Tutelă

Sentinţă civilă 139 din 26.01.2012


Cu participarea doamnei procuror A.D. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Topliţa.

S-a luat spre examinare cererea formulată de petenta P.A., având ca obiect instituire curatelă pentru numita C.E..

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se prezintă pentru petentă, avocat E.F..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că, prin serviciul registratură al instanţei s-a depus ancheta socială efectuată de Autoritatea tutelară din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială X.

Instanţa întreabă părţile dacă mai au alte cereri de formulat, răspunsul fiind negativ.

Avocat E.F., pentru petentă, declară că menţine cererea formulată în sensul de a fi numită în calitate de curator pentru sora sa, numita C.E., în cauză fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege, ceea ce s-a reţinut şi în concluziile anchetei sociale efectuate în prezenta cauză.

Reprezentanta parchetului, faţă de înscrisurile depuse la dosar, arată că este de acord cu admiterea cererii.

Instanţa reţine cererea spre soluţionare.

 

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. …/326/2012 din data de ianuarie 2012, petenta  P.A., domiciliată în oraşul X, judeţul Harghita, a solicitat instanţei instituirea curatelei şi numirea sa în calitate de curator pe seama numitei C.E.(soră),  având acelaşi domiciliu.

În motive se arată că sora sa, numita C.E., este încadrată în gradul I de handicap, potrivit certificatului nr. 165/29.01.2001, având diagnosticul clinic: sechele encefalopatie infantilă, tetrapareză spastică cu predomin. paraparezei, oligofrenie, surdomutitate. Până în prezent s-a aflat în grija mamei petentei, numita C.R., care a fost numită tutore, însă la data de decembrie 2011, aceasta a decedat. În aceste condiţii, datorită bolilor de care suferă, sora petentei se află în incapacitate de a-şi administra singură bunurile, respectiv să-şi apere interesele, prin urmare nu poate să ridice pensia de urmaş după tatăl său. Menţionează petenta că are deplină capacitate de exerciţiu, fiind în măsură să îndeplinească această sarcină, o cunoaşte cel mai bine, au aceeaşi locuinţă, poate să o îngrijească, iar instituirea curatelei pentru sora sa, este de strictă necesitate.

Cererea a fost motivată în drept în temeiul art. 178 lit. a Cod civil, respectiv art. 180 şi art. 182 Cod civil.

Examinând actele  şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

În faţa instanţei petenta P.A. a declarat că este de acord să fie numită în calitate de curator pentru numita C.E..

După cum rezultă din Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială nr. 165/01.2001, eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Harghita(anexa II),  numita C.E. are diagnosticul clinic: sechele encefalopatie infantilă, tetrapareză spastică cu predomin. paraparezei, oligofrenie, surdomutitate, fiind încadrată în gradul I de handicap, acesta fiind ivit din copilărie.

Până în prezent, numita C.E. s-a aflat în grija mamei petentei, numita C.R., care a fost numită tutore, însă la data de decembrie 2011, aceasta a decedat, rămânând astfel în grija surorii sale, petenta din prezenta cauză, numita P.A..

Avându-se în vedere că numita C.E. se află în incapacitate de a-şi administra singură bunurile sau să-şi apere interesele, constatându-se că în momentul de faţă nu are un reprezentant legal, neputând să îşi ridice nici pensia de urmaş după tatăl său, văzând înscrisurile depuse la dosar şi propunerea Autorităţii tutelare din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială X, instituţie care, la solicitarea instanţei a efectuat o anchetă socială la domiciliul părţilor, instanţa apreciază că se impune numirea unei curator pe seama acesteia, fiind întrunite condiţiile prev. de art. 178, art. 180 alin. 1 şi art. 182 Cod civil.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa în baza art. 182 al. 3 Cod civil va admite cererea cu consecinţa numirii în calitate de curator al numitei P.A. pentru numita C.E., pentru efectuarea actelor de administrare a bunurilor acesteia şi încheierea în numele  ei a unor acte juridice de dispoziţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea formulată de petenta P.A., domiciliată în oraşul X, judeţul Harghita şi în consecinţă:

Se instituie curatela pentru numita C.E., fiica lui A. şi R., născută la data de  1952,  judeţul Huneadoara, domiciliată în oraşul X, judeţul Harghita, posesoare al CI seria HR nr. …, CNP …, emisă de SPCLEP Topliţa.

Numeşte în calitate de curator pe numita P.A., fiica lui A. şi R., născută la data de 1956, judeţul Hunedoara, domiciliată în oraşul X, judeţul Harghita, posesoare al CI seria HR nr. …, CNP …, emisă de SPCLEP Topliţa, judeţul Harghita, pentru efectuarea actelor de administrare a bunurilor numitei C.E. şi încheierea în numele acesteia a unor acte juridice de dispoziţie.

Prezenta încheiere se comunică în scris curatorului, se afişează la sediul instanţei de tutelă şi la primăria de la domiciliul celui reprezentat, respectiv oraşul X.

Definitivă.