Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 39 din 29.10.2010


Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Suceava  sub nr. x/314/2010 la data de 03.05.2010, contestatoarea în contradictoriu cu Ministerul -, a solicitat instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna anularea executarii silite pornita în dosarul de executare nr. prin titlul executoriu nr. si somatia comunicate la data de 14.04.2010 si suspendarea executarii silite începute în baza sentintei pâna la solutionarea contestatiei.

În motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca în dosarul de executare nr. prin titlul executoriu si somatia nr. comunicate la data de 14.04.2010 li s-a adus la cunostinta ca s-a dispus masura calcularii de sume accesorii, pentru obligatii fiscale nedatorate, în suma totala de 224.501 RON.

A invocat nulitatea titlului executoriu si a somatiei, întrucât nu contin semnatura persoanei împuternicite a organului fiscal, precum si stampila organului fiscal emitent.

De asemenea, contestatoarea a afirmat ca nu sunt date conditiile pentru începerea executarii silite întrucât intimatul nu dispune de o creanta certa, lichida si exigibila, conditii prevazute de art. 379 Cod procedura civila.

Nu în ultimul rând, contestatoarea  a evidentiat ca prejudiciul direct ce i-a fost cauzat de intimat este de 729,203 USD potrivit unui raport de expertiza depus în dosarul nr., cauza aflându-se spre solutionare la Curtea de Apel Suceava.

În dovedire, reclamanta a depus în copie înscrisuri.

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 204 lei si timbru judiciar în valoare totala de 5,3 lei.

Intimata, legal citata, nu si-a delegat reprezentant în fata instantei , însa a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata si respingerea cererii de suspendare a executarii.

La termenul din 20.07.2010 instanta a stabilit, pentru cererea de suspendare a executarii silite, cautiune în cuantum de 20.000 lei.

La termenul din 1.10.2010, instanta a  respins cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestatoarea SC, ca inadmisibila dat fiind ca nu s-a depus cautiunea fixata de catre instanta potrivit  dispozitiilor art.403 alin.1 Cod  procedura civila.

În cauza, instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri (f. 7-48, 52-92, 98-111).

De asemenea, din oficiu s-a dispus atasarea dosarului de executare nr. f.52-92.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin  titlul executoriu nr (f.8-23) s-a stabilit în sarcina contestatoarei obligatia de a plati suma de 224.501 lei reprezentând, în esenta, impozit pe profit,  impozit pe veniturile din salarii varsaminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, contributia de sanatate, contributia pentru asigurari sociale, venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cadrul procesului de executare silita si dobânzi si penalitati aferente TVA. Suma amintita datorata de catre contestatoare bugetului de stat a fost stabilita prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. /11.03.2010 (f.67-79), decizia de impunere nr. /18.03.2010, decizia de impunere nr. /18.03.2010, decizia de impunere nr. 154281/18.03.2010 si decizia de impunere nr. /24.03.2010.

În baza titlului executorii sus mentionat s-a început, executarea silita, Administratia Finantelor emitând, în ceea ce priveste pe contestatoarea  SC, somatia nr. /35/1/2010/1246 pentru suma de 224.501 lei (f.53-54).

Contestatoarea a invocat nulitatea titlului executoriu nr. /06.04.2010 si a somatiei nr. /1/2010/1246, întrucât acestea nu contin semnatura persoanei  împuternicite a organului fiscal precum si stampila organului fiscal emitent. Potrivit art. 43 alin.3 din OG 92/2003 actul administrativ fiscal emis în conditiile alin. 2 prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si în cazul în care nu poarta semnatura persoanelor împuternicite ale organului fiscal si stampila organului emitent daca îndeplineste cerintele legale în materie. Prin ordin al ministrului economiei si finantelor se stabilesc categoriile de acte administrative care se emit în conditiile alin. (3). Printre actele administrative care pot fi emise prin intermediul mijloacelor informatice se numara, conform Ordinului nr. 1364/25.09.2007 privind emiterea prin  intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative si ”titlul executoriu, somatia de executare, adresa de înfiintare a popririi s.a.m.d.”

Examinând formele de executare efectuate în dosarul nr., prin prisma celui de-al doilea motiv de nulitate invocat, instanta instanta apreciaza ca acesta este neîntemeiat. Astfel, contestatoarea a afirmat ca nu sunt date conditiile pentru începerea executarii silite întrucât intimatul nu dispune de o creanta certa, lichida si exigibila, conditii prevazute de art. 379 Cod procedura civila.

În acest sens, contestatoarea a aratat ca sumele pentru care AFPCM Suceava a început executare silita nu sunt exigibile întrucât aceasta institutie îi datoreaza sume încasate ilegal, pentru a caror recuperare ea, contestatoarea, s-a adresat instantei de judecata, cauza aflându-se spre solutionare la Înalta Curte de Casatie si Justitie, formând dosarul obiectul dosarului nr..

Nu în ultimul rând, contestatoarea  a evidentiat ca prejudiciul direct ce i-a fost cauzat de intimat este de 729,203 USD potrivit unui raport de expertiza depus în dosarul de mai sus.

Potrivit art. 379 cod procedura civila „Nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o creanta certa, lichida si exigibila. Daca datoria consista în suma nelamurita, urmaririle se vor amâna pâna mai întâi se va face lichidarea. Creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din însusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creanta este lichida atunci când câtimea ei este determinata prin însusi actul de creanta sau când este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, fie emanând de la debitor, fie recunoscute de dânsul, fie opozabile lui în baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute în actul de creanta, chiar daca prin aceasta determinare ar fi nevoie de o osebita socoteala”.

Asa cum reiese din prevederile art. 379 alin.2 din  Codul procedura civila creanta este certa daca existenta ei rezulta din însusi actul de creanta.

Decizia de impunere referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. /11.03.2010 din care reiese existenta obligatiilor fiscale ale contestatoarei în suma de 224.501 lei constituie titlu de creanta în sensul art. 110 al.3 din Codul de procedura fiscala .Sumele mentionate în aceasta decizie sunt datorate cu titlu de contributii diverse si impozite, asa cum am aratat mai sus, si nu au fost achitate în termenul prevazut de art.111 din O.G. nr. 92/2003, astfel ca nu se poate considera în nici un caz ca intimata a început executarea silita fara sa aiba o creanta certa, lichida si exigibila.

Pe de alta parte, pâna în prezent, contestatoarea nu a facut dovada ca ar fi contestat decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr/11.03.2010, potrivit art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala (OG nr.92/2003), fapt pentru care nu putem considera ca titlul de creanta a fost desfiintat si ca nu a devenit titlu executoriu potrivit art.141 Cod procedura fiscala.

Instanta se va limita la a verifica daca executarea silita îndeplineste conditiile prevazute de prevederile din Cartea V-a – Despre executare silita – din Codul de procedura civila si nu va verifica pe fond daca contestatoarea datoreaza sau nu suma în cauza, întrucât, desi executarea silita se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, legea prevede pentru verificarea aspectelor de fond o procedura speciala, anume cea prevazuta de art. 205 si urmatoarele Cod procedura fiscala.

De asemenea va retine faptul ca în prezenta cauza nu prezinta relevanta faptul ca intimata se afla în litigiu cu contestatoarea privind unele sume pe care aceasta le-ar datora contestatoarei, odata ce nu sunt date conditiile pentru a interveni compensarea sumelor, anume cele prevazute de 1143-1145 Cod civil, raportat la prevederile art. 116 Cod procedura fiscala. De precizat ca pentru a se stabili calitatea de debitor a intimatei Administratia Finantelor Publice SC este necesara existenta unui titlu respectiv a unei hotarâri definitive si irevocabile, un raport de expertiza judiciara nefiind suficient în acest sens. În plus, prin sentinta civila nr., pronuntata în dosarul nr. al Curtii de Apel Suceava s-a respins,ca nefondata, actiunea promovata de catre SC, hotarârea fiind irevocabila prin Decizi nr. a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, prin sentinta din data de 9.07.2010, s-a respins ca inadmisibila, actiunea contestatoarei în dosarul nr. al Tribunalului Suceava (f.97-111).

Prin urmare, sustinerile contestatoarei referitor la împrejurarea ca intimata ar datora contribuabilului SC sume de bani nu pot fi retinute, în speta.

În concluzie, din analiza lucrarilor dosarului instanta constata ca actele de executare contestate  si pe cale de consecinta, actele subsecvente de executare, efectuate în dosarul de executare nr. au fost întocmite cu respectarea dispozitiilor legale incidente, respectiv dispozitiile O.G. nr. 92/2003, titlul executoriu nr. /06.04.2010, si somatia nr. /1/2010/1246 fiind procedural emise.

Fata de acestea în baza art. 1169 C.civ.instanta va respinge contestatia la executare ca nefondata.

În virtutea principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil, instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.