Obligaţia de „a face”

Sentinţă civilă 1898 din 24.07.2009


Obiectul dosarului: obligaţia de „a face”

Sentinţa civilă nr. 1898/ 24.07. 2009

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.1694/321/2008 , reclamanta E.S. a chemat în judecata pe pârâta SC X SRL. şi V.E. , solicitând obligarea acestora să remedieze pe cheltuiala lor , toate lucrările executate necorespunzător la subsolul şi parterul casei prevăzută cu S+P+1E , proprietatea sa , conform autorizaţiei de construire nr.XX/03.07.2006 , situată în X, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii , reclamanta arată că în anul 2006 s-a hotărât să edifice o casă de locuit în oraşul X, construcţia fiind prevăzută cu S+P+1E , obţinând de la Primărie , autorizaţia nr. XX/03.07.2006 şi că, proiectul casei i-a fost întocmit de arhitect.

Mai arată reclamanta că, fiind vecină cu pârâtul V.E. , acesta, în nume propriu şi ca reprezentant al SC X SRL. X. , s-a obligat să execute lucrările de construire a casei , sens în care a încheiat cu SC X SRL. X. contractul de antrepriză nr. xx/06.09.2006 , în baza căreia , antreprenorul se obliga , la art.2 să execute lucrările de construcţie conform proiectului întocmit , că pârâţii , profitând de faptul că ea era plecat din ţară la muncă în străinătate , a executat eronat aproape toate lucrările de construire a subsolului şi parterului casei , fără să respecte proiectul şi cu personal necalificat , cu toate că a achitat , în tranşe, contravaloarea lucrărilor executate, că întrucât pârâţii au refuzat să procedeze la remedierea construcţiei executate necorespunzător, iar continuarea lucrărilor la etajul construcţiei , nu mai este posibilă, a fost nevoită să introducă prezenta acţiune.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus în copie contractul de antrepriză nr.XX/06.09.2006, dovada plăţii manoperei, notificarea nr.7/19.05.2008, autorizaţia de construire nr.XX/03.07.2006 , proiectul de execuţie şi în completarea probatoriului a solicitat efectuarea unei expertize tehnice.

Cererea a fost timbrată , initial cu 19,0 lei taxă de timbru şi 1,0 lei timbru judiciar şi a fost întemeiată în drept pe art. 1073-1077 Cod civil.

Ulterior taxa de timbru a fost completată cu suma de 2.109 lei şi 5,0 lei timbru judiciar.

Pârâţii au formulat întâmpinare (filele 47-48) prin care au solicitat respingerea acţiunii ca prematură şi netemeinică.

S-a recunoscut faptul că, între părţi s-a încheiat contractul de antrepriză , prin care antreprenorul se obliga să edifice o locuinţă , iar beneficiara se obliga să achite suma de 16.000 lei , că reclamanta a achitat partial pretul convenit , respectiv 14.000 lei şi că, din acest motiv lucrările au fost întrerupte şi urmau să fie reluate , când beneficiara ar fi avut bani.

Mai arată pârâţii că, lucrările executate s-au desfăşurat sub supravegherea zilnică a soţului reclamantei , iar acesta nu a avut nici un fel de obiecţiuni cu privire la calitatea lucrărilor care s-au efectuat .

În cauză , la cererea părţilor a fost fectuată o expertiză tehnică , iar raportul de expertiză şi răspunsul la obiectiunile formulate de către părţi se află la filele 71-72 şi 99-102 .

S-a depus de către reclamantă un număr de 10 planşe foto color reprezentând aspecte ale construcţiei edificate de către pârâţi (filele 83-84).

La termenul din 15.05.2009 , reprezentantul SC”X” S.R.L. X. , a depus la dosarul cauzei un proiect de tranzacţie (fila 106) , prin care arată că este de acord să demoleze parterul construcţiei începute, pe cheltuiala sa, să degajeze molozul rezultat în urma demolării , să asigure reclamantei E.S. , toate materialele necesare reconstruirii parterului (cumpărarea materialelor de către V.E.) şi să restituie reclamantei suma de 16.000 lei reprezentând c/valoarea manoperei încasate.

La propunerea făcută de pârâţi reclamanta a formulat un răspuns (fila 108) prin care arată că, este de acord cu propunerile pârâţilor dar că, solicită restituirea de către acestia a sumei de 18.000 lei , reprezentând c/valoarea manoperei încasate şi alte cheltuieli.

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa retine următoarele ;

La data de 6.sept.2006 , între SC X S.R.L. X. reprezentată de V.E. , administrator şi reclamanta E.S. s-a încheiat contractul de antrepriză nr.XX/06.09.2006 prin care antreprenorul se obliga să execute lucrarea de construire a unei case de locuit pentru beneficiară , construcţia fiind prevăzută cu subsol , parter şi etaj ( S+P+1E) .

Reclamanta-beneficiară a pus la dispoziţia constructorului ;proiectul locuinţei ,întocmit de arhitectul, din X. (filele 14-37).

Instanţa mai reţine că, antreprenorul a executat subsolul şi parterul construcţiei , încasând de la reclamantă , eşalonat , suma de 16.000 lei , reprezentând c/valoarea manoperei .

Aşa după cum a constatat şi expertul tehnic, lucrările executate de către pârâţi sunt necorespunzătoare calitativ , la fundaţie , pereţi şi planşee , impunându-se demolarea parterului , pe cheltuiala pârâţilor .

De altfel , pârâţii au recunoscut prin proiectul de tranzacţie de la fila 106 , calitatea necorespunzătoare a parterului construit şi s-au obligat să-l demoleze pe cheltuiala lor , să transporte molozul rezultat , să procure materialele de construcţie necesare reconstruirii parterului şi să restituie reclamantei c/valoarea manoperei încasate .

Coroborând probele administrate în cauză , instanţa va admite acţiunea reclamantei în temeiul art.1073 şi 1076 Cod civil.

În baza art.274 Cod procedură civilă , instanţa va obliga pe pârâţi la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa de timbru , onorariu expert tehnic şi onorariu avocat.