Tutelă

Sentinţă civilă 1534 din 12.11.2011


Tip document  -  Sentinţă civilă

Nr.  document – 1534

Data elaborării: 12.11.2011

Titlul speţei: tutelă

Domeniu asociat:  autorizări

Conţinut:

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.11.2011 şi înregistrată sub nr. 2393/334/2011, petenta A.C.I. a chemat în judecată pe pârâţii A.A.F. şi Mun. Vatra Dornei prin Autoritatea Tutelară, solicitând instanţei autorizarea încheierii unui contract de vânzare cumpărare a unui imobil.

Faţă de dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 71/2011, în cauza de faţă vor fi aplicabile dispoziţiile Codului civil cu privire la drepturile şi îndatoririle părinţilor cu privire la bunurile copilului şi cele privind tutela.

Potrivit art. 500 şi 501 Cod civil, părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului dar în schimb au dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului lor minor, precum şi de a-l reprezenta în actele juridice civile ori de a-i încuviinţa aceste acte, după caz.

Totodată, în conformitate cu art. 502 alin. 1 Cod civil drepturile şi îndatoririle părinţilor cu privire la bunurile copilului sunt aceleaşi cu cele ale tutorelui, dispoziţiile care reglementează tutela fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 144 alin. 2 Cod civil rap. la art. 502 alin. 1 Cod civil arată că părintele nu poate fără avizul consiliului de familie şi autorizarea instanţei de tutelă, să facă acte de înstrăinare a bunurilor minorului şi să încheie în mod valabil orice alte acte ce depăşesc dreptul de administrare.

Astfel, pentru ca petenta să poată înstrăina imobilul situat în mun. Vatra Dornei, str. Unirii nr. 22, aparţinând pârâtei minore, va avea nevoie de avizul consiliului de familie şi autorizarea instanţei de tutelă.

În ceea ce priveşte avizul consiliului de familie, instanţa constată că petenta nu va avea nevoie de acest aviz întrucât potrivit art. 124 alin. 2 Cod civil, în cazul ocrotirii minorului prin părinţi nu se va institui consiliul de familie.

Cu privire la autorizarea instanţei de tutelă, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 145 alin. 1 Cod civil rap. la art. 502 alin. 1 Cod civil potrivit căruia instanţa de tutelă va acorda părintelui autorizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor.

Prin urmare instanţa este chemată să analizeze în ce măsură încheierea unui contract de vânzare a imobilului ce aparţine minorei corespunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minor.

Întrucât legiuitorul a folosit conjuncţia „sau” reiese faptul că nu este necesar ca cele două condiţii să fie cumulative, fiind necesar pentru obţinerea autorizării doar constatarea existenţei unei dintre ele.

Prin folosirea sintagmei „răspunde unei nevoi”, instanţa înţelege ca înstrăinarea a cărei autorizare se cere trebuie să reprezinte o chestiune a cărei rezolvare are un caracter urgent, presant.

Motivul invocat de petentă este acela că nu are cine se ocupa de întreţinerea imobilului, care are nevoie urgentă de reparaţii foarte costisitoare. Instanţa consideră că motivele invocate de către petentă, de altfel nesusţinute de nici o probă, se încadrează în obligaţiile statuate de art. 501 Cod civil, în sensul că aceasta are obligaţia legală de a administra bunurile minorei. De asemenea instanţa are în vedere şi faptul că imobilul ce aparţine minorei este format dintr-un spaţiu comercial şi terenul aferent, care prin natura sa poate produce venituri civile periodice şi care ar putea fi folosite la administrarea acestuia.

Instanţa consideră că înstrăinarea imobilului nu răspunde unei nevoi a minorei.

În ceea ce priveşte folosul neîndoielnic pe care-l poate aduce minorei înstrăinarea imobilului, instanţa consideră că încheierea unui contract de vânzare a acestuia, chiar şi pentru suma de 40.000 euro, în condiţiile în care este cunoscut faptul că piaţa imobiliară se află în recesiune, nu este în folosul neîndoielnic al minorei.

Întrucât petenta şi minora locuiesc împreună în Spania, instanţa nu va putea urmări dacă petenta va folosi suma de bani obţinută pentru achiziţionarea pe numele minorei a unui imobil în Spania, în deplină concordanţă cu dispoziţiile art. 145 alin. 4 Cod civil rap. la art. 502 alin. 1 Cod civil, care prevede că instanţa de tutelă poate indica părintelui modul în care se întrebuinţează sumele de bani obţinute.