţe de teren,conform titlurilor de proprietate nr. xxx/1994 si nr. xxxx/2004.

Cererea conexa a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.728,art.664-669 Cod civil,art.1 lit.a din Legea 319/1944 si art.613 indice 1-673 si art.274 Cod procedură civilă.

Au fost depuse rapoartele de expertiză în construcţii şi topometrică.

Pârâţii au formulat obiecţiuni cu privire la expertiza în construcţii care au fost admise de instanţă,dispunându-se refacerea raportului şi efectuarea expertizei în prezenţa părţilor cu respectarea orei de convocare.

A fost depus răspunsul la obiecţiuni de către expert G D iar instanţa a dispus adresă către acest expert în vederea evaluării terenului supus partajului,având în vedere că există diferenţe de peste 200 mp. între anumite loturi în extravilan realizate de expertul topo.

Părţile au depus concluzii scrise în care au precizat ce bunuri solicită a le fi atribuite în natură fiecăreia dintre ele.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că la data de 2000 a decedat B D iar la data de 2002 a decedat B A, ambii cu ultimul domiciliu în comuna Cepleniţa, sat P M, jud.Iaşi.

Moştenitorii celor doi defuncţi sunt părţile din prezenta cauză,în calitate de descendenţi de gradul I,fiecare cu o cota de 1/6 din masa succesorală.

Masa succesorală rămasă în urma celor doi defuncţi se compune din următoarele bunuri imobile: o casă de locuit formată din două camere şi hol şi o anexă gospodărească-beci situate în sat P M, comună Cepleniţa, jud.Iaşi în valoare de 6600 lei precum şi suprafaţa totală de 3,4070 ha teren,conform titlurilor de proprietate nr. xxx/1994 şi nr.xxx/2002,în valoare de 57.000 lei.

În temeiul art.728 Cod civil şi art.673 indice 1 Cod procedură civilă,instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor iar la formarea loturilor va avea în vedere principiile înscrise în art.673 indice 9 Cod procedură civilă.

Instanţa va avea în vedere valorile stabilite de expertul evaluator cu privire la care părţile nu au formulat obiecţiuni precum şi rapoartele de expertiză depuse în cauză.

În ceea ce priveşte imobilul casă de locuit şi anexă gospodărească-beci,instanţa va avea în vedere concluziile expertului constructor în sensul că aceasta nu poate fi partajată in natură deoarece spaţiul şi funcţionalul existent nu permit formarea a două unităţi locative distincte cu dependentele necesare impuse prin Legea 114/1996,cu acces separat.

Având în vedere aceste constatări,instanţa va analiza cererile părţilor. Astfel,pârâta B M a solicitat prin întâmpinare şi concluziile scrise depuse la dosar,să-i fie atribuit în natură imobilul casă de locuit deoarece ea nu are o locuinţă proprietate personală,în timp ce reclamanţii deţin astfel de locuinţe în oraşele în care domiciliază iar reclamanţii au fost de acord ca imobilul casă să-i fie atribuit acesteia în natură,pârâta fiind cea care locuieşte efectiv în această casă.

În consecinţă,instanţa va atribui în natură imobilul casă de locuit pârâtei B M şi o va obliga pe aceasta să achite celorlalţi moştenitori suma de 1100 lei fiecăruia dintre ei cu titlu de sultă,în temeiul art.673 indice 5 alin.2 Cod procedură civilă.

Instanţa constată că este posibilă partajarea în natură a terenului,sens în care va avea în vedere expertiza topometrică realizată în cauză şi la formarea loturilor va avea în vedere cererile părţilor exprimate în concluziile scrise, posesiile exercitate de părţi şi modul de amplasare a imobilului casă de locuit.

În ceea ce priveşte terenul extravilan,instanţa îl va atribui în funcţie de cererile părţilor,conform propunerii de lotizare unice prezentate de expert iar cu privire la terenul intravilan,instanţa va avea în vedere varianta II propusă de expert care a fost agreată de toate părţile şi va atribui reclamantei N M lotul nr.6, reclamantului B D lotul nr.5, reclamantei C N lotul nr.4, reclamantului B I lotul nr.3, paratului B C lotul nr.2 iar pârâtei B M lotul nr.1.

Având în vedere că trei dintre loturile din extravilan sunt mai mari cu 266,67 mp. faţă de celelalte trei, instanţa va obliga la sulte pe moştenitorii cărora le va atribui loturile mai mari şi anume:B D, C N şi B I, către ceilalţi moştenitori: N M, B C şi B M, având în vedere valoare terenului extravilan stabilită de expertul evaluator,de 0,67 lei/mp.,sulte în sumă de 178,66 lei.

În temeiul art.277 Cod procedură civilă,va compensa onorariile de avocat şi va obliga pe reclamanţii B D,C N,B I şi pe pârâţii B C şi B M să achite fiecare dintre ei reclamantei N M sumă de 309,76 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa timbru şi onorarii experţi.

Va obliga pe reclamantă N M la plata către expertul G D-V la suma de 440 lei reprezentând diferenţa onorariu neachitată,sens în care hotărârea va fi comunicată şi expertului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 Admite acţiunea şi cererea conexă formulate de reclamanţii N M cu domiciliul în Iaşi, B D cu domiciliul în T, jud.Dâmboviţa, C N cu domiciliul în Bucureşti, B I cu domiciliul în sat P M,comuna Cepleniţa,jud.Iaşi, salariat la XXX SA cu sediul în Bucureşti, în contradictoriu cu pârâţii B C cu domiciliul în sat P M, comuna Cepleniţa, jud.Iaşi şi B M cu domiciliul în sat P M, comuna Cepleniţa,jud.Iaşi.

 Constată că la data de 24.11.2000 a decedat B D iar la data de 2002 a decedat B A, ambii defuncţi cu ultimul domiciliu în sat P M, comuna Cepleniţa, jud.Iaşi.

 Constată că moştenitorii celor doi defuncţi sunt părţile din prezenta cauză,în calitate de descendenţi de gradul I,fiecare cu o cotă de 1/6 din masa succesorală.

 Constată că masa succesorală rămasă de pe urma celor doi defuncţi se compune din: -o casă de locuit si anexă gospodărească-beci situate în sat P M, comuna Cepleniţa, jud.Iaşi,în valoare de 6600 lei.

-suprafaţa de 2,4070 ha teren situat în intravilanul şi extravilanul comunei Cepleniţa,sat P M, jud.Iaşi, conform titlului de proprietate nr.xxxx/1994.

-suprafaţa de 1 ha teren extravilan sat P M, comuna Cepleniţa,jud.Iaşi conform titlului de proprietate nr. xxx/2004,terenuri în valoare totală de 57.000 lei.

 Dispune ieşirea părţilor din indiviziune.

 Atribuie reclamantei N M următoarele suprafeţe de teren:

 -lotul 6 extravilan format din suprafaţa de 1800 mp.situat în T.10,P.81/153,conform schiţei nr.5 din raportul de expertiză şi suprafaţa de 1600 mp.situată în T.48,P.870/47,conform schiţei nr.4 din raport.

Total teren extravilan-3400 mp.

 -lotul 6 intravilan compus din suprafaţa de 207,50 mp.în T.14, P.477/1,conform schiţei nr.6,varianta II din raportul de expertiză şi din suprafaţa de 1704 mp.în T.9,P.249,252,251/1 şi 251,conform schiţei 7,varianta II din raport.

 Total teren intravilan-1911,50 mp.

 Atribuie reclamantului B D următoarele suprafeţe de teren:

 -lotul 5 extravilan compus din suprafaţa de 1666,67 mp în T.14,P.246/4,conform schiţei nr.2 din raportul de expertiză şi din suprafaţa de 2000 mp.în T.68,P.1085/12,conform planului de situaţie-Anexa 2 la raport.

Total teren extravilan-3666,67 mp.

-lotul 5 intravilan compus din suprafaţa de 207,50 mp.în T.14,P.477/1,conform schiţei nr.6,varianta II din raportul de expertiza si din suprafaţa de 1701 mp.în T.9,P.251,251/1,252,249,conform schiţei 7,varianta II din raport.

Total teren intravilan-1908,50 mp.

Atribuie reclamantei C N următoarele suprafeţe de teren:

-lotul 4 extravilan compus din suprafaţa 1666,67 mp.în T.14,P.246/4,conform schiţei nr.2 din raportul de expertiză si din suprafaţa de 2000 mp.în T.68,P.1085/12,conform planului de situaţie-Anexa 2 la raport.

Total teren extravilan-3666,67 lei.

-lotul 4 intravilan format din suprafaţa de 207,50 mp.în T.14,P.477/1,conform schiţei nr.6,varianta II la raport si din suprafaţa de 1701 mp.în T.9,P.251,251/1.252 şi 249,conform schiţei 7 varianta II la raport.

Total teren intravilan-1908,50 mp.

Atribuie reclamantului B I următoarele suprafeţe de teren:

-lotul 3 extravilan compus din suprafaţa de 1666,66 mp.în T.14,P.246/4,conform schiţei nr.2 din raportul de expertiză şi suprafaţa de 2000 mp.în T.68,P.1085/12,conform planului de situaţie-Anexa 2 la raport.

Total teren extravilan-3666,66 mp.

-lotul 3 intravilan compus din suprafaţa de 207,50 mp.în T.14,P.477/1,conform schiţei nr.6 varianta II la raport şi din suprafaţa de 1701 mp.în T.9,P.251,251/1,252,249,conform schiţei 7 varianta II la raport.

Total teren intravilan-1908,50 mp.

Atribuie pârâtului B C următoarele suprafeţe de teren:

-lotul 2 extravilan compus din suprafaţa de 1400 mp.în T.64,P.1023/50,conform schiţei nr.3 din raportul de expertiză şi suprafaţa de 2000 mp.în T.68,P.1085/12,conform planului de situaţie-Anexa 2 la raport.

Total teren extravilan-3400 mp.

-lotul 2 intravilan compus din suprafaţa de 207,50 mp.în T.14,P.477/1,conform schiţei nr.6 varianta II din raportul de expertiză şi suprafaţa de 1701 mp în T.9,P.251,251/1,252,249,conform schiţei 7 varianta II la raport.

Total teren intravilan-1908,50 mp.

Atribuie pârâtei B M imobilul casa de locuit si anexă godpodărească-beci situat în sat P M, comuna Cepleniţa,jud.Iaşi în valoare de 6600 lei precum şi următoarele suprafeţe de teren:

-lotul 1 extravilan compus din suprafaţa de 1400 mp.în T.64,P.1023/50,conform schiţei nr.3 din raportul de expertiză şi suprafaţa de 2000 mp.în T.68,P.1085/12,conform planului de situaţie-Anexa 2 la raport.

Total teren extravilan-3400 mp.

-lotul 1 intravilan compus din suprafaţa de 207,50 mp.în T.14,P.477/1,conform schiţei nr.6 varianta II şi suprafaţa de 1701 mp.în T.9,P.251,251/1,252,249,conform schiţei nr.7 varianta II la raport.

Total teren intravilan-1908,50 mp.

Suprafaţa de 255 mp.situată în T.14,P.477/2 este cale de acces si ramâne în indiviziune pentru loturile 1-6  intravilan iar suprafaţa de 1161 mp din T.9,P.251,251/1,252 şi 250 este cale de acces şi rămâne în indiviziune pentru loturile 2-6 intravilan,conform raportului de expertiză.

Obligă pe pârâta B M să plătească reclamanţilor N M, B D, C N, B I precum şi pârâtului B C suma de 1100 lei fiecăruia cu titlu de sulta ca urmare a atribuirii in natura a imobilului casa si beci.

Obligă pe reclamantul B D sa plătească reclamantei N M suma de 178,66 lei,pe reclamanta C N sa plătească suma de 178,66 lei pârâtului B C si pe reclamantul B I să plătească suma de 178,66 lei pârâtei B M,cu titlu de sulta,ca urmare a atribuirii in natura a terenurilor extravilane.

 Rapoartele de expertiză efectuate in cauza de experţii G D-V şi I G cu schiţele aferente fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

 Obligă pe reclamanta N M sa achite suma de 440 lei în contul expertului G D-V reprezentând diferenţă onorariu neachitată,sens în care un exemplar de pe hotărâre se va comunica expertului.

 Compensează onorariile de avocat si obliga pe reclamantii B D, C N, B I precum si pe pârâţii B C şi B M sa plătească reclamantei N M suma de 309,76 lei fiecare,cu titlu de cheltuieli de judecată.

 Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică azi,20.10.2009.

Preşedinte,Grefier,

VL/MS/5ex

02.11.2009

1

DOSAR NR. 987/239/2008