Pentru admisibilitatea cererii de învestire cu formulă executorie a unui titlu care nu emană de la un organ de jurisdicţie se impune ca instanţa să procedeze la verificarea valabilităţii titlului şi efectele juridice ale acestuia.

Hotărâre 325 din 10.03.2009


Pentru admisibilitatea cererii de învestire cu formulă executorie a unui titlu care nu emană de la un organ de jurisdicţie se impune ca instanţa să procedeze la verificarea valabilităţii  titlului şi efectele juridice ale acestuia.

Prin cererea  înregistrată la data de 10.03.2009 sub nr.3204/318/2009, reclamantul-creditor  V.C.I. a solicitat investirea cu formulă executorie a contractului de împrumut legalizat sub nr.3365/11 martie 2008 de BNP Silvia Badea Tg-Jiu.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoz.art.376 C.pr.civ.

În dovedirea cererii a depus la dosar contractul de împrumut susmenţionat.

Analizând contractul de împrumut legalizat sub nr.3365/11.03.2008 de BNP Silvia Badea Tg-Jiu, instanţa a constatat că termenul de scadenţă a fost stabilit „1 (un) an” de la data încheierii contractului, termen care expira la  11.03.2009, cu respectarea dispoz. art.101 pct.3 C.pr.civ., în conformitate cu care termenele statornicite pe ani se sfârşesc în ziua anului corespunzătoare zilei de plecare.

Pentru ca petentul să poată proceda la punerea în executare silită a acestui contract, se impunea ca acesta să fi făcut dovada unei datorii ajunsă la scadenţă. În conformitate cu dispoz. art.1581 C.civ., nu era îndreptăţit, mai înainte de termen, să ceară înapoierea lucrului împrumutat.

Pentru aceste considerente, având în vedere că petentul a formulat cererea la data de 10.03.2009, iar termenul de scadenţă era 11.03.2009, instanţa, prin încheierea nr.325 C a respins cererea ca prematur formulată.