Anulare somaţie de plată

Sentinţă civilă 627 din 04.03.2010


MATERIA COMERCIAL

DOMENIUL ASOCIAT : CITARE.CITATIE

ANULARE SOMATIE DE PLATA

DOSAR NR .656 / 324/2010

Sentinta civila nr.627/04.03.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.656/324/2010 din 10.02.2010 reclamanta debitoare SC B SRL T, prin reprezentant legal a  formulat în contradictoriu cu creditoarea DRDP C cerere în anularea somatiei de plata emisa prin sentinta civila nr.186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci iar cu ocazia rejudecarii sa se respinga cererea creditoarei de emitere a somatiei de plata.

În motivarea cererii în anulare debitoarea a aratat ca prin sentinta civila nr. 186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci s-a admis cererea creditoarei DRDP C de emitere a somatiei de plata pentru suma de 232,50 euro în echivalent în lei – 974,45 lei, reprezentând contravaloare rata II din taxa rovinieta, suma de 308,70 euro ( 1 049,02 lei ) reprezentând penalitati si 39,3 lei cheltuieli de judecata.

Debitorul apreciaza ca sentinta este nelegala si netemeinica motivat de faptul ca citarea sa în cauza a fost gresita, indicându-se ca administrator numitul B S în loc de B S. Debitoarea a mai aratat ca ea si-a executat partial obligatia asumata prin contractul încheiat cu creditoarea în sensul a achitat numai rata I si i-a fost eliberata rovinieta valabila numai pe trimestrul I. A mai aratat ca nu a solicitat eliberarea rovinietelor si pentru trimestrele urmatoare deoarece autoturismul pentru care se solicita plata contravalorii 2 din valoarea taxei de utilizare a drumurilor nationale nu l-a mai folosit datorita starii avansate de uzura.

A mai aratat debitorul ca solicitarea creditoarei trebuia sa fie respinsa ca inadmisibila motivat de faptul ca prin contractul încheiat de parti s-au stipulat obligatii corelative pentru ambele parti, ca nu s-a facut de catre creditoare dovada ca ea a eliberat rovinieta si pentru trimestrul II pentru a putea solicita contravaloarea acesteia.

A timbrat cerea cu suma de 19,50 lei taxa timbru ( chitanta fila 11 ) si timbru judiciar  de 0,15 lei.

În dovedirea cererii a solicitat administrarea probei cu acte, sens în care a solicitat atasarea la dosarul cauzei a dosarului de fond.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul de fond nr.38/324/2010 în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci ce cuprinde somatia de plata împotriva careia s-a formulat cerere în anulare.

Legal citata creditoarea a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii în anulare. În motivarea întâmpinarii s-a aratat ca nu s-a emis rovinieta valabila si pentru trimestrul II urmare neexecutarii obligatiei corelative de catre debitoare, respectiv de a plati rata II din taxa de utilizare a drumurilor nationale. S-a mai aratat ca legea prevede obligativitatea platii taxei de utilizare a drumurilor nationale pentru o perioada de 12 luni, pentru perioada de parcurs si de stationare.

Analizând materialul probator administrat în cauza si motivele invocate de debitor în cererea în anulare instanta urmeaza a retine urmatoarele:

- Prin sentinta civila nr. 186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci debitoarea a fost obligata sa achite creditoarei în termen de 30 zile suma de 232,50 euro în echivalent în lei – 974,45lei, reprezentând contravaloare rata II din taxa rovinieta, suma de 308,70 euro ( 1 049,02 lei ) reprezentând penalitati si 39,3 lei cheltuieli de judecata.

- pentru a se pronunta astfel s-a retinut ca în baza contractului nr.45/30.10.2006 încheiat de parti debitoarea s-a obligat sa achite creditoarei taxa de utilizare a drumurilor nationale aferenta perioadei 30.10.2006 – 30.10.2007, în patru rate trimestriale si ca desi scadenta ratei II a trecut ,  nu s - a platit contravaloarea acesteia, motiv pentru care s-au calculat  si penalitati în suma de 308,70 euro ( 1 049,02 lei).

- prin întâmpinare debitorul a contestat creanta pretinsa de creditoare iar prin cererea în anulare a invocat motive ce vizeaza dreptul creditoarei de a pretinde executarea contractului de catre debitor, câta vreme ea însasi nu a facut dovada ca si-a executat obligatia corelativa de eliberare a rovinietelor valabile si pentru perioada aferenta ratei II a carei plata o solicita.

Fata de aceste considerente instanta urmeaza a admite cererea în anulare cu consecinta desfiintarii sentintei civile nr.186/25.01.2010 a Judecatoriei Tecuci si în rejudecare urmeaza a aprecia ca nefondata cererea creditoarei de emitere a somatiei de plata pentru urmatoarele considerente:

Conform art.1 din OG nr.5/2001 , procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului in vederea realizarii de buna voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile  ce reprezinta obligatia de plata  a unor sume de  bani, asumate prin contract, constatat printr-un inscris (...) insusit de parti prin semnatura sau alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestari.

In cauza, creditoarea a a depus un Înscris semnat de debitorul sau aratând ca acesta  constituie acordul de vointa cu putere de lege intre parti si care atesta drepturi si obligatii in legatura cu plata taxei de utilizare a drumurilor nationale (turdn)de catre debitor . Se observa însa ca potrivit clauzelor contractule la art 2 pct 1 se prevede ca încasatorul va elibera rovinietele valabile pentru fiecare perioada aferenta ratelor stabilite prin contract, iar la art 2 pct 4 se arata ca beneficiarul va solicita eliberarea rovinietelor numai de la oficiul postal care a încheiat contractul. Din interpretarea acestor clauze rezulta ca eliberarea rovinietelor valabile se face pentru fiecare trimestru la cererea beneficiarului dupa achitarea fiecarei rate trimestriale aferente. Creditoarea nu a facut însa dovada ca debitorul în calitate de beneficiar a solicitat iar creditoarea i-a eliberat rovinieta valabila si pentru trimestrul 2 pentru care nu s-a achitat rata aferenta si pentru plata carora s-a formulat prezenta cerere.

Instanta urmeaza a aprecia ca în speta nu s-a facut dovada ca reclamanta creditoare si-ar fi respectat obligatia de eliberare a rovinietelor valabile si pentru perioada în care ratele aferente turdn nu au fost achitate, astfel încât sa solicite îndeplinirea obligatiei corelative din partea debitoarei. 

In aceste conditii instanta urmeaza a aprecia ca nu sunt îndeplinite conditiile prev de art. 1 din OUG 5/2001, creanta pretinsa de creditoare neavând un caracter cert, exigibil si lichid astfel cum prevad dispozitiile mentionate anterior.

Constatand ca in cauza nu sunt indeplinite cerintele art.1 din OG nr.5/2001 sub aspectul caracterului cert, lichid si exigibil al creantelor declarate si al inscrisului constatator, cererea va fi respinsa ca nefondata.