Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2600 din 14.10.2008


SENTINTA CIVILA nr. 2600

Sedinta publica din  14 octombrie 2008

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.x/2008 contestatoarea M.C. Constanta, a chemat in judecata pe intimatii D. O., D. D. si BEJ V. I., pentru ca pe calea contestatiei la executare sa se dispuna in principal continuarea executarii silite asupra imobilului situat in Tulcea, proprietate codevalmasa a intimatilor D., iar in subsidiar sa se constate ca imobilul mai sus mentionat este proprietate comuna a celor doi intimati, ca au o cota de  contributie egala la dobandirea lui si sa se dispuna impartirea bunului prin atribuirea acestuia catre debitoarea D.O. cu obligarea corespunzatoare la sulta sau atribuirea provizorie a bunului catre D. D. cu stabilirea termenului in care acesta este obligat sa depuna suma ce reprezinta cota parte cuvenita debitorului coproprietar D. O. din care suma ce reprezinta creanta societatii direct pe seama si la dispozitia BEJ V. I., cu cheltuieli de judecata.

In motivarea contestatiei s-a aratat ca, prin sentinta civila x/2005 pronuntata de Judecatoria T. s-a admis cererea privind emiterea ordonantei cuprinzand somatia de plata formulata de contestatoare impotriva debitoarei D. O. care a fost somata la plata unor sume reprezentand pret al serviciului de telefonie mobila, penalitati de intarziere aferente pretului neachitat, penalitati conventionale aferente debitului principal si cheltuieli de judecata. Se arata ca hotararea a fost investita cu formula executorie fiind pusa in executare prin cererea adresata de BEJ V.I., executarea formand obiectul dosarului nr.x/2007. Executorul judecatoresc a initiat procedura executarii silite insa ulterior a sistat executarea pana la partajarea, retinand faptul ca imobilul se afla in proprietatea codevalmasa a debitoarei si a sotului acesteia D.D.. Probabil, ca executorul judecatoresc a avut in vedere dispoz. art.33 C. Fam.. In opinia contestatoarei in mod gresit s-a sistat executarea silita aducandu-se ca argument juridic caracterul de datorie comuna al debitului constatat prin titlul executoriu pronuntat impotriva intimatei D. O. Astfel, potrivit art.32 C. Fam., datoriile comune ale partilor sunt determinate limitativ de lege si au caracter de datorii comune, obligatiile contractate de catre fiecare dintre soti pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei (art.32 lit.c C. Fam.). Potrivit art.29 C. Fam. sotii sunt obligati sa contribuie in raport de mijloacele fiecaruia la cheltuielile casniciei. Prin raportare la calificarea de datorie comuna a sotilor, a obligatiilor asumate de catre fiecare dintre ei pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei obligatia astfel asumata capata caracterul de obligatie comuna daca sunt indeplinite urmatoarele conditii : obligatia sa izvorasca dintr-un act juridic chiar unilateral nu numai contract; obligatia sa fie contractata de catre unul dintre soti; obligatia sa fi fost asumata pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei. Se invedereaza ca notiunea de nevoie obisnuita trebuie inteleasa in sensul de nevoie normala a respectivei casnicii, notiune aflata in continua schimbare in functie de modificarea nivelului de trai a populatiei dintr-o tara. Textul nu impune ca prestatia primita pentru obligatia asumata de catre un sot sa fi fost efectiv folosita de catre acesta pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei, fiind suficient ca obligatia sa fi fost asumata in acest scop, fiind comuna prin cauza ei.

Situarea momentului incheierii contractului de telefonie mobila de catre intimata D.O. in 24.03.2004, moment la care intimatii erau casatoriti, determina caracterul de datorie comun al datoriei rezultate din prestarea de catre contestatoare a serviciilor de telefonie mobila contractate doar de catre unul dintre soti.

In drept au fost invocate dispoz. art.399 si urm. Cod procedura civila, art.4001 cod procedura civila, art.29 C. Fam., art.67310 cod proc. civ si art.274 cod proc. civ.

In dovedirea actiunii s-au depus de catre contestatoare o serie de inscrisuri reprezentand sentinte civile, inscrisuri care fac dovada raporturilor juridice D. O. cu contestatoarea, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.2700 din 06.09.2003, sentinta civila nr.x/2005 a Judecatoriei T.

Analizand cauza in raport cu probele administrate instanta retine urmatoarele :

Prin sentinta civila nr.x/2005, pronuntata de Judecatoria T. a fost somata debitoarea D.O. la plata sumelor reprezentand 183,85 USD echivalent in lei la data platii, reprezentand pret al serviciilor de telefonie mobila, suma de 1410,97 lei, reprezentand penalitati conventionale in cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de intarziere aferenta pretului neachitat de 615,89 lei, contravaloarea penalitatilor conventionale in cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere aferenta debitului principal restant in cuantum de 615,89 lei, curse in continuare si la plata sumei de 96,4 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Din contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.x/06.09.2003 la BNP E. F. rezulta ca imobilul situat in Mun. Tulcea, , inscris in CF nr.x/N cu numar de top x este bun comun al intimatilor D. O. si D. D. bun asupra caruia s-a inceput executarea silita de catre contestatoare in cadrul dosarului de executare nr.x/2007 al BEJ V.I., pentru recuperarea creantei contestatoarea. Ulterior insa, executorul judecatoresc a procedat la sistarea urmaririi silite a imobilului proprietatea codevalmasa a sotilor D. pana la efectuarea partajului. Conform art.29 C. Fam., sotii sunt obligati sa contribuie in raport cu mijloacele fiecaruia la cheltuielile casniciei, legea prezumand ca datoriile sotilor sunt personale cata vreme nu se probeaza ca fac parte din categoria datoriilor comune. Se mai retine ca datoriile comune sunt determinate limitativ de lege prin art.32 C. Fam., care prevede ca sotii raspund cu bunurile comune pentru obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casniciei (art.32 lit.c C. Fam.).

Obligatia astfel asumata dobandeste caracterul de obligatie comuna daca sunt indeplinite urmatoarele conditii : obligatia sa izvorasca dintr-un act juridic chiar unilateral; obligatia sa fie asumata de catre un singur sot in caz contrar ea ar fi comuna potrivit art.32 lit.b C. Fam., si obligatia sa fi fost asumata pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casniciei. In ceea ce priveste obligatia asumata de catre un singur sot se impune a se preciza ca sotul incheie actul juridic in dubla calitate, respectiv in nume propriu si ca mandatar al celuilalt sot in temeiul prezumtiei de mandat tacit reciproc intre soti. Pe de alta parte, notiunea de nevoie obisnuita a casniciei reprezinta nevoia normala pentru casatoria respectiva raportat la nivelul de viata al sotilor si la conditiile generale de trai ale societatii. Daca datoria asumata este pentru satisfacerea unei nevoi ce depasesc nivelul de viata al sotilor atunci ea este proprie sotului ce a asumat-o. Indubitabil este faptul ca notiunea de nevoie obisnuita a casatoriei trebuie inteleasa sub aspectul continutului ei si in raport de nivelul de viata al oamenilor dintr-o societate care se schimba pe masura trecerii timpului. Ori, detinerea unui telefon mobil nu mai poate fi apreciata ca un lux, reprezentand un lucru necesar intr-o casatorie in conditiile in care se ajunge la o comunicare permanenta si rapida intre cei doi soti.

Cum intimata debitoare D. O. a incheiat in nume propriu contractul pentru servicii CONEX prestate de M. SA (fila 24) pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casniciei si nu si-a executat obligatia corelativa a acestor servicii stabilite prin sentinta civila x/2005 a Judecatoriei T. se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.32 lit.c C. Fam., obligatia astfel asumata generand caracterul de datorie comuna.

Conform argumentelor expuse mai sus, in mod incorect s-a sistat executarea silita inceputa asupra bunului comun al intimatilor D. pentru satisfacerea creantei contestatoarei.

Pentru argumentele mai sus expuse avandu-se in vedere si faptul ca intimatii erau casatoriti la momentul incheierii contractului pentru prestarea serviciilor de telefonie mobila in temeiul art.399 cod procedura civila si art.4001 cod procedura civila instanta va admite contestatia la executare si va dispune continuarea executarii silite pornita in dosarul de executare nr. x/2008 al BEJ  V. I.asupra apartamentului bun comun al paratilor situat in Mun. Tulcea,.

In temeiul art. 274 cod proc. civ. va obliga intimatii D. O. si Dumitru la plata sumei de 27,5 lei catre contestatoare reprezentand cheltuieli de judecata.