Iesire din indiviziune

Hotărâre 1144 din 24.11.2009


Constată următoarele :

Prin cererea înaintată Judecătoriei Târnăveni la data de 22 aprilie 2008 şi înregistrată sub nr. 442/323/2008 reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâţii  pronunţarea  unei hotărâri prin care  să  se  dispună ieşirea din indiviziune cu privire la imobilul înscris în CF 25 nr.top 49, constând în casă de locuit cu 2 camere, bucătărie, baie, cămară şi pivniţă respectiv teren intravilan în suprafaţă de 899 mp, prin atribuirea acestuia î’n natură reclamantei, fără obligarea la plata sultei către pârâţi şi întabularea dreptului de proprietate asupra acestui imobil pe numele reclamantei în cotă de 1/1 parte, a se dispune radierea dreptului de uzufruct viager instituit în CF 25 cu nr.top 49 pe numele pârâtei, căsătorită şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată în caz de opunere.

În motivarea cererii  se  arată că :

În fapt – imobilul înscris în CF 25 cu nr.top 49, constând în casă de locuit cu 2 camere, bucătărie, baie, cămară şi pivniţă şi teren intravilan în suprafaţă de 899 mp are ca şi proprietari tabulari pe cu 14/48 părţi din teren, cu 20/48 părţi din teren şi cu 14/48 părţi din teren, respectiv 1/1 părţi din casa de locuit. (în calitate de soţie ), (în calitate de fiu) şi reclamanta ( în calitate de fiică) sunt moştenitorii proprietarului tabular decedat la 04.03.1997, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 111/24.09.2003 autentificat la BNP.

Se mai arată că pârâţii, sunt decedaţi având drept moştenitori pe pârâţii de rândul 3-9 respectiv cu drept de moştenire asupra cotei de 14/48 părţi din terenul de 899 mp iar pârâţii de rândul 10-15 sunt moştenitorii lui şi soţia cu drept de moştenire asupra cotei de 20/48 părţi din terenul de 899 mp.

Terenul respectiv a constituit obiectul vânzării respectiv cumpărării pentru suma de 5000 lei achitaţi conform contractului de vânzare-cumpărare din 10.07.1954 fiind folosit sub nume de proprietar, neântrerupt şi netulburat de către antecesorul părţilor şi familia acestuia.

În drept acţiunea  este  întemeiată pe  dispoziţiile  art. 685, şi următoarele, 492, 729 şi 1890  din Codul civil şi art. 242 alin.2 şi 274 din Codul de procedură civilă.

S-au depus  la  dosarul cauzei  următoarele  înscrisuri : copia fidelă a CF nr. (filele 4 -6), certificat de moştenitor nr. 111/203 (fila 7), încheiere nr. 1938/1975 (fila 8 ).

Acţiunea este legal timbrată cu taxă timbru de 419 lei şi timbru judiciar de 0,5 lei.

La termenul de judecată din data de 28 mai 2008 s-a depus la dosar cerere de intervenţie în nume propriu, din partea intervenientei prin care solicită în principal ieşirea din indiviziune urmând ca un corp de clădire format din 2 camere să fie atribuit intervenientei cu drept de superficie aferent casei şi în subsidiar atribuirea acestui corp de clădire reclamantei cu obligarea acesteia la plata către intervenientă a sumei de 20.000 RON. S-a anexat copia fidelă a CF nr.25

S-a depus la dosar din partea reclamantei un înscris prin care arată că pârâta este decedată din data de 29.04.2006 şi că are ca moştenitori pe reclamanta şi pârâtul.  S-a anexat copia certificatului de deces a pârâtei şi copia certificatului de moştenitor nr. 134/2006.

La termenul de judecată din 2 septembrie 2008, reclamanta a formulat întâmpinare la cererea de intervenţie, aceasta fiind depusă la dosar la filele 49-50.

La termenul de judecată din data de 27 ianuarie 2009 s-a procedat la luarea unor interogatorii reclamantei, acesta fiind depus la dosar la fila 88 şi pârâtului, acesta fiind depus la dosar la fila 89. S-au invocat următoarele excepţii : lipsa capacităţii procesuale active a intervenientei, prescripţia achizitivă faţă de pretinsul drept de proprietate şi prescripţia extinctivă, instanţa unind aceste excepţii cu fondul cauzei.

S-a dispus efectuarea unei expertize în construcţii.

La termenul de judecată din data de 24 februarie 2009 s-a acvirat dosarul nr. al Judecătoriei Târnăveni.

La termenul de judecată din data de 29 aprilie 2009 s-a depus la dosar  precizare de acţiune  (fila 160), prin care s-a solicitat  introducerea în cauză în calitate de pârâţi a numiţilor, moştenitorii pârâtului decedat.

La termenul de judecată din data de 11 august 2009, s-a depus la dosar raportul de expertiză întocmit în cauză de expert în construcţii.

La termenul de judecată din data de 10 noiembrie s-a depus la dosar din partea intervenientei : contract de vânzare – cumpărare încheiat în 19 iunie 1952 în baza căruia intervenienta a cumpărat un loc de casă, autorizaţie nr.1602/1954 eliberată de Sfatul Popular al Oraşului Târnăveni , proces verbal nr.435/10 iulie 1954, autorizaţie nr.779/1954 eliberată de Sfatul Popular al Oraşului Târnăveni şi încheiere de carte funciară nr.575/1954.(filele 311-315).

Analizând  actele  şi lucrările  dosarului, prin prisma motivelor invocate, a apărărilor expuse şi a probelor administrate, instanţa  reţine  următoarele :

Imobilul înscris în CF 25 nr. cadastral 49 teren în suprafaţă de 899 mp constituind proprietatea tabulară a numiţilor în cotă de 14/48 părţi, şi în cota de 20/48 părţi şi, în cota de 14/48 părţi.

Construcţiile au fost evidenţiate pe numele  proprietarilor de la poziţiile B-5-6,.

Imobilul este grevat cu un drept de uzufruct viager în favoarea uzufructuarei născută în prezent decedată.

Proprietarii cărţii funciare sunt decedaţi fiind reprezentaţi în cauză de moştenitorii legali.

Nici unul dintre pârâţi, moştenitorii legali ai proprietarilor tabulari nu a formulat vreo pretenţie faţă de reclamantă care este fiica defuncţilor şi ,care figurează atât ca proprietari ai construcţiilor cât şi asupra cotei de 14/48 părţi din terenul de 899 mp şi care a solicitat atribuirea imobilului prin sistarea indiviziunii.

În schimb intervenienta (fila 29), a solicitat ca prin sistarea indiviziunii să i se atribuie un corp de clădire, să i se recunoască un drept de superficie asupra terenului aferent construcţiei iar în subsidiar plata unei sulte de 20.000 lei.

Intervenienta deşi nu este proprietară asupra imobilului din litigiu, a invocat existenţa unei promisiuni de vânzare ce datează din 1954.

Intervenienta în baza unei promisiuni de vânzare a folosit un corp de clădire, pe care tot printr-o promisiune de vânzare l-a cedat, după câţiva ani de folosinţă (fila 119).

Intervenienta a invocat prescripţia achizitivă a unei cote părţi din imobil, deşi nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a dobândi proprietatea în acest mod.

Acţiunea reclamantei de sistare a indiviziunii este admisibilă, întrucât imobilul aparţine mai multor coproprietari iar litigiul urmăreşte sistarea stării de indiviziune între moştenitorii legali ai coproprietarilor de carte funciară.

În vederea sistării indiviziunii în cauză s-a efectuat o expertiză tehnică ce face parte integrantă din prezenta hotărâre prin care s-a identificat imobilul, ca fiind format din două corpuri de construcţii A şi B şi teren intravilan în suprafaţă de 899 mp.

Întrucât doar reclamanta a solicitat atribuirea imobilului instanţa urmează a sista indiviziunea prin atribuirea imobilului în întregime în favoarea acesteia, cu întabularea în cartea funciară , fără plata de sulte în favoarea pârâţilor, care nu au solicitat despăgubiri.

Se va admite şi cererea reclamantei de radiere a uzufructului viager, uzufructuara fiind decedată.

Cererea de intervenţie având ca obiect sistarea indiviziunii, instituirea unui drept de superficie iar în subsidiar obligarea la plata sultei urmează a fi respinsă întrucât intervenienta nefiind coproprietară asupra imobilului nu are nici un drept de proprietate asupra acestuia şi implicit nu are legitimare procesuală activă

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea reclamantei, domiciliată în jud. Arad,  împotriva pârâţilor– decedată reprezentată prin, , moştenitorii defuncţilor,  prin afişare la uşa instanţei, moştenitori ai defuncţilor, decedat – reprezentat prin moştenitorii şi , şi  moştenitori ai defuncţilor şi citată prin afişare la uşa instanţei, uzufructuară şi-n consecinţă:

Dispune sistarea stării de indiviziune asupra imobilului înscris în CF 25, nr.top 49, format din două corpuri de construcţie, corp A şi corp B, identificate prin expertiza efectuată în cauză , ce face parte integrantă din prezenta efectuată de expert şi teren în suprafaţă de 899 mp cu atribuirea întregului imobil reclamantei, în favoarea căreia se dispune şi întabularea în cartea funciară, fără plata de sulte în favoarea pârâţilor.

Dispune radierea uzufructului viager de la foaia C, partea III-a, notat în favoarea pârâtei uzufructuare

Respinge acţiunea intervenientei, domiciliată în ,  formulată împotriva reclamantei şi a pârâţilor, având ca obiect iesirea din indiviziune  instituire drept de superficie reclamanta neavând legitimare procesuală activă.

Fără cheltuieli de judecată, nefiind cerute.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 24 noiembrie 2009.